Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

riksrevisionen.se

Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

iksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat

2 Redovisning av utsläpp och styrmedel

Detta kapitel beskriver utvecklingen av utsläppen av växthusgaser i förhållande

till miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Utvecklingen beskrivs

för både den handlande och den icke handlande sektorn. Dessutom beskrivs

näringslivets och hushållens utsläpp av koldioxid samt grunddragen i de

klimatrelaterade skatterna och EU:s handelssystem för utsläppsrätter i kapitlet.

Redovisningen är en sammanställning med delvis ny information. Den

övergripande bild som flera av de sammanställningar som redovisas i kapitlet

ger, har hittills saknats. Sammanställningarna bygger på Riksrevisionens

bearbetningar från olika källor. Riksdagen har efterfrågat en sammanhållen

redovisning av de viktigaste statliga insatserna inom klimatområdet och

tillkännagivit att regeringen bör ta fram relevanta indikatorer som på ett samlat

sätt kan bidra till bedömningen av hur de olika insatserna påverkar klimatet.

Riksrevisionen beskriver regeringens och myndigheternas analyser och

rapportering i kapitel 4.

2.1 Utsläpp och utsläppsprognoser

I detta avsnitt beskrivs utvecklingen av de svenska utsläppen av växthusgaser

i den handlande och den icke handlande sektorn. Dessutom beskrivs de totala

utsläppen.

De svenska utsläppen av växthusgaser var cirka 60 miljoner ton

koldioxidekvivalenter år 2009. 17 Av dessa var 42 miljoner ton (exklusive flyget)

utsläpp utanför den handlande sektorn och 18 miljoner ton (inklusive flyget)

utsläpp inom den handlande sektorn. 18 Totalt sett har utsläppen minskat

med 7,6 miljoner ton sedan år 2005. Om utsläppen följer Naturvårdsverkets

17 Utsläppsstatistiken redovisas exklusive utsläpp från markanvändning, förändrad markanvändning

och skogsbruk (LULUCF) och utrikes transporter, se Naturvårdsverket, National Inventory Report

2011, Sweden, s. 15. Den svenska utsläppsstatistiken redovisar utsläpp i Sverige.

I utsläppsstatistiken ingår inte utsläpp från produktion av varor i andra länder för import till

Sverige. Däremot ingår utsläpp från produktion av varor i Sverige för export till andra länder.

Se Naturvårdsverkets webbplats 2011-12-09. Koldioxidekvivalenter är en gemensam måttenhet för

utsläpp av växthusgaser (CO2e) och anger mängd av en växthusgas uttryckt som den mängd

koldioxid som ger samma klimatpåverkan; påverkan av till exempel 1 kilo metan motsvarar

klimatpåverkan av 21 kilo koldioxid, se Naturvårdsverkets webbplats 2011-11-23.

18 Den handlande sektorn omfattar anläggningar inom industri- och energiproduktion.

Verksamheter som till exempel transporter och bostäder omfattas inte av handelssystemet.

RIKSREVISIONEN

27

More magazines by this user
Similar magazines