Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

riksrevisionen.se

Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

iksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat

3.5.4 Hushållens utgifter och utsläpp ökar

De beräkningar av effekter för hushållen av skatteomläggningen 20102015

som Riksrevisionen har gjort i detta avsnitt visar ett utfall med 2007 års

konsumtionsmönster. Dessa beräkningar är med andra ord statiska. 126

Avsikten med koldioxidskatten är att påverka konsumtionsmönster, men för

att belysa detta skulle uppgifter om hushållens ekonomi behöva uppdateras.

Hushållens utgifter för klimat- och elskatter ökar

Hushållens utgifter för energiskatt och koldioxidskatt på bränslen och

drivmedel samt fordonsskatt beräknas öka med 1,8 miljarder kronor, som

en följd av skatteomläggningen 20102015. 127 Den största delen av ökningen

avser energiskatt och koldioxidskatt på uppvärmningsbränsle och drivmedel.

Hushållens uppvärmningsbränsle och drivmedel beräknas bestå till 85 procent

av bensin, 11 procent av diesel och 4 procent av olja för år 2012. 128 Utgifterna för

fordonsskatt beräknas vara i stort sett oförändrade. 129 Om också energiskatt på

el räknas med, beräknas hushållens utgifter öka med 2,9 miljarder kronor.

Den proportionella fördelningen mellan olika hushåll påverkas inte nämnvärt

av skatteomläggningen.

Hushållens utsläpp av koldioxid ökar

Hushållens utsläpp av koldioxid från privatbilism och oljeuppvärmning

beräknas öka med cirka 265 000 ton mellan åren 2007 och 2012, enligt

Riksrevisionens beräkningar. 130 Detta sker trots att utsläppen per

konsumtionsenhet minskar något mellan åren 2007 och 2012. En förklaring

till att utsläppen ändå ökar är att befolkningen bedöms öka mellan dessa år.

Om hushållens konsumtionsmönster påverkas av skatteomläggningen, kan

deras totala utsläpp i stället komma att minska.

126 Beräkningarna i avsnitt 3.5.1 som gjorts i Konjunkturinstitutets EMEC-modell av

skatteomläggningens effekter för hushållen på längre sikt, tar dock hänsyn till att hushållen

byter till relativt billigare konsumtionsvaror om det så kallade relativpriset ökar.

127 Enligt våra beräkningar i SCB:s modul för indirekt beskattning i FASIT. I modellen har värden för

år 2012 beräknats utifrån skattesatserna före skatteomläggningen 2009 och med skattesatserna

2015. Energiskatt på el ingår inte i skatteomläggningen och har därför inte räknats med.

128 E-post från Statistiska centralbyrån 2012-01-23.

129 Det bör observeras att beräkningen av hushållens utgifter för fordonsskatt baseras på

bilinnehavet år 2007. Andelen bilar med lägre koldioxidutsläpp har därefter ökat, vilket skulle

påverka resultatet av en beräkning utifrån bilinnehavet för exempelvis år 2011.

130 Enligt SCB:s indirekta punktskattemodul till mikrosimuleringsmodellen FASIT.

RIKSREVISIONEN

69

More magazines by this user
Similar magazines