Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

riksrevisionen.se

Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

klimatrelaterade skatter vem betalar?

122

I alternativscenariot har de skatteförändringar som beslutades av riksdagen 2009

införts. 212 På grund av EMEC-modellens övergripande makroekonomiska karaktär kan

dock inte alla skatteförändringar beskrivas i alternativscenariot. Se listan nedan över

förändringar som ingår respektive inte ingår i alternativscenariot.

Följande förändringar har införts i alternativscenariot:

Koldioxidskatt:

Den generella koldioxidskatten höjs med 1 öre per kilo. Efter höjningen

med 1 öre per kilo koldioxid och den årliga justeringen enligt prognostiserat

konsumentprisindex blir den generella koldioxidskatten 105 öre per kilo koldioxid

2010. För perioden därefter indexeras koldioxidskatten med modellens beräknade

konsumentprisindex.

Koldioxidskatten på bränslen för uppvärmning och drift av stationära motorer

inom industrin utanför handelssystemet samt jordbruks-, skogsbruks- och

vattenbruksverksamheterna höjs från 21 procent till 60 procent av den generella

koldioxidskattenivån. (Ett första steg, till 30 procent, togs år 2011.) Motsvarande

höjningar görs även för dieselolja som förbrukas i viss gruvindustriell verksamhet.

Återbetalningen av koldioxidskatten för dieselolja i jordbruks- och

skogsbruksmaskiner med 2,38 kronor per liter sänks till 2,10 kronor år 2011,

1,70 kronor 2013 och 90 öre 2015.

Koldioxidskatten slopas för bränslen som förbrukas i industrianläggningar som

omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter. Koldioxidskatten för

bränslen som förbrukas i kraftvärmeanläggningar inom handelssystemet sänks

till 7 procent av den generella koldioxidskattenivån.

Energiskatt:

Energiskatten på fossila uppvärmningsbränslen struktureras om efter bränslets

energiinnehåll. Utgångspunkten för omläggningen är energiskattesatsen på

eldningsolja, som med 2009 års skattesats om 797 kronor per m 3 motsvarar 8 öre

per kWh. Uttryckt i volym- respektive viktenhet beräknas de nya skattesatserna för

2011 uppgå till 797 kronor per m 3 eldningsolja, 1 024 kronor per 1 000 kilo gasol,

880 kronor per 1 000 m 3 naturgas samt till 625 kronor per 1 000 kilo kol och koks.

Energiskatten på dieselolja höjs, utöver den sedvanliga årliga indexomräkningen,

i två steg med sammanlagt 40 öre per liter. (En första höjning med 20 öre per liter

skedde den 1 januari 2011 och en andra höjning med 20 öre per liter sker den

1 januari 2013.)

212 Bet. 2009/10:SkU21, prop. 2009/10:41, Ds 2009:24.

RIKSREVISIONEN

More magazines by this user
Similar magazines