Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

riksrevisionen.se

Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

iksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat

Bilaga 4 Konjunkturinstitutets allmänna

jämviktsmodell EMEC

Konjunkturinstitutets allmänna jämviktsmodell EMEC 209 används för att bedöma

samhällsekonomiska effekter av miljö- och klimatrelaterade skatter och regleringar

på hela Sveriges ekonomi. Modellen har kontinuerligt utvecklats under drygt tio

års tid. Modellen jämför ett ”ursprungsläge” då ekonomin är i jämvikt med ett

framtida läge då ekonomin åter är i jämvikt. Ett väsentligt antagande i modellen

är att det råder perfekt konkurrens på alla marknader. I det referensscenario som

används i Konjunkturinstitutets EMEC-beräkningar på uppdrag av Riksrevisionen i

denna rapport visar modellen jämviktslägen år 2020 och 2030 med grunddata från

nationalräkenskaperna och miljöräkenskaperna år 2006.

EMEC visar fördelningen mellan sex olika hushållstyper 210 och 26 olika branscher

inom näringslivet och den offentliga sektorn. Företag, hushåll och offentlig sektor

efterfrågar 33 olika varor och tjänster att användas som insatsvaror i produktionen

eller för investeringar och privat konsumtion. De sammansatta varorna framställs

av importerade varor och inhemskt producerade varor som även kan exporteras.

Näringslivet och den offentliga sektorn använder dessutom arbetskraft, realkapital,

transporter och energi som insatsfaktorer i produktionen av varor och tjänster.

Näringslivets aktivitet och hushållens konsumtion medför miljöpåverkan. Modellen

beaktar i första hand olika slags förbränning som medför utsläpp av koldioxid,

svaveldioxid, kväveoxider och partiklar men även produktionsprocesser som bidrar

till luftutsläppen. Aktörernas beslut påverkas av skattesystemet och av handeln med

utsläppsrätter.

De ekonomiska aktörerna i modellen reagerar på priser inklusive skatter genom att

företagen byter till relativt billigare produktionsfaktorer och genom att hushållen

byter till relativt billigare konsumtionsvaror om relativpriset ökar. Modellens

långsiktiga karaktär innebär att marknadens aktörer hinner anpassa sig fullt ut till de

prisförändringar som äger rum när ekonomin rör sig mot ett nytt jämviktsläge. Detta

antas vara en acceptabel förutsättning på 1020 års sikt. Hur stora anpassningarna

blir vid en given prisförändring beror på aktörernas känslighet för prisförändringar.

Aktörernas priskänslighet är en bedömningsfråga grundad på ett varierande empiriskt

underlag. Företagen har möjlighet att till viss del övervältra skatter till senare led.

209 EMEC står för Environmental Medium term Economic model.

210 Låg- och höginkomsttagare boende i glesbygd, mellanstor stad och storstad.

RIKSREVISIONEN

117

More magazines by this user
Similar magazines