Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

riksrevisionen.se

Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

iksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat

Hushållens koldioxidutsläpp

Hushållens utsläpp kan delas in i tre kategorier: direkta respektive indirekta

från inhemsk produktion och indirekta från import. Hushållens direkta utsläpp

av koldioxid, framför allt från privatbilism och oljeuppvärmning, är bara en

del av de utsläpp som hushållen orsakar. Utöver de direkta utsläppen orsakar

hushållen också utsläpp genom sin konsumtion av varor och tjänster och

produktionen av dem. De indirekta utsläppen kan ske såväl via konsumtion av

inhemskt producerade varor och tjänster som via importerade. 25 Se figur 2.3.

Denna rapport redovisar i övriga delar endast direkta utsläpp från hushållen.

Figur 2.3 Hushållens direkta och indirekta utsläpp av koldioxid år 2006 26

Källa: Riksrevisionens bearbetning av data från SCB:s miljöräkenskaper.

2.2 Klimatrelaterade skatter och handelssystemet

Direkta från bilkörning

och oljeuppvärmning

Indirekta från inhemsk

produktion av

exempelvis bilar

Indirekta från import

som orsakat utsläpp i

andra länder, exempelvis

från produktion av bilar

som importerats

Detta avsnitt beskriver grunddragen i de svenska klimatrelaterade skatterna och

EU:s handelssystem för utsläppsrätter. Avsnittet beskriver också utvecklingen

av intäkter från miljörelaterade skatter och energiskatter inom EU samt den

pågående reformeringen av EU:s energiskattedirektiv. Avsnittet avslutas med

en beskrivning av EU:s handelssystem för utsläppsrätter, inklusive vilka

medlemsstater som har valt att auktionera utsläppsrätter.

25 Riksrevisionen tar inte ställning till hur utsläpp i andra länder bör hanteras.

26 Direkta utsläpp är beräknade koldioxidutsläpp på den mängd bränslen vi använder för att driva

våra fordon eller värma våra bostäder. Indirekta utsläpp är utsläpp som sker i produktionen av

de produkter som ingår i den privata konsumtionen. Riksrevisionens bearbetningar av data från

SCB:s miljöräkenskaper.

RIKSREVISIONEN

31

More magazines by this user
Similar magazines