Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus

sbf.se

Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus

Sammanfattning

Här får du översiktligt veta vad som gäller för din försäkring . Det

fullständiga försäkringsvillkoret följer efter denna sammanfattning .

Längst bak i villkoret finner du ett antal definitioner och begreppsförklaringar

.

Försäkringsbrev

Ditt försäkringsbrev anger vad som är försäkrat och vilken omfattning

försäkringsskyddet har . Det framgår även under vilken

tid avtalet gäller och vad din premie är . Försäkringsbrevet och

detta villkor anger tillsammans vårt åtagande .

Aktsamhetskrav

I villkoren framgår att du ska handskas med din egendom på

ett visst sätt . Det kan t ex gälla att du ska låsa eller att du ska

följa gällande brandskyddsregler . Det är klokt att redan nu läsa

de generella aktsamhetskraven, D, och vid varje avsnitt under

rubriken Särskilda aktsamhetskrav, så att du vet vilka krav vi

ställer på dig . Följer du inte aktsamhetskraven kan ersättningen

minskas eller helt utebli .

Var försäkringen gäller och för vem

Hem- och Villahemförsäkringen gäller inom Norden och vid

resa i hela världen under resans första 45 dagar . Läs mer i

moment N, Reseskydd i villkoret .

Om det på försäkringsbrevet står ”Ensamhushåll” gäller försäkringen

endast för dig . I annat fall gäller den för familjen .

Läs mer i moment B, Vem är försäkrad .

Försäkrad egendom

Av försäkringsbrevet framgår vad som är försäkrat . Det kan vara

personlig lösegendom, villabyggnad eller fritidshus . För personlig

lösegendom är även försäkringsbelopp angivet . Det angivna

försäkringsbeloppet är den högsta ersättning du kan få . Se till

att försäkringsbeloppet är tillräckligt högt för att täcka en omfattande

skada, exempelvis en totalbrand i din bostad .

Högsta ersättning

För viss egendom och vissa händelser är ersättningsbeloppet

begränsat . Det gällerbl a stöldbegärlig egendom,

egendom på annan plats än i hemmet, stöld ur bil osv Dessa

begränsningar är specificerade i villkoret och försäkringsbrevet

. Se moment G, Högsta ersättningsbelopp .

Självrisker

Vid varje skadetillfälle får du själv stå för den första delen av

kostnaden - självrisken . Grundsjälvrisken framgår av försäkringsbrevet

. Du kan själv begära högre självrisk, och får då i

gengäld en lägre premie att betala . Vissa skador har annan

självrisk än grundsjälvrisken . Dessa finns uppräknade i villkoret

. Läs mer under moment E, Självrisk .

Vad försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för t ex stöldskador, rån, väskryckning,

överfall, brand, läckage, fel på hushållsmaskiner, inbrott eller

trafikolycka . Dessutom gäller försäkringen för varor i kyl och

frys som skadas till följd av strömavbrott eller vid fel på kylen

eller frysen . Försäkringen gäller också om du drabbas av akut

sjukdom eller olycksfallsskada vid resa . Du får ersättning för

nödvändiga läkekostnader . Mer om detta och alla andra försäkrade

händelser vid resa kan du läsa om i villkoret,

moment N, Reseskydd .

Försäkringsbelopp och Fullvärde

Om det i försäkringsbrevet anges byggnad med försäkringsbelopp

”fullvärde” innebär det att vi vid en ersättningsbar

byggnadsskada åtar oss att reparera/återuppbygga byggnaden

till den standard som byggnaden hade omedelbart före skadan

. Som underlag för reparationen gör vi en värdering med

utgångspunkt från de uppgifter som du lämnade till oss när

försäkringen tecknades . Glöm därför inte att anmäla om- eller

tillbyggnader så att husets försäkringsvärde överensstämmer

med det verkliga värdet . Om du inte har angivit det riktiga

förhållandet kan huset vara underförsäkrat .

Underförsäkring

Försäkringsbeloppet ska motsvara vad det kostar att återanskaffa

motsvarande egendom . Om det verkliga värdet på

egendomen är högre än försäkringsbeloppet har du inte fullt

försäkringsskydd . Detta kallas underförsäkring . Om du t ex har

ett försäkringsbelopp på 200 000 kr, men det verkliga värdet

på egendomen är 400 000 kr, så har du bara försäkring för

halva värdet . Det innebär att ersättning vid skada kan halveras .

Egendomens värde

Ersättning från försäkringen är baserad på egendomens värde

omedelbart före skadan . Det innebär att det i vissa situationer

görs avdrag för ”ålder och bruk” från den ersättning som

motsvarar nyanskaffningspris . Ersättningen efter avdrag ska

motsvara ett marknads- eller begagnatvärde . Reglerna kring

hur vi värderar och ersätter finns i villkoret, moment F,

Hur egendom värderas och ersätts .

Privatansvar

Vi utreder och betalar vissa skadeståndskrav som åläggs dig

som privatperson (om du har hemförsäkring) eller fastighetsägare

(om du har villa- eller fritidshusförsäkring) . Har du

villahemförsäkring gäller försäkringen för dig i egenskap av

både privatperson och fastighetsägare . Vilka händelser som

ingår respektive undantas beskrivs i moment K, Privatansvar .

Rättsskydd

Vi betalar advokat- och rättegångskostnader i vissa tvistemål .

Viktiga undantag och begränsningar finns, t ex i samband

med skilsmässa . Du kan läsa om detta under moment L,

Rättsskydd i villkoret .

Villkor Hem, villa & fritidshus

3

More magazines by this user
Similar magazines