Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

riksrevisionen.se

Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

klimatrelaterade skatter vem betalar?

34

RIKSREVISIONEN

År 2009 beslutade riksdagen om ett antal förändringar av klimatrelaterade

skatter, främst energi-, koldioxid- och fordonsskatt. Dessa skatteändringar ska

tillsammans med andra ekonomiska styrmedel ge en sammanlagd minskning

av utsläppen av växthusgaser med 2 miljoner ton till 2020. I bilaga 2 redogör vi

mer i detalj för ändringarna.

Regeringen bedömde i budgetpropositionen för 2011 att koldioxidskatten inte

behöver höjas under mandatperioden, utöver redan fattade beslut och normal

inflationsjustering. Riksdagen delade den bedömningen. 36

2.2.2 Klimatrelaterade skatter i EU:s medlemsstater och i Norden

Samtliga EU-medlemsstater och även exempelvis Norge och Island har

energiskatt 37 ; fem medlemsstater (Slovenien, Finland, Sverige, Danmark och

Irland) har även specifik koldioxidskatt på olika bränslen och drivmedel. Norge

har en koldioxidbeskattning som liknar den svenska. 38 Figuren nedan visar hur

andelen intäkter från miljörelaterade skatter och energiskatter har utvecklats i

förhållande till totala skatteintäkter i EU-27 39 från år 1998 till år 2009. Sverige

har i början av perioden haft betydligt lägre andel intäkter från miljörelaterade

skatter i förhållande till totala skatteintäkter jämfört med EU-27. Under senare

år har Sverige närmat sig genomsnittet i EU-27. Observera att också andra

skatter än energi- och koldioxidskatter ingår i begreppet miljörelaterade skatter.

Dessutom bör observeras att intäkterna från svenska miljörelaterade skatter i

relation till BNP var något högre än genomsnittet i EU-27 (2,8 procent jämfört

med 2,4 procent) år 2009.

36 Prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:FiU1, yttr. 2010/11:SkU1y.

37 Se exempelvis European Commission, Taxation and Customs Union, 01 July 2011, Taxation trends

in the European Union Data for the EU Member States, Iceland and Norway, s. 351.

38 Dessa länder hade den 1 juli 2011 koldioxidskatt (separat eller som del i energiskatter) på olika

slags bränslen och drivmedel. Se Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för skatter och

tullar, Indirect Taxation and Tax administration, Environment and other indirect taxes, ref 1033

July 2011, Excise Duty Tables, Part II Energy products and Electricity, se länk http://ec.europa.eu/

taxation_customs/index_en.htm#. Se Naturvårdsverket och Energimyndigheten, Kontrollstation

2008 delrapport 2¸ s. 27 angående Norges koldioxidbeskattning.

39 Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien,

Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien,

Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike.

More magazines by this user
Similar magazines