Affärsplan - Gävle kommun

gavle.se

Affärsplan - Gävle kommun

Affärsplan


Ska Du starta företag?

Från idé till verklighet!

Välkommen till våra rådgivare.

Adress och telefonnummer hittar du på vår hemsida:

www.gavle.se

2 www.gavle.se

© Gävle kommun


Att förbereda eget företag

Det här är ett arbetsmaterial och ett hjälpmedel för dig som funderar på att starta eget företag

och ska vara ett underlag till en affärsplan.

Det här ska fungera som ett hjälpmedel för dig själv, hur du tänker dig ditt företag men det är

också ett hjälpmedel för att beskriva för andra, ex. Arbetsförmedlingen, banker, leverantörer,

revisorer m.m

Du själv som företagare

Att driva eget företag är spännande och en stor utmaning, det är många gånger ett sätt att

leva. Att vara företagare innebär frihet men också ett personligt ansvar för alla beslut som rör

företaget. Misstag drabbar inte bara dig själv utan också din familj, dina anställda, leverantörer,

banker mm.

Vi på Gävle kommun hjälper dig med affärsplanen och med att kartlägga dina personliga

förutsättningar för din företagssatsning.

?

3. AFFÄRSIDÉ OCH VISION

4. FÖRETAGETS KUNDER

5. MARKNAD OCH KONKURRENTER

6. AVTAL, TILLSTÅND, M.M.

VAD BEHÖVS

FÖR ATT KOMMA

IGÅNG?

HANDELSBOLAG?

AKTIEBOLAG?

SYSTEMBOLAG?

Egenavgifter vid

EF/HB/KB 25% av RESULTAT

Nettointäkt (bruttolön)=

RESULTAT – egenavgift

Inkomstskatt (ca 33% av

nettointäkt)

© Gävle kommun www.gavle.se

?

3


PERSONUPPGIFTER

Namn

Personnummer

Adress

Postadress

Telefon

Mobiltelefon

E-post

Vad har du för utbildning?

q Grundskola

q Gymnasie, inriktning

q Universitet / Högskola, inriktning

Annan utbildning/kurser:

Vilka yrkeserfarenheter har du?

Vad gör du i dag? (Anställd, arbetslös, studerande etc.)

4 www.gavle.se

© Gävle kommun


Har du några erfarenheter inom den bransch du tänker starta i?

Har du erfarenheter från eget företagande?

Hur är din familjesituation?

Hur mycket pengar behöver du ta ut ur företaget efter skatt varje månad?

Vad har du för personliga egenskaper?

Har du någon att diskutera dina idéer med?

Övrigt:

© Gävle kommun www.gavle.se

5


FORmUlERA IdéN

Formulera med enkla ord VAD ditt företag ska göra och HUR det ska gå till.

Beskriv också VAR företaget ska finnas och NÄR företaget ska starta.

Har du flera idéer så koncentrera dig på den du tror mest på.

Har du redan nu en dröm eller vision om framtiden och ditt företag så skriv ner den.

6 www.gavle.se

© Gävle kommun


FÖRETAGETS KUNdER

Vem eller vilka är företagets kunder?

q Privatpersoner

q Män

q Privata företag

q 1-10 anställda

q Kvinnor

q 11-100 anställda

q Offentlig verksamhet (kommun, landsting etc.)

Beskriv i text vilka du vänder dig till:

q Åldersgrupp

q 101-eller fler anställda

© Gävle kommun www.gavle.se

7


mARKNAd/ANAlYS

Beskriv kort

Vad och hur mycket vet du om branschen?

Vilken är din geografiska marknad?

Vilka är dina samarbetspartners?

Vilka är dina konkurrenter?

Vilken är din typiska kund?

Hur stor är den totala marknaden inom ditt företags geografiska marknadsområde?

(Volym, omsättning antal kunder)

Hur stor del av den totala marknaden är det rimligt att ditt företag får?

8 www.gavle.se

© Gävle kommun


PRISSäTTNING

Priset på din vara eller tjänst måste vara anpassad till marknaden men samtidigt

måste det ge dig som företagare täckning för dina kostnader.

