29.09.2013 Views

Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus

Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus

Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Försäkringsvillkor för hem, villa

och fritidshus

Gäller från 2010-07-01

Villkor Hem, villa & fritidshus

1


Försäkringsgivare:

Moderna Försäkringar • Birger Jarlsgatan 43 • Box 7830 • 103 98 Stockholm • 08-684 12 000 • www .modernaforsakringar .se

Bolagsverket • Org .nr . 516403-8662 • Filial till Tryg Forsikring A/S • Erhvervs- og Selskabsstyrelsen • CVR-nr . 24260666

Klausdalsbrovej 601 • DK 2750 Ballerup, Danmark

Innehållsförteckning

Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Sammanfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Fullständiga .villkor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Var försäkringen gäller 4

B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vem är försäkrad 4

C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vad är försäkrat 4

D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Generella aktsamhetskrav 5

E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Självrisk 5

F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hur egendom värderas och ersätts 6

G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Högsta ersättningsbelopp 9

Grundskyddet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stöldskador 10

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andra egendomsskador än stöldskador 12

J . . . . . . . . . . . . . . Merutgifter och hyresbortfall vid egendomsskada 15

K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Privatansvar 15

L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rättsskydd 16

M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Överfallsskydd 18

N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reseskydd 19

Tilläggsförsäkringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bostadsrättsförsäkring 22

P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utökad bostadsrättsförsäkring 22

Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allriskförsäkring för lösöre 23

R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allriskförsäkring för byggnad 24

S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Olycksfallstillägg 24

T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avbeställningsskydd 27

U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saneringsförsäkring 28

V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Småbåtsförsäkring 28

W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Golfförsäkring 29

X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krisförsäkring 29

Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Utökat reseskydd 30

Allmänna .bestämmelser . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Ab 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Avtalet och premien 32

Ab 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Räddningsåtgärder 33

Ab 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reglering av skada 33

Ab 4 . . . . . . . . . . . . . . Nedsättning av försäkringsersättning 34

Ab 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regler i särskilda fall 35

Om .vi .inte .kommer .överens . . . . . . . . . . . . . 37

Begreppsförklaringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Villkor Hem, villa & fritidshus

2


Sammanfattning

Här får du översiktligt veta vad som gäller för din försäkring . Det

fullständiga försäkringsvillkoret följer efter denna sammanfattning .

Längst bak i villkoret finner du ett antal definitioner och begreppsförklaringar

.

Försäkringsbrev

Ditt försäkringsbrev anger vad som är försäkrat och vilken omfattning

försäkringsskyddet har . Det framgår även under vilken

tid avtalet gäller och vad din premie är . Försäkringsbrevet och

detta villkor anger tillsammans vårt åtagande .

Aktsamhetskrav

I villkoren framgår att du ska handskas med din egendom på

ett visst sätt . Det kan t ex gälla att du ska låsa eller att du ska

följa gällande brandskyddsregler . Det är klokt att redan nu läsa

de generella aktsamhetskraven, D, och vid varje avsnitt under

rubriken Särskilda aktsamhetskrav, så att du vet vilka krav vi

ställer på dig . Följer du inte aktsamhetskraven kan ersättningen

minskas eller helt utebli .

Var försäkringen gäller och för vem

Hem- och Villahemförsäkringen gäller inom Norden och vid

resa i hela världen under resans första 45 dagar . Läs mer i

moment N, Reseskydd i villkoret .

Om det på försäkringsbrevet står ”Ensamhushåll” gäller försäkringen

endast för dig . I annat fall gäller den för familjen .

Läs mer i moment B, Vem är försäkrad .

Försäkrad egendom

Av försäkringsbrevet framgår vad som är försäkrat . Det kan vara

personlig lösegendom, villabyggnad eller fritidshus . För personlig

lösegendom är även försäkringsbelopp angivet . Det angivna

försäkringsbeloppet är den högsta ersättning du kan få . Se till

att försäkringsbeloppet är tillräckligt högt för att täcka en omfattande

skada, exempelvis en totalbrand i din bostad .

Högsta ersättning

För viss egendom och vissa händelser är ersättningsbeloppet

begränsat . Det gällerbl a stöldbegärlig egendom,

egendom på annan plats än i hemmet, stöld ur bil osv Dessa

begränsningar är specificerade i villkoret och försäkringsbrevet

. Se moment G, Högsta ersättningsbelopp .

Självrisker

Vid varje skadetillfälle får du själv stå för den första delen av

kostnaden - självrisken . Grundsjälvrisken framgår av försäkringsbrevet

. Du kan själv begära högre självrisk, och får då i

gengäld en lägre premie att betala . Vissa skador har annan

självrisk än grundsjälvrisken . Dessa finns uppräknade i villkoret

. Läs mer under moment E, Självrisk .

Vad försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för t ex stöldskador, rån, väskryckning,

överfall, brand, läckage, fel på hushållsmaskiner, inbrott eller

trafikolycka . Dessutom gäller försäkringen för varor i kyl och

frys som skadas till följd av strömavbrott eller vid fel på kylen

eller frysen . Försäkringen gäller också om du drabbas av akut

sjukdom eller olycksfallsskada vid resa . Du får ersättning för

nödvändiga läkekostnader . Mer om detta och alla andra försäkrade

händelser vid resa kan du läsa om i villkoret,

moment N, Reseskydd .

Försäkringsbelopp och Fullvärde

Om det i försäkringsbrevet anges byggnad med försäkringsbelopp

”fullvärde” innebär det att vi vid en ersättningsbar

byggnadsskada åtar oss att reparera/återuppbygga byggnaden

till den standard som byggnaden hade omedelbart före skadan

. Som underlag för reparationen gör vi en värdering med

utgångspunkt från de uppgifter som du lämnade till oss när

försäkringen tecknades . Glöm därför inte att anmäla om- eller

tillbyggnader så att husets försäkringsvärde överensstämmer

med det verkliga värdet . Om du inte har angivit det riktiga

förhållandet kan huset vara underförsäkrat .

Underförsäkring

Försäkringsbeloppet ska motsvara vad det kostar att återanskaffa

motsvarande egendom . Om det verkliga värdet på

egendomen är högre än försäkringsbeloppet har du inte fullt

försäkringsskydd . Detta kallas underförsäkring . Om du t ex har

ett försäkringsbelopp på 200 000 kr, men det verkliga värdet

på egendomen är 400 000 kr, så har du bara försäkring för

halva värdet . Det innebär att ersättning vid skada kan halveras .

Egendomens värde

Ersättning från försäkringen är baserad på egendomens värde

omedelbart före skadan . Det innebär att det i vissa situationer

görs avdrag för ”ålder och bruk” från den ersättning som

motsvarar nyanskaffningspris . Ersättningen efter avdrag ska

motsvara ett marknads- eller begagnatvärde . Reglerna kring

hur vi värderar och ersätter finns i villkoret, moment F,

Hur egendom värderas och ersätts .

Privatansvar

Vi utreder och betalar vissa skadeståndskrav som åläggs dig

som privatperson (om du har hemförsäkring) eller fastighetsägare

(om du har villa- eller fritidshusförsäkring) . Har du

villahemförsäkring gäller försäkringen för dig i egenskap av

både privatperson och fastighetsägare . Vilka händelser som

ingår respektive undantas beskrivs i moment K, Privatansvar .

Rättsskydd

Vi betalar advokat- och rättegångskostnader i vissa tvistemål .

Viktiga undantag och begränsningar finns, t ex i samband

med skilsmässa . Du kan läsa om detta under moment L,

Rättsskydd i villkoret .

Villkor Hem, villa & fritidshus

3


Fullständiga villkor

Detta dokument innehåller villkoren för hem-, villahem- villa-

och fritidshusförsäkring, samt för de tilläggsförsäkringar som

kan tecknas . När vi skriver villahemförsäkring så menar vi en

försäkring där både hem och villabyggnad ingår . Beroende

på typ av försäkring, t ex hem eller villa, tillämpas de villkor

som blir aktuella i skadefallet . Viktiga begränsningar finns,

exempelvis för fritidshusförsäkring som endast gäller på den

försäkrade fastigheten och alltså inte vid skada som inträffat

utanför den .

Försäkringarna gäller på det sätt som anges i försäkringsbrev

och försäkringsvillkor . Premien beräknas på de uppgifter

du lämnade till oss när försäkringen tecknades . Du måste

meddela oss ändring, som har betydelse för försäkringen .

Det gäller sådana uppgifter som t ex om du flyttat, ändrat

familjeförhållanden, huset byggts till eller om försäkringsbeloppet

för lös egendom behöver justeras . Kontrollera alltid

ditt försäkringsbrev så att det stämmer med den omfattning

du vill ha .

A Var försäkringen gäller

Hem- och villahemförsäkringen gäller inom Norden . Vid resa

utanför Norden gäller försäkringen under resans första 45

dagar räknat från avresedagen från hemorten i Sverige, se

moment N, Reseskydd . Villa- och fritidshusförsäkring gäller

endast på den försäkrade fastigheten .

B Vem är försäkrad

När vi i fortsättningen skriver ”du”, ”dig” och ”din” avser vi var

och en av de personer som försäkringen gäller för .

Försäkringen gäller för dig som privatperson och inte för

något som har samband med din yrkes- eller tjänsteutövning

eller annan förvärvsverksamhet .

Hemförsäkringen gäller för dig som försäkringstagare och för de

familjemedlemmar som är bosatta och folkbokförda på försäkringsstället

.

Om försäkringsbrevet anger ”Ensamhushåll” gäller försäkringen endast

för dig som försäkringstagare .

Har du barn under 18 år som inte omfattas av försäkringen enligt

ovan, gäller försäkringen under den tid de vistas hos dig om ersättning

inte kan fås från annan försäkring .

Villaförsäkringen gäller för dig som är försäkringstagare . Den gäller

även för annan som är ägare eller innehavare av den försäkrade

fastigheten .

Fritidshusförsäkringen gäller för dig som är försäkringstagare samt

för dina familjemedlemmar . Den gäller även för annan som är ägare

till den försäkrade fastigheten .

Såväl rättigheter som skyldigheter i försäkringen gäller för var och en

av de försäkrade .

Med familjemedlemmar menar vi make/maka, registrerad

partner, sambo egna barn och föräldrar .

C Vad är försäkrat

C1 Lös egendom

Försäkringen .gäller .under .försäkringstiden .för

• lösöre som du äger, hyr eller lånar av privatperson och som

endast är avsett att användas för ditt privata bruk

• lösöre som du hyr eller lånar från skola eller landsting och

som endast är avsett att användas för ditt privata bruk

• lösöre som du äger och använder i förvärvsverksamhet och

som inte omfattas av annan försäkring

• kontanter, värdehandlingar som du äger samt samlingar av

frimärken, mynt och sedlar . Med samling avses samling som

har ett numismatiskt/filatelistiskt värde

• egen bekostad fast inredning i lägenhet som du hyr och

själv bor i, vid skada som omfattas av villkoren, och som inte

kan ersättas genom annan försäkring

• hundar, katter, burfåglar och akvariefiskar

• garage, brygga eller uthus som du ensam äger, men som

står på annans mark .

Försäkringen .gäller .inte .för

• motordrivet fordon, husvagn eller annat släpfordon

• vatten- eller luftfarkost

• delar eller utrustning som hör till ovan angivna fordon eller

farkoster och som kan försäkras genom motorfordons-, båt-

eller flygförsäkring

• egendom som du enligt svensk lag inte har rätt att inneha

eller använda

förlust orsakad av uttag eller köp genom att någon använt ditt

bankomatkort, kontokort, kreditkort eller liknande betalkort

• ekonomisk förlust som exempelvis obehörigt nyttjande av

mobiltelefon eller bedrägeri .

Försäkringen .gäller .dock .för

• motordriven rullstol

• roddbåt max 5 m utan motor- och segelutrustning

• kanot och surfingbräda

• motordrivet trädgårdsredskap för eget bruk vilket inte är

registreringspliktigt . Med motordrivet trädgårdsredskap

avses inte fyrhjuliga motorcyklar eller mopeder .

C2 Fast egendom/byggnad

Försäkringen gäller under försäkringstiden för de byggnader

som anges i försäkringsbrevet och för det som enligt lag är

tillbehör till dessa samt annan fast inredning som normalt

ingår i byggnad för bostadsändamål .

Med tillbehör till byggnaden menas enligt lag (Jordabalken) exempelvis

fast inredning, ledningar, värmepanna, badkar och hushållsmaskiner

.

Villkor Hem, villa & fritidshus

4


Försäkringen .gäller .också .för

• ledningar, kulvertar och andra installationer, som du äger,

och som är avsedda för de byggnader som anges i

försäkringsbrevet

• bränsle på tomten för uppvärmning av de byggnader som

anges i försäkringsbrevet

• fast monterad radio- och TV-antenn (inklusive parabol)

försäkringen gäller fram till förbindelsepunkt till kommunal

eller samägd anläggning .

C3 Tomt och tomtmark

Försäkringen gäller för försäkrad fastighets tomtmark och för

föremål som finns fast anbringade där . Med tomtmark avser

vi det avstyckade markområde med växtlighet, staket, flaggstång,

terrassmur, plattsatta gångar, på fundament fastsatta

konstverk och brygga som finns i direkt anslutning till försäkrad

byggnad .

D Generella aktsamhetskrav

För att du ska få full ersättning om en skada inträffar krävs att

du följt de aktsamhetskrav och föreskrifter som finns . För försäkringen

gäller dels generella aktsamhetskrav (se nedan) och

dels för vissa skadehändelser också särskilda aktsamhetskrav,

som då anges under respektive skadehändelse .

Som generella aktsamhetskrav gäller att du ska

• följa de föreskrifter som finns i lag eller som meddelas av offentlig

myndighet

• För att få full ersättning skall du handha och förvara egendomen

med aktsamhet och omsorg för att så långt som

möjligt förhindra att skada eller förlust uppstår .

• vara särskilt aktsam med värdefull egendom och anpassa

ditt handlande till platsen där du befinner dig och vilka möjligheter

du har att upptäcka och förhindra stöld . Du ska t ex

inte lämna värdefull egendom utan uppsikt .

förvara brandfarliga vätskor eller annan brandfarlig egendom

enligt myndigheters och tillverkares föreskrifter och i övrigt

på sådant sätt att skada eller förlust så långt som möjligt

förhindras . Föreskrifter om brandskydd som finns i lag eller

som meddelats av myndighet ska följas . Vid t ex installationer

av kamin, värmepanna och elektriska installationer får

endast av behörig myndighet godkända produkter användas

och installationen ska utföras fackmannamässigt, i enlighet

med gällande branschregler

• se till att tillverkares, leverantörers eller installatörers anvisningar

för användande, installation, skötsel och underhåll följs

• se till att installationer och montering är fackmannamässigt

utförda och att tillverkarens anvisningar för montering,

skötsel och underhåll följs

• se till att föreskrifter som finns i lag eller som meddelats av

myndighet följs vid reparation, ny-, om- eller tillbyggnad

• uppfylla de krav som ställs i Boverkets byggnadsregler eller

meddelats av lokal byggnadsnämnd samt följa den byggnorm

och de branschregler som gäller . Kraven ska uppfyllas

oavsett om byggnadslov krävs för vidtagna åtgärder . Med

branschregler avser vi dessa organisationers regler; Golvbranschens

Riksorganisation, Byggkeramikrådet och VVSinstallatörerna

• byta lås, om du har anledning att misstänka att någon obehörigen

innehar nyckeln dit försäkrad egendom förvaras .

Om det generella aktsamhetskravet eller tillämpliga särskilda aktsamhetskrav

åsidosatts kan ersättningen sättas ned, se moment AB

4, Allmänna bestämmelser .

E Självrisk

Försäkringen gäller med självrisk vilken är den del av skadekostnaden

som du får betala själv .

Vid ersättning av en skada drar vi självrisken efter eventuella

åldersavdrag men före eventuell nedsättning på grund av

aktsamhetskrav .

E1 Grundsjälvrisk

Din grundsjälvrisk framgår i ditt försäkringsbrev .

Annan grundsjälvrisk kan avtalas, förutom för reseskyddet, ansvarsförsäkringen

samt tilläggsförsäkringar - och anges då i försäkringsbrevet

och ses då som vald självrisk . För det fall den valda självrisken

överstiger särskild självrisk, se moment E2, gäller den valda självrisken

.

E2 Särskild självrisk

För vissa typer av skador gäller en högre självrisk än grundsjälvrisken

eller den valda självrisken . Nedanstående självrisker

är tillämpliga även för bostadsrätt, om sådan tilläggsförsäkring

tecknats . Självrisk dras av från ersättningen

• med 10 % av skadekostnaden dock lägst 5 000 kr vid skada

orsakad av läckage genom våtisolering/tätskikt eller vid dess

anslutning till installationer eller övriga byggnadsdelar, samt

vid skada orsakad av utströmning från våtutrymme, som

badrum, duschrum eller tvättstuga, se moment I6, Läckage

• med 10 % av skadekostnaden, lägst 3 000 kr och högst

10 000 kr, vid skada orsakad av frysning, se moment I6, Läckage

• med 10 % av skadekostnaden, lägst 10 000 kr, vid skada på byggnad

genom översvämning eller naturskada, se moment I7 .4, Översvämning

samt moment I8, Jordrörelse .

E3 Ingen självrisk

Du betalar ingen självrisk

• vid bekämpning av bostadsohyra eller skada orsakad av husbock

eller hästmyra

• vid reseskydd för momenten Resestartskydd, Förseningskostnad,

Bagageförsening och Outnyttjad resekostnad se moment N, Reseskydd

Villkor Hem, villa & fritidshus

5


• vid stöld i bostad genom inbrott om du har aktiverat larm

(installerat av auktoriserad låssmed/installatör) eller låst

godkänd säkerhetsdörr/gallergrind .

E4 Flera försäkringar – en självrisk

Du behöver bara betala en självrisk, den högsta, per skadetillfälle

även om flera försäkringar hos oss behöver utnyttjas . Vid skada som

berättigar till ersättning både från försäkring enligt dessa villkor

och från din kollektiva hemförsäkring, oavsett i vilket bolag denna

försäkring finns, gäller din hem-, villahem- och villaförsäkring utan

grundsjälvrisk förutsatt att annan självrisk betalats .

F Hur egendom värderas och ersätts

Försäkringen ersätter din direkta ekonomiska förlust . Vid skada får

du ersättning endast om du kan styrka innehavet och värdet av det

skadade eller förlorade föremålet .

Om du har rätt till nyprisersättning men väljer att inte återanskaffa egendomen

får du ersättning med 65 % av dagens nypris .

Vad .försäkringen .inte .ersätter

• Ersättning lämnas inte för personliga känslor för egendomen

(affektionsvärde) .

• Besvär av att egendomen inte kunnat användas ersätts endast om

vi särskilt åtagit oss detta .

• Ersättning lämnas inte för kostnad för förbättring eller förändring

som du låtit utföra i samband med reparation, ersättning lämnas

inte heller för kostnad för provisorisk reparation .

• Ersättning lämnas inte för skada som består i normal förslitning eller

åldersförändring .

• Ersättning lämnas inte för egendom som endast fått estetiska skador

och som inte innebär en bestående funktionsnedsättning

• Värdet av eget arbete du nedlagt på fotografier, film, bandupptagningar,

dataprogram, modeller och liknande ersätts inte . Du får

inte heller ersättning för de kostnader du haft för framkallning och

kopiering av film och fotografier eller för kostnader för att verifiera,

styrka eller framställa krav .

Hur .vi .ersätter .din .skada

Vi har rätt att avgöra om en skada ska ersättas kontant, repareras eller

ersättas med likadan eller närmast motsvarande egendom . Vi har

också rätt att avgöra var egendomen ska köpas eller repareras . Äganderätten

till förlorad egendom, som vi ersatt, övertas av oss . Återfinns

egendom som ersatts ska du genast kontakta oss .

Reparation och återställande ska godkännas av oss . Det är du som

är beställare och betalningsansvarig av tjänster och varor om vi inte

beslutat annat . Fakturor från den som utför en tjänst eller levererar

varor ska därmed i normalfallet ställas till dig . Du får då de fördelar

som finns i konsumentlagstiftningen . Kan skadad egendom repareras

värderas skadan till skälig reparationskostnad, dock högst till det

belopp egendomen värderas till enligt nedan .

F1 Värdering av lös egendom

Värdehandlingar värderas till den förlust den försäkrade gör vid

skadetillfället . Bankböcker, kontokort, bankkort, telefonabonnemang

och liknande ersätts endast med den kostnad som

kan uppkomma för att spärra aktuellt konto och abonnemang .

