Att tala med muslimer - Hans Block

hansblock.se

Att tala med muslimer - Hans Block

Att veta en historisk sanning är enkelt på ett ytligt plan.

Vi vet t.ex. att Gustav Vasa gjorde sitt intåg i Stockholm

1523.

Detta är en trivial upplysning. Ställer vi frågor om vem

som uträttade vad, vems insats som betydde mest, vilka

motiv aktörerna hade och så vidare, så blir svaren intressantare

men osäkrare. Vi nödgas se, att segrarna skriver

historia och sanningen är oviss och för alltid dold för eftervärlden.

Sanningen om våra nutida samhällen är också svår att

fånga. Vi tros oss veta en hel del, baserat på våra och våra

bekantas erfarenheter.

Var och en av oss känner emellertid bara ett fåtal människor,

som inte är slumpmässigt utvalda ur befolkningen.

Skall vi eftersträva en kunskap om de flesta, om medeltal

och spridning för de egenskaper vi vill studera, så måste

vi göra statistiska undersökningar. Då får vi veta sådant som

invånarantal, medellivslängd, medelinkomst, men detta

fångar bara ytliga aspekter på människornas villkor. Detta

kan kompenseras med djupintervjuer, men dessa når

mycket färre människor, och svaren beror på intervjuaren

och på vilka frågor som ställs.

Jag är intresserad av sanningen om islam och ställs då

inför liknande frågor. Jag inser hur mångfacetterad den

islamska världen är. Även om jag begränsar mig till muslimer

i Sverige, så har jag bara träffat ett litet och snett urval

av människor, gjort mycket få djupintervjuer och bedrivit

grunda litteraturstudier. Mina ansträngningar har

förhoppningsvis undanröjt de värsta fördomarna. Alltså

skriver jag, för beslut måste fattas under osäkerhet, och

många tar ställning på långt svagare underlag.

En roman, teaterpjäs eller film kan säga mer om sociala

förhållanden och om människans villkor i stort, även om

alla figurer är uppdiktade – men författaren kan också

ljuga eller släppa fram sina egna trånga åsikter eller sjuka

tankar om sin omgivning.

61

Similar magazines