Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

riksrevisionen.se

Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

iksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat

Bilaga 6 SCB:s företags- och individdatabas

(FRIDA)

Statistiska centralbyrån (SCB) fick hösten 1997 i uppdrag av Finansdepartementet

att utveckla en företagsdatabas. Resultatet av arbetet utmynnade i en mikrobaserad

företags- och individdatabas (FRIDA). Databasen består av ett antal avidentifierade

databaser för företag i olika former, som enskild näringsverksamhet, handelsbolag,

aktiebolag samt ekonomiska föreningar. Informationen i databaserna avser

inkomståren 19952009. FRIDA 2009 består av cirka 334 000 aktiebolag, cirka 75 000

handelsbolag, cirka 16 000 ekonomiska föreningar (inklusive bostadsrättsföreningar)

och cirka 740 000 enskilda näringsidkare. FRIDA används bland annat av

Finansdepartementet som underlag i beräkningskonventionerna.

Riksrevisionen har uppdragit åt SCB att ta fram data ur FRIDA utifrån industrins

energianvändning. Den delen av FRIDA kallas här Energi-FRIDA. Dessutom

har Riksrevisionen uppdragit åt SCB att göra beräkningar utifrån den nya

simuleringsmodellen FRISIM (som har utvecklats under år 2011) för beräkning av

energi- och koldioxidskatter. 215

SCB har hämtat information från Naturvårdsverket om vilka företag som ingår i den

handlande sektorn. Dessa har sedan matchats mot de företag som finns i FRIDA och

FRISIM.

Energi-FRIDA

Energi-FRIDA speglar energianvändningen per bränsle och företag inom

industribranscherna SNI 0533 (SNI2007) 216 för företag som har ett eller flera

arbetsställen med mer än nio anställda. Den speglar också alla företag inom SNI

35: försörjning av el, gas, värme och kyla (SNI2007). Energivolymerna är hämtade

från undersökningarna Industrins energianvändning och Årlig energistatistik (el,

gas och fjärrvärme), som är totalundersökningar av producenter av el och värme.

Undersökningarna är gjorda på arbetsställe- respektive anläggningsnivå och de görs

av SCB på uppdrag av Energimyndigheten.

215 Modellen har utvecklats på uppdrag av Finansdepartementet, Näringsdepartementet och Riksdagens

utredningstjänst.

216 Svensk näringsgrensindelning för år 2007 (SNI2007). Tidigare gällde Svensk näringsgrensindelning för

år 2002 (SNI2002).

RIKSREVISIONEN

129

More magazines by this user
Similar magazines