Vid värdering utgår vi från prisläget vid skadetillfället . Har

priserna hunnit ändras innan du är klar med dina ersättningsanspråk

tar vi hänsyn till detta när det gäller prisändringar

inom sex månader från skadedagen .

F1 1 .Huvudregeln .vid .värdering .och .ersättning .av .lös .

egendom

Egendomen värderas och ersätts med hänsyn till värdeminskning

på grund av ålder, slitage, omodernitet, minskad användbarhet

och annan omständighet .

Är egendomens värde 2/3 eller mer av priset för ett nytt likvärdigt

föremål gör vi inget värdeminskningsavdrag utan du

får ersättning med nypriset om du återanskaffar föremålet

inom sex månader .

För viss egendom gäller inte huvudregeln . I stället används

särskilda värderingsregler enligt följande .

F1 2 .Särskild .värderingsgrupp .1

Särskild värderingsgrupp 1 omfattar

• fickur och armbandsur

• mobiltelefoner, MP-spelare, GPS-mottagare, kameror och

datorer och tillbehör till dessa

• mynt, sedlar, frimärken eller andra föremål med särskilt

samlarvärde

• antikviteter, konstverk och äkta mattor

• pälsar och pälsverk

• vapen och ammunition samt tillbehör till dessa

• CD-skivor, DVD-skivor, grammofonskivor och förinspelade band

• musikinstrument och tillbehör till dessa .

Föremålet värderas till vad det i allmänna handeln kostar att köpa

likvärdig egendom i sådant skick föremålet hade omedelbart före

skadetillfället . Finns inte likvärdig egendom att köpa i begagnat skick

värderas egendomen till vad den sannolikt skulle ha kostat om den

funnits . Samlingar värderas i sin helhet .

F1 3 .Särskild .värderingsgrupp .2

Särskild värderingsgrupp 2 omfattar egendom enligt nedan

om inte annat framgår av särskild värderingsgrupp 1 .

Villkor Hem, villa & fritidshus

6


Tabell .för .värderingsgrupp .2

Typ av Antal år utan åldersavdrag Därefter görs avdrag

egendom vid nyanskaffning per påbörjat år med

Kläder, väskor 1 år 35%

och skor

Radio, TV och

apparater

för bild- och 1 år 20%

ljudåtergivning

Glasögon 1 år 20%

Sport- och

frilufts- 1 år 20%

utrustning

Cyklar 1 år 15%

Hushållsmaskiner

(vid reparation 2 år 10%

görs åldersavdrag

på reparationskostnaden

inkl

material)

Avdrag görs inte med mer än 80 % om egendom var i funktionsdugligt

skick vid skadehändelsen . Om skadan beror på

ålder och slitage kan avdrag göras med 100 % .

Avskrivningstabellen tillämpas inte om detta skulle leda till

oskäligt resultat . Då ska egendomen värderas till vad det

kostar att återanskaffa likvärdig egendom med avdrag för

värdeminskning på grund av ålder, slitage och omodernitet .

Om egendomen inte återanskaffas inom sex månader från det

att detta tidigast kunnat ske görs åldersavdrag fr o m första

året . Om värdet minskat, inte enbart genom ålder, slitage och

omodernitet, utan dessutom till följd av nedsatt användbarhet

för dig, kan ytterligare avdrag göras på grund av detta .

F2 Underförsäkring

Försäkringsbeloppet ska motsvara vad det kostar att återanskaffa

motsvarande egendom . Om det verkliga värdet på

egendomen är högre än försäkringsbeloppet har du inte fullt

försäkringsskydd . Detta kallas underförsäkring . Om du t ex har

ett försäkringsbelopp på 200 000 kr, men det verkliga värdet på

egendomen är 400 000 kr, så har du bara försäkring för halva

värdet . Det innebär att ersättning vid skada kan halveras .

F3 Värdering av skada på byggnad

Anges det i försäkringsbrevet att byggnad är fullvärdesförsäkrad

ersätter vi skadan utan beloppsbegränsning, men med

de begränsningar som anges nedan och i villkoren i övrigt .

När en byggnad har skadats beräknas skadebeloppet enligt

nedan . Har marknadsvärdet på hela byggnaden på grund av

ålder, slitage och/eller annan omständighet minskat med mer

än 50 % av marknadsvärdet för en ny motsvarande byggnad,

värderas skadan högst till skillnaden mellan fastighetens

marknadsvärde omedelbart före och omedelbart efter skadan .

F3 .1 Byggnaden återställs

Vid återställande inom två år från skadedagen värderas

skadan till vad det kostar att utan dröjsmål återställa byggnaden

med användande av rationella metoder och material . För vissa

byggnadsdelar görs avdrag p .g .a . ålder, se tabellen nedan .

Ersättning .lämnas .för .den .skadade .byggnadsdelen

Vid skada på målning, tapetsering eller annan väggbeklädnad

samt på golv utgör varje rum en byggnadsdel, där eventuella

skador åtgärdas . Ytskikt i angränsande oskadade rum ersätts

inte . Vid öppen planlösning med samma ytskikt på väggar,

tak eller golv lämnas ersättning för reparation av det skadade

området . Angränsande oskadade ytor ersätts inte .

Avdrag .för .eftersatt .underhåll .

Avdrag från återställandekostnaden eller reparationskostnaden

kan göras om underhållet för den del av byggnaden som

drabbats av skada varit uppenbart eftersatt .

Hinder .i .återställande .inom .två .år

Kan återställandet inte slutföras inom två år från skadedagen

p .g .a . hinder som du inte kunnat påverka, räknas tiden från

den dag då hindret upphörde . Återställandet måste i varje fall

slutföras inom fem år från skadedagen .

Fördyringar .som .följd .av .föreskrift .från .myndighet

Det finns statliga föreskrifter om hur en byggnad ska utföras .

Om återställande fördyras p .g .a . sådan föreskrift ersätts även

fördyringen, dock med högst 50 000 kr . Om föreskriften avser

extra isolering eller handikappanpassning ersätts fördyringen

utan beloppsbegränsningar . Om vi begär det måste du – på vår

bekostnad – begära dispens och överklaga myndighets beslut .

Fördyringar .som .följd .av .nya .normer .och .branschregler

Fördyras återställandet som följd av nya normer och branschregler

som gäller vid skadetillfället betalas inte detta av

försäkringen .

.

Villkor Hem, villa & fritidshus

7


Åldersavdrag

Åldersavdrag görs från ersättningen som lämnas för

återställandekostnaden, för material och arbete för

varje byggnadsdel eller del därav enligt tabellen .

Åldersavdraget inkluderar såväl material som arbetet

i sin helhet, såsom rivning, friläggning, demontering,

återläggning och återställande . Åldersavdrag görs upp

till 100 % . Vid ett och samma skadetillfälle är åldersavdraget

högst 100 000 kr . Byggnadsdelens ålder beräknas

från tidpunkten då den första gången togs i bruk .

F3 2 .Byggnaden .återställs .inte

Om du inte återställer den skadade byggnaden inom två

år värderas skadan enligt moment F3, men åldersavdraget

görs då enligt ovanstående tabell fr o m det år byggnadsdel

eller del därav första gången togs i bruk . Skadan

värderas emellertid till högst det belopp som svarar mot

skillnaden mellan fastighetens marknadsvärde omedelbart

före och omedelbart efter skadan .

F3 3 .Hinder .i .återställandet

Om du p .g .a . lag eller genom föreskrift från myndighet

hindras i återställandet och därför anskaffar eller

uppför byggnad på annan plats inom fem år värderas

skadan på samma sätt som enligt moment F3 . Ersättningen

blir dock högst den faktiska kostnaden och

lägst det belopp byggnaden skulle värderas till enligt

moment F3 .2 . Förutsättningen är att du, om vi begär

det, på vår bekostnad begär dispens eller överklagar

myndighets beslut .

Skulle sådant hinder sänka värdet på kvarstående byggnadsdelar

gäller försäkringen även för denna förlust .

För skada på övriga byggnadsdelar görs skäligt avdrag .

Avskrivningstabellen tillämpas inte om detta skulle leda

till oskäligt resultat . Då ska egendomen värderas till

vad det kostar att återanskaffa likvärdig egendom med

avdrag för värdeminskning på grund av ålder, slitage och

omodernitet .

Om skadan upptäcks i samband med normalt underhåll,

renovering eller ombyggnad och den utan väsentlig

olägenhet kan repareras i samband med detta

arbete ersätts endast de merkostnader som uppkommer

för reparation av skadan .

Tabell .för .beräkning .av .åldersavdrag

Byggnadsdel / installation eller del

därav . Inkluderar material- och

arbetskostnad i sin helhet (t ex

rivning, friläggning, demontering,

återläggning och återställande) .

Rörsystem, vattenradiatorer,

sanitetsgods, varmvattenslingor

i golv

Övrig vatten- och värmeinstallation

samt annan maskinell utrustning än

hushållsmaskiner t ex varmvattenberedare,

elradiator, värmepanna

inkl expansionskärl, pool, poolduk,

jacuzzi och badtunna

Elinstallationer (kablar inklusive

brytare, uttag och säkringsskåp)

Värmepumpsanläggning, varmvattenberedare

och accumulatortank

som ingår i enhet med värmepump,värmeåtervinningssystem,

solfångare, vindkraftverk,

takvärme, elslingor i golv

Luft-luft värmepump och

luftkonditionering

Skorsten av stål eller plåt

Skorsten av annat material

Kakelugnar och öppen spis

Braskamin, gjutjärnskamin eller

liknande av metall

Utomhus fast monterat byggnadstillbehör,

hit räknas även radio-,

tv- antenn (inkl . parabol), markis

och persienner

Larm, datakablar och audioinstallationer

Våtrumstapet

Golv- och väggmatta (svetsad)

Keramiska plattor och stenplattor

Övriga golv- och väggbeklädnadsmaterial

samt målning i våtrum

Golvmattor (textil)

Golvmattor (övriga) och laminatgolv

Parkett

Målning, tapetsering samt annan

väggbeklädnad

Takbeklädnad av papp

Köksluckor och bänkskivor,

massiva

Köksluckor och bänkskivor, övriga

Antal år utan

procentuellt

åldersavdrag

Vatten, värme och maskinell utrustning samt övrigt byggnadstillbehör

Våtutrymme

Golv, väggar, tak och luckor

10 år 5%

5 år 8%

20 år 4%

2 år 10%

2 år 15%

5 år 8%

25 år

8%

20 år 2%

10 år 5%

5 år 8%

5 år

2 år

5 år

10 år

2 år

5 år

10 år

15 år

5 år

5 år

25 år

10 år

Därefter görs

avdrag per påbörjat

år med

8%

10%

8%

5%

10%

10%

5%

5%

8%

8%

5%

5%

Villkor Hem, villa & fritidshus

8


F4 Värdering av skada på tomtmark

F4 1 .Tomtmark .återställs

Vid återställande av tomtmark inom två år värderas skadan till

vad det kostar att utan dröjsmål återställa tomten med rationella

metoder och material . Skada på växtlighet värderas till

kostnad för nyplantering . Buskar och träd värderas till kostnaden

för plantor som normalt saluförs i handelsträdgårdar eller

plantskolor i Sverige .

Vid skada enligt moment I7 Väderfenomen och moment I8

Jordrörelse, betalar vi högst det belopp som svarar mot skillnaden

mellan tomtmarkens marknadsvärde omedelbart före

och omedelbart efter skadan .

Åldersavdrag görs från ersättning för friläggning och återställande

. (inkluderar såväl material som arbetet i sin helhet,

såsom rivning, friläggning, demontering, återläggning,

återmontering och återställande) . Åldersavdrag görs upp till

100 % . Vid ett och samma skadetillfälle är åldersavdraget

högst 100 000 kr .

F4 2 .Tomtmarken .återställs .inte

Om tomtmarken inte återställs värderas skadan till skillnaden

mellan den skadade tomtmarkens marknadsvärde omedelbart

före och omedelbart efter skadan .

Anskaffas inom två år annan likvärdig tomtmark för samma ändamål

värderas skadan till anskaffningskostnaden, minskad med

den skadade tomtmarkens värde efter skadan . Har den anskaffade

tomtmarken högre värde på grund av ökad areal, förbättrat

läge eller annan omständighet görs avdrag för detta .

G Högsta ersättningsbelopp

G1 Sammanlagt ersättningsbelopp

Sammanlagt ersättningsbelopp beror på var skadan inträffade

och vad som förlorats eller skadats . Det maximala ersättningsbeloppet

framgår av ditt försäkringsbrev och indelas enligt följande

• lösegendom i den bostad som anges i försäkringsbrevet

• lösegendom på annan plats än i den bostad som anges i

försäkringsbrevet

• stöldbegärlig egendom på annan plats än i den bostad som

anges i försäkringsbrevet .

G2 Högsta ersättningsbelopp för lösöre

För följande egendom är ersättningsbeloppet begränsat oavsett

var skadan inträffat . Det maximala ersättningsbeloppet för

lösöre framgår av ditt försäkringsbrev och indelas enligt nedan

• kontanter

• värdehandlingar, mynt-, sedel- och frimärkssamling

• egendom lånad eller hyrd från skola eller landsting

• stöldbegärlig egendom i låst förvaringsskåp

• stöld ur bil parkerad i anslutning till bostaden

• persondator med kringutrustning och tillbehör

• cykel med tillbehör och barnvagn med tillbehör

• matvaror i kyl och frys, sammanlagt

• tvätt i tvättstuga och maskin

• roddbåt, kanot och surfingbräda

• garage, brygga eller uthus som du äger på annans mark

• lösöre som du äger och använder i din förvärvsverksamhet

• av- eller omonterade delar till fordon/farkost som inte kan

försäkras genom annan försäkring

• skada på djur

• trädgårdsmöbler

• motordrivet trädgårdsredskap

• golfutrustning .

G3 Högsta ersättningsbelopp för byggnad och

tomtmark

Högsta ersättningsbelopp för byggnad och tomtmark beror

på vilken typ av byggnad eller tomtmark som blivit skadat, det

maximala ersättningsbeloppet framgår av ditt försäkringsbrev

och indelas enligt följande

• Byggnad

• Radio-, TV-antenn och parabol som är fast monterad utomhus

• Tomtmark

• Föremål som finns fast anbringade på tomtmarken

G4 Högsta ersättningsbelopp för lägenhet

Högsta ersättningsbelopp för lägenhet beror på vilken del av

lägenheten som blivit skadat, det maximala ersättningsbeloppet

framgår av ditt försäkringsbrev och indelas enligt följande

• Egen bekostad fast inredning i den bostad som anges i

försäkringsbrevet

• Utöver egen fast bekostnad inredning ersätter vi försäkrad

fast egendom i bostadsrättslägenhet om Bostadsrättsförsäkring

finns angivet på försäkringsbrevet

Villkor Hem, villa & fritidshus

9


Grundskyddet

H Stöldskador

H1 Stöld i bostad

Försäkringen gäller för stöld och skadegörelse som utförts av

någon som olovligen tagit sig in i bostaden . Har gärningsmannen

blivit insläppt gäller försäkringen endast om han

använt tvång eller hot för att komma in .

Försäkringen gäller inte om stöld eller skadegörelse utförts

av någon som berett sig tillträde med nyckel som han haft

tillåtelse att inneha .

Kontanter, värdehandlingar och stöldbegärlig egendom som

lämnats i fritidshus när du inte vistas där, omfattas inte av

din hem- eller villahemförsäkring .

Självrisk

Du betalar ingen självrisk vid stöld i bostad genom inbrott om

du har aktiverat larm (installerat av auktoriserad låssmed/

installatör) eller låst godkänd säkerhetsdörr/gallergrind .

Särskilda .aktsamhetskrav

• Alla dörrar till bostaden ska vara låsta . Låsen ska vara godkända

av Svenska Stöldskyddsföreningen . Är du osäker på

om låsen är godkända bör du kontakta låssmed .

• Alla fönster eller öppningsbara luckor ska vara stängda samt

låsta, reglade eller haspade inifrån om ingen är hemma och

har tillsyn över bostaden .

• När du sover ska samtliga fönster i andra rum än det du

sover i vara stängda samt låsta, reglade eller haspade .

• Nyckel får inte lämnas kvar i låset eller gömmas i närheten

av bostaden . Nyckel får inte vara försedd med namn och

adress eller på annat sätt lätt kunna identifieras med bostaden

. Har du anledning att misstänka att någon obehörig har

nyckel till bostaden måste du omgående byta låset .

Se även generella aktsamhetskrav, moment D .

Om aktsamhetskraven inte är uppfyllda kan ersättningen

sättas ned . Se moment AB 4, Allmänna bestämmelser .

H2 Stöld i gemensamhetsutrymme

Med gemensamhetsutrymme avses utrymme som fler än du

och din familj disponerar och har nyckel till, t ex tvättstuga,

gemensamt garage eller gemensamma förråd .

Försäkringen gäller för stöld av och skadegörelse på egendom

i gemensamhetsutrymme om gärningsmannen brutit

sig in med våld .

Om du använt de låsmöjligheter som finns gäller försäkringen

vid stöld av tvätt i tvättstuga även om gärningsmannen

inte brutit sig in med våld .

Ersättning lämnas inte för kontanter, värdehandlingar eller

stöldbegärlig egendom .

H3 Stöld av egendom som har lämnats till

näringsidkare

Försäkringen gäller för stöld av och skadegörelse på egendom

som lämnats till näringsidkare för förvaring, reparation eller

annan åtgärd, om gärningsmannen brutit sig in med våld .

Ersättning lämnas inte för stöld och skadegörelse på egendom som

lämnats för transport .

H4 Stöld av egendom förvarad i annan lokal

Försäkringen gäller för stöld av och skadegörelse på egendom

som förvaras i annan lokal (t ex källar- eller vindsutrymme) än

bostad, gemensamhetsutrymme eller hos näringsidkare förutsatt

att gärningsmannen brutit sig in med våld .

Ersättning lämnas inte för kontanter, värdehandlingar eller

stöldbegärlig egendom .

Särskilda .aktsamhetskrav

Lokalen ska vara låst . Nyckel får inte lämnas kvar i låset eller

gömmas i närheten av lokalen .

Se även generella aktsamhetskrav, moment D .

Om aktsamhetskraven inte är uppfyllda kan ersättningen

sättas ned . Se moment AB 4, Allmänna bestämmelser .

H5 Stöld ur förvaringsskåp

Försäkringen gäller för stöld av och skadegörelse på egendom

genom inbrott i låst förvaringsskåp på bad-, idrotts-, motionsanläggning

eller skola .

H6 Stöld ur bil parkerad i anslutning till bostaden

Försäkringen gäller för stöld av och skadegörelse på egendom

som lämnats kvar i låst bil, parkerad i anslutning till den

försäkrade bostaden .

Försäkringen gäller inte för kontanter, värdehandlingar eller

stöldbegärlig egendom . Vid resa se moment H7 Medförd

egendom .

H7 Stöld av medförd egendom

Försäkringen gäller för stöld av och skadegörelse på egendom

som du medför utanför bostaden . Försäkringen gäller även

för polletterad egendom i samband med resa . Med medförd

egendom menar vi egendom som du tar med dig utanför

bostaden (se även Begreppsförklaringar) .

Försäkringen gäller inte för egendom som är kvarglömd,

borttappad eller förlagd även om den senare blivit stulen

För kontanter, värdehandlingar och stöldbegärlig egendom gäller

Villkor Hem, villa & fritidshus

10


försäkringen endast vid följande tillfällen

• på arbetsplatsen

• i hotellrum, pensionatsrum, båthytt etc .

Försäkringen gäller även för stöldbegärlig egendom i låst bil .

Särskilda .aktsamhetskrav

För kontanter, värdehandlingar och stöldbegärlig egendom

gäller följande aktsamhetskrav

• i låst bil ska du förvara stöldbegärlig egendom insynskyddat .

Egendomen får lämnas tillfälligt (i regel högst en timme) .

• på arbetsplatsen ska kontanter, värdehandlingar och stöldbegärlig

egendom förvaras i låst utrymme som endast du

själv disponerar

• i hotellrum, pensionatsrum, båthytt, etc . som du lämnat

ska kontanter, värdehandlingar och stöldbegärlig egendom

förvaras i låst skåp, låda eller resväska . Dörrar ska vara låsta .

Fönster ska vara stängda samt låsta, reglade eller haspade .

Se även generella aktsamhetskrav, moment D .

Om aktsamhetskraven inte är uppfyllda kan ersättningen

sättas ned . Se moment AB 4, Allmänna bestämmelser .

