Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

riksrevisionen.se

Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

iksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat

energiskatter som är baserade på produkternas energiinnehåll (allmän

skatt på energiförbrukning). Koldioxidskatt ska inte påföras utsläpp från

anläggningar som ingår i handelssystemet för utsläppsrätter.

I EU:s regelverk finns det också andra direktiv som har betydelse för att nå

målen om minskade utsläpp av växthusgaser och om ökad energieffektivitet,

till exempel bränslekvalitetsdirektivet och förnybarhetsdirektivet. 45

2.2.4 Handelssystemet för utsläppsrätter förändras löpande

EU:s system för handel med utsläppsrätter (Emission Trading Scheme, ETS)

är ett styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser. ETS är det första

större handelssystemet för växthusgaser i världen. Det startades i januari 2005.

Redan före den tidpunkten förekom dock handel med utsläppsrätter. 46 I dag

måste alla förbränningsanläggningar med en effekt på över 20 MW vara med i

handelssystemet. 47

Inom EU har utsläppsrätter tilldelats varje medlemsstat för perioden 2008

2012 enligt en särskild bördefördelning. En viss mängd av en medlemsstats

totala antal utsläppsrätter tilldelas under varje handelsperiod anläggningar som

orsakar utsläpp. En utsläppsrätt (EUA) ger anläggningen rätt att släppa ut 1 ton

koldioxidekvivalenter. Anläggningar som ingår i handelssystemet får släppa

ut växthusgaser, om anläggningarna lämnar utsläppsrätter som motsvarar

de faktiska utsläppen till respektive medlemsstats tillsynsmyndighet. Om

anläggningen har underskott på utsläppsrätter i förhållande till dess utsläpp,

kan anläggningen köpa fler på marknaden. Om anläggningen har överskott på

utsläppsrätter, kan anläggningen sälja dem. 48

Ett stort antal sektorer inom näringslivet får i enlighet med unionsrätten gratis

tilldelning av utsläppsrätter. Motivet till detta är att dessa sektorer löper risk för

så kallat koldioxidläckage, det vill säga att utsläppen skulle öka i länder utanför

EU där industrin inte omfattas av jämförbara koldioxidbegränsningar.

45 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/30/EG av den 23 april 2009 om ändring av direktiv

98/70/EG, vad gäller specifikationer för bensin, diesel och gasoljor och införande av ett system

för hur växthusgasutsläpp ska övervakas och minskas, om ändring av rådets direktiv 1999/32/

EG, vad gäller specifikationen för bränsle som används av fartyg på inre vattenvägar, och om

upphävande av direktiv 93/12/EEG, EUT L 140, 5.6.2009, s. 88113 och rådets direktiv 2009/28/

EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor

och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG.

46 Se till exempel figur A och B i bilaga 3.

47 Naturvårdsverkets webbplats 2011-11-09.

48 Jfr prop. 2008/09:162 s. 77 f.

RIKSREVISIONEN

37

More magazines by this user
Similar magazines