Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

riksrevisionen.se

Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

klimatrelaterade skatter vem betalar?

90

5.2 Regeringens och myndigheternas redovisning ger ingen

helhetsbild av kostnader och effekter av klimatrelaterade

skatter

RIKSREVISIONEN

Riksdagen har efterfrågat bättre uppföljning och redovisning från regeringen

inom klimatområdet. Det är då viktigt att regeringen löpande följer upp och

utvärderar uppnådda resultat och att redovisningen är tydligare inriktad på

resultat och effekter av de insatser som görs. Det behövs en sammanhållen

redovisning av vilka de viktigaste statliga insatserna är för områdena inom

klimatpolitiken och en redogörelse för resultatet. Enligt riksdagen skulle det

också vara en fördel om regeringens redovisning också beaktar om utsläppen

bedöms minska i önskad omfattning till år 2050.

Enligt Riksrevisionen är samlade analyser av utsläpp och av vem som får

betala för att minska utsläppen viktiga underlag för att riksdagen ska kunna

fatta välgrundade beslut om kombinationer av åtgärder där hänsyn tas till

bland annat kostnadseffektivitet, principen om att förorenaren ska betala samt

eventuell risk för koldioxidläckage. Regeringen och myndigheterna behöver

ta fram sådana underlag, exempelvis för att kunna bedöma relevansen i

kompensationskrav från olika grupper. Annars försvåras genomförandet av

en kostnadseffektiv klimatpolitik, eftersom olika nedsättningar och lättnader

riskerar att minska kostnadseffektiviteten. När underlag saknas för att bedöma

om kraven är välgrundade får beslutsfattare svårt att avgöra vilka styrmedel

som kan användas utan allvarliga oönskade sidoeffekter. Det blir också svårt

att bedöma hur styrmedlen bör utformas för att nå önskad utsläppsminskning.

Ett exempel är vilken skattenivå som bör användas för att, på ett långsiktigt

kostnadseffektivt sätt, minska utsläppen.

Tillgången på utsläppsrätter har varit god eftersom utsläppstaket i EU:s

handelssystem har varit högt i förhållande till de faktiska utsläppen. När

tilldelningen av utsläppsrätter är större än de faktiska utsläppen sjunker priset

på utsläppsrätter. Då ökar skillnaderna i kostnad (pris) för utsläpp mellan den

handlande och den icke handlande sektorn, vilket också riskerar att minska den

samlade kostnadseffektiviteten för klimatåtgärderna.

5.2.1 Otillräckliga analyser medför bristande rapportering

Regeringens redovisning till riksdagen av näringslivets och hushållens

kostnader för utsläppen är otydlig och ofullständig.

För de klimatrelaterade skatterna har regeringen inte redovisat någon samlad,

tydlig bild av fördelningen av kostnader mellan näringslivet och hushållen

eller inom näringslivet. Beträffande fördelningseffekter finns det dock vissa

begränsade kartläggningar av klimatrelaterade skatter i kontrollstationerna år

2004 och 2008.

More magazines by this user
Similar magazines