H8 Stöld vid rån, väskryckning och överfall

Försäkringen gäller för stöld och skadegörelse vid rån, överfall

eller då egendomen med våld ryckts ifrån dig på ett sådant

sätt att du omedelbart uppfattar stölden .

Särskilda .aktsamhetskrav

Du ska agera så att du undviker att utsätta dig för risken att

skadas . Du bör tex inte själv tillgripa våld eller hot om våld, ge

dig in i situationer eller miljöer där bråk uppstått, riskerar att

uppstå eller vanligen förekommer, uppträda provocerande i tal

eller handlingar .

Risken att hamna i en sådan situation ökar dessutom om du

var påverkad av alkohol, narkotika, annat berusningsmedel

eller sömnmedel .

Se även generellt aktsamhetskrav, moment D .

Om aktsamhetskraven inte är uppfyllda kan ersättningen

sättas ned . Se moment AB 4, Allmänna bestämmelser .

H9 Stöld av cykel eller barnvagn

Försäkringen gäller för stöld av och skadegörelse på cykel eller

barnvagn .

Särskilda .aktsamhetskrav

Cykel ska vara låst med cykellås som är godkänt av Svenska

Stöldskyddsföreningen .

Barnvagn ska vara fastlåst om den förvaras i olåst utrymme

utanför bostaden .

Se även generella aktsamhetskrav, moment D .

Om aktsamhetskraven inte är uppfyllda kan ersättningen

sättas ned . Se moment AB 4, Allmänna bestämmelser .

H10 Stöld av motordrivet trädgårdsredskap

Försäkringen gäller för stöld av och skadegörelse på motordrivet

trädgårdsredskap som inte är registreringspliktigt .

Särskilda .aktsamhetskrav

Motordrivet trädgårdsredskap ska förvaras i låst utrymme eller

vara fastlåst med kätting och lås som är godkänt Svenska

Stöldskyddsföreningen . Tändningsnyckel får inte lämnas kvar i

fordonet eller förvaras i närheten .

Se även generella aktsamhetskrav, moment D .

Om aktsamhetskraven inte är uppfyllda kan ersättningen

sättas ned . Se moment AB 4, Allmänna bestämmelser .

H11 Stöld av roddbåt, kanot och surfingbräda

Försäkringen gäller för stöld av och skadegörelse på fastlåst

roddbåt, kanot eller surfingbräda .

Särskilda .aktsamhetskrav

Egendomen ska vara fastlåst med kätting och lås som är godkänd

av Svenska Stöldskyddsföreningen .

Se även generella aktsamhetskrav, moment D .

Om aktsamhetskraven inte är uppfyllda kan ersättningen

sättas ned . Se moment AB 4, Allmänna bestämmelser .

H12 Stöld av tillbehör till byggnad

Försäkringen gäller för stöld av och skadegörelse på fast

monterade byggnadstillbehör . Se moment I15, Skada på

byggnad och tomtmark . Byggnadstillbehör definieras enligt

Jordabalken .

H13 Trädgårdsmöbler

Försäkringen gäller för stöld av och skadegörelse på trädgårdsmöbler,

trädgårdsredskap, grillar, badtunna och

terassvärmare .

H14 Låsbyte

Om nyckel till den försäkrade bostaden förloras vid inbrott

i den försäkrade bostaden, låst lokal, låst förvaringsskåp,

genom rån eller väskryckning kan vi ersätta låsbytet till den

försäkrade bostaden om det är sannolikt att gärningsmannen

kan spåra vart nyckeln går .

Villkor Hem, villa & fritidshus

11


I Andra egendomsskador än stöldskador

I1 Brand

Försäkringen gäller för skada genom eld som kommit lös .

Försäkringen ersätter inte skada genom glöd eller svedning .

I2 Elfenomen

Försäkringen gäller för skada genom kortslutning, överslag,

överspänning i hushållsmaskin och annan elektrisk maskin,

apparat eller ledning .

I3 Explosion

Försäkringen gäller för skada genom explosion .

Skada genom sprängningsarbete ersätts inte .

I4 Nedsotning

Försäkringen gäller om egendomen plötsligt skadats av sot .

Skada genom sot från levande ljus ersätts inte .

I5 Frätande gas

Försäkringen gäller för skada från frätande gas som bildats vid

oavsiktlig upphettning av plast .

I6 Läckage

Har egendomen skadats av vätska eller ånga som oberäknat

strömmat ut gäller försäkringen om utströmningen skett:

• från ledningssystem för vatten, värme eller avlopp

(spillvatten)

• från anordning ansluten till ovan angivna system (t ex

tvättställ, disk- eller tvättmaskin, värmepanna, oljetank och

bassäng)

• från invändigt stuprör som uppfyller de krav som ställs på

avloppsledning

• genom våtisolering/tätskikt eller dess anslutning mot byggnad

eller installation i badrum, duschrum eller tvättstuga

som har golvbrunn . Ersättning lämnas endast om våtisolering/tätskiktet

och dess omgivande och underliggande

konstruktion motsvarar kravet i gällande bygg- och branschregler

vid byggnadstillfället/ombyggnadstillfället

• från kyl eller frys vid fel på dessa eller vid strömavbrott

• från akvarium (har utströmning skett från akvarium ersätts

även fiskar och växter)

• från vattensäng

• från oljefylld radiator samt brandsläckare .

Försäkringen .ersätter .inte

• den utströmmande vätskan

• skada på den anordning som läckt . För installationer se

moment I13, Installation

• i våtutrymme skada på ytskikt inklusive tätskikt genom vilket

läckaget uppstått . När det gäller läckage genom ytskikt

inklusive tätskikt ser vi hela våtutrymmet som en enhet

• skada på byggnad genom röta, svamp, rost eller långtidspåverkan

om det inte av omständigheterna framgått att skadan

uppkommit på grund av ersättningsbar utströmning under

försäkringstiden

• skada genom utströmning från rökkanal, ventilationskanal,

ventilationshuv, luftstam, dräneringssystem, dagvattensystem,

stuprör (annat än vad som sägs ovan), tak eller

takränna

• skada genom kondens

• skada genom markfukt

• skada genom att vatten vid regn, snösmältning eller högvatten

kommit in i byggnaden, se moment I7 .4,

Översvämning

• akvarium och vattensäng .

Lokalisering .m .m

Vid ersättningsbar läckageskada i den försäkrade byggnaden betalar

vi kostnaderna för att inom byggnaden lokalisera och frilägga själva

läckagestället så att det kan repareras . Du får också ersättning för

kostnader för att återställa det frilagda läckagestället . Ersättningen

beräknas enligt moment F .3 .

Självrisk

Om skadan skett p .g .a . läckage genom våtisolering/

tätskikt eller vid dess anslutning till installationer eller övriga

byggnadsdelar, samt vid skada orsakad av utströmning från

våtutrymme, som badrum, duschrum eller tvättstuga gäller

särskild självrisk, se ditt försäkringsbrev . Om skada är orsakad

av frysning gäller särskild självrisk, se ditt försäkringsbrev .

Särskilda .aktsamhetskrav

Skäliga åtgärder ska vidtas för att förhindra frysning av ledningssystemet

och därtill anslutna anordningar . Huset ska

hållas uppvärmt och vara under tillsyn så att ledningar och

anordningar anslutna till dessa inte fryser vid kyla och kortare

strömavbrott . Bränsle för uppvärmning ska finnas i tillräcklig

mängd . Lämnas huset för en längre tid ska vatten stängas av

och husets ledningssystem ska tömmas på vatten .

Kylskåp med ismaskin och diskmaskin ska vara installerade med uppvikt

plastmatta eller försedda med läckageskydd i form av underlägg .

Se även generella aktsamhetskrav, moment D .

Om aktsamhetskraven inte är uppfyllda kan ersättningen

sättas ned . Se moment AB 4, Allmänna bestämmelser .

I7 Väderfenomen

I7 1 .Storm

Har försäkrad byggnad blåst sönder vid en storm gäller försäkringen

för skada på byggnaden . För att det ska räknas som

storm måste det ha blåst minst 21 meter per sekund .

Villkor Hem, villa & fritidshus

12


Försäkringen .gäller .även

• om byggnaden har skadats av träd eller andra föremål som

stormen blåst omkull eller ryckt loss

för egendom inomhus som skadats av regn eller kyla eller

någon annan oundviklig följd av att huset där egendomen

fanns skadats vid en storm

för fast monterad radio- och TV-antenn (inklusive parabol) .

Begränsning

Försäkringen gäller för skada på revetering, puts och skorstensbeklädnad

endast om de skadats av annat lösryckt föremål .

Undantag

Ersättning lämnas inte för skada på tomtmark, exempelvis

flaggstång, staket, pool, pooltäckning eller skada på båthus,

sjöbod, växthus, drivbänk eller tält . Ersättning lämnas inte

heller för egendom som förvarats däri eller utomhus .

I7 2 .Hagel

Har försäkrad byggnad slagits sönder av hagel lämnas ersättning

. Ersättning lämnas också för egendom inomhus som

skadats av regn eller kyla eller någon annan oundviklig följd

av att huset där egendomen fanns skadats av hagel .

Undantag

Ersättning lämnas inte för skada på växthus, drivbänk eller

tält . Inte heller för egendom som förvarats däri eller utomhus .

I7 3 .Blixt

Försäkringen gäller för skada genom blixtnedslag .

I7 4 .Översvämning

Har försäkrad byggnad, eller egendom i denna, skadats av

att översvämmande vatten till följd av skyfall, snösmältning,

stigande sjö eller vattendrag strömmat från markytan direkt in

i byggnad via ventil, fönster, dörröppning eller inomhus trängt

upp ur avloppsledning gäller försäkringen för uppkomna skador .

Med skyfall förstås här regn med en intensitet av minst en mm

per minut eller 50 mm per dygn .

Undantag

Ersättning .lämnas .inte .för .skada

• på båthus, sjöbod, badhytt, tält eller växthus

• på egendom som förvaras i båthus, sjöbod, badhytt, tält,

växthus eller utomhus

• vars uppkomst har direkt eller indirekt samband med dammgenombrott

.

I7 5 .Snötryck

Försäkringen gäller för skada på bostadshus som består i

eller orsakats av att takkonstruktionen brutit samman d v s att

dess bärighet påverkats väsentligt p .g .a . snötryck .

Undantag

Ersättning .lämnas .inte

• om takkonstruktionen inte utförts enligt gällande byggnorm

för skada som beror på ingrepp i den bärande stommen,

försummat underhåll eller angrepp av röta eller skadeinsekter

för skada som består i eller orsakats av att altantak,

balkongtak eller liknande tak brutit samman .

Särskilda .aktsamhetskrav

Ersättning lämnas endast om snötrycket uppkommit i direkt samband

med extrem nederbörd eller andra extrema väderleksförhållanden

och om det p .g .a . väderleksbetingelserna inte varit möjligt

att undanröja snötrycket och att tidigare snöbelastning på taket inte

väsentligt påverkat skadan .

Se även generella aktsamhetskrav, moment D .

Om aktsamhetskraven inte är uppfyllda kan ersättningen

sättas ned . Se moment AB 4, Allmänna bestämmelser .

I7 6 .Självrisk

Självrisken för naturfenomen framgår av ditt försäkringsbrev .

I8 Jordrörelse

Försäkringen gäller när egendomen skadas av jordskalv (minst

4 enligt Richterskalan och med minsta intensitet 6) jordskred,

jordras, bergras, lavin eller vulkanutbrott .

Begränsning

Sprickor i byggnad ersätts endast om de är så allvarliga att de

avsevärt minskat funktionsdugligheten . Ytlig sprickbildning

ersätts således inte .

Undantag

Ersättning lämnas inte för skada på byggnad eller tomtmark

om jordskred, jordras, bergras eller lavin orsakats av vatten-

eller vågerosion .

Ersättning lämnas inte för skada på byggnad eller tomtmark

som orsakats av sprängnings-, schaktnings-, pålnings-, borrnings-

eller spontningsarbete

Självrisk

Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev .

I9 Trafikolycka

Försäkringen gäller när egendom som du haft med dig utanför

bostaden skadats eller förlorats vid trafikolycka med

motorfordon, båt, flygplan, cykel eller annat fordon .

Ersättning lämnas inte för skada i samband med tävling eller

träning inför tävling .

I10 Luftfarkost som störtar

Försäkringen gäller när egendom har skadats av att luftfarkost

störtat, eller om delar från sådan fallit ner .

Villkor Hem, villa & fritidshus

13


I11 Byggnaden skadas av motorfordon

Har försäkrad byggnad skadats vid trafikolycka med fordon

som omfattas av Trafikskadelagen gäller försäkringen för skador

på byggnaden, men endast om ersättning inte lämnas genom

trafikförsäkringen eller TFF (Trafikförsäkringsföreningen) .

I12 Skada på livsmedel i kyl eller frys, och på tvätt

i maskin

Försäkringen .gäller .för .skada .på

• livsmedel i kyl eller frys vid strömavbrott eller vid fel på

kylen och frysen

• tvätt i tvättmaskin eller torktumlare vid fel på maskinen .

I13 Skada på installationer och hushållsmaskiner

Försäkringen .gäller .för

• system för vatten, värme, avlopp, ventilation, gas eller elektricitet

som är avsedda för byggnaden (installationer) om de

tillhör dig

• hushållsmaskin som är byggnadstillbehör, exempelvis

maskin för klädvård, disk, städning, förvaring eller tillagning

av livsmedel

• den maskinella utrustningen till simbassäng, pool och pooltäckning

samt brunn .

Försäkringen gäller om dessa installationer och maskiner

brustit eller gått sönder .

Undantag

Ersättning lämnas inte för lokalisering, friläggning och återställande

av maskinell installation som saknar erforderlig åtkomlighet

genom reparations-, inspektions- eller servicelucka .

Försäkringen .gäller .inte .för

• skada på elvärmeslingor våtutrymme

• skada på elektrisk armatur, elpatron, dränering- och

dagvattensystem, tak, takränna eller stuprör

• skada på simbassäng, pool, pooltäckning eller brunn

• estetiska skador som inte innebär bestående funktionsnedsättning

• skada på skorsten, rökkanal, ventilationshuv, mur, murverk

och kakelugn

• skada som uppstår direkt eller indirekt genom sprängningsarbete,

översvämning eller vatten som trängt in i byggnaden

(se moment I7 .4)

• skada orsakad av rost eller frätning på egendom utanför

byggnaden

• skada orsakad av rost eller frätning på egendom inne i

byggnaden om egendomen är äldre än 15 år . Åldern räknas

från det tillfälle då installationen första gången togs i bruk

• skada på installationer orsakat av djur, exempelvis råttor,

möss och myror

• kostnad för upptining av frusen ledning eller för rensning vid

stopp i ledning .

Särskilda .aktsamhetskrav

Skäliga åtgärder ska vidtas för att förhindra frysning av ledningssystem

och därtill anslutna anordningar . Huset ska hållas

under tillsyn och uppvärmt, så att ledningar och anordningar

anslutna till dessa inte fryser vid kyla och kortare strömavbrott

. Bränsle för uppvärmning ska finnas i tillräcklig mängd .

Se även generella aktsamhetskrav, moment D .

Om aktsamhetskraven inte är uppfyllda kan ersättningen

sättas ned . Se moment AB 4, Allmänna bestämmelser .

I14 Skada på glasrutor

Försäkringen gäller om rutor av glas eller plast i fönster eller

dörrar i försäkrad byggnad gått sönder .

Försäkringen .gäller .inte .för .skada

• på isolerglas vilken endast består i att konstruktionen blivit otät

• på glas i växthus eller drivbänkar

• som uppstått genom byggnads- eller sprängningsarbete .

I15 Skadegörelse på byggnad och tomtmark

Försäkringen gäller om någon utomstående skadat försäkrad

byggnad, därtill hörande tomtmark eller de föremål som finns

fast anbringade där .

Undantag

Försäkringen gäller inte för skador på växthus eller drivbänkar .

I16 Skada orsakad av vilda djur

Försäkringen gäller om vilda djur har tagit sig in i bostaden

och orsakat skada .

Undantag

Försäkringen gäller inte för skada som orsakats av råttor,

möss, getingar, bin, myror eller andra insekter .

I17 Husbock, hästmyra och annan

virkesförstörande insekt

Vi svarar för sanering och nödvändig reparation om byggnaden angrips

av husbock, hästmyra eller annan virkesförstörande insekt .

Försäkringsskyddet börjar gälla 6 månader efter försäkringens

begynnelsedag .

Samtliga försäkrade byggnader, med undantag av vad som

sägs nedan, har försäkring mot husbock, hästmyra och annan

virkesförstörande insekt som gäller om angreppet skett

efter det att försäkring tecknats .

Begränsning

Försäkringen gäller inte för byggnad som är eller har varit

ekonomibyggnad eller uthus vid lantgård av något slag eller

Villkor Hem, villa & fritidshus

14


flyttats från annan plats .

Försäkringen gäller inte för skador på rötskadat virke .

Om behandlingen inte kan utföras utan ingrepp i byggnaden

svarar du själv för friläggnings- och återställningskostnader .

Vid reparation gäller värderingsreglerna enligt moment F, Hur

egendom värderas och ersätts, dock med begränsningen att

reparation aldrig får kosta mer än vad som motsvarar byggnadens

marknadsvärde utan hänsyn till angreppen .

Självrisk

Du betalar ingen självrisk vid skada orsakad av husbock

eller hästmyra .

Vid .skada .ska .du

• vid upptäckt av skadedjur utan dröjsmål underrätta Moderna

Försäkringar eller av oss anvisat saneringsbolag

• underlätta för sanering, exempelvis genom att avlägsna lösöre

som kan förhindra eller försvåra sanering (t ex möbler,

kläder, matvaror och porslin)

• svara för att stegar eller andra lyftanordningar finns

tillgängliga .

I18 Bostadsohyra

Försäkring gäller för villa och fritidshus . Försäkringen omfattar

bekämpning av vägglöss, kackerlackor, mjölbaggar, brödbaggar,

pälsängrar, fläskängrar som förekommer i bostadshuset

och som kan utgöra sanitär olägenhet . Åtagandet gäller

under försäkringstiden . Bekämpningen avser enbart levande

insekter och avtalet omfattar inte några direkta eller indirekta

skador som de kan orsaka . Om behandlingen inte kan utföras

utan ingrepp i byggnaden svarar du själv för friläggnings- och

återställningskostnader .

Begränsning

Åtagandet gäller bara om bostadshuset, när försäkringen

började gälla, var fritt från ovan nämnda skadeinsekter .

Försäkringen gäller inte för lokal som används för rörelse av

något slag .

Självrisk

Du betalar ingen självrisk vid bekämpning av bostadsohyra .

Vid .skada .ska .du

• vid upptäckt av skadedjur utan dröjsmål underrätta Moderna

Försäkringar eller av oss anvisat saneringsbolag

• underlätta för sanering, exempelvis genom att avlägsna lösöre

som kan förhindra eller försvåra sanering (t ex möbler,

matvaror och porslin)

• svara för att stegar eller andra lyftanordningar finns

tillgängliga .

J Merutgifter och hyresbortfall vid

egendomsskada

Blir den försäkrade bostaden helt eller delvis obrukbar till

följd av ersättningsbar skada kan du också få ersättning för

nödvändiga och skäliga merutgifter samt faktiskt hyresbortfall

. Om försäkringen inte gäller för lösöre omfattar den inte

merutgifter utan endast hyresbortfall .

J1 Merutgifter

Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga merutgifter för

kost och logi samt magasinering, dock högst under ett år från

den dag skadan inträffat . Avdrag i ersättning görs för eventuella

besparingar t ex uppvärmning, underhåll och avgifter .

J2 Hyresbortfall

Är din bostad eller del av den uthyrd kan ersättning lämnas

med det belopp som du enligt lag är skyldig att sätta ned

hyran med . Vi drar av kostnader för värme och andra driftskostnader

som du spar under tiden .

Ersättning lämnas under högst ett år från den dag skadan

inträffat . Vid skada på fritidshus lämnas ersättning till dess

fritidshuset åter är brukbart, dock under högst ett år och

med högst 30 000 kr .

K Privatansvar

K1 Vad försäkringen gäller för

Gäller för hem- och villahemförsäkring, som omfattar lös

egendom .

Gäller för villa- och fritidshusförsäkring i din egenskap av

ägare till den försäkrade fastigheten .

Försäkringen gäller när någon kräver att du ska betala

skadestånd för en person- eller sakskada som du orsakat (t

ex genom vårdslöshet) under försäkringstiden och som du

enligt gällande skadeståndsrätt är skyldig att betala .

Försäkringen gäller för dig som privatperson – men inte för

något som har samband med din yrkes- eller tjänsteutövning

eller annan förvärvsverksamhet .

