Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

riksrevisionen.se

Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

iksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat

Käll- och litteraturförteckning

Internationella överenskommelser

United Nations, Conference of the Parties Report of the Conference of the Parties on

its sixteenth session, held in Cancun from 29 November to 10 December 2010

Addendum Part Two: Action taken by the Conference of the Parties at its sixteenth

session, 15 March 2011, FCCC/CP/2010/7/Add.1.

EU-lagstiftning

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett

system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om

ändring av rådets direktiv 96/61/EG, EUT L 275, 25.10.2003, s. 3246.

Europarlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande

av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare

upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (förnybarhetsdirektivet),

EUT L 140, 5.6.2009, s. 1662.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG av den 23 april 2009 om ändring

av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapssystemet för

handel med utsläppsrätter för växthusgaser, EUT L 140, 5.6.2009, s. 6387.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/30/EG av den 23 april 2009 om ändring

av direktiv 98/70/EG, vad gäller specifikationer för bensin, diesel och gasoljor och

införande av ett system för hur växthusgasutsläpp ska övervakas och minskas, om

ändring av rådets direktiv 1999/32/EG, vad gäller specifikationen för bränsle som

används av fartyg på inre vattenvägar, och om upphävande av direktiv 93/12/EEG,

EUT L 140, 5.6.2009.

Kommissionens beslut av den 24 december 2009 om fastställande, enligt

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, av en förteckning över sektorer

och delsektorer som anses löpa avsevärd risk för koldioxidläckage, EUT L/10, 5.1.2010.

Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering

av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet,

EUT L 283, 31.10.2003.

RIKSREVISIONEN

95

More magazines by this user
Similar magazines