Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

riksrevisionen.se

Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

klimatrelaterade skatter vem betalar?

104

EU:s klimatmål till år 2020 är för närvarande att minska utsläppen med minst 20

procent. 187 För transportsektorn gäller ett mål om minst 10 procent förnybar energi till

år 2020. 188

Energipolitiken inom EU vilar på pelarna ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och

försörjningstrygghet. 189 EU:s övergripande energipolitiska mål är att till år 2020 ska

andelen förnybar energi i den slutliga energiförbrukningen öka till 20 procent och

energieffektiviteten öka med 20 procent. 190 Målet om andelen energi från förnybara

källor har ytterligare preciserats genom en särskild bördefördelning för EU:s olika

medlemsstater. För Sverige innebär bördefördelningen att andelen förnybar energi i

den slutliga energiförbrukningen ska vara 49 procent år 2020. 191

För biodrivmedelsanvändning är målet att minst 10 procent av varje medlemsstats

användning av bensin och diesel inom transportsektorn ska utgöras av biodrivmedel

senast år 2020, vilka ska införas på ett kostnadseffektivt sätt. 192

Svenska mål

Begränsad klimatpåverkan är ett av riksdagens beslutade 16 nationella

miljökvalitetsmål. 193 Målet har ett delmål och ett etappmål. Delmålet gäller för perioden

20082012 och innebär att de svenska utsläppen av växthusgaser i genomsnitt under

perioden 20082012 ska vara minst 4 procent lägre än utsläppen år 1990.

187 Prop. 2008/09:162 s. 56.

188 Europarlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen

av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG

och 2003/30/EG (förnybarhetsdirektivet).

189 Jfr prop. 2008/09:163 s. 10.

190 Målet antogs vid rådets möte i mars 2007, se prop. 2008/09:163 s. 18.

191 Artikel 3 och bilaga 1 A Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009

om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare

upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG.

192 Målet antogs vid rådets möte i mars 2007. Se preambel 9 Europaparlamentets och rådets direktiv

2009/28/EG av den 23 april 2009.

193 Begränsad klimatpåverkan har ett temperaturmål som innebär att den globala ökningen av

medeltemperaturen begränsas till högst 2 grader Celsius jämfört med den förindustriella nivån.

Dessutom finns ett koncentrationsmål som innebär att Sveriges klimatpolitik utformas så att den bidrar

till att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären på lång sikt stabiliseras på nivån högst 400

miljondelar koldioxidekvivalenter. Sverige ska verka internationellt för att det globala arbetet inriktas mot

detta mål. Möjligheten att uppfylla miljökvalitetsmålet är till avgörande del beroende av internationellt

samarbete och insatser i alla länder. Se prop. 1997/98:145, bet. 1998/99:MJU6, rskr. 1998/99:183; prop.

2008/09:162, bet. 2008/09:MJU28, rskr. 2008/09:30. Den senaste formuleringen av innebörden finns i

prop. 2009/10:155, bet. 2009/10:MJU25, rskr. 2009/10:377.

RIKSREVISIONEN

More magazines by this user
Similar magazines