I fråga om jordbruksfastighet gäller försäkringen endast dig

i egenskap av ägare till bostadshus som bebos av någon

som försäkringen gäller för .

K1 1 .Högsta .ersättningsbelopp

Vid personskada betalar vi högst 5 000 000 kr per skadetillfälle . Vid

sakskada betalar vi högst 5 000 000 kr per försäkringsår . Detta gäller

även om

• flera av dem som försäkringen gäller för är skadeståndsskyldiga

• flera skador uppkommit av samma orsak och vid samma

tillfälle .

Villkor Hem, villa & fritidshus

15


K1 2 .Skada .orsakad .av .barn

Barn upp till fyraårsåldern blir normalt inte skadeståndsskyldiga

för skador som de orsakar . Om barnet inte uppnått sådan

ålder, bedömer vi barnets ansvar som om barnet uppnått

fyraårsåldern .

Detta gäller inte i den mån ersättning för skadan kan utgå

från annan eller från annan försäkring .

K1 3 .Skada .på .bostad

Försäkringen gäller för skada på bostad, hotellrum eller liknande

som du hyr, lånar eller innehar med bostadsrätt (om

tillägg för ”Bostadsförsäkring” tecknats) . Skadan ska ha uppkommit

genom brand, explosion eller utströmning av vätska,

ånga eller gas från ledningssystem, kyl- eller frysanläggning,

vattensäng eller akvarium .

Har skadan uppkommit på annat sätt omfattar försäkringen endast

• vatten- och avloppssystem och därtill anslutet sanitetsgods

såsom tvättställ, badkar, toalettstol och bidé

• glas i fönster och dörrar

• kyl, sval, frys, spis, disk- och tvättmaskin

• maskinella anordningar i tvättstuga utanför bostaden .

Vid resa gäller försäkringen även för skada på inventarier i

hotellrum eller annan hyrd eller lånad bostad .

K1 4 .Undantag .

Du har inte rätt att utan vår tillåtelse medge skadeståndsskyldighet

. Iakttas inte detta är vi inte ersättningsskyldiga om inte

kravet uppenbart var lagligen grundat .

Vi .betalar .inte .skada

• som du vållat uppsåtligen . Undantaget tillämpas inte för

någon som var i sådant sinnestillstånd som avses i 30 kap

6 § Brottsbalken eller var under 12 år vid skadetillfället

• som uppkommit på grund av slitage eller vanvård

• som tillfogats försäkrad person

• som du är ansvarig för som ägare av fastighet, tomträtt,

bostadsrättslägenhet eller innehavare av lägenhet som inte

omfattas av denna försäkring (undantaget avser inte obebyggd

tomt som du äger för eget privat bostadsändamål)

• som du är ansvarig för som ägare, brukare eller förare av

motordrivet fordon, husvagn, annat släpfordon då skadan

uppkommit i följd av trafik med fordonet . (undantaget avser

inte eldriven rullstol och inte heller trädgårdsredskap för

privat bruk som inte är registreringspliktigt)

• som du är ansvarig för som ägare, brukare eller förare av

vatten- eller luftfarkost . Undantaget avser inte kanot, roddbåt

och surfingbräda

• som kan ersättas genom annan försäkring

• på egendom som du hyrt, lånat, bearbetat, reparerat eller

på annat sätt tagit mer än helt tillfällig befattning med

• som du är ansvarig för i egenskap av ägare/innehavare av

lägenhet utomlands .

K1 5 .Hur .vi .tar .hand .om .skadeståndskrav

Om du krävs på ersättning på grund av skada som kan omfattas av

försäkringen och beräknas överstiga försäkringens självrisk

• ska du anmäla kravet till oss utan dröjsmål

• vi utreder om du är skadeståndsskyldig

• vi förhandlar med den som kräver skadestånd

• vi för din talan vid rättegång och svarar i så fall också för

rättegångskostnader

• vi betalar det skadestånd som du är skyldig att utge .

Blir det rättegång ska du genast underrätta oss om det och

följa våra anvisningar . Vid rättegång betalar vi dina rättegångskostnader

i den utsträckning de är skäliga och överensstämmer

med vårt intresse i rättegången . Om vi inte får

underrättelse om rättegången eller om våra anvisningar inte

följs blir inte domen bindande för oss .

L Rättsskydd

L1 Vem försäkringen gäller för

Rättsskyddet i hem- villahemförsäkringen gäller för dig i din

egenskap av privatperson och avser händelser i privatlivet .

Utanför Norden gäller försäkringen för dig endast i egenskap

av resenär . Rättsskyddet i villa- och fritidshusförsäkringen gäller

endast för dig i din egenskap av ägare till den försäkrade

fastigheten .

L2 När du ska ha haft försäkring för att få

rättsskydd

L2 1 .Huvudregel

Du kan få rättsskydd om försäkringen gäller när tvisten uppkommer

och om den gällt under en sammanhängande tid av

minst två år . Försäkringen behöver inte hela tiden ha funnits

hos oss, om du tidigare har haft samma slags försäkring i

annat bolag får du tillgodoräkna dig denna tid .

Tvist anses uppstå vid den tidpunkt när en part helt eller

delvis avvisat ett framställt krav .

L2 2 .Om .du .inte .har .haft .försäkring .i .två .år

Om du när tvisten uppkommer har försäkring men inte haft

sådan så lång tid som två år, kan du ändå få rättsskydd om

de händelser eller omständigheter som ligger till grund för

anspråket inträffat sedan försäkringen trädde i kraft .

L2 3 .Om .din .försäkring .upphört

Om du inte längre har någon rättsskyddsförsäkring när tvisten

uppkommer därför att försäkringsbehovet upphört, kan du

trots detta få rättsskydd genom denna försäkring om den

varit i kraft när de händelser eller omständigheter som ligger

till grund för anspråket inträffade och det därefter inte gått

längre tid än tio år .

Villkor Hem, villa & fritidshus

16


Om rättsskydd beviljas tillämpas den självrisk och det högsta

ersättningsbelopp som gäller för motsvarande försäkring

hos oss vid tiden för tvistens uppkomst .

L3 Vilka tvister försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för tvist som kan prövas som tvistemål av

tingsrätt, fastighetsdomstol, Statens VA-nämnd, eller som

efter prövning i sådan domstol kan prövas av hovrätt eller

Högsta domstolen . Försäkringen gäller också för tvist som

prövas av Miljödomstolen enligt 20 kap 2 § punkt 6 Miljöbalken,

dock med undantag för grupptalan enligt 32 kap

13 § . I nämnda mål gäller försäkringen också för resning,

dock endast om resning beviljats .

Begränsning

Försäkringen gäller inte om tvisten prövas av annan nämnd,

myndighet eller instans än ovan angivna Försäkringen gäller

inte heller för brottmål (se dock moment L4) eller ärenden

som handläggs enligt Lagen om domstolsärenden . I tvist angående

uppförande av byggnad betalas endast kostnader som

uppkommer efter avtalad garantitids utgång . Denna begränsning

gäller dock inte om entreprenören efter slutbesiktningen

bestridit att fullgöra sina kontraktsenliga skyldigheter .

Vid arvstvister gäller försäkringen inte för kostnader som

uppkommer före klander av arvskifte eller testamente .

L4 Var försäkringen gäller

Du kan få rättsskydd om de händelser eller omständigheter

som ligger till grund för anspråket inträffat

• inom Norden

• utom Norden, om momentet Reseskydd ingår, när du varit

på resa och tvisten gäller dig i din egenskap av resenär .

Försäkringen gäller även för dig som förare eller brukare av

motorfordon, husvagn eller annat släpfordon eller fritidsbåt,

segelbräda som du tillfälligt lånat eller hyrt utanför Norden .

Rättsskyddet gäller då även för brottmål om den försäkrade

misstänks eller åtalas för

• brott för vilket inte stadgas strängare straff än böter

• vållande till annans död samt

• vållande till kroppsskada eller sjukdom .

L5 Undantag

Försäkringen gäller inte för tvist

• där värdet av vad som yrkas inte överstiger ett halvt prisbasbelopp

och därmed skall handläggas enligt reglerna

1 kap 3d § rättegångsbalken (så kallade småmål), detta

gäller också vid tvist utomlands även om motsvarande

bestämmelse saknas . Detta undantag tillämpas inte vid tvist

med oss på grund av försäkringsavtalet .

• som väcks med stöd av Lagen om grupprättegång och du är

kärandepart

• som gäller skadestånd eller annat anspråk mot dig på grund

av gärning som föranlett misstanke om eller åtal för brott

som kräver uppsåt för straffbarhet

• som avser skadeståndsanspråk mot dig om skadeståndsskyldigheten

kan omfattas av ansvarsförsäkringen

• om du inte har befogat intresse av att få din sak behandlad

• som har samband med äktenskapsskillnad, upplösning av

registrerat partnerskap eller upplösning av samboförhållande,

eller för frågor som i anledning härav aktualiseras mellan

parterna . Detta gäller oavsett vad tvisten avser eller när den

uppkommer

• om vårdnad, umgänge, barns boende, underhåll, bodelning,

äganderätt och liknande frågor som reglerats eller lämnats

oreglerade av parterna, oavsett när tvisten uppstår

• som har samband med din yrkes- eller tjänsteutövning eller

annan förvärvsverksamhet

• som har samband med borgensåtagande som du gjort eller

avtal som du träffat till förmån för någon avseende dennes

förvärvsverksamhet eller tilltänkta verksamhet

• som har samband med ekonomiska åtgärder som för en

privatperson är av ovanlig art eller omfattning

• som gäller handel med aktier, optioner, obligationer, fondandelar,

värdepapper, värdetransaktioner eller valutor

• då talan grundar sig på Jordabalken 4 kap 19 § (s .k . dolda

fel mm) och omtvistat belopp understiger 1 prisbasbelopp

• som gäller fordran eller anspråk som överlåtits på dig, om

det inte är uppenbart att överlåtelsen skett innan tvisten

uppkom

• som gäller personskadereglering vid försäkringsbolag om

skadelidande inte väckt talan vid domstol mot försäkringsgivaren

(gäller ersättning genom trafik-, ansvars-, överfallsskydds

eller olycksfallsförsäkring)

• som gäller dig som ägare, brukare eller förare av motordrivet

fordon, husvagn eller annat släpfordon, vatten- eller

luftfarkost

• som gäller dig eller någon annan av dem som försäkringen

gäller för i egenskap av ägare av fastighet eller innehavare

av tomträtt (hemförsäkring)

• som gäller dig som ägare eller delägare till annan fastighet

eller innehavare av annan tomträtt eller bostadsrätt än den

som anges i försäkringsbrevet . För försäkrad jordbruksfastighet

gäller försäkringen inte tvist som rör annat än bostadshus

som bebos av någon av de försäkrade (villa- eller

fritidshusförsäkring)

• angående så kallad ”time share” (tidsdelat boende) eller

liknande .

L6 Vilket ombud du kan välja

För att försäkringen ska gälla måste du anlita ombud . Denne

måste vara lämplig med hänsyn till din bostadsort,

domstolsorten och ärendets natur samt vara ledamot av

Villkor Hem, villa & fritidshus

17


Sveriges advokatsamfund (advokat) eller jurist anställd hos

advokat eller på advokatbyrå eller kunna visa att han har särskild

lämplighet för uppdraget .

Vi har rätt att begära prövning av skäligheten av advokat

eller biträdande jurists arvode och andra kostnadsanspråk

hos Advokatsamfundets och Försäkringsförbundets ombudskostnadsnämnd

. Ombudet och bolaget förbinder sig att

godta utfallet av en sådan prövning .

En förutsättning för att du ska få anlita ombud som inte är

knuten till advokatbyrå är att ombudet förbundit sig att i

händelse av tvist godta Försäkringsförbundets Nämnd för

Rättsskyddsfrågor prövning av hans arvode och övriga kostnader

i ärendet .

I tvist som handläggs utomlands måste du anlita ombud som

vi godkänner .

L7 Vilka kostnader försäkringen ersätter

Genom försäkringen betalas nödvändiga och skäliga kostnader

om du inte kan få dem betalda av motpart eller staten . Med

nödvändiga och skäliga kostnader avsesbl a att kostnaderna

måste stå i rimlig proportion till det belopp tvisten gäller .

Betalning á conto kan utgå först efter särskild prövning och högst två

gånger per år . Á conto kan endast utgå om ärendet är särskilt omfattande

eller långvarigt .

L7 1 .Vi .betalar

• ombuds arvode och omkostnader . Arvode lämnas för skälig

tidsåtgång och högst enligt den timkostnadsnorm som

regeringen fastställer vid ersättning till rättshjälpsbiträde

enligt rättshjälpslagen

• nödvändiga och skäliga kostnader för utredning som anskaffats

före rättegång och efter det att tvist uppstått, förutsatt

att utredningen beställts av ditt ombud

• kostnader för bevisning i rättegång och i skiljemannaförfarande

• expeditionskostnader i domstol

• rättegångskostnader som du ålagts att betala till motpart eller

staten efter domstols- eller skiljemänsprövning av tvisten

• rättegångskostnader som du vid förlikning under rättegång

åtagit dig att betala till motpart, under förutsättning att det är

uppenbart att domstolen skulle ha ålagt dig att betala rättegångskostnader

med högre belopp om tvisten hade prövats

• kostnader som uppkommer för medlare som rätten förordnat .

L7 2 .Vi .betalar .inte

• eget arbete, förlorad inkomst, resor och uppehälle eller

andra omkostnader för dig eller annan försäkrad

• verkställighet av dom, beslut eller avtal

• merkostnader som uppstår om du anlitar flera ombud eller

byter ombud

• ersättning till skiljemän

• i sådan tvist där prövningen av tvisten kan vänta till dess

annat liknande mål har avgjorts (s .k . pilotmål)

• kostnad som uppkommer genom att du i eller utom

rättegång avstår från dina möjligheter att få ersättning

från motparten

• ombudskostnader som får anses ingå i skadestånd som

tillerkänts försäkrad

• kostnad för indrivning av obetald fordran .

L8 Självrisk

Självrisk framgår i ditt försäkringsbrev .

L9 Högsta ersättningsbelopp

Högsta ersättningsbelopp framgår i ditt försäkringsbrev .

Bevisning och egna utredningskostnader ersätts med högst

35 000 kronor .

En tvist anses föreligga om du och annan försäkrad står på

samma sida . Även om du har flera tvister ska de räknas som

en tvist om de avser samma skada eller om yrkandena stöder

sig väsentligen på samma händelse eller omständighet .

Således anses en tvist föreligga även om yrkandena inte

stöder sig på samma rättsliga grund, t ex i samband med

fastighetsöverlåtelse .

L10 Preskription

Preskriptionstiden börjar löpa från den tidpunkt du anlitar

ombud, se moment AB 3 .7, Preskription .

L11 Återkrav

I den mån ersättning lämnats på grund av försäkringen

inträder vi i din rätt mot annan .

M Överfallsskydd

M1 Vad försäkringen gäller för

Överfallsskydd gäller för hem- och villahemförsäkring

Försäkringen gäller för dig som privatperson .

Försäkringen gäller inte för något som har samband med din

yrkes- eller tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet

och inte heller för skada som inträffat på resa till eller från

arbetet och som kan ersättas enligt Lagen om arbetsskadeförsäkring

eller Lagen om statligt personskadeskydd .

Ersättning kan lämnas för personskada om du blivit utsatt

för misshandel genom uppsåtligt fysiskt våld som inte är

ringa, eller vid sexualbrott enligt brottsbalken 6 kap 1-2,

4-6 §§ (till exempel våldtäkt, sexuellt tvång) . Ersättningen

bestäms enligt 2 och 5 kap Skadeståndslagen . Dock högst

enligt moment M4, Ersättningsbelopp . Ersättning till dig som

närstående till person som dödats lämnas inte i vidare mån

än vad som sägs i moment M5, Närståendes död . Sådan ränta

som gärningsmannen kan vara skyldig att betala från skade-

Villkor Hem, villa & fritidshus

18


datum ersätts inte .

M2 Undantag

Vi .betalar .inte .skada .som .du .tillfogats

• av annan person som du bor med

• skada som gärningsmannen tillfogat dig i sin tjänsteutövning

och som dennes arbetsgivare enligt skadeståndslagen

är skyldig att ersätta (arbetsgivarens principalansvar)

• om du kan få ersättning genom annan försäkring .

Särskilda .aktsamhetskrav

Du måste se till att du inte:

• agerar så att du utsätter dig för risken att skadas . Du bör

tex inte själv tillgripa våld eller hot om våld, ge dig in i

situationer eller miljöer där bråk uppstått, riskerar att uppstå

eller vanligen förekommer, uppträda provocerande i tal

eller handlingar .

• använder alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel,

narkotiska medel eller missbrukar läkemedel på sådant sätt

att det påverkar ditt handlande och därmed orsakar skada .

• gör dig skyldig till uppsåtlig gärning som är straffbar och

som har samband med skadan .

Se även generella aktsamhetskrav, moment D . Om aktsamhetskraven

inte är uppfyllda kan ersättningen sättas ned .

Se moment AB 4, Allmänna bestämmelser .

M3 Vid inträffad skada

För att få ersättning måste du

• genast anmäla skadehändelsen till polisen

• genast uppsöka läkare samt uppvisa läkarintyg

• visa att du är berättigad till skadestånd . Det sker normalt

genom en lagakraftvunnen dom eller om gärningsmannen är

okänd genom en slutförd förundersökning gjord av polisen

• visa att den som skadat dig är okänd eller inte kan betala

skadeståndet

• stämma gärningsmannen med krav på skadestånd om vi

begär det . Vi betalar då dina rättegångskostnader .

M4 Ersättningsbelopp

Vi betalar vid varje skada högst 500 000 kr . Detta belopp gäller

även om flera av de försäkrade skadats . Flera skador anses

som en skada om de uppkommit vid samma tillfälle .

Vi betalar ersättning enligt gällande skadeståndsrätt, oavsett vilket

belopp domstol har utdömt på grund av medgivande

eller av annan anledning, dock högst enligt följande:

• misshandel 8 000 kr

• misshandel med tillhyggen eller med upprepade sparkar mot

liggande person eller misshandel i bostaden 12 000 kr

• grov misshandel 30 000 kr

• grov misshandel som medför livshotande skada 80 000 kr

• sexuellt tvång 50 000 kr

• våldtäkt 100 000 kr

• våldtäkt mot barn under femton år 150 000 kr

• övriga sexualbrott enligt brottsbalken 6 kap 5-6 §§ 30 000 kr .

Om du har utsatts för upprepade brott av samma gärningsman

vid olika tillfällen eller av en eller flera gärningsmän vid

samma tillfälle lämnas endast ett ersättningsbelopp

Ombudskostnader ersätts inte .

M5Närståendes död

Om någon närstående dödats genom mord eller dråp

betalar vi, inom ramen för det belopp som anges i moment

M4, Ersättningsbelopp, 25 000 kr för sorg och saknad .

Med närstående avses här make, maka, sambo, registrerad partner,

föräldrar och barn . Syskon som du sammanbodde med vid dödsfallet

räknas också in i denna krets .

För att vara berättigad till ersättning måste du komma in med

lagakraftvunnen dom eller - om gärningsmannen är okänd - slutförd

förundersökning från polisen .

N Reseskydd

N1 Vad försäkringen gäller för

Gäller för hem- och villahemförsäkring som omfattar lös egendom .

Reseskydd gäller för dig under resa som du företar i egenskap

av privatperson förutsatt att försäkringen trätt i kraft innan

resa påbörjats . Reseskyddet gäller inte under tjänsteresa .

Vid resa inom Norden och under de första 45 dagarna av

varje resa utanför Norden gäller hemförsäkringens samtliga

moment . Med resa avses resa utanför hemorten med minst

två övernattningar .Anspråk på ersättning ska styrkas genom

kvitton och intyg i original .

Begränsning

Är du inte varaktigt boende i Sverige gäller försäkringen

enbart för skada som inträffat i Sverige .

N1 1 .Försäkringen .gäller .inte .för

• kostnader som har samband med graviditet eller förlossning

som uppstått efter den 28:e veckan av graviditeten .