Kontrollera vad dina konkurrenter tar för liknande varor/tjänster och vilka

för- resp. nackdelar dessa har i jämförelse med det som ditt företag har att erbjuda.

Att ta rätt pris är en av de viktigaste punkterna i förberedelsearbetet.

Rätt pris innebär inte med automatik lågt pris.

Kunskaper i branschen kan motivera ett högre pris.

Beskriv hur du tänkt göra kring prissättning, t.ex. timpris, omsättning per dag/månad.

VAd bEhÖVS FÖR ATT KOmmA IGåNG?

q Lokal

q Maskiner/utrustning

q Marknadsföring

q Lager

q Inköp

q Avtal

(bytes, kompanjon-, kund- o leverantörsavtal)

q Leasing

q Försäkringar

q Registrering

q Tillstånd

q Rörelsekapital

q Finansiering

q Anställda personal

q Bokföring/Revisor

q Utbildning

© Gävle kommun www.gavle.se

9


SwOT-ANAlYS

FORMULERA IDÈN

SwOT-analysen kan användas för analys både på kort och lång sikt. På kort sikt är det ett bra

hjälpmedel för att se på dagsläget och kanske mindre frågor. På lång sikt är det ett bra hjälpmedel för

den strategiska planeringen och de beslut och överväganden som måste göras.

Formulera med enkla ord VAD ditt företag ska göra och

SwOT står för engelskans - Strenghts, Weaknesses, Opportunities och Threats.

På HUR svenska det blir ska det gå - till. Styrkor, Beskriv svagheter, också VAR möjligheter företaget och hot. skall

finnas och NÄR företaget skall starta.

Genomförandet av analysen gör du genom att besvara frågor som du själv eller någon

annan ställer.

Har du flera idéer så koncentrera dig på den du tror mest på.

Styrkor ex.

• Vilka fördelar har du?

Har • Vad du är redan du duktig nu på? en dröm eller vision om framtiden

• Vilken är din proffisionalitet/yrke?

och • Utbildningar? ditt företag så skriv ner den.

Interna

egenskaper

Goda

faktorer för verksamheten

Skadliga

faktorer för verksamheten

Svagheter ex.

_______________________________________________________________________________

• Vad kan du förbättra?

• Vad gör du mindre bra?

• Vad bör du undvika?

_______________________________________________________________________________

Externa

egenskaper

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

möjligheter ex.

(Oppurtunities)

(Threats)

• Vilka möjliga alternativ har du?

• Vilka är de intressanta trenderna?

• Lämpliga möjligheter kan komma från

händelser som t.ex.

• Förändringar i teknologi och marknad

• Förändringar i politik och lagstiftning

• Lokala händelser

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Här skriver du ner din SWOT-analys:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

hot ex.

_______________________________________________________________________________

• Vilka begränsningar finns?

• Vad gör dina ”konkurrenter”?

• Håller teknikförändringar på att

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

förändra förutsättningarna?

• Håller kraven på din produkt eller dina

tjänster på att förändras?

• Har du problem med skulder och

betalningsflöden?

• Har du problem med leverantörer?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

10 6 | www.etablera.eu www.gavle.se

© Etablera. Mångfaldigande får ske om denna textrad © Gävle bibehålls. kommun

S

Styrkor

(Strenghts)

O

möjligheter

w

Svagheter

(Weaknesses)

T

hot


EKONOmI

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den

ekonomiska delen i sitt företag.

Hur mycket pengar/startkapital behöver du för att kunna starta upp verksamheten då det gäller

investeringar och ett rörelsekapital de första månaderna? Det kan ta några månader innan kunder har

betalat de första fakturorna. Om du har kontantförsäljning så får du naturligtvis in pengarna direkt.

Startkapitalet är en uppskattning av hur mycket kapital du behöver för investeringar och rörelsekapital.

