Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

riksrevisionen.se

Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

iksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat

För att svara på revisionsfrågan om det finns betydande fördelningseffekter,

har Riksrevisionen låtit utföra bearbetningar i följande modeller (utförligare

beskrivningar finns i rapportens bilagor):

Beräkningar av skatteförändringars konsekvenser på lång sikt

EMEC13 är Konjunkturinstitutets allmänna jämviktsmodell för

miljöekonomiska analyser. EMEC visar anpassningar i hela ekonomin på

1015 års sikt från ett ”ursprungsläge”, som förändras genom exempelvis

skatteförändringar, till ett läge där ekonomin åter är i jämvikt.

Konjunkturinstitutet har på Riksrevisionens uppdrag använt EMEC för

att beräkna de samhällsekonomiska konsekvenserna av huvuddelen

av förändringarna av de klimatrelaterade skatterna som riksdagen

beslutade år 2009. 14 Konjunkturinstitutet har då gjort beräkningar för den

samhällsekonomiska utvecklingen, med och utan skatteförändringarna.

Resultaten redovisas för åren 20072020 och 20072030.

Beräkningar av fördelningseffekter mellan hushållstyper

FASIT är Statistiska Centralbyråns (SCB) fördelningsanalytiska statistiksystem

för inkomster och transfereringar. FASIT kan användas för att beräkna

fördelningseffekter mellan hushållstyper av exempelvis förändringar i

skattesystemet.

SCB har på Riksrevisionens uppdrag använt FASIT för att beräkna hushållens

kostnader för energi- och koldioxidskatt och fordonsskatt. Också de

klimatskatteförändringar som riksdagen beslutade om år 2009 har analyserats.

Beräkningarna avser sex olika hushållstyper.

Beräkningar av utgifter för energi- och koldioxidskatt i olika branscher

FRIDA är SCB:s företags- och individdatabas. Databasen består av ett antal

avidentifierade databaser där företag i olika former (enskild näringsverksamhet,

handelsbolag, aktiebolag samt ekonomiska föreningar) ingår. En del av

FRIDA speglar energianvändningen per bränsle och företag inom de flesta

industribranscherna. 15 Den speglar också alla företag inom försörjning av el,

gas, värme och kyla. Denna del av FRIDA kallas för Energi-FRIDA.

13 EMEC står för Environmental Medium term Economic Model.

14 Prop. 2009/10:41, bet. 2009/10:SkU21, rskr. 2009/10:122.

15 Branscherna omfattar inte till exempel jord- och skogsbruk, fiske samt avfallshantering.

RIKSREVISIONEN

23

More magazines by this user
Similar magazines