• kostnader som beror på att vårdbehov förelåg redan då avresan

startade . Vid akut försämring som inte kunnat förutses

ersätter vi dock kostnader som beror på försämringen

• kostnader för privat sjukvård i Sverige

• kostnader för vistelse på badanstalt, hälso- eller rehabiliteringshem

och därmed förenade resor

• kostnader som skulle ha ersatts av allmän försäkringskassa

om du vore ansluten

• kostnader som kan ersättas från annat håll enligt lag, annan

författning, konvention eller annan försäkring

Villkor Hem, villa & fritidshus

19


• kostnader som är förorsakade av att fartyg eller flygplan på

grund av din skada måste ändra sin färdplan

• skada som drabbar dig under deltagande i match eller

tävling som representant för idrottsförening som är ansluten

till idrottsförbund

• skada som drabbar dig under deltagande i boxning, brottning,

budo eller därmed jämförlig idrottsutövning

• skada som drabbar dig under deltagande i särskilt anordnad

hastighetstävling eller träning med bobsleigh, rodel, motordrivet

fortskaffningsmedel

• skada som drabbar dig under offpistskidåkning, freestyleskidåkning,

back-hoppning, fallskärmshoppning, segelflygning,

ballongflygning, drakflygning, skärmflygning eller

liknande aktivitet

• skada som drabbar dig under bungy jump, avancerad bergsbestigning,

bergsklättring, klättring på is, snö eller liknande aktivitet .

• dykning med tub eller fridykning till ett större djup än fem

meter . Om du innehar giltigt internationellt dykcertifikat

tillåts dykning med tub ned till 18 meter .

Särskilda .aktsamhetskrav

Du måste se till att du inte:

• agerar så att du utsätter dig för risken att skadas . Du bör

tex inte själv tillgripa våld eller hot om våld, ge dig in i

situationer eller miljöer där bråk uppstått, riskerar att uppstå

eller vanligen förekommer, uppträda provocerande i tal

eller handlingar .

• använder alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel,

narkotiska medel eller missbrukar läkemedel på sådant sätt

att det påverkar ditt handlande och därmed orsakar skada .

• gör dig skyldig till uppsåtlig gärning som är straffbar och

som har samband med skadan .

Se även generella aktsamhetskrav, moment D .

Om aktsamhetskraven inte är uppfyllda kan ersättningen

sättas ned . Se moment AB 4, Allmänna bestämmelser

N2 Läke- och resekostnader

Vi betalar vid olycksfall eller akut sjukdom nödvändiga och

skäliga kostnader för

• sjukhus- och läkarvård samt för annan behandling som

legitimerad läkare föreskriver

• provisorisk behandling av akuta tandbesvär som uppkommit

under resan och som måste åtgärdas utanför hemorten .

Högsta ersättningsbelopp är då 5 000 kronor

• resor i samband med ersättningsbar vård och behandling .

Du ska anlita det billigaste färdsätt som kan användas med

hänsyn till ditt tillstånd . Använder du egen bil får du ersättning

med samma belopp per kilometer som försäkringskassan

betalar .

Vid akut sjukdom får du ersättning för ovanstående kostnader

under längst 60 dagar från första läkarbesöket . Vid olycksfallskada

är ersättningstiden max 3 år från olyckstillfället .

N3 Merkostnader

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga merkostnader för

förlängning av vistelsen på en ort eller ändring av förläggningssättet,

p .g .a . olycksfall eller akut sjukdom, enligt legitimerad

läkares föreskrifter . Vi ersätter också motsvarande

merkostnader för medföljande försäkrad, som tvingas stanna

kvar hos den sjuke eller skadade . Ersättning lämnas i högst

60 dagar

• resa till hemorten i Sverige vid sjukdom eller olycksfall som

sker enligt läkares föreskrift och innebär ett dyrare färdsätt .

Vi ersätter också motsvarande merkostnader för medföljande

försäkrad . Färdsättet ska vara föreskrivet av läkare efter

samråd med SOS-International a/s i Köpenhamn

• resa till hemorten i Sverige med reguljärt transportmedel

om du tvingas avbryta resan p .g .a . att närstående person

i Sverige blivit allvarligt sjuk, råkat ut för allvarligt olycksfall

eller avlidit

• resa till hemorten i Sverige med reguljärt transportmedel

om oförutsedd händelse har inträffat som orsakat väsentlig

egendomsskada på din bostad i Sverige .

• en närståendes resa till dig från hemorten i Sverige och åter

samt uppehållskostnader, om du drabbas av sjukdom eller

olycksfall som av legitimerad läkare betraktas som livshotande

• transport till hemorten i Sverige av försäkrad, som oväntat

har avlidit under resan . Vi betalar också merkostnader för

medföljande försäkrads hemresa . I stället för hemtransport

kan vi betala kostnaden för begravning på platsen

• resa, kost och logi för två närstående personer, som reser

från hemorten i Sverige för att delta i begravningen av avliden

försäkrad, som inte transporterats hem

N4 Outnyttjad resekostnad

Ersättning lämnas om resan inte kunnat fullföljas som planerat

p .g .a . att

• du av läkare sjukskrivits eller skriftligt ordinerats sängläge på

hotellrum eller motsvarande under mer än två dygn . Ersättningen

lämnas från den dag legitimerad läkare undersökt

dig och föreskrivit detta

• du har blivit intagen på sjukhus för vård

• du av SOS-international a/s i Köpenhamn eller av oss blivit

föreskriven att du måste åka hem i förtid

• oförutsedd händelse inträffat som orsakat väsentlig egendomsskada

på din bostad i Sverige

• närstående person i Norden har blivit allvarlig sjuk råkat ut

för allvarligt olycksfall eller avlidit

• medföljande försäkrad person avlider .

Ersättning lämnas även för medföljande försäkrads

Villkor Hem, villa & fritidshus

20


esekostnader om denne väsentligen inte kunnat utnyttja

resan som planerat eftersom sjukdomen/olycksfallet krävt

intensivvård på sjukhus eller ständig tillsyn på hotellrum .

Definition

Med närstående person menas make/maka/sambo, registrerad

partner, barn, syskon, föräldrar och svärföräldrar .

N4 1 .Ersättning .för .outnyttjad .resekostnad

Ersättning lämnas med så stor del av resekostnaden som

svarar mot förhållandet mellan antalet outnyttjade dagar och

resans totala antal dagar enligt uppgjord resplan, resdagar

inräknade .

Med resekostnad menas här sådan kostnad som du före

skadetillfället betalat för resa, logi, kost, liftkort och utflykter

som du inte kan få tillbaka från annat håll .

Om du reser med bil från hemorten i Sverige räknas dessutom

som resekostnad en kilometerersättning enligt försäkringskassans

norm för närmaste färdväg från hemorten

till platsen där resan avbryts och åter . Du får ersättning för

högst 5 000 km . Den totala resekostnaden ska fördelas på

antalet deltagare i resan .

Ersättning lämnas per drabbad försäkrad för outnyttjad resekostnad

med högst 500 kr per person och dag . Ersättningen

begränsas dock till sammanlagt högst 10 000 kr per person

dock högst till resans pris . Från ersättningen drar vi av den

återbetalning som vid avbrott i resan kan fås från annan försäkring,

researrangör, trafikföretag, hotell eller liknande .

N5 Resestartskydd

Om du inte kommer i tid till utgångspunkten i Norden för

bokad resa kan ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga

extrakostnader som kan uppstå för att du ska kunna ansluta

dig till resan . Ersättning lämnas endast om förseningen beror

på att allmänt färdmedel eller privat bil råkat ut för

trafikolycka, väderlekshinder eller tekniskt fel . Åker du med

privat bil måste förseningen uppstå under den direkta färden

till resans utgångspunkt . Den högsta ersättning du kan få är

resans pris .

N6 Förseningskostnad

Ersättning lämnas om allmänt färdmedel, som du reser med,

blir försenat vid ut- eller hemresa med mer än åtta timmar på

grund av

• tekniskt fel

• väderlekshinder

• naturkatastrof

• myndighetsingripande

• ingripande av annan person genom rättsstridigt tvång (t ex

flygplanskapning)

• strejk eller fackliga åtgärder som inleds efter det att resan

har startat .

Ersättning lämnas med 500 kr per dygn och försäkrad person

under längst 10 dagar .

N7 Bagageförsening

Ersättning lämnas med 500 kr per person och dygn under

längst 3 dygn om ditt bagage vid utresan blir försenat mer än

12 timmar . Högsta ersättningsbelopp är 5 000 kr .

N8 Självrisk

Din självrisk framgår av ditt försäkringsbrev .

Du betalar ingen självrisk för momenten Resestartskydd,

Förseningskostnad, Bagageförsening och Outnyttjad resekostnad .

Villkor Hem, villa & fritidshus

21


Tilläggsförsäkringar

Tilläggsförsäkringarna gäller om de är angivna i försäkringsbrevet .

O Bostadsrättsförsäkring

Kan tecknas som tillägg till hemförsäkring vilket då framgår av

försäkringsbrevet .

Särskilda .aktsamhetskrav

Föreskrifter som finns i lag eller som meddelats av myndighet

ska följas . Vid t ex installationer får endast av behörig

myndighet godkända produkter användas och installationen

ska utföras fackmannamässigt . Tillverkares, leverantörers eller

installatörers anvisningar för installation, skötsel och underhåll

ska följas . Vid reparation, om- och tillbyggnad, ska myndighets

föreskrifter,bl a vad som anges i Boverkets byggnadsregler

eller meddelats av kommunal byggnadsnämnd uppfyllas .

Kraven ska uppfyllas oavsett om byggnadslov krävs för vidtagna

åtgärder . Egendom ska handhas och förvaras på sådant

sätt att skada eller förlust så långt som möjligt förhindras .

Vid fristående byggnad ska åtgärder vidtas för att förhindra

förfrysning enligt aktsamhetskrav på moment I6, Läckage .

Se även generella aktsamhetskrav, moment D .

Om aktsamhetskraven inte är uppfyllda kan ersättningen

sättas ned . Se moment AB 4, Allmänna bestämmelser .

O1 Försäkrad egendom

Försäkringen omfattar den bostadsrättslägenhet som anges i

försäkringsbrevet ochför följande egendom

• egendom som tillhör bostadsrättsföreningen och som du

enligt såväl Bostadsrättslagen som bostadrättsföreningens

stadgar är underhållsskyldig för, om skadan har uppkommit

under försäkringstiden

• fast inredning som du äger

• inglasad balkong/altan .

O2 Försäkrade skadehändelser

Försäkringen omfattar de skadehändelser som anges i

moment H och I .

O3 Begränsning

Ersättning lämnas endast för den del av skadan som inte kan

ersättas av bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring .

Ersättning lämnas inte för skada som bostadsrättsföreningen

enligt lag eller stadgar ska ersätta .

Normalt underhåll ersätts inte .

O4 Försäkringen ersätter inte

• skada som uppkommit genom förslitning, självsprickor, vittring

eller åldersförändring, vare sig skadan visar sig successivt

eller plötsligt

• sprickbildning på byggnad som är naturlig med hänsyn till

byggnadens utförande och konstruktion

förbättringsåtgärder eller tillrättaläggande av felaktiga

utföranden och konstruktioner

• skada på byggnad genom fukt, röta, svamp, mögel, frätning

eller långtidspåverkan

• skada vars uppkomst har samband med dammgenombrott

• skada orsakad av felaktig konstruktion, felaktigt utförande

eller materialfel

• skada på tak och/eller byggnaden i övrigt orsakad av

läckage från tak

för skada på egendom p .g .a . felaktig bearbetning,

reparation eller rengöring .

O5 Värdering

Skada på lägenhet värderas enligt samma regler som skada

på byggnad, moment F2, Värdering av skada på byggnad

O6 Högsta ersättningsbelopp

Högsta ersättningsbelopp framgår av försäkringsbrevet .

O7 Självrisk

Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev .

P Utökad bostadsrättsförsäkring

Kan tecknas som tillägg till hemförsäkring vilket då framgår av

försäkringsbrevet .

Särskilda .aktsamhetskrav

Föreskrifter som finns i lag eller som meddelats av myndighet ska följas

. Vid t ex installationer får endast av behörig myndighet godkända

produkter användas och installationen ska utföras fackmannamässigt

. Tillverkares, leverantörers eller installatörers anvisningar för

installation, skötsel och underhåll ska följas . Vid reparation, om- och

tillbyggnad, ska myndighets föreskrifter, bl a vad som anges i Boverkets

byggnadsregler eller meddelats av kommunal byggnadsnämnd

uppfyllas . Kraven ska uppfyllas oavsett om byggnadslov krävs för

vidtagna åtgärder . Egendom ska handhas och förvaras på sådant sätt

att skada eller förlust så långt som möjligt förhindras .

Vid fristående byggnad ska åtgärder vidtas för att förhindra förfrysning

enligt aktsamhetskrav på moment I6, Läckage .

Se även generella aktsamhetskrav, moment D .

Om aktsamhetskraven inte är uppfyllda kan ersättningen

sättas ned . Se moment AB 4, Allmänna bestämmelser .

P1 Försäkrad egendom

Försäkringen omfattar den bostadsrättslägenhet som anges i

försäkringsbrevet ochför följande egendom

• egendom som tillhör bostadsrättsföreningen och som du

enligt såväl Bostadsrättslagen som bostadrättsföreningens

stadgar är underhållsskyldig för, om skadan har uppkommit

under försäkringstiden

Villkor Hem, villa & fritidshus

22


• fast inredning som du äger . Se moment G, Högsta

ersättningsbelopp

• inglasad balkong/altan .

P2 Försäkrade skadehändelser

• skadehändelser som anges i moment H och I

förlust eller skada på försäkrad lägenhet om händelsen som

utlöst skadan har haft ett snabbt förlopp (plötsligt) . Händelsen

ska även ha inträffat oväntat och normalt inte gått att

förutse och därigenom förhindra (oförutsedd)

• skada direkt orsakad av storm på tomtmark och mur, staket

eller plank som är byggnadstillbehör

• ytskikt ersätts vid läckageskada genom tät- och ytskikt,

som motsvarar kravet i gällande bygg- och branschregler vid

byggnads- eller ombyggnadstillfället, enligt tabell i moment

F3, åldersavdrag . Du får inte ersättning för tätskiktet som

undantas enligt moment I6, Läckage .

P3 Begränsning

Ersättning lämnas endast för den del av skadan som inte kan

ersättas av bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring .

Ersättning lämnas inte för skada som bostadsrättsföreningen

enligt lag eller stadgar ska ersätta .

Normalt underhåll ersätts inte .

P4 Försäkringen ersätter inte

• skada som uppkommit genom förslitning, självsprickor, vittring

eller åldersförändring, vare sig skadan visar sig successivt

eller plötsligt

• sprickbildning på byggnad som är naturlig med hänsyn till

byggnadens utförande och konstruktion

förbättringsåtgärder eller tillrättaläggande av felaktiga utföranden

och konstruktioner

• skada på byggnad genom fukt, röta, svamp, mögel, frätning

eller långtidspåverkan

• skada vars uppkomst har samband med dammgenombrott

• skada orsakad av felaktig konstruktion, felaktigt utförande

eller materialfel

• skada på tak och/eller byggnaden i övrigt orsakad av

läckage från tak

för skada på egendom p .g .a . felaktig bearbetning,

reparation eller rengöring .

P5 Värdering

Skada på lägenhet värderas enligt samma regler som skada

på byggnad se moment F3, Värdering vid skada på byggnad .

Vid vattenskador enligt grundskyddet påbörjas beräkning

av åldersavdrag först efter 10 år, se tabell på moment F3 .1,

Byggnaden återställs .

P6 Högsta ersättningsbelopp

Högsta ersättningsbelopp framgår av försäkringsbrevet .

P7 Självrisk

Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev .

Du får ersättning för den förhöjda självrisken som överstiger grundsjälvrisken

enligt moment E2, Särskild självrisk, vid skada genom

moment I7 .4, Översvämning och moment I8, Jordrörelse .

Q Allriskförsäkring för lösöre

Kan tecknas som tillägg till hem- och villahemförsäkring vilket

då framgår av försäkringsbrevet .

Särskilda .aktsamhetskrav

För att få full ersättning skall du handha och förvara egendomen med

aktsamhet och omsorg för att så långt som möjligt förhindra att skada

eller förlust uppstår .

Du ska följa bruksanvisningar och föreskrifter meddelade av producent

eller leverantör av produkt .

Se även moment D, Generella aktsamhetskrav .

Om aktsamhetskraven inte är uppfyllda kan ersättningen sättas ned .

Se moment AB 4, Allmänna bestämmelser .

Q1 Försäkrade skadehändelser

Försäkringen ersätter förlust eller skada på försäkrad egendom .

Förlusten eller skadan ska ha uppkommit genom en plötslig och oförutsedd

yttre händelse . Den händelse som utlöst skadan ska ha haft

ett snabbt förlopp (plötsligt) . Händelsen ska även ha inträffat oväntat

och normalt inte gått att förutse och därigenom förhindra

(oförutsedd) .

Q2 Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller inom Norden . Vid resa utanför hemorten gäller

försäkringen i hela världen under resans första 45 dagar .

Q3 Försäkringen gäller för

• lösöre som endast är avsett för privat bruk och som du äger,

hyr eller lånar av privatperson

• lösöre som du hyr eller lånar från skola eller landsting

Q4 Försäkringen gäller inte för

Allriskförsäkringen gäller inte för skadehändelser som omfattas

av grundförsäkringen . Försäkringen gäller inte heller för

• kontanter och värdehandlingar samt mynt-, sedel- eller

frimärkssamlingar av numismatiskt eller filatelistiskt värde

• djur eller skada orsakad av djur eller insekter

• cykel

• motordrivna fordon, husvagn eller annat släpfordon

(försäkringen gäller dock för motordriven rullstol)

• vatten- eller luftfarkost inklusive kanot och surfingbräda

Villkor Hem, villa & fritidshus

23


• delar eller utrustning som hör till ovan angivna fordon eller

farkoster och som kan försäkras genom motorfordons-,

båt- eller flygförsäkring

• brygga eller uthus på annans mark

• egen fast inredning i lägenhet

• låsbyte

• skada till följd av felaktigt handhavande, bearbetning,

reparation eller rengöring

• skada som uppkommit genom förslitning eller åldersförändring

• stöldbegärlig egendom som lämnats kvar, glömts, förvaras

eller förlagts exempelvis i bil, båt, tält och husvagn

• stöldbegärlig egendom, som förlorats ur garage, uthus,

källare- och vindsförråd i flerfamiljshus eller ur resgods som

är incheckat eller polletterat .

Q5 Högsta ersättningsbelopp

Högsta ersättningsbelopp framgår av ditt försäkringsbrev .

Q6 Självrisk

Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev .

R Allriskförsäkring för byggnad

Kan tecknas som tillägg till villa-, villahem- och fritidshusförsäkring

vilket då framgår av försäkringsbrevet .

Allriskförsäkringen gäller inte för skadehändelser som

omfattas av grundförsäkringen .

Särskilda .aktsamhetskrav:

Du ska ta hand om den försäkrade egendomen med normal aktsamhet

och omsorg så att skada så långt som möjligt förhindras . Se även

generella aktsamhetskrav, moment D .

Om aktsamhetskraven inte är uppfyllda kan ersättningen

sättas ned . Se moment AB 4, Allmänna bestämmelser .

R1 Försäkrade skadehändelser

Försäkringen ersätter förlust eller skada på försäkrad egendom

. Förlusten eller skadan ska ha uppkommit genom en

plötslig och oförutsedd yttre händelse .

Den händelse som utlöst skadan ska ha haft ett snabbt förlopp

(plötsligt) . Händelsen ska även ha inträffat oväntat och

normalt inte gått att förutse och därigenom förhindra

(oförutsedd) .

Försäkringen gäller även vid skada direkt orsakad av storm

på tomtmark och mur, staket eller plank .

R2 Försäkrad egendom

Försäkringen gäller för försäkrad byggnad .

R3 Försäkringen gäller inte för

Ersättning lämnas inte för egendom som endast fått mindre

estetiska skador och som inte innebär en bestående funktionsnedsättning

. Försäkringen gäller inte heller för:

• skada som uppkommit genom förslitning, självsprickor, vittring

eller åldersförändring, vare sig skadan visar sig successivt

eller plötsligt

• sprickbildning på byggnad som är naturlig med hänsyn till

byggnadens utförande och konstruktion

förbättringsåtgärder eller tillrättaläggande av felaktiga

utföranden och konstruktioner

• skada till följd av trädfällning

• skada på byggnad genom fukt, röta, svamp, mögel, frätning

eller långtidspåverkan

• skada vars uppkomst har samband med dammgenombrott

• skada orsakad av felaktig konstruktion, felaktigt utförande

eller materialfel

• skada på tak och/eller byggnaden i övrigt orsakad av

läckage från tak

• skada på egendom p .g .a . felaktig bearbetning, reparation

eller rengöring .