På blanketten är startkapitalet uppdelat på rena investeringar och övriga kostnader för verksamheten innan

du får in pengarna från kunderna. Startkapitalet är också indelat på exkl. moms och inkl. moms. Exkl.

moms är det som berör resultatbudgeten och inkl. moms berör likviditetsbudgeten samt finansieringen.

”Summa startkapital” (inkl. moms) och ”summa finansiering” ska naturligtvis stämma överens.

Lokala Skatteverket vill ha in en preliminär deklaration i samband med att du gör en avgiftsanmälan för

moms och F-skatt. För att gå in med så rätt belopp som möjligt måste du göra en resultatbudget. Om du

ska låna pengar vill banken se både en likviditets- och resultatbudget. Dessutom har du nytta av en budget

för att kunna göra en ekonomisk uppföljning av verksamheten.

Resultatbudgeten visar intäkter minus kostnader som gör ett resultat exkl. moms. Resultatbudgeten är

också beroende av vilken företagsform du har valt. Skillnaden är främst egna uttag och F-skatt*) i enskild

firma och handelsbolag mot löner och sociala avgifter*) i ett AB, där ägaren är anställd. Har du anställda i

en enskild firma alt. handelsbolag då hamnar personalens lönekostnader på ”lön” och ”sociala avgifter”.

OBS! Även om du inte gör egna uttag i enskild firma och handelsbolag så slipper du inte F-skatten. Den

betalar du varje månad beroende på vilken nettointäkt (resultat) du har angivit till Skatteverket.

likviditetsbudgeten visar kassaflödet (inkl. moms**) i företaget. Likviditetsbudgeten är beroende av vilken

företagsform du har valt. Skillnaderna är eget uttag vid enskild firma och handelsbolag samt uttag av

lön vid AB. I likviditetsbudgeten hittar du en utgående och en ingående moms. Den har du inte med i

resultatbudgeten. Orsaken är att momsen inte är en intäkt eller kostnad för ditt företag. Den ingående

momsen drar du från den utgående momsen och mellanskillnaden ska betalas in till Skatteverket***).

lägg gärna till lite mer än du hade tänkt dig på kostnadssidan och var försiktig med intäkterna

*) Sociala avgifter och preliminär F-skatt betalas in till Skatteverket en månad i efterhand.

Månadsinbetalning av preliminär F-skatt får du genom att ta 50% av resultatet (vinsten) och

dela den med 12 månader.

**) Den vanligaste momssatsen är 25%, dock är momsen för livsmedel 12% och 6% på böcker.

Ta reda på vilken momssats som gäller för dina varor och tjänster.

***) Momsredovisning är skillnaden mellan utgående och ingående moms.

Räkna med redovisningen en månad i efterhand.

© Gävle kommun www.gavle.se

11


KRYSSA!

Intäkter

Försäljning av varor/tjänster

Övriga intäkter

Summa intäkter

Varu- och materialkostnader

bruttovinst (intäkter – varukostnader)

Övriga kostnader:

Ev. anställdas lön

Ägarlön (vid AB)

Sociala avgifter ( .... % )

Utbildning, resor

Bilersättning, drivmedel

Lokalhyra, el och värme

Kontorsmaterial, telefon, porto

Förbrukningsmaterial och inventarier

Reparationer, underhåll

Bokföring, revision

Leasing

Försäkringar (personliga + företag)

Marknadsföring, reklam

Övrigt

Avskrivningar ( .... % på inventarier)

Räntor ( .... % på lånat kapital)

Amortering lån

Summa övriga kostnader

RESUlTAT (bruttovinst - övriga kostnader)

Egenavgifter vid EF/hb/Kb 25% av RESULTAT

Nettointäkt (bruttolön)= RESULTAT – egenavgift

Inkomstskatt (ca 33% av nettointäkt)

ägarlön efter skatt (nettointäkt – inkomstskatt)

Bolagskatt vid Ab (28 % av RESULTAT)

Resultat efter skatt vid Ab

PRElImINäR RESUlTATbUdGET (exklusive moms)

Gör en preliminär budget av intäkter och kostnader för de första 12 månaderna

(läs inledningen under rubrik EKONOMI)

q EF (Enskild firma)

q hb (Handelsbolag)

q Kb (Kommanditbolag)

q Ab (Aktiebolag)

ÅR 1 % ÅR 2 %

12 www.gavle.se

© Gävle kommun


Jämförelse mellan olika företagsformer

Ägarnas

ansvar för

företagets

skulder

Enskild

näringsidgare

Personligt

ansvar

HB KB AB

Solidariskt

och personligt

ansvar

Kapital Nej Nej

Hur många

ägare/

medlemmar

krävs?

