Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

riksrevisionen.se

Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

klimatrelaterade skatter vem betalar?

22

RIKSREVISIONEN

Nedan redovisas huvudsakliga mål för FN:s klimatpolitik samt EU:s och

Sveriges klimat- och energipolitik, vilka utgör grund för Riksrevisionens

utgångspunkter i granskningen (i bilaga 1 redogör vi närmare för dessa mål och

referenser till dem):

1.5 Metod

• Parterna till FN:s klimatkonvention har kommit överens om att den

globala medeltemperaturen inte ska tillåtas öka med mer än 2 grader

Celsius jämfört med förindustriell nivå.

• För EU:s del har Europaparlamentet och rådet uttalat att till år 2050

bör de globala växthusgasutsläppen ha minskats med minst 50 procent

jämfört med 1990 års nivåer.

• EU:s klimatmål till år 2020 är för närvarande att minska utsläppen med

minst 20 procent.

• EU:s övergripande energipolitiska mål är att andelen förnybar

energi i den slutliga energiförbrukningen ska öka till 20 procent och

energieffektiviteten öka med 20 procent till år 2020. För transportsektorn

gäller ett mål om minst 10 procent förnybar energi till år 2020.

• För Sveriges del ska andelen förnybar energi i den slutliga

energiförbrukningen vara 49 procent år 2020.

• Begränsad klimatpåverkan är ett av riksdagens beslutade 16

miljökvalitetsmål. Målet har ett delmål och ett etappmål. Delmålet

gäller för perioden 20082012 och innebär att de svenska utsläppen av

växthusgaser i genomsnitt under perioden 20082012 ska vara minst

4 procent lägre än utsläppen 1990. Etappmålet till år 2020 innebär att

utsläppen från den icke handlande sektorn ska vara 40 procent lägre än

utsläppen år 1990. Därigenom ska utsläppen av växthusgaser år 2020

vara cirka 20 miljoner ton lägre i förhållande till 1990 års nivå.

• Riksdagens beslutade energipolitiska mål till år 2020 innebär följande:

Andelen förnybar energi år 2020 ska vara minst 50 procent av den

totala energianvändningen.

Andelen förnybar energi i transportsektorn samma år ska vara minst

10 procent.

Energianvändningen ska vara 20 procent effektivare till år 2020.

Granskningen har genomförts med hjälp av flera metoder. Ett grundläggande

moment har varit genomgång av styr- och uppföljningsdokumentation från

regeringen och myndigheterna, kompletterad med intervjuer. Detta har främst

använts för att besvara revisionsfrågorna om regeringens redovisning och

rapportering.

More magazines by this user
Similar magazines