R4 Våtrumsskador, ersättning ytskikt

Vid ersättningsbar läckageskada genom tät- och ytskikt som

motsvarar kravet i gällande bygg- och branschregler vid byggnads-

eller ombyggnadstillfället ersätts ytskiktet enligt tabell i

moment, F3 .1 Åldersavdrag .

Du får inte ersättning för tätskikt som undantas enligt

moment I6, Läckage .

R5 Åldersavdrag

Vid totalbrand är det maximala åldersavdraget 10 000 kronor

då byggnaden återuppförs .

R6 Högsta ersättningsbelopp

Högsta ersättningsbelopp framgår av ditt försäkringsbrev .

R7 Självrisk

Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev .

Du får ersättning för den förhöjda självrisken som överstiger

grundsjälvrisken, se moment E2, Särskild självrisk, på den

allmänna försäkringen vid skada genom moment I7 .4,

Översvämning och moment I8, Jordrörelse .

S Olycksfallstillägg

Kan tecknas som tillägg till hem- och villahemförsäkring .

Om det framgår av försäkringsbrevet att Olycksfallstillägg ingår gäller

utöver de allmänna bestämmelserna även följande villkor .

Ersättning lämnas vid skada till följd av olycksfall .

Med olycksfall menas kroppsskada som drabbar försäkrad ofrivilligt

genom en plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse . Med

Villkor Hem, villa & fritidshus

24


olycksfallsskada jämställs total hälseneruptur, vridvåld mot knä samt

kroppsskada som orsakats av solsting, värmeslag,eller förfrysning .

S1 Allmänna villkor

Försäkring enligt dessa villkor gäller under fritid inklusive skoltid

och hushållsarbete i hemmet .

S2 Försäkringsavtalet

För försäkringsavtalet gäller vad som anges i försäkringsbrevet

och dessa allmänna villkor, lagen om försäkringsavtal

och svensk allmän lag i övrigt .

Avtalet grundar sig på de uppgifter som den försäkrade

lämnat . Om någon uppgift är oriktig eller ofullständig gäller

vad som för sådant fall sägs i Försäkringsavtalslagen

S3 Försäkrad

Försäkringen kan tecknas för försäkringstagaren och för de

familjemedlemmar som är bosatta och folkbokförda på försäkringsstället

från den dag den försäkrade fyller 1 år och gäller

som längst till och med den dag den försäkrade fyller 70 år .

Försäkringen gäller enligt vad som anges i försäkringsbrevet .

Den som omfattas av försäkringen ska vara angiven med

personnummer i försäkringsbrevet .

S4 Försäkringens ikraftträdande

Olycksfallsförsäkringen träder i kraft tidigast dagen efter tecknandet

av försäkringen . Datum för ikraftträdande framgår av

det försäkringsbrev som översändes till den försäkrade .

S5 Ersättning vid medicinsk invaliditet

Ersättning lämnas med maximalt det i försäkringsbrevet

angivna försäkringsbeloppet .

För att försäkringsersättning ska kunna utbetalas krävs att

den medicinska invaliditeten inträtt och att funktionsnedsättningen

objektivt fastställts . Försäkringsbolaget har rätt

att med egen sakkunnig läkare pröva och fastställa funktionsnedsättningen

.

Ersättningens storlek bestäms i förhållande till graden av

förväntad bestående medicinsk invaliditet . Rätt till ersättning

föreligger om minst ett år förflutit sedan olycksfallet

inträffade och en bestående invaliditetsgrad på minst 5 %

inträtt inom 3 år från den tidpunkt då olycksfallet inträffade .

Från 50 % invaliditet och upp till 100 % invaliditet ökar försäkringsbeloppet

linjärt enligt följande tabell:

Invaliditetsgrad (%) Summa ersättning i procent av försäkringsbeloppet

10 10

20 20

30 30

40 40

50 50

60 90

70 125

80 157

90 187

100 200

Det är endast invaliditetsersättningen som ökas enligt ovanstående tabell .

Vid dödsfall som inträffar innan rätt till invaliditetsersättning inträtt utbetalas

ett halvt prisbasbelopp till dödsboet i begravningsersättning . Inträffar

dödsfallet efter det att rätt till invaliditetsersättning inträtt utbetalas till

dödsboet ett belopp som svarar mot den invaliditetsgrad som med säkerhet

fastställts före dödsfallet .

Försäkringsbelopp

Det belopp som avtalats som högsta ersättningsbelopp vid försäkringsfall .

Försäkringsbeloppet kan antingen vara uttryckt i antal kronor eller knutet

till prisbasbeloppet .

Försäkrads ålder på skadedagen Antal prisbasbelopp

1 -50 år 15

51-55 år 12

56-60 år 8

61-65 år 4

66-69 år 2

70- 0

Villkor Hem, villa & fritidshus

25


S6 Ersättning vid inskrivning på sjukhus

En engångsersättning på 3 600 kr lämnas när inskrivningen

varat i minst 72 timmar .

S7 Ersättning vid sjukskrivning

Om du varit sjukskriven i minst 7 arbetsdagar lämnas en engångsersättning

om 2 000 kr .

S8 Ersättning vid tandskadekostnader

Vid tandvård till följd av olycksfallskada lämnas ersättning för

kostnader som inte ersätts genom annan försäkring . Tandskada

som uppkommit vid tuggning eller bitning anses inte

som olycksfallsskada .

Ersättning lämnas för en och samma skada med maximalt

följande belopp:

Antal tänder Belopp per tand

1-5 2 200 kr

Följande tänder 1 100 kr

Skadad hel- eller delprotes 2 200 kr

Skadad broled 1 100 kr

Ersättning lämnas för kostnader som uppstår inom fem år från

skadetillfället för behandling av tand eller tandprotes som

skadats i munnen .

För den som inte fyllt 20 år och har rätt till fri tandvård,

lämnas ersättning endast för akut temporär behandling .

Ersättning lämnas med maximalt 750 kr . Med akut temporär

tandvårdsbehandling menas sådan provisorisk behandling

som är nödvändig för att akut förhindra eller minska risken

för ytterligare tandbesvär .

Måste slutbehandlingen på grund av den försäkrades ålder

uppskjutas till senare tidpunkt ersätts även kostnader, med

max belopp som anges ovan, för den uppskjutna behandlingen

. Förutsatt att försäkringsbolaget fått intyg av läkare

eller tandläkare som styrker att behandling bör uppskjutas

till senare tidpunkt .

Ersättning lämnas inte om behandlingen uppskjuts mer

än fem år .

Kostnader för behandling ersätts endast om den ges av tandläkare

inom svensk offentlig vård eller av tandläkare som är

uppförd på förteckning upprättad av försäkringskassan .

S9 Ersättning för begravningskostnader

Om den försäkrade avlider till följd av olycksfallsskada inom 12

månader från olycksfallet utbetalas en begravningsersättning

på ett halvt prisbasbelopp till dödsboet .

S10 Självrisk

Olycksfallstillägget gäller utan självrisk .

S11 Omprövning av beslut

Om invaliditetsgraden som låg till grund för den utbetalda

ersättningen förvärras kan den försäkrade begära omprövning

av beslutet under förutsättning att en väsentlig bestående

försämring skett på grund av samma skada . Omprövning kan

inte ske senare än tre år efter den dag invaliditetsgraden fastställdes

första gången .

S12 Begränsningar i försäkringens giltighet

Arbetstid

Försäkringen ersätter inte olycksfallsskador som inträffat

under arbetstid eller under resor till och från arbetet .

Vistelse .utomlands

Lämnar den försäkrade Norden under pågående utredning för fastställande

av graden av invaliditet, kvarstår rätt till ersättning endast i

den mån och för den tid läkarundersökning före avresan ger underlag

för bedömning av den medicinska invaliditeten .

Krigstillstånd

Vid krigstillstånd och politiska oroligheter lämnas inte ersättning för

olycksfall som har samband med krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig,

revolution, politiska oroligheter eller uppror . Detta gäller

även sådan medicinsk invaliditet som inträffar inom ett år efter det att

krigstillståndet eller de

politiska oroligheterna upphört .

Sport .och .idrott

Försäkringen gäller inte vid deltagande i sport-, idrotts-, äventyrs-,

expeditions- eller annan riskfylld aktivitet som inte kan anses som

motions- eller fritidssysselsättning i normal omfattning och intensitet .

Exempel på sådana riskfyllda

aktiviteter är:

• kampsport samt annan sport med kroppskontakt eller

därmed jämförbar utövning

• fallskärmshoppning, glid- och skärmflygning, ballong- och

segelflygning, bungyjump samt annan sportflygning eller

därmed jämförbar utövning

• motorsport eller därmed jämförbar utövning

• expeditions- eller äventyrsverksamhet i enskild regi eller i

grupp, stuntman eller därmed jämförbar utövning

• kapplöpning till häst i form av galopptävling, steeplechase,

hubertusjakt, fälttävlan eller liknande tävlingar och träningar

• klättring på berg, is, klippa, glaciär eller därmed jämförbar

utövning

• dykning

• offpistskidåkning .

Flygning

Försäkringen gäller vid alla slag av flygning om den försäkrade

är passagerare utan funktion ombord på flygfarkosten .

Försäkringen gäller dock inte vid flygning som kan omfattas av

Villkor Hem, villa & fritidshus

26


estämmelserna under rubriken Sport och idrott ovan, eller vid

provflygningar .

Särskilda .aktsamhetskrav

Du måste se till att du inte:

• agerar så att du utsätter dig för risken att skadas . Du bör

tex inte själv tillgripa våld eller hot om våld, ge dig in i

situationer eller miljöer där bråk uppstått, riskerar att uppstå

eller vanligen förekommer, uppträda provocerande i tal

eller handlingar .

• använder alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel,

narkotiska medel eller missbrukar läkemedel på sådant sätt

att det påverkar ditt handlande och därmed orsakar skada .

• gör dig skyldig till uppsåtlig gärning som är straffbar och

som har samband med skadan .

Se även generella aktsamhetskrav, moment D . Om aktsamhetskraven

inte är uppfyllda kan ersättningen sättas ned .

Se moment AB 4, Allmänna bestämmelser .

S13 Ändrade förhållanden

Om den försäkrade ändrar vistelseort eller om graden av

medicinsk invaliditet ändras ska detta omgående anmälas till

försäkringsbolaget .

Om anmälan inte sker är lämnade uppgifter oriktiga och kan

föranleda att försäkringsersättning inte utges .

S14 Åtgärder för utbetalning av ersättning

För att försäkringsersättning ska utbetalas ska den försäkrade

under utredning för fastställande av graden av invaliditet stå

under fortlöpande läkartillsyn och iaktta läkares föreskrifter

samt följa av försäkringsbolaget lämnade anvisningar som

avser att begränsa följderna av olycksfallet .

Vid .skada .måste

• anmälan om skadan omgående göras

• läkare, inom offentlig vård eller som har vårdavtal med sjukvårdshuvudman,

anlitas utan dröjsmål

• läkares föreskrifter noggrant följas

• den behandlande läkaren få medgivande att lämna alla

upplysningar till försäkringsbolaget som är av betydelse för

bedömning av ersättningsfrågan

• om försäkringsbolaget begär det, den försäkrade/vårdnadshavare

ge en av försäkringsbolaget utsedd läkare, tillfälle till

undersökning

• om försäkringsbolaget begär det, övriga handlingar lämnas,

som erfordras för bedömning av ersättningsfrågan .

Läkararvode och andra kostnader (dock inte inkomstbortfall)

för av försäkringsbolaget särskilt påfordrad läkarundersökning

ersätts av försäkringsbolaget .

T Avbeställningsskydd

Kan tecknas som tillägg till hem- och villahemförsäkring .

Om det framgår av försäkringsbrevet att avbeställningsskydd ingår

gäller utöver de allmänna försäkringsvillkoren även följande villkor .

För att få ersättning måste du ha tecknat avbeställningsskyddet

innan någon händelse eller omständighet inträffat som omfattas av

avbeställningsskyddet .

Avbeställningsskyddet gäller inte under tjänsteresa .

T1 Vad gäller försäkringen för

Ersättning lämnas för innan avresa betalda kostnader för resa, kost,

logi, liftkort och bokade arrangemang och som inte kan ersättas

från annat håll enligt lag, annan författning, annan försäkring eller

arrangör .

Kostnaden för resan ska uppgå till minst 1 000 kr per person eller

2 000 kr för familj . Resan ska utgå från Norden .

Försäkringen gäller om du före avresan från hemorten i Sverige

tvingas avbeställa en resa på grund av att

• den försäkrade eller dennes resesällskap råkar ut för olycksfallsskada,

akut sjukdom eller dödsfall

• närstående person råkar ut för olycksfallsskada, akut sjukdom eller

dödsfall

• oförutsedd allvarlig skada drabbar den försäkrades bostad där

denne är folkbokförd

• annan plötslig och oförutsedd händelse utanför den försäkrades

kontroll som den försäkrade inte kände till eller bort känna till gör

det orimligt att kräva av den försäkrade att denne ska genomföra den

bokade resan .

Avbeställningsorsaken ska kunna styrkas med läkarintyg, personbevis

och annat som kan styrka den försäkrades rätt till ersättning enligt

ovan .

Läkarintyg ska vara utfärdat innan avresedatum .

T2 Försäkringen gäller inte för

• kostnader som uppkommit genom att du dröjt med avbeställningen

• sjukdom eller olycksfall om researrangemanget beställts i strid mot

medicinska råd av läkare

• sjukdom, olycksfall eller annan händelse som har orsakats av att du

använt alkohol, narkotika, sömnmedel eller andra berusningsmedel57

• sjukdom, olycksfall eller skada som inte är akut eller som var känd

vid beställning av resan

• avbeställning i samband med graviditet eller förlossning efter den

28:e graviditetsveckan .

T3 Högsta försäkringsbelopp

Högsta ersättningsbelopp framgår av ditt försäkringsbrev .

Villkor Hem, villa & fritidshus

27


T4 Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk .

U Saneringsförsäkring

Kan tecknas som tillägg till villa-, villahem- och fritidshusförsäkring

vilket då framgår av försäkringsbrevet .

Försäkringsskyddet börjar gälla 3 månader efter försäkringens

begynnelsedag .

U1 Försäkringen gäller för

• kostnader för invändig sanering av bostadsbyggnad mot

insekter, råttor och möss som orsakar smittspridning, sanitär

olägenhet eller obehag

• kostnader för sanering av getingar utvändigt på bostadsbyggnader

om dessa utgör sanitär olägenhet eller vållar

obehag

• kostnader för sanering av myror utvändigt i bostadsbyggnaders

omedelbara närhet .

U2 Åtgärder vid skada

• du ska vid upptäckt av skadedjur utan dröjsmål underrätta

Moderna Försäkringar eller av oss anvisat saneringsbolag

• du ska underlätta för sanering, exempelvis genom att avlägsna

lösöre som kan förhindra eller försvåra sanering (t ex

möbler, kläder, matvaror och porslin)

• du ska svara för att stegar eller andra lyftanordningar finns

tillgängliga .

U3 Försäkringen gäller inte för

• direkt eller indirekt skada på byggnad och lösegendom

• kostnader för friläggning och återställande efter saneringen

• sanering mot husbock eller andra virkesförstörande insekter .

• bekämpning/sanering i lokal som används för rörelse av

något slag .

V Småbåtsförsäkring

Kan tecknas som tillägg till hem- villahem- och fritidshusförsäkring .

Om det framgår av försäkringsbrevet att Småbåtsförsäkring ingår gäller

utöver de allmänna försäkringsvillkoren även följande villkor .

Försäkringen gäller i Norden .

Särskilda .aktsamhetskrav

När båten är förtöjd eller förankrad ska förtöjning eller förankring

vara så utförd att den motstår sådant väder och sådan

sjö eller svallsjö, som med hänsyn till plats och årstid kan

förekomma .

Båten med tillbehör ska ägnas normalt underhåll och normal

tillsyn . Båten ska hållas länsad .

Utombordsmotor ska vara fastlåst vid båten med låsanordning

som är godkänd av Svenska Stöldskyddsföreningen . Avmonterad

båtmotor och annan utrustning som ej är fast monterad

ska förvaras i låst utrymme .

När båten är uppställd på land ska den vara på betryggande

avstånd från sjön med hänsyn till variationer i vattenståndet .

Vid vinterförvaring, längre än 14 dagar, ska utombordsmotor

och utrustning som ej är fast monterad förvaras i annat låst

utrymme än i eller på båten .

När båten förvaras på släpfordon ska detta vara låst eller fastlåst .

Se även generella aktsamhetskrav, moment D .

Om aktsamhetskraven inte är uppfyllda kan ersättningen

sättas ned . Se moment AB 4, Allmänna bestämmelser .

V1 Den försäkrade båten

Med småbåt avses båt

• som är högst 6 m lång

• som inte har starkare motor än 15 hkr

• som inte har större segel än 10 kvm

• med ett marknadsvärde inklusive utrustning på totalt högst

25 000 kr .

V2 Vad försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för småbåt som anges i försäkringsbrevet . Till

båten räknas utrustning och tillbehör som normalt behövs ombord .

V3 Försäkringen gäller inte för

• båtar som är avsedda för tävlingsbruk

• uthyrningsbåtar, modellbåtar och vattenskotrar

• segelbräda .

V4 Sjöskada

Vi ersätter skada som uppkommit direkt i sjön genom

• grundstötning, sammanstötning, strandning eller kantring

• annan plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse .

V5 Uppläggningsskada

Vi ersätter skada som uppkommit direkt

• på land, vid sjösättning, torrsättning, vid lyft med kran eller

liknande

• genom plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse

på båt eller utrustning när båten står på land .

V6 Brand

Vi ersätter skada som uppkommit direkt genom eld som kommit

lös, åskslag eller explosion, men inte skada på motor eller

avgassystem genom explosion i dessa .

V7 Stöld och skadegörelse

Vi ersätter skada genom stöld, stöldförsök eller annat

tillgreppsbrott eller genom uppsåtlig skadegörelse .

Villkor Hem, villa & fritidshus

28


V8 Ansvar och Rättsskydd

Småbåtstillägget omfattar även momenten Ansvar och Rättsskydd

dock endast som ägare, brukare eller förare av den båt

som småbåtsförsäkringen gäller för .

V9 Vi ersätter inte skada

• orsakad av is, snö eller frost

• orsakad av djur

• orsakad av korrosion, fukt, mögel, vanvård eller dåligt

underhåll

• orsakad av konstruktions-, material- och tillverkningsfel

• på motor orsakad av igensatta vattenintag och ledningar

• på motor som tappats, lossnat eller glidit loss

• genom olovligt brukande, bedrägeri eller förskingringsbrott

V10 Värderings- och ersättningsregler

Högsta ersättningsbelopp framgår av ditt försäkringsbrev .

Värdering av skada sker med hänsyn till båtens och utrustningens

marknadsvärde omedelbart före skadan . Ersättning

lämnas inte för värdeminskning som kan kvarstå efter reparation,

t ex till följd av avvikelse i färg, struktur, mönster i plastytor

eller annat skönhetsfel .

Utöver försäkringsbeloppet gäller skyddet även för provisorisk

reparation som är nödvändig för att rädda båten ur uppenbart

nödläge samt skälig, verifierad kostnad för nödvändig

bärgning och för förflyttning från haveriplatsen till reparationsplats

som godkänts av oss eller till annan lämplig plats .

V11 Självrisk

Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev .

W Golfförsäkring

Kan tecknas som tillägg till hem- och villahemförsäkring .

Om det framgår av försäkringsbrevet att Golfförsäkring ingår gäller

utöver de allmänna försäkringsvillkoren även följande villkor .

Särskilda .aktsamhetskrav

Du ska ta hand om den försäkrade egendomen med normal

aktsamhet och omsorg så att skada så långt som möjligt

förhindras .

Se även generella aktsamhetskrav, moment D .

Om aktsamhetskraven inte är uppfyllda kan ersättningen

sättas ned . Se moment AB 4, Allmänna bestämmelser .

W1 Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller inom Norden . Vid resa utanför hemorten

gäller försäkringen i hela världen under resans första

45 dagar .

W2 Försäkrade skadehändelser

Försäkringen gäller för skada på eller förlust av golfutrustning,

genom plötslig och oförutsedd skadehändelse .

Ersättning lämnas, för kontanter och stöldbegärlig egendom,

endast om skadan uppkommit inom

• område som tillhör inregistrerad golfklubb

• driving range

• träningslokal för golfspel .

W3 Försäkringen ersätter

• golfutrustning (bag, bollar, klubbor och vagn)

• kontanter, stöldbegärlig egendom .

Vid skada på eller förlust av klubba ur set, lämnas ersättning

endast för den skadade eller förlorade klubban .