Vem

företräder

företaget?

Krav på

revisor

t.o.m 30/6

2010

Beskattning

Kan företaget

ha anställda?

Avslutas

normalt

genom

likvidation

Alltid 1 fysisk

person

Minst 2

personer, fysiska

eller juridiska.

Näringsidkaren Bolagsmännen

Nej,

normalt inte

Näringsidkaren

beskattas

KP:s solidariskt *

och personligt

ansvar

KD: för insats

KP: Nej

KD: Åtar sig

lägst 1 kr

Minst 2

personer, fysiska

eller juridiska.

Komplementärerna

** ** **

Nej,

normalt inte

Delägarna

beskattas

Nej,

normalt inte

Delägarna

beskattas

Ej personligt

ansvar.

Riskerar bara

insatt kapital

100 000:- i

privata bolag.

500 000:- i

publika bolag

Räcker med 1

person, fysisk

eller juridisk

Styrelsen

VD

Ja, minst

1 aukt. eller

godkänd revisor

Bolaget

beskattas

Ekonomisk

förening

Ej personligt

ansvar.

Riskerar bara

insatt kapital

Ja, i form

av insats

Minst 3

medlemmar,

fysiska eller

juridiska

personer

Styrelsen

VD

Ja, minst 1.

Större förening

aukt. revisor.

Föreningen

beskattas

Ja Ja Ja Ja Ja

Nej Ja Ja Ja Ja

* KP=Komplementär KD=Kommanditdelägare ** Undantag finns för större företag, vissa handelsbolag och

kommanditbolag som ägs av juridiska personer samt företag med speciell verksamhet, exempelvis advokatverksamhet.

© Gävle kommun www.gavle.se

*

13


VAl AV FÖRETAGSFORm

Vilken företagsform passar bäst för din affärsidé?

q Enskild firma

q Handelsbolag

q Kommanditbolag

q Aktiebolag

q Ekonomisk förening/Kooperativ

Du kan läsa om de olika företagsformerna på föregående

sida och även på: www.skatteverket.se och www.verksamt.se

FÖRETAGET

Namn

Företagsform

Adress

Postadress

E-post

Telefon

Org.nr

Bank

Redovisningskonsult

14 www.gavle.se

© Gävle kommun


hållER IdÈN?

Har du fått med alla målgrupper?

Är marknaden rätt beskriven?

Är alla kostnader med i resultatbudgeten?

Har du stöd från din närmaste omgivning?

Kan du ta ut en lön som det går att leva på?

hANdlINGSPlAN / TIdPlAN

Företagsstart / tidpunkt?

Eventuell utbildning / starta eget utbildning?

Eventuella behov av tillstånd / anmälningsplikt?

Registrering av företaget?

Notera på sid 16.

mARKNAdSSTRATEGI / mARKNAdSPlAN

Fyll i tidplanen för marknadsföringen på sid 16 samt notera kostnaden i budgeten.Marknadsföringen

ska ge företaget en lönsam merförsäljning.

Ha alltid kunden i centrum och kom ihåg att nöjda kunder kommer tillbaka.

Hur ska du möta eventuella nya konkurrenter eller om nuvarande konkurrenter blir bättre?

© Gävle kommun www.gavle.se

15


hANdlINGSPlAN OCh TIdPlAN

Vilket startdatum har du planerat för företaget?

Ange nedan vilka åtgärder som måste vidtas före du startar. Exempelvis marknadsundersökning, bankkontakt, hyresavtal m.m.

