Biogas

gasteknik.dk

Biogas

Gas i transportsektorn –

till lands og till vands

Anders Mathiasson, Energigas Sverige

Nyborg, 23 november 2012


Fem sektioner arbetar för ökad

energigasanvändning

Biogas

• Fordonsgas

• Gasol

• Naturgas, inkl LNG

• Vätgas

Anders Mathiasson 2012-11-28 • 2


Energitillförsel Sverige 2010

7 % år 2020

Anders Mathiasson 2012-11-28 • 3


Om fordonsgas

• Uppgraderad biogas och naturgas =

• Miljöpåverkan av biogas/naturgas

jämfört med bensin/diesel

Metan

– Lägre klimatpåverkan

– Lägre utsläpp av cancerogena ämnen

– Lokalt producerat/oljeoberoende

– För biogas används till stor del avfall som råvara

Biogasrötresten kan i många fall återföras till jordbruket

och ersätta fossil konstgödsel


Gas är ett alternativ för alla

vägtransporter

1,5 %

Anders Mathiasson 2012-11-28 • 5


Gas till fordon - utvecklingen

Anders Mathiasson

• Bussar har varit en

förutsättning för att få

igång marknaden. Gäller i

hela Europa

• Större fordon med lokala

körningar, typ

renhållningsfordon kom

också tidigt

• Den starka utvecklingen

har sedan legat på

personbilar

• Olika tekniska lösningar

hos lastbilstillverkarna

• LNG ger nya möjligheter

oavsett motortyp

• Sjöfarten nästa steg. Ger

extra kick för landssidan


Antal gastankställen i Sverige

•Totalt: 136 publika tankstationer

7


Antal gasbussar i Sverige

•Totalt: 1519 st (dec 2011)

•Skåne: 609

•Stockholm: 217

•Västra Götaland: 187

•Östergötland: 158

•Västmanland: 74

•Örebro: 64

•Kalmar: 60

•Jönköping: 55

•Södermanland: 46

•Uppsala: 45

•Västerbotten: 17

•Halland: 11

•Norrbotten: 8

•Gävleborg: 5

•Gotland: 4

•Värmland: 2

•Kronoberg: 2

Anders Mathiasson, Energigas Sverige

• Var femte ny

buss är en

gasbuss

• Flera

län/regioner

satsar kraftfullt

på biogas för sin

kollektivtrafik

Orter med gasbussar, dec. 2011

2012-11-28 • 8


Skånetrafiken satsar på biogas

• Beslut oktober 2007 om utfasning

av fossila bränslen

• Mål:

2015: alla stadsbussar

2018: alla regionbussar

2020: alla fordon

Anders Mathiasson, Energigas Sverige 2012-11-28 • 9


Tung trafik - Dual-fuel/MDE

• Dieselmotor som körs på 75-90

% metan och 10-25 % diesel.

• Samma effektivitet som med

diesel

• Använder komprimerad eller

flytande gas

• Dual-fuel är etablerad teknik i

Kalifornien och England

• Dessutom:

• AB VOLVO satsar på DME och

metan

• Scania satsar på ”rena

gasmotorer” (ottomotorer)

Presentationens namn, version etc 2012-11-28 • 10


LNG – flytande naturgas

• Nedkyld, ca -160° C, kondenserad naturgas

– Alltså flytande metan

– 600 ggr mer energi per volymenhet jämfört med

okomprimerad gas

• Gammal teknik

– Har tidigare enbart varit en logistiklösning

– En tumregel har tidigare varit att sträckor över 200 mil

lönsammare med LNG-transporter

• Nytt är att transportera och använda LNG

småskaligt

• Intressant för flera marknader, vägtransporter,

sjöfart och industri

LNG

2012-11-28 •


Nuläge LNG

• Ett antal

produktionsanläggningar

och terminaler finns eller

planeras i Skandinavien

• Dessutom ett antal

mindre anläggningar runt

om i Sverige som backup

• Första terminalen

invigdes maj 2011 i

Nynäshamn

• Nummer två byggs nu

hos Preem i Lysekil

12


LBG – flytande biogas

• Nedkyld, kondenserad biogas

– Alltså flytande metan

– Alltså samma produkt som LNG

Biogasen kan transporteras längre

– Kostnads- och energieffektivt på längre

sträckor

– Viktigt för en ökad produktion av biogas

• LNG kan bytas ut mot LBG

• LNG kan bygga upp infrastruktur

– Infrastrukturen kan sedan användas för

LBG

• En av världens första LBGanläggningar

invigdes i oktober i

Lidköping

2012-11-28 •


Tankstationer för tung trafik –

är redan verklighet

Anders Mathiasson

• Ett trettiotal

tankstationer täcker

hela landet

• Två är redan igång!

• En ytterligare blir klar

2012

• Ännu en kommer

första halvåret 2013

• Ytterligare ett par är i

planeringsfasen


Ny marknad – flytande naturgas

inom sjöfarten

• (S)ECA-område i Nordsjön

och Östersjön

• Flytande naturgas, LNG

– en av lösningarna för

sjöfartens hårdare

svavelbestämmelser

Viking Grace jungfrutur

14 januari nästa år

Anders Mathiasson 2012-11-28 • 15


Biogas

- långt ifrån potentialen

Biogaspotential från rötning exkl.

grödor: 10-15 TWh/år

• Stor potential, 60 TWh, genom

termisk förgasning av restprodukter

från skogen

• Kraftig teknisk utveckling

2012-11-28 • 16


Gröngasprincipen

Vid åtta biogasanläggningar trycks gasen in på naturgasnätet

Biogas Uppgradering

Naturgas

Industri

Kraftvärme

Fordon

Anders Mathiasson, Energigas Sverige 2012-11-28 • 17


Sveriges gasnät

Stad

Biogasinjektion

Gasnät

• Från och med

2011 fungerar

gröngas-principen

i och mellan de

svenska gasnäten

• Gäller även biogas

från andra länder

• Nästan 2,4 TWh

biogas planeras

idag för det

svenska

naturgasnätet

LNG år 2011

Anders Mathiasson 2012-11-28 • 18


Framgångsfaktorer i Sverige

• Bussmarknaden. Nästan alla lokala marknader

har startat med bussar

• Aktivt stöd från staten och/eller län/kommun

- Skattebefrielse

- Investeringsstöd och andra styrmedel

- Regionala miljömål, ex Region Skåne

- Medel till teknikutveckling

• Energibolag som vågar satsa

• De svenska fordonstillverkarna

• Inblandning av biogas redan från början

• Lokala transporter intressant marknad, Taxi ett

bra exempel

Anders Mathiasson, Energigas Sverige 2012-11-28 • 19


Tack för er

uppmärksamhet

Anders Mathiasson, Energigas Sverige

Köpenhamn, 11 november 2010

More magazines by this user
Similar magazines