Tobaksavvänjning spar liv, 1.05 MB - Statens folkhälsoinstitut

fhi.se

Tobaksavvänjning spar liv, 1.05 MB - Statens folkhälsoinstitut

Tobaksavvänjning

sparar liv

och pengar


Tobaksbruket är i dag den största

enskilda orsaken till sjukdom,

lidande och förtida död i vårt

land. Sjutton procent av den

vuxna befolkningen röker dagligen

och drygt tjugo procent

snusar (2002). Många vill sluta

men söker förgäves hjälp inom

hälso- och sjukvården. Samtidigt

finns metoder för avvänjning som

är kostnadseffektiva, lätta att lära,

möjliga att implementera i vården

och som kan mångdubbla effekten.

En investering i ett sådant

professionellt stöd är en viktig del

i ett brett tobakspreventivt program

där till exempel rökfria

miljöer, utbildning och opinionsbildning

också bidrar till att

minska tobaksbruket. Samhällets

kostnader på grund av rökningen,

beräknade till minst 26 miljarder

kr per år, skulle därmed sänkas

betydligt.

Den här broschyren är en kort sammanfattning av rapporten

Tobak och avvänjning – en faktaskrift om behovet av prioritering

av tobaksavvänjning. Rapporten ges ut av Statens folkhälsoinstitut

och kan laddas ner på www.fhi.se eller beställas från distributionstjänsten

fhi@strd.se, fax 08-449 88 11.


π

π

Rökningen är den riskfaktor som står för den

största andelen av den totala sjukdomsbördan

i Sverige. Rökningen dödar årligen närmare

7 000 människor, skadar hundratusentals och

kostar samhället minst 26 miljarder per år i

sjukvård, sjukskrivning och produktionsbortfall.

Tobakens skadliga effekter kan till stora delar

förebyggas. De tobaksförebyggande insatserna

är dock idag små och otillräckliga.


π

π

Avvänjning är en av nyckelfaktorerna i det

tobakspreventiva arbetet. Upp till 85 procent

av rökarna vill sluta, och nästan hälften av

snusarna, samtidigt som en tredjedel vill ha

professionellt stöd.

Det råder brist på rökavvänjningsresurser

inom hälso- och sjukvården i dag. Orsakerna

tycks främst vara medicinska, ekonomiska och

politiska prioriteringar men också bristande

engagemang i frågan.


π

π

Det finns enkla, verksamma och kostnadseffektiva

metoder för rökavvänjning som

tiodubblar möjligheten att lyckas, men dessa

metoder används inte systematiskt inom

hälso- och sjukvården.

Tobaksavvänjning bör organiseras så att

den blir tillgänglig för alla som behöver stöd.

Kostnaden för att hålla en god nivå på tobaksavvänjning

i landstingen är relativt låg och

utgör en lönsam investering.


Beslutsfattare och verksamhetschefer

inom hälso- och sjukvården

behöver skapa ett tydligt åtgärdsprogram

för tobaksavvänjning

som omfattar:

• Att det ska vara obligatoriskt för

hälso- och sjukvårdspersonal att

ställa frågorna: ”Röker du? Snusar

du? Vill du ha hjälp att sluta?”

• Att all hälso- och sjukvårdspersonal

utbildas i att kunna ge kort

rådgivning/motiverande samtal.

• Att varje primärvårdsenhet ska

ha en utbildad resursperson för

tobaksavvänjning.

• Att varje annan hälso- och

sjukvårdsenhet samt apotek bör

antingen ha egen tobaksavvänjning

eller kunna hänvisa till

tobaksavvänjare

• Att underlätta för tandvården att

kunna hjälpa sina egna patienter.

• Att varje landsting bör ha en specialistenhet

att remittera de svåraste

fallen till. Enheten bör också

kunna ansvara för samordning av

tobaksavvänjningen i länet.

• Att genom information stimulera

benägenheten att sluta med

tobak.


De flesta som röker – och alltfler snusare – vill sluta. Samtidigt är

nikotinberoendet ett sjukdomstillstånd och att komma ur detta

beroende innebär ofta en lång och svår process. Samhället har ett

stort ansvar för att hjälpa alla dem som vill bli av med sitt nikotinberoende.

Trots att rökavvänjning är en av vårdens mest kostnadseffektiva

åtgärder bedöms tillgången idag som otillräcklig.

En investering i rökavvänjning har stor potential att minska

rökningen i vårt land. Samhällskostnaderna på grund av rökrelaterade

sjukdomar skulle därmed radikalt sänkas.

Statens folkhälsoinstitut

Distributionstjänst

120 88 Stockholm

Fax 08-449 88 11

E-post fhi@strd.se

Internet www.fhi.se

ISSN 1651-8624

ISBN 91-7257-293-0

Sandvikens tryckeri, Sandviken 2004