åtgärder/Aktivitet Vecka Vecka Vecka Vecka Vecka Vecka Vecka Vecka Vecka Vecka Vecka Vecka

16 www.gavle.se

© Gävle kommun

Ange med en linje när åtgärden skall påbörjas och när den måste vara färdig. Exempel: | |


STARTKAPITAl – hur mycket behövs?

INVESTERINGAR

Lokalköp, övertagande av hyresrätt

Ombyggnad, upprustning och inredning

Kontorsmöbler, kontorsmaskiner (dator, fax, tel)

Maskiner för produktion

Fordon

Övriga investeringar

SUmmA INVESTERINGAR

ÖVRIGA KOSTNAdER

(Innan pengar har kommit in från kunderna)

Inköp av varor och material

Löner* (första månaderna)

Arbetsgivaravgift* ... %

Lokalhyra (första månaden)

Kontorsmaterial, telefon, porto

Leasingkostnader/maskinhyra

Försäkringar*

Marknadsföring (annonser-trycksaker etc)

Övrigt

SUmmA ÖVRIGA KOSTNAdER

SUmmA STARTKAPITAl

*) EJ MOMS

FINANSIERING – varifrån?

Egen insats

Leverantörskrediter

Banklån

ALMI-lån

Checkkredit

Annan finansiering, ex vis privatlån

Riskkapital

SUmmA FINANSIERING

(= STARTKAPITAL inkl. moms)

Eventuella noteringar:

Exkl moms Inkl moms

© Gävle kommun www.gavle.se

17


EF (enskild firma) hb (handelsbolag) Kb (kommanditbolag) Ab (aktiebolag)

MÅNAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALT

lIKVIdA mEdEl VId PERIOd.bÖRJAN 0

INbETAlNINGAR EXKlUSIVE mOmS: ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Försäljning (25% moms)

Försäljning (12% moms)

Försäljning (6% moms)

Övriga intäkter

Moms på försäljning (utgående)*

Eget kapital

Lån (bank, ALMI, privatlån)

SUmmA INbETAlNINGAR

UTbETAlNINGAR EXKlUSIVE mOmS: ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

lIKVIdITETSbUdGET

Varu- och materialinköp (25% moms)

Varu- och materialinköp (12% moms)

Varu- och materialinköp (6% moms)

Lokalhyra

El och värme

Kontorsmaterial, telefon, porto

Förbrukningsmaterial och invent.

Reparation, underhåll

18 www.gavle.se

© Gävle kommun

Bokföring, revision

Marknadsföring, Reklam

Resekostnader

Leasing

Investering i nya inventarier

Övriga momspliktiga kostnader

1- Summa momspliktiga utbetalningar

2- moms på utbetalningar (ingående):

Bruttolön anställda

Sociala avgifter ... % ** 0

Egna uttag (vid EF/HB/KB)

Försäkringar (personliga+företag)

Övertag av inventarier (inkråmet)

Räntor, avbetalningar

Amortering

Preliminär skatt (vid EF/HB/KB)** 0

3- Summa momsfria utbetalningar

4- momsredovisning*** 0

SUmmA UTbETAlNINGAR (1+2+3+4)

lIKVIdA mEdEl VId PERIOdSSlUT

Likvida medel vid slut av en period är lika med likvida medel vid början av nästa period


GÖR dIN EGEN AFFäRSPlAN

Affärsplanen beskriver dig och ditt företag så att andra kan läsa och förstå.

Att forma en affärsplan är den bästa förberedelse du kan göra inför företagsstarten.

Den ska vara ett dokument som underbygger ditt beslut att starta företag.

Den ska också vara den handling som lämnas till bank eller andra finansiärer om du söker krediter.

Affärsplanen är också nödvändig om du ska söka starta-eget-bidrag.

Affärsplanen är färskvara. Arbeta med kontinuitet i planen för ditt företags framtid.

Vill du nu göra en sammanställning som utgör din affärsplan bör nedanstående rubriker ingå:

1. Företagsnamn och företagsform

2. Personuppgifter

3. Affärsidé och vision

4. