Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

riksrevisionen.se

Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

klimatrelaterade skatter vem betalar?

28

RIKSREVISIONEN

prognoser, kommer delmålet för åren 20082012 att nås med god marginal.

Se figur 2.1. 19

I nuläget är det för tidigt att bedöma om Sverige kommer att nå etappmålet om

utsläppsminskningar i den icke handlande sektorn till år 2020 med beslutade

styrmedel. En orsak är att omfattningen av den icke handlande sektorn

förändras löpande. Förändringarna beror på att anläggningar kommer in i

eller förs ut ur den handlande sektorn. Dessutom kommer flyget att ingå i den

handlande sektorn från år 2012. Vidare kommer ytterligare sektorer och ämnen

att ingå i den handlande sektorn från och med år 2013. 20 Naturvårdsverkets

senaste prognos för utsläppen i den icke handlande sektorn är 39,8 miljoner

ton (exklusive flyget) år 2020. Detta kan jämföras med etappmålet år 2020,

som för motsvarande avgränsning av den sektorn är 30,7 miljoner ton. En

tredjedel av etappmålet kan nås med hjälp av utsläppskrediter från andra

länder, motsvarande cirka 6,8 miljoner utsläppskrediter. 21 Utsläppen inom

den icke handlande sektorn ska därför vara högst cirka 37,5 miljoner ton för

att etappmålet till år 2020 ska nås, under förutsättning att målet tolkas som

ett nedslag år 2020. Regeringen har dock inte slagit fast hur etappmålet ska

tolkas. 22 Om Naturvårdsverkets senaste prognos på 39,8 miljoner ton faller

in och nuvarande omfattning av den icke handlande sektorn består, kommer

utsläppen år 2020 att överskrida etappmålet med 2,3 miljoner ton.

19 Delmålet gäller för perioden 20082012 och innebär att de svenska utsläppen av växthusgaser i

genomsnitt under perioden 20082012 ska vara minst 4 procent lägre än utsläppen 1990.

20 Ett problem är att det är mycket osäkert att bestämma utsläppen år 1990 från verksamheter som

inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter eftersom handelssystemet startade

först år 2005. Ett annat problem är att etappmålet inte anger hur uppföljningen ska göras när

verksamheter och gaser förs över från den icke handlande sektorn till den handlande sektorn

eller tvärtom. Naturvårdsverket har i myndighetens årliga redovisning av miljökvalitetsmålen

2011 föreslagit en uppföljningsmetod. Se e-post från Naturvårdsverket 2011-11-24.

21 I prop. 2008/09:162 s. 60 anger regeringen att utsläppskrediterna motsvarar cirka 6,7 miljoner

ton. Antalet 6,8 miljoner utsläppskrediter bygger på Naturvårdsverkets senaste rapportering

(mars 2011) till EU.

22 RiR 2011:8 Klimatinsatser utomlands statens köp av utsläppskrediter. Energimyndigheten har

föreslagit en tolkning av etappmålet som innebär att år 2013 används som startår, vilket skulle

medföra att etappmålet gäller för perioden 20132020. Energimyndighetens rapport ER 2011:09

Det svenska klimatmålet till 2020 bidrag från internationella insatser.

More magazines by this user
Similar magazines