Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

riksrevisionen.se

Klimatrelaterade skatter – Vem betalar - Riksrevisionen

klimatrelaterade skatter vem betalar?

96

Svenska författningar

Förordning (2005:626) om klimatrapportering.

Förordning (2007:759) med instruktion för Konjunkturinstitutet.

Förordning (2009:1476) med instruktion för Naturvårdsverket.

Inkomstskattelag (1999:1229).

Mervärdesskattelag (1994:200).

Lag (1994:1776) om skatt på energi.

Sveriges internationella överenskommelser

SÖ 1993:13 Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring,

New York den 9 maj 1992.

Förarbeten

Propositioner och skrivelser

Prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige.

Prop. 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006.

Prop. 2004/05:33 Skatteregler för elcertifikat och utsläppsrätter.

Prop. 2005/06:145 Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande.

Prop. 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition.

Prop. 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition.

Prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat.

Prop. 2008/09:163 En sammanhållen klimat- och energipolitik Energi.

Prop. 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010, volym 1.

Prop. 2009/10:41 Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010.

Prop. 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete.

Prop. 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011.

Prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition.

RIKSREVISIONEN

More magazines by this user
Similar magazines