Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

riksrevisionen.se

Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

iksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat

ekonomiska styrmedel som vid behov kan användas. Detta är enligt regeringen

särskilt angeläget om man inom ramen för Kontrollstation 2015 bedömer att

det behövs ytterligare åtgärder för att nå uppsatta mål till år 2020. 159 Någon

löpande uppföljning före dess bedöms inte vara aktuell, eftersom en samlad

uppföljning ska göras i Kontrollstation 2015. 160

Som anges i avsnitt 2.2.1 bedömde regeringen i budgetpropositionen för

2011 att koldioxidskatten inte behöver höjas under mandatperioden, utöver

redan fattade beslut och normal inflationsjustering. Riksdagen delade den

bedömningen. 161

Regeringen har inte redovisat öknings- eller minskningstakten för utsläppen

i förhållande till visionen för år 2050. 162 Regeringen har inte heller gjort

några beräkningar av de klimatrelaterade skatternas bidrag till uppfyllelsen

av det målet. 163 Regeringen har dock uppdragit åt Naturvårdsverket att ta fram

underlag till en färdplan för Sverige utan klimatutsläpp 2050. 164

4.3 Myndigheternas analyser och redovisning av effekter

I detta avsnitt granskar Riksrevisionen myndigheternas analyser och redovisning

av hur utgifterna för klimatrelaterade skatter, utsläppsrätter och utsläpp fördelas.

Ett flertal myndigheter levererar olika underlag till regeringen och till

varandra. Leveranserna avser bland annat energianvändning som underlag

för utsläppsberäkningar, inbetalda klimatrelaterade skatter och prognoser om

den offentligfinansiella utvecklingen. Det är en lång kedja av underlag som

behöver samordnas i tid för att möjliggöra en övergripande bild av bland annat

kostnader och fördelningseffekter i förhållande till utsläppen.

4.3.1 Effekter av klimatrelaterade skatter och utsläppsrätter har kartlagts i

vissa delar men en övergripande sammanställning och analys saknas

Konjunkturinstitutet

Konjunkturinstitutet har gjort bearbetningar i EMEC-modellen på uppdrag

av flera klimatpolitiska utredningar under den senaste tioårsperioden.

159 Prop. 2010/11:1 s. 143.

160 Intervjuer vid Finansdepartementet, Miljödepartementet och Näringsdepartementet.

161 Prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:FiU1, yttr. 2010/11:SkU1y.

162 Bet. 2010/11:MJU1 samt intervjuer vid Miljödepartementet och Naturvårdsverket.

163 Intervju vid Finansdepartementet 2011-05-21 och 2011-10-27.

164 Regeringens beslut den 21 juli 2011, M2011/2426/KI.

RIKSREVISIONEN

81

More magazines by this user
Similar magazines