Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

riksrevisionen.se

Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

klimatrelaterade skatter vem betalar?

130

I FRIDA har uppgifterna på den lägre nivån aggregerats till företagsnivå för att

uppgifterna om energianvändning ska kunna matchas med FRIDAs övriga uppgifter.

Detta medför att andra branscher som har arbetsställen med energianvändning inom

industrin också ingår i beräkningarna. I bearbetningen för Riksrevisionen har utsläpp

därefter beräknats utifrån rapporterade energivolymer med hjälp av Naturvårdsverkets

emissionsfaktorer. Utgifter för skatter är beräknade enligt skattesatser för åren 2009

och 2015. Hänsyn har även tagits till de nedsättningar som finns i regelsystemet.

Det bör observeras att inte alla som betalar energi- och koldioxidskatt och inte heller

återbetalningar ingår. Detta medför att resultaten inte fullt ut kan jämföras med

resultaten i FRISIM, där samtliga punktskatteskyldiga finns med.

Förutom utsläpp och utgifter för energi- och koldioxidskatter har intäkter, kostnader

(exklusive personalkostnader) och personalkostnader tagits fram för företagen i

Energi-FRIDA. Detta har gjorts genom att använda SRU-data (standardiserade

räkenskapsutdrag) som finns i FRIDA. SRU-data täcker inte uppgifter för

kommuner och landsting, vilket medför att det inte är full överensstämmelse mellan

populationerna. Totalt omfattar populationen i Energi-FRIDA 6 257 företag år 2009.

SRU-data finns för 6 168 av dessa företag, det vill säga för 99 procent av företagen.

För industri- och energibranscherna finns uppgifter om samtliga företags intäkter och

kostnader under förutsättning att företaget har lämnat in en inkomstdeklaration för

aktuellt år.

FRISIM

Syftet med FRISIM är att simulera det fiskala utfallet efter förändringar i skattesatser,

förändringar i regelsystemet och förväntad utveckling av energianvändning. Det går

också att använda det underliggande materialet av punktskatter och återbetalningar

för att följa inflödet av energi- och koldioxidskatt till staten. I FRISIM ingår alla företag

som antingen lämnar in en punktskattedeklaration för energi- och koldioxidskatt eller

söker återbetalningar för energi- och koldioxidskatt. De företag som är skattskyldiga är

inte alltid samma företag som använder energin, det vill säga de som står för utsläppen

och i praktiken betalar skatt.

Totalt omfattar populationen 40 435 företag år 2009. Alla branscher kan förekomma,

eftersom det räcker med att företagen har en aktivitet som ryms inom regelverket för

att vara upplagshavare eller berättigad till återbetalningar för att de ska ingå i FRISIM.

Branscherna SNI 0103 (SNI2007) är stor grupp, vilket kan förklaras av att dessa

branscher representerar jord- och skogsbruk som har många möjligheter till att söka

återbetalning. SNI 35 (SNI2007) innehåller de stora energibolagen. SNI 46 (SNI2007)

är också en stor grupp och den omfattar oljehandelsbolagen.

RIKSREVISIONEN

More magazines by this user
Similar magazines