Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

riksrevisionen.se

Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

klimatrelaterade skatter vem betalar?

20

RIKSREVISIONEN

Följande riksdagsbeslut och uttalanden ligger till grund för Riksrevisionens

bedömningar:

• Riksdagens miljökvalitetsmål Begränsad klimatpåverkan och dess delmål

till år 2012 och etappmål till år 2020. 5

• Riksdagens beslut/utskottens betänkanden över energi- och

klimatpropositionerna samt propositionen om vissa punktskattefrågor

med anledning av budgetpropositionen 2010. 6

• Riksdagens riktlinjer för skattepolitiken i form av bland annat följande

hållpunkter: 7

Skattereglerna ska ge goda villkor för investeringar i Sverige.

Skattepolitiken ska utformas så att målen om en generell och rättvist

fördelad välfärd och högre sysselsättning säkerställs.

På miljöområdet ska skatterna samordnas med andra styrmedel

exempelvis handel med utsläppsrätter så att miljöstyrningen

blir samhällsekonomiskt effektiv.

Principen om att förorenaren ska betala ska gälla. 8

Redovisar regeringen och myndigheterna eventuella väsentliga fördelningseffekter?

Ger regeringen tillräcklig information till riksdagen om åtgärder och effekter i

förhållande till bindande och frivilliga mål med olika tidshorisonter?

Riksrevisionens utgångspunkt är att en redovisning av fördelningen av

de klimatrelaterade skatternas kostnader för olika förorenare är en viktig

förutsättning för att kunna bedöma rimligheten i kompensationskrav från

olika grupper. Med fördelningen avses här den mellan hushåll och näringsliv,

mellan näringslivets olika branscher, mellan anläggningar inom och utanför

den handlande sektorn samt mellan olika hushållstyper. Kompensationskrav

kan uppkomma exempelvis till följd av klimatpolitiskt relaterade ändringar

i skattelagstiftningen eller i handelssystemet. En sådan redovisning är också

ett viktigt underlag för att kunna bedöma om principen om att förorenaren

ska betala uppfylls. Riksrevisionens utgångspunkt är också att riksdagens

uttalanden om förbättrad redovisning ställer krav på en ändamålsenlig

uppföljning, analys och rapportering från myndigheterna och regeringen.

5 Bet. 2008/09:MJU28, rskr. 2008/09:300.

6 Bet. 2008/09:MJU28, rskr. 2008/09:300, bet. 2008/09:NU25, rskr. 2008/09:301,

bet. 2009/10:SkU21, rskr. 2009/10:122.

7 Prop. 2007/08:100 avsnitt 5.3, bet. 2007/08: FiU20, rskr. 2007/08:259260. Jämför 2011/12:SkU1y

s. 12.

8 Principen om att förorenaren ska betala för sina utsläpp, Polluter Pays Principle, är också en

etablerad princip i EU-rätten, internationella miljökonventioner och miljöbalkens allmänna

hänsynsregler. Se J. Ebbesson, Miljörätt, 2:a upplagan, s. 153.

More magazines by this user
Similar magazines