Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

riksrevisionen.se

Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

klimatrelaterade skatter vem betalar?

92

RIKSREVISIONEN

Riksrevisionen har konstaterat att de samlade effekterna av de klimatrelaterade

skatterna inte har kartlagts. I dagsläget är det därför inte möjligt att följa

de klimatrelaterade skatternas faktiska bidrag till etappmålet år 2020.

Uppföljningen av etappmålet försvåras ytterligare av att Naturvårdsverkets

rapportering av utsläpp från den icke handlande sektorn delvis är svår att följa.

Vidare är Konjunkturinstitutets allmänna jämviktsmodell EMEC otillräcklig

för att analysera fördelningseffekter av handelssystemet för utsläppsrätter,

bland annat eftersom branscherna i modellen inte är uppdelade mellan

den handlande och den icke handlande sektorn. Regeringens avsikt är att

analyser och rapportering av kostnader för och effekter på utsläppen av de

klimatrelaterade skatterna ska göras i efterhand, i samband med

Kontrollstation 2015.

För att säkerställa att Kontrollstation 2015 ska kunna ge en tydlig bild av utgifter

för utsläpp i förhållande till utsläppen, behöver regeringen se till att det finns

tydliga och samlade analyser av näringslivets och hushållens kostnader för

klimatrelaterade skatter. Det behövs också en analys av näringslivets kostnader

för eller intäkter av utsläppsrätter. En sådan analys skulle även förbättra

underlagen för förhandlingar och utformning av handelssystemets

kommande perioder.

5.4 Rekommendationer till regeringen

Riksrevisionen lämnar följande rekommendationer till regeringen,

för att åstadkomma en bättre analys och rapportering. Ytterst syftar

rekommendationerna till att åstadkomma bra beslutsunderlag för att

långsiktigt uppnå klimatmålet till rimliga kostnader. Bra beslutsunderlag

behövs även för att bedöma om klimatrelaterade skatter i kombination med

andra styrmedel uppfyller principen om att förorenaren ska betala samt för

att bedöma risken för koldioxidläckage.

• Regeringen bör samlat rapportera hur stora förorenarnas kostnader för

klimatrelaterade skatter och utsläppsrätter är i förhållande till utsläppens

storlek. Rapporteringen bör omfatta näringslivet och hushållen, olika

hushållstyper, olika branscher inom näringslivet samt den handlande och

den icke handlande sektorn. En sådan rapportering är viktig för att kunna

bestämma ändamålsenlig sammansättning och omfattning av olika

svenska styrmedel så att klimatmålet kan nås till rimliga kostnader. Den

är också viktig för att till exempel bedöma om kompensationskrav från

olika grupper är välgrundade och om det finns risk för koldioxidläckage.

Därutöver behövs underlag för förhandlingar om utformningen av EU:s

handelssystem för kommande handelsperioder.

More magazines by this user
Similar magazines