W4 Försäkringen ersätter inte

• skada som består i slitage, förbrukning, eller självförstörelse,

t ex självsprickor

• skada på egendom vid felaktig bearbetning, reparation eller

rengöring

• skada på träklubba äldre än 6 år (förlust ersätts) .

W5 Högsta ersättningsbelopp

• golfutrustning 30 000 kr

• kontanter och värdehandlingar 1 000 kr

• stöldbegärlig egendom 2 000 kr .

W6 Hole-in-one

Försäkringen gäller för hole-in-one när du spelar minst 9 hål

med godkänd markör . Markören, sekreteraren eller hemmaklubbens

sekreterare ska signera scorekortet .

Ersättningsbeloppet är 1 000 kr .

W7 Självrisk

Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev . Vid hole-in-one

gäller försäkringen utan självrisk .

X Krisförsäkring

Kan tecknas som tillägg till hem- och villahemförsäkring .

Om det framgår av försäkringsbrevet att krisförsäkring ingår

gäller utöver de allmänna försäkringsvillkoren även följande

villkor . Försäkringen gäller vid en ersättningsbar skada i

grundvillkoren .

X1 Försäkringens omfattning

Försäkringen lämnar ersättning för kristerapi för försäkrad som

drabbas av akut psykisk kris på grund av

• rån, överfall eller våldtäkt

• brand eller inbrott i den försäkrade bostaden

• naturkatastrof eller terroristhandling .

Villkor Hem, villa & fritidshus

29


X2 Försäkringen gäller inte

för psykisk ohälsa som är en följd av skada som tillfogas dig

av någon annan som omfattas av försäkringen

för något som har samband med din yrkes- eller tjänsteutövning

eller annan förvärvsverksamhet

för något som har samband med eller om du drabbas av den

när du utför eller medverkar till brottslig handling som enligt

svensk lag kan leda till fängelse .

X3 Högsta ersättningsbelopp

Högsta ersättningsbelopp är ett halvt prisbasbelopp per försäkrad

. Försäkringen omfattar högst 10 behandlingstillfällen

och skäliga och nödvändiga resekostnader inom Sverige över

30 km per behandlingstillfälle . Behandlingen ska utföras av

legitimerad psykolog i Sverige . Behandlingarna ska ske inom

ett år från skadetillfället . Samtliga kostnader skall på förhand

godkännas av Moderna Försäkringar . Med kostnader för behandling

avses arvode för samtalsterapi/psykologkonsultation .

X4 Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk .

Y Utökat reseskydd

Kan tecknas som tillägg till hem- och villahemförsäkring .Om det framgår

av försäkringsbrevet att Utökat reseskydd ingår gäller utöver de

allmänna försäkringsvillkoren även följande villkor . För att få ersättning

måste du ha tecknat Utökat reseskydd innan någon händelse

eller omständighet inträffat som omfattas av Utökat reseskydd .

Utökat reseskydd gäller inte under tjänsteresa .

Y1 Avbeställningsskydd

Ersättning lämnas för innan avresa betalda kostnader för resa, kost,

logi, liftkort och bokade arrangemang och som inte kan ersättas

från annat håll enligt lag, annan författning, annan försäkring eller

arrangör .

Kostnaden för resan ska uppgå till minst 1 000 kr per person eller 2

000 kr för familj . Resan ska utgå från Norden .

Försäkringen gäller om du före avresan från hemorten i

Sverige tvingas avbeställa en resa på grund av att

• den försäkrade eller dennes resesällskap råkar ut för olycksfallsskada,

akut sjukdom eller dödsfall

• närstående person råkar ut för olycksfallsskada, akut sjukdom eller

dödsfall

• oförutsedd allvarlig skada drabbar den försäkrades bostad där

denne är folkbokförd

• annan plötslig och oförutsedd händelse utanför den försäkrades

kontroll som den försäkrade inte kände till eller bort känna till gör

det orimligt att kräva av den försäkrade att denne ska genomföra

den bokade resan .

Avbeställningsorsaken ska kunna styrkas med läkarintyg, personbevis

och annat som kan styrka den försäkrades rätt till ersättning enligt

ovan . Läkarintyg ska vara utfärdat innan avresedatum .

Avbeställningsskyddet .gäller .inte .för

• kostnader som uppkommit genom att du dröjt med

avbeställningen

• sjukdom eller olycksfall om researrangemanget beställts i strid mot

medicinska råd av läkare

• sjukdom, olycksfall eller annan händelse som har orsakats av att du

använt alkohol, narkotika, sömnmedel eller andra berusningsmedel

• sjukdom, olycksfall eller skada som inte är akut eller som var känd

vid beställning av resan

• avbeställning i samband med graviditet eller förlossning efter den

28:e graviditetsveckan

Högsta .ersättningsbelopp

Högsta ersättningsbelopp vid avbeställning framgår av ditt försäkringsbrev

.

Y2 Ersättningsresa

Om du tvingas avbryta resan innan halva den totala restiden förflutit

på grund av sådan händelse som anges i moment N3 Merkostnad

punkterna 2, 3 och 4, kan du istället för återbetalning av resekostnad

få en likvärdig ersättningsresa inom ett år betald . Om du är berättigad

till ersättningsresa får också medföljande medförsäkrad sådan resa .

En ersättningsresa är personlig och kan inte överlåtas .

Högsta .ersättningsbelopp

Högsta ersättningsbelopp framgår av ditt försäkringsbrev .

Y3 Försening vid anslutning

Om det allmänna färdmedel du reser med är försenat vid återkomsten

till resans utgångspunkt i Norden, och du därför missar en bokad

anslutning, får du mot uppvisande av kvitto ersättning för dina

merkostnader .

Högsta .ersättningsbelopp

Högsta ersättningsbelopp vid försening till anslutning är

1 000 kr per person .

Y4 Utökat egendomsskydd

Försäkringen lämnar ersättning utöver det belopp som anges i

grundskyddet vid skada på egendom som medförs på resa utanför

bostaden . Skadan ska vara ersättningsbar genom grundskyddet .

Utökat .egendomsskydd .gäller .inte .för

• Kontanter

• Värdehandlingar

• Stöldbegärlig egendom

Högsta ersättningsbelopp

Högsta ersättningsbelopp för Utökat egendomsskydd är 25 000 kr

utöver det försäkrade beloppet i ditt grundskydd .

Villkor Hem, villa & fritidshus

30


Y5 Kris

Försäkringen lämnar ersättning för kristerapi för försäkrad som på

resa drabbas av akut psykisk kris enligt moment X Krisförsäkring .

Högsta .ersättningsbelopp

Högsta ersättningsbelopp för kristerapi är ett halvt prisbasbelopp per

försäkrad .

Försäkringen omfattar högst 10 behandlingstillfällen och skäliga och

nödvändiga resekostnader inom Sverige över 30 km per behandlingstillfälle

.

Behandlingen ska utföras av legitimerad psykolog i Sverige . Behandlingarna

ska ske inom ett år från skadetillfället . Samtliga kostnader

skall på förhand godkännas av Moderna Försäkringar .

Med kostnader för behandling avses arvode för samtalsterapi/psykologkonsultation

.

Y6 Sjukhusvistelse

Försäkringen lämnar ersättning med 250 kronor per dygn under

tid du är inlagd på sjukhus . Förutsättning för ersättning är att du är

inskriven på sjukhus över natt för vård av akut sjukdom eller olycksfallsskada

.

Högsta .ersättningsbelopp

Ersättning lämnas med högst 2 500 kr per person .

Y7 Självriskeliminering

Avsnittet N Reseskydd gäller utan självrisk .

Y8 Självrisk

Tillägget Utökat reseskydd gäller utan självrisk .

Villkor Hem, villa & fritidshus

31


Allmänna bestämmelser

Utöver försäkringsvillkoren gäller också reglerna i

Försäkringsavtalslagen för din försäkring . Följande allmänna

bestämmelser är bland annat hämtade ur den lagen .

AB 1 Avtalet och premien

AB .1 1 . Försäkringstiden

Försäkringen gäller fr o m den dag som anges i försäkringsbrevet

. Tecknas försäkringen samma dag gäller den inte förrän

efter det klockslag då den tecknades .

Kan försäkringstidens början inte fastställas, börjar den dagen efter

den dag då du meddelat oss att du vill teckna försäkring .

Om försäkringen är giltig endast under förutsättning att premien

betalas före försäkringstiden, börjar den gälla dagen efter premiebetalningen

.

AB .1 2 . Förnyelse .av .försäkringen

Vid försäkringstidens utgång förnyas försäkringen automatiskt,

om inte annat framgår av avtalet eller omständigheterna

. Förnyelse sker dock inte om försäkringen vid försäkringstidens

utgång har sagts upp att upphöra vid denna tidpunkt

eller försäkringstagaren har tecknat en motsvarande försäkring

hos ett annat bolag .

AB .1 3 . Din .rätt .att .säga .upp .försäkringen

Vill du säga upp försäkringen till försäkringstidens utgång, får

du göra detta när som helst dessförinnan .

Du får säga upp försäkringen att upphöra med omedelbar

verkan, om försäkringsbehovet faller bort eller om det

inträffar en annan liknande omständighet .

Har en försäkring förnyats enligt moment AB 1 .2, Förnyelse av

försäkring, kan du, innan du har betalat någon del av premien,

säga upp försäkringen att upphöra med omedelbar verkan .

En förnyad försäkring upphör också omedelbart, om du utan

att betala premie för denna försäkring tecknar en motsvarande

försäkring hos ett annat bolag .

Har vi begärt ändring av försäkringsvillkoren under försäkringstiden

enligt moment AB 1 .5, Ändring av villkor, får du säga upp

försäkringen till den tidpunkt då ändringen annars skulle börja

gälla . Uppsägningen ska göras före denna tidpunkt .

Du får också säga upp försäkringen vid skada om vi väsentligt

åsidosätter våra skyldigheter enligt Försäkringsavtalslagen

eller enligt försäkringsvillkoret .

AB .1 4 . Vår .rätt .att .säga .upp .försäkringen

Till .försäkringstidens .utgång

Vi får säga upp försäkringen till försäkringstidens utgång om

vi har särskilda skäl att inte längre bevilja försäkringen .

Vår uppsägning gäller endast om skriftligt meddelande om

uppsägningen avsänts till dig senast en månad före

försäkringstidens utgång .

Under .försäkringstiden

Vi får säga upp försäkringen att upphöra under försäkringstiden,

om du eller den försäkrade grovt har åsidosatt era

förpliktelser mot bolaget eller om det finns andra synnerliga

skäl . Vår uppsägning blir gällande 14 dagar efter den dag då vi

avsänt skriftligt meddelande till dig om uppsägningen . Beträffande

uppsägning på grund av dröjsmål med betalning av premie

gäller vad som sägs i moment AB 1 .6, Betalning av premie .

AB .1 5 . Ändring .av .villkoren

Vid .förnyelse .av .försäkringen

Om vi önskar ändra försäkringsvillkoren vid förnyelse av försäkringen

meddelar vi dig detta senast i samband med att vi

sänder dig kravet om premiebetalning . Den förnyade försäkringen

gäller då för den tid och på de villkor som vi erbjuder .

Under .försäkringstiden

På begäran av oss kan försäkringsvillkoren ändras under försäkringstiden,

om du eller den försäkrade har åsidosatt era förpliktelser mot oss

med uppsåt eller genom oaktsamhet som inte är ringa eller om det

finns synnerliga skäl . Ändringen blir gällande 14 dagar efter den dag

då vi avsänt skriftligt

meddelande till dig om ändringen .

AB .1 6 . Betalning .av .premie

Första .premien

Första premien för försäkringen ska betalas inom 14 dagar

efter den dag då vi avsänt premieavi till dig .

Premie .vid .förnyad .försäkring

Premie för en förnyad försäkring ska betalas senast den dag då den

nya försäkringstiden börjar . Premien behöver dock inte betalas tidigare

än en månad efter det att vi har avsänt premieavi till dig .

Utöver vad som anges i försäkringsvillkoren ovan angående premiebetalning

gäller bestämmelserna i autogiroavtalet . Om autogiroavtalet

upphör att gälla aviseras premie för obetald del av försäkringstiden

. Premien ska betalas enligt reglerna i detta försäkringsvillkor .

Följder .av .försenad .betalning

Betalas inte premien i rätt tid tar vi ut en påminnelseavgift . Vi har rätt

att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar efter den dag då vi

skickat ett skriftligt meddelande till dig om uppsägningen . Försäkringen

upphör inte om du inte har kunnat betala premien inom den

angivna tidsfristen på grund av svår sjukdom, frihetsberövande, utebliven

pension eller utebliven lön från din huvudsakliga anställning

eller liknande hinder . Då får uppsägningen verkan tidigast en vecka

Villkor Hem, villa & fritidshus

32


efter det att hindret fallit bort, dock senast 3 månader efter tidsfristens

utgång .

AB .1 7 . Betalning .av .tilläggspremie

Har den avtalade premien höjts under försäkringstiden, ska

tilläggspremien betalas inom 14 dagar efter den dag då vi

avsände premieavi till dig .

Följder .av .dröjsmål

Om tilläggspremie inte betalas i rätt tid får vi räkna om försäkringstiden

för den ändrade försäkringen med hänsyn till den

premie som betalats .

Sedan skriftligt besked om sådan omräkning av försäkringstiden

har avsänts till dig gäller försäkringen under den kortare

tid som följer av omräkningen, dock minst under 14 dagar

efter det att besked har avsänts .

AB 2 Räddningsåtgärder

Du ska efter förmåga avvärja skada som kan befaras inträffa och

omedelbart försöka begränsa skada som redan inträffat .

De anvisningar som vi lämnat ska följas .

Vi ersätter skäliga kostnader för åtgärd som vi föreskrvit eller som

annars med hänsyn till omständigheterna är rimlig under förutsättning

att det inte skäligen hade kunnat begäras att du tidigare skulle

ha vidtagit åtgärder för att förebygga skada . Ersättning lämnas inte

om du har rätt till ersättning enligt lag, författning, avtal, garanti eller

liknande åtagande .

Räddningskostnad ersätts även om försäkringsbeloppet inte räcker

till .

Åsidosätter du föreskrifter om räddningsåtgärder kan ersättningen

minskas eller falla bort enligt moment AB 4 .2, Nedsättning av försäkringsersättning

.

AB 3 Reglering av skada

AB .3 1 .Anmälan .och .ersättningskrav

Skada ska anmälas till oss utan dröjsmål . Du ska också kunna

visa att försäkringsfall föreligger . Dessutom ska den som

begär ersättning

• vid stöld, rån, överfall, förlust eller skadegörelse göra polisanmälan

på den ort där skadan inträffat och sända in intyg

om detta till oss . Du ska medverka i polisutredningen genom

att lämna alla uppgifter du har

• vid skada som inträffat under transport eller på hotell

anmäla skadan till transportföretaget eller hotellet

• lämna specificerat krav på ersättning

• i skälig omfattning styrka innehav och värde av förkommen egendom

• om annan försäkring gäller för samma skada eller om ersättning

kan erhållas av annan upplysa oss om detta

• lämna upplysningar och tillhandahålla verifikationer, bevis,

läkarintyg och andra handlingar som vi behöver för att reglera

skadan .

• Upplysa oss om det finns annan försäkring som gäller för samma

skada

AB .3 2 . Besiktning

Den som begär ersättning är skyldig att medverka till besiktning

som vi vill utföra i anledning av inträffad skada . Skadade

föremål ska behållas om vi inte medger annat .

AB .3 3 . Reparation

Reparation får - utöver vad som följer av AB 2 Räddningsåtgärder

- ske endast efter vårt godkännande . Beträffande valet

av reparatör, reparationsåtgärd och material ska våra anvisningar

följas .

AB .3 4 . Påföljd

Åsidosätter du dina åligganden enligt AB 3 .1 - 3 .3 kan

ersättningen minskas eller falla bort enligt reglerna i AB 4 .3 .

”Åsidosättande av aktsamhetskrav eller annan föreskrift i

försäkringsvillkoren” .

AB .3 5 . Utbetalning .av .ersättning

Vi betalar ersättning senast en månad efter det att du gjort vad som

angetts i AB 3 .1 - 3 .3 . Livränta betalas dock successivt .

Har du rätt till åtminstone visst belopp, utbetalar vi detta i avräkning

på den slutliga ersättningen .

När det gäller egendom som repareras eller återanskaffas betalar

vi ersättning senast en månad efter det att du visat att egendomen

reparerats eller återanskaffats .

Om myndighet har utfärdat förbud mot att skadad egendom återställs

och detta beslut överklagats betalar vi ersättning senast en

månad efter det att vi fått reda på att besvären inte lett till någon

ändring .

AB .3 6 .Ränta

Betalar vi ersättning efter utgången av den månad som angetts i

moment AB 3 .5, Utbetalning av ersättning, betalar vi dröjsmålsränta

enligt 6§ Räntelagen . Under polisutredning eller värdering enligt moment

AB 5 .6 betalar vi dock ränta endast enligt Riksbankens referensränta

. Ränta betalas inte om beloppet är mindre än 100 kr .

AB .3 7 . Preskription

Den som vill kräva ersättning förlorar sin rätt om han inte väcker talan

mot oss inom tre år från det att han fick kännedom om att fordringen

kunde göras gällande, och i varje fall inom tio år från det att fordringen

tidigast hade kunnat göras gällande .

Har den ersättningsberättigade anmält skadan till oss inom den tid

som angetts i första stycket, har han alltid sex månader på sig att

väcka talan sedan vi tagit slutlig ställning till ersättningsfrågan .

Villkor Hem, villa & fritidshus

33


AB 4 Nedsättning av

försäkringsersättning

AB .4 1 . Oriktig .eller .ofullständig .uppgift .när .

försäkringen .tecknades

Har du genom uppsåt eller oaktsamhet lämnat oriktig eller

ofullständig uppgift när försäkringen tecknades kan ersättningen

minskas med ett särskilt avdrag .

Avdraget – som görs utöver eventuell självrisk – kan i allvarligare

fall medföra att ingen ersättning alls betalas . Av betydelse

är graden av uppsåt eller oaktsamhet, i vilken utsträckning och

på vilka villkor vi skulle ha meddelat försäkringen om vi känt till

rätta förhållandet samt omständigheterna i övrigt .

AB .4 2 .Oriktig .eller .ofullständig .uppgift .vid .

skadereglering

Har den som är berättigad till ersättning efter försäkringsfall

uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet oriktigt uppgivit

eller förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av

hans rätt till ersättning från försäkringen, kan den ersättning

som han annars skulle ha varit berättigad till sättas ned efter

vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna .

AB .4 3 .Åsidosättande .av .aktsamhetskrav .eller .annan .

föreskrift .i .försäkringsvillkoren

Har du inte följt aktsamhetskrav eller annan föreskrift i villkoren

kan ersättningen, såvitt gäller dig, minskas med ett särskilt

avdrag . Detta gäller om aktsamhetskravet eller föreskriften

har åsidosatts med uppsåt eller genom oaktsamhet .

• Med dig jämställs

• annan som har handlat med ditt samtycke

• den som beträffande försäkrad egendom har en väsentlig

ekonomisk gemenskap med dig

• den som i ditt ställe eller tillsammans med dig har haft tillsyn

över försäkrad egendom .

Om aktsamhetskrav eller annan föreskrift i villkoren som är till

för att förhindra eller begränsa skada åsidosätts kan ersättningen

minskas med ett särskilt avdrag, som görs utöver

eventuell självrisk . Av betydelse är graden av uppsåt eller

oaktsamhet, på vilka villkor vi skulle ha godtagit fortsatt försäkring

samt omständigheterna i övrigt .

Ersättningen sätts vanligtvis ned med 50 % . Vid allvarlig

försumlighet kan du bli helt utan ersättning .

Faktorer som kan föranleda nedsättning med mer än normalavdraget är:

• hur länge du åsidosatt aktsamhetskravet eller föreskriften

• egendomens värde

• om du ökat risken för skada genom att t ex exponera egendomen

• om du var påverkad av alkohol eller droger

• om du gjort dig skyldig till brottslig handling som enligt

svensk lag kan leda till dagsböter eller fängelse

Avdraget kan minskas om det skulle bli oskäligt stort eller om

det föreligger förmildrande omständigheter . Avdraget kan då

också falla bort .

Vid åsidosättande av föreskrifter i Allmänna bestämmelser

om Räddningsåtgärder, moment AB 2 och Reglering av

skada, moment, AB 3 .1 - 3 .3 gäller följande .

Om du åsidosätter räddningsplikten uppsåtligen, blir det

aktuellt att sätta ned ersättningen . Detsamma gäller om du

bryter mot räddningsplikten genom grov vårdslöshet eller

annars förstår att det finns en betydande risk för att skadan

ska inträffa om räddningsplikten åsidosätts .

Avdrag görs med 25 % av ersättningen utöver eventuell

självrisk, lägst 1 000 kr . Avdraget kan höjas i allvarligare fall .

Avdraget kan minskas om det skulle bli oskäligt stort eller

om det föreligger förmildrande omständigheter .

Om du åsidosatt föreskrifterna i moment AB 3 .1 – 3 .3

rörande reglering av skada kan ersättningen sättas ned för

det fall försummelsen lett till skada för försäkringsbolaget .

Nedsättning sker efter vad som är skäligt med hänsyn till

omständigheterna . Om du vid en ansvarsskada har åsidosatt

föreskrifterna sker ingen nedsättning av ersättningen men

försäkringsbolaget har rätt att från dig återkräva en skälig

del av vad bolaget har utgett till skadelidande .

AB .4 4 . Framkallande .av .försäkringsfall

Har du framkallat försäkringsfall med uppsåt lämnas ingen

ersättning såvitt gäller dig .

Har du i annan försäkring än privatansvarsförsäkring framkallat

försäkringsfall genom grov vårdslöshet lämnas ersättning,

såvitt gäller dig, endast i den mån det finns synnerliga skäl .

Har du åsidosatt i villkoren angivna föreskrifter kan ersättningen

sättas ned på sätt som anges i det villkorsavsnitt där

föreskriften finns .

Med dig jämställs

• annan som har handlat med ditt samtycke

• den som beträffande försäkrad egendom har en väsentlig

ekonomisk gemenskap med dig, om inte särskilda skäl talar

mot detta .

AB .4 5 .Nedsättning .sker .inte .för .psykiskt .abnorma .och .barn

Nedsättning av ersättningen tillämpas inte om du

• var i ett sådant sinnestillstånd som avses i 30 kap 6 § Brottsbalken

• eller var under 12 år .

Detta gäller reglerna om oriktig eller ofullständig uppgift när

försäkringen tecknades se moment AB 4 .1, åsidosättande av

föreskrift i försäkringsvillkoren, moment AB 4 .2 samt framkallande

av försäkringsfall, moment AB 4 .3 .

Villkor Hem, villa & fritidshus

34


AB 5 Regler i särskilda fall

AB .5 1 . Annat .avtal, .garanti .eller .försäkring

Försäkringen gäller inte för skada som leverantör eller annan

ansvarar för enligt lag, garanti eller liknande åtagande .

Försäkringen gäller dock om du kan visa att den som gjort

åtagandet inte kan fullgöra detta .

AB .5 2 . Krigsskador

Försäkringen gäller inte för skada som har samband med krig, krigsliknande

händelser, inbördeskrig, revolution eller uppror .

Reseskydd

Om du är på resa utanför Sverige tillämpar vi undantaget för krigsskador

bara om du rest till en plats där oroligheterna pågick eller om du

tar del i oroligheterna eller tar befattning med dem som rapportör eller

dylikt . I sådana fall där vi inte tillämpar undantaget betalar vi merkostnad

för hemresa som inte kan betalas enligt Resegarantilagen . Vi

betalar då också resgods som du förlorar på grund av oroligheterna .

Överfallsskydd

För överfallsskyddet gäller alltid undantaget för krigsskador .

AB .5 3 . Atomskador

Försäkringen gäller inte för skada på egendom eller vid skadeståndsskyldighet,

om skadan direkt eller indirekt orsakats av

atomkärnprocess .

AB .5 4 .Dammgenombrott

Försäkringen gäller inte för skada vars uppkomst eller omfattning

har direkt eller indirekt samband med genombrott av

vattendamm .

AB .5 5 . Terroristhandling

Försäkringen gäller inte för skada genom spridning av biologiska,

kemiska eller nukleära substanser i samband med

terroristhandling .

Med terrorism avses en handling, inkluderande men ej

begränsad till, användandet av styrka eller våld och/eller

hot om detsamma, av person eller grupp (grupper), vare sig

någon handlar enskilt eller på någons uppdrag eller i samband

med någon organisation (organisationer) eller regering

(regeringar), betingande av politiska, religiösa, ideologiska,

eller etniska syften eller skäl inkluderande avsikten att påverka

regeringar och/eller försätta allmänheten, eller del av

allmänheten, i fruktan .

AB .5 6 . . Force .majeure

Försäkringen gäller inte för förlust som uppstår om skadeutredning,

reparationsåtgärd eller betalning av ersättning fördröjs

på grund av krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig,

revolution eller uppror eller på grund av myndighets åtgärd,

strejk, lockout, blockad eller liknande händelse .

AB .5 7 .Dubbelförsäkring

Har samma intresse försäkrats mot samma fara hos flera bolag,

är varje bolag ansvarigt mot den försäkrade som om det

bolaget ensamt hade beviljat försäkring .

Du har dock inte rätt till högre ersättning från bolagen än som

sammanlagt svarar mot skadan . Överstiger summan av

ansvarsbeloppen skadan, fördelas ansvaret mellan bolagen

efter förhållandet mellan ansvarsbeloppen .

AB .5 8 . Om .det .blir .tvist

Tvist om värdet av skada på lös egendom eller på tomtmark

Vid tvist om värdet av skada på lös egendom eller på tomtmark

ska på begäran av någon av parterna en värderingsman

uttala sig om värdet . Värderingsmannen ska utses av svensk

handelskammare om parterna inte enats om annat .

Värderingsmannen ska tillämpa villkorens värderingsregler .

Parterna får lägga fram egen utredning och lämna egna synpunkter

. I sitt utlåtande ska värderingsmannen ange hur han

beräknat skadans värde . Han ska lämna sitt utlåtande inom

tre månader sedan han blivit utsedd .

Av ersättningen till värderingsmannen ska den försäkrade betala

500 kr, samt 10 % av överskjutande belopp, dock sammanlagt

högst 50 % av värderingsmannens ersättning . Om skadan genom

värderingsmannens utlåtande värderas till högre belopp än

det som vi erbjudit, betalar vi dock hela kostnaden .

Tvist om värdet av skada på byggnad

Vid tvist om värdet av skada på byggnad i andra fall än när

1 kap 3d § första stycket Rättegångsbalken är tillämplig

bestäms värdet av skiljemän genom skiljedom . Parterna utser

var sin skiljeman, som ska vara opartisk och sakkunnig i den

värderingsfråga tvisten gäller . Den tredje skiljemannen utses

av svensk handelskammare om inte parterna enats om annat .

De två först utsedda skiljemännen ser till att den tredje skiljemannen

blir utsedd .

Det värde den tredje skiljemannen kommer fram till ska

gälla, om det inte överstiger det högsta eller understiger det

lägsta värde som någon av de två andra kommit till . Annars

gäller det högsta respektive lägsta av de belopp som de

andra skiljemännen kommit till .

Skiljemännen ska tillämpa villkorens värderingsregler . Parterna

får lägga fram egen utredning och lämna synpunkter .

Skiljedomen ska ange hur skadans värde beräknats .

Skiljedomen ska meddelas inom sex månader sedan tredje

skiljemannen blev utsedd . I övrigt gäller lagen om skiljemän .

Av den sammanlagda ersättningen till skiljemännen ska den

försäkrade betala 500 kr samt 10 % av överskjutande belopp,

dock sammanlagt högst 50 % av deras ersättning . Om skadan

Villkor Hem, villa & fritidshus

35


genom skiljedomen värderas till högre belopp än det som vi

före skiljedomen erbjudit, betalar vi dock hela kostnaden .

AB .5 9 . Återkrav

I samma utsträckning som vi har betalat ersättning för skada,

övertar vi din rätt att kräva ersättning av den som är ansvarig

för skadan .

AB .5 10 .Svensk .lag

Svensk lag tillämpas på det mellan dig och oss träffade

avtalet .

AB .5 11 .Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen ska skydda individer mot att deras

personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas

. Personuppgifter som du lämnar till oss registreras och

behandlas av Moderna Försäkringar för att kunna fullgöra våra

skyldigheter enligt vårt avtal med dig som kund . Vi använder

även personuppgifterna som underlag för marknadsföring,

analyser, affärs- och metodutveckling samt riskhantering och

statistik . Personuppgifter kan komma att lämnas ut till samarbetspartners

och andra bolag inom koncernen . Vi säljer inte

personuppgifter till företag . Uppgifter kan enligt lag behöva

utlämnas till myndigheter .

Behandling av personuppgifterna kommer att ske under avtalets

giltighetstid och utbetalningsperiod . Vissa för avtalet

grundläggande uppgifter kommer att behandlas även efter

avtalsperiodens slut . Vid behandling av personuppgifter

kommer stor försiktighet att iakttas för att skydda den personliga

integriteten .

Moderna Försäkringar (org nr 516403-8662) är

personuppgiftsansvarig . Om du vill få information om vilka personuppgifter

om dig som behandlas eller begära rättelse, kan du skriva

till Moderna Försäkringar, PuL-ansvarig,

Box 7830, 103 98 Stockholm . Du kan även begära att dina

uppgifter inte ska användas för direkt marknadsföring .

Observera att det av integritetsskäl inte är möjligt för

Moderna Försäkringar att söka eller sammanställa personuppgifter

i löpande text .

AB .5 12 .Tredjemansrätt .enligt .försäkringsavtalet .

Försäkringen gäller till förmån för försäkringstagaren och annan

som omfattas av försäkringen . I övrigt gäller försäkringen endast till

förmån för den som har förmånsrätt i fast egendom eller tomträtt .

Försäkringsskyddet upphör att gälla för försäkrad egendom när äganderätten

övergår till annan .

Försäkringen gäller ändå under sju dagar efter riskens övergång till

förmån för en fysisk person som har förvärvat egendomen huvudsakligen

för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, i den mån

dennes skada inte omfattas av någon annan försäkring på egendomen

. Har försäkringen sagts upp av någon annan anledning än

överlåtelse, är dock uppsägningen giltig också mot den nye ägaren .

Om du inte är nöjd med vårt beslut kan ett telefonsamtal eller ett

brev till skaderegleraren eller skadechefen vara tillräckligt för att problemet

ska klaras upp . Du har även möjlighet att få klagomål och tvist

som rör försäkringen prövad av nedan angivna nämnder .

Villkor Hem, villa & fritidshus

36


Om vi inte kommer överens

Försäkringsbolagets .Överprövningsnämnd

Skriv till Överprövningsnämnden om du vill ha ditt ärende prövat .

Moderna .Försäkringar

Överprövningsnämnden

Box 7830, 103 98 STOCKHOLM

Allmänna .reklamationsnämnden .(ARN)

Du har som privatperson också möjlighet att vända dig till ARN . ARN

är ett statligt organ . I denna nämnd sker all

prövning på skriftligt underlag .

Allmänna .reklamationsnämnden

Box 174, 101 23 STOCKHOLM

Tfn 08-580 680 00, Telefax 08-580 680 01

www .arn .se

Konsumenternas .Försäkringsbyrå

Vill du ha rådgivning i frågor som rör försäkring eller

skadereglering kan du kontakta Konsumenternas

Försäkringsbyrå . Rådgivningen är kostnadsfri .

Konsumenternas .Försäkringsbyrå

Box 24215, 104 51 STOCKHOLM

Tfn 08-22 58 00, Telefax 08-24 88 91

www .konsumenternasforsakringsbyra .se

Allmän .domstol

Du har alltid möjlighet att väcka talan mot oss vid allmän domstol .

Rättsskyddsförsäkring

Din hemförsäkring innehåller ett rättsskyddsmoment vilket innebär

att det finns möjlighet att söka ersättning för att driva tvist angående

rätt till försäkringsersättning . Rättsskyddsförsäkringen gäller under de

förutsättningar som framgår av försäkringsvillkoren .

Om .skada .inträffar

Kontakta oss så snart som möjligt per telefon

Moderna .Försäkringar

Inom Sverige: 0200 -213 213

Utanför Sverige: +45 70 10 50 50

Fax: 08-684 12 050

E-post: info@modernaforsakringar .se

Villkor Hem, villa & fritidshus

37


Begreppsförklaringar

Aktsamhetskrav Du ska ta hand om din försäkrade

egendom så att det så långt det är möjligt förhindras att den

blir skadad . Om inte aktsamhetskraven följs kan ersättningen

sättas ned (minskas) helt eller delvis .

Badtunna Med badtunna avser vi utomhusbad som är ved- eller

kamineldad .

Bostad Med bostad avses byggnad eller lägenhet som är avsedd

för åretruntboende och har en boyta på minst 10 kvm . Bostaden ska

ha en egen ingång och det ska finnas möjlighet för matlagning och

utrymme för vård av hygien .

I villa och fritidshus räknas vind, källare, förråd och garage till

bostaden om dessa har direkt dörrförbindelse med bostaden .

Till bostad i flerfamiljshus räknas inte vind, källare, förråd, balkong,

annat jämförbart förvaringsutrymme, garage eller uthus .

Byggnadsdel Med byggnadsdel menas här var och en av de installationer,

ytbeklädnader, tillbehör etc . som byggnaden består av .

Byggregler/Branschregler Med byggregler avser vi

Boverkets regler och med branschregler avser vi för ändamålet

relevanta branschorganisationers regler . Exempel på branschorganisationer

är Golvbranschens Riksorganisation, Plattsättningsentreprenöreres

Riksförening, Byggkeramikrådet och

VVS-installatörerna

Fackmannamässigt För att få ersättning från försäkringen vid

skada ska arbete och reparationer utföras enligt de branschregler och

normer som fanns inom respektive branschorganisation vid tillfället

för åtgärden .

Familjemedlemmar Med familjemedlemmar menar vi make/

maka, registrerad partner, sambo, egna barn och föräldrar som bor

och är folkbokförda på försäkringsstället samt delar din bostad .

Fullvärdesförsäkring Betyder att byggnaden försäkrats utan

begränsning till något i förväg fastställt belopp .

Försäkrad Var och en till vars förmån försäkringen gäller enligt

försäkringsavtalet .

Försäkringsbelopp Försäkringsbelopp för lös egendom ska motsvara

det totala värdet enligt värderingsreglerna av all din lösegendom,

både den du har hemma i bostaden och den du förvarar borta .

Försäkringsfall Skada eller annan händelse som omfattas av

försäkringen .

Försäkringstagare Den som har försäkringsavtal med bolaget .

Förvärvs-verksamhet Med förvärvsverksamhet avses sådan

verksamhet, som inte är direkt yrkes- eller tjänsteutövning eller annan

förvärvsverksamhet, men som har till syfte att

bereda dig en intäkt av inte alltför ringa storlek eller har

karaktär av stadigvarande uppdrag av viss betydelse .

Gemensamhetsutrymme Med gemensamhetsutrymme avses

utrymme som fler än du och din familj disponerar och har nyckel till,

t ex tvättstuga, cykelrum, gemensamt garage eller gemensamma

förråd .

Hushållsmaskin .Med hushållsmaskin menar vi maskin för klädvård,

disk eller städning eller för förvaring eller tillagning av livsmedel

samt luftrenare och luftfuktare .

Inbrott Med inbrott förstås att någon olovligen med våld

brutit sig in i, eller med för låset avsedd nyckel, som

åtkommits genom rån eller genom inbrott .

Inneboende Person som inte delar ditt hushåll utan enbart hyr ett

eller flera rum i din bostad .

Lös .egendom/Lösöre Med lösöre avser vi alla lösa saker i ditt

hem såsom möbler, husgeråd, hemelektronik, kläder, böcker och

andra personliga tillhörigheter .

I begreppet lös egendom ingår, förutom lösöre, också pengar,

värdehandlingar, mynt- sedel och frimärkssamlingar, brygga

och uthus på annans mark samt fast inredning i hyrd bostad .

Marknadsvärde Marknadsvärdet är det pris som sannolikt kan

erhållas vid försäljning på den allmänna marknaden .

Medförd .egendom Att ha med sig egendom innebär att du själv

och egendomen ska befinna sig på samma ställe . Om du lämnat egendomen

på annat ställe än där du själv befinner dig, så att du inte längre

har den under omedelbar kontroll, kan man inte säga att du har med dig

egendomen . Egendom som finns kvar i en bil utanför bostaden har du

inte med dig efter det att du lämnat bilen . I vissa situationer får det dock

anses att du har med dig egendom även om den inte finns just där du

själv befinner dig, exempelvis en väska incheckad på flyget .

Egendomen anses inte vara medförd om du före avresan från

bostaden eller vid återkomsten dit lämnar den kvar i motorfordon,

fritidsbåt, husvagn eller annat släpfordon längre tid än

som normalt går åt för omedelbar i- eller urlastning .

Medicinsk .invaliditet Med medicinsk invaliditet avses en bestående

fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning utan hänsyn till

den skadades yrke, fritidsintressen eller andra speciella förhållanden .

Graden av invaliditet bestäms med ledning av för försäkringsbranschen

fastställd tabell,

”Gradering av Medicinsk Invaliditet” .

Motordrivet .fordon Alla fordon som för sitt framförande är

försett med motor, t ex bilar, motorcyklar och mopeder .

Närstående person Make, maka, sambo, registrerad partner,

barn, syskon, föräldrar och svärföräldrar .

Olycksfall kroppsskada som drabbat den försäkrade ofrivilligt

genom en plötslig och oförutsedd yttre händelse . Vid förfrysning och

solsting bortses från kravet på plötslighet .

Plötslig och oförutsedd händelse Den händelse som utlöst

skadan ska ha haft ett snabbt förlopp (plötsligt) . Händelsen

ska ha inträffat oväntat och normalt inte gått att förutse och

därigenom förhindra (oförutsedd) .

Prisbasbelopp Basbelopp enligt Lagen om allmän försäkring . I

försäkringsvillkoren avses det basbelopp som gällde det år skadan

hände .

Rån Tillgrepp genom våld på person eller användande av hot som

innebär trängande fara .

Villkor Hem, villa & fritidshus

38


Självrisk Den del av skadekostnaden som den försäkrade själv svarar

för . Självrisken dras av från skadekostnaden .

Stöldbegärlig .egendom Värdesaker som du ska vara speciellt

aktsam om . För stöldbegärlig egendom finns alltid vissa förbehåll i försäkringens

villkor . Med värdesaker menas följande egendom

föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och

ädelstenar

• fick-, smycke- och armbandsur

• apparat/utrustning för ljud eller bildåtergivning samt tillbehör

till sådana föremål (även band, kassetter och skivor)

• musikinstrument

• alla typer av datorer samt tillbehör och utrustning till dessa

• mynt-, sedel- och frimärkssamling eller andra föremål med

särskilt samlarvärde

• konstverk, antikviteter och äkta mattor, Med antikviteter avses

föremål som har ett förhöjt marknadsvärde på grund av

sin art och ålder i regel minst 100 år . Med äkta mattor avses

handknutna så kallade orientaliska mattor

• vapen och ammunition samt tillbehör till dessa

• alkoholhaltiga drycker och tobak

• pälsar och pälsverk .

Underförsäkring Med underförsäkring menar vi att det försäkringsbelopp

som gäller för din försäkring är mindre än värdet av den egendom

som ingår i försäkringen . Om du är underförsäkrad löper du risken

att få ersättningen minskad vid varje skada .

Värdehandlingar Med värdehandlingar menas

• aktier, obligationer, löpande skuldebrev och checkar

• biljetter, kuponger, frimärken och värdepapper

• kontantkort för telefoni

Väskryckning Med väskryckning menar vi en stöld då du haft direktkontakt

med egendom som ryckts från dig och du direkt uppmärksammat

händelsen .

Återställande Med återställande menas reparation av den skadade

byggnaden eller uppförande på samma grund av likadan eller närmast

motsvarande byggnad för samma ändamål . Vid skada på installationer eller

hushållsmaskiner menas med återställande reparation när sådan är möjlig,

i annat fall utbyte av det skadade föremålet . I kostnaden för återställande

ingår material, arbete, lokalisering och friläggning av skadat föremål när

skadan omfattas av försäkringen . Detsamma gäller återläggning efter

reparation .

Försäkringsgivare:

Moderna Försäkringar • Birger Jarlsgatan 43 • Box 7830 • 103 98 Stockholm • 08-684 12 000 • www .modernaforsakringar .se

Bolagsverket • Org .nr . 516403-8662 • Filial till Tryg Forsikring A/S • Erhvervs- og Selskabsstyrelsen • CVR-nr . 24260666

Klausdalsbrovej 601 • DK 2750 Ballerup, Danmark

Villkor Hem, villa & fritidshus

39

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!