Views
5 years ago

Folkhälsa utifrån individen

Folkhälsa utifrån individen

Matvanor och fysisk

Matvanor och fysisk aktivitet Dåliga matvanor och bristande motion är en förklaring till flera vanligt förekommande sjukdomar. Regeringen inrättar därför ett dialogforum där företrädare för branschen, experter, frivilligorganisationer, myndigheter och media gemensamt diskuterar hur samhället kan främja goda matvanor och fysisk aktivitet. Regeringen har givit Statens folkhälsoinstitut (FHI), i samverkan med Livsmedelsverket, i uppdrag att genomföra och utvärdera insatser för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet med fokus på överviktsproblematiken. Regeringen har även för avsikt att göra det möjligt för Socialstyrelsen att registrera uppgifter om barns längd och vikt för att utvärdera och Minskning av användningen av tobak Regeringen ger Statens folkhälsoinstitut (FHI) i uppdrag att ta fram en nationell strategi för tobaksarbetet under perioden 2008 till 2010. Satsningen lyfter fram fyra särskilt viktiga områden inom tobakspolitiken: förebyggande arbetet mot tobak utveckla insatser som ska främja goda matvanor och fysisk aktivitet. Vidare prioriterar regeringen arbetet med fysisk aktivitet på recept (FaR). De studier som gjorts i dag visar på att FaR leder till ökad fysisk aktivitetsnivå och förbättrad självskattad hälsa. FHI har fått i uppdrag att utveckla och förstärka det nationella tillsynsarbetet. En utredning bör tillsättas för tillsyn avseende tobakslagens bestämmelser om detaljhandel med fokus på åldersgränser.

Foto: Johnér bildbyrå

Fysisk aktivitet och folkhälsa
Fysisk aktivitet och folkhälsa
Hälsans betydelse för individens och samhällets ekonomiska ...
Folkhälsoarbete riktat mot individer med hypertoni”
Folkhälsopolitisk rapport 2010. Framtidens folkhälsa - Statens ...
Individ- och familjeomsorgen i Kumla kommun
Hälsans betydelse för individens och samhällets ekonomiska ...
7 Österåkerprojektet SCIP 090818.pdf
En frisk skolstart - föräldrastöd för hälsosamma mat - Folkhälsoguiden
Goda matvanor och ökad fysisk aktivitet - Statens folkhälsoinstitut
Skärstadalen - Jönköpings kommun
Folkhälsa som investering för individen och samhället i en hållbar ...
Flickor, pojkar, individer - om betydelsen av ... - Regeringen
Flickor, pojkar, individer - om betydelsen av ... - Regeringen
individen i fokus - Stiftelsen Stegen
Folkhälsa - Bollebygd kommun
Individ - Sollefteå kommun
Med fokus på individen - Folkuniversitetet
Regeringen beslutar att ge Statens folkhälsoinstitut (FHI)
Barnperspektiv inom Stöd till familjer och individer
Brinnande engagemang med individen i fokus på ... - Statens kulturråd
Brukarundersökning 2008 för äldreomsorg och individ - Skellefteå ...
Bättre undersökningar ger en bättre folkhälsa (2012) - GIH
Planering år 7 Individen och samspelet. Namn: Klass:______ Under ...
Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika ...
Städerskorna som försvann. Individen i den ... - Lunds universitet
Verksamhetsberättelse Individ- och ... - Fokus Kalmar län
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2007-01-16 Stora ...
Verksamhetsberättelsen Individ- och ... - Fokus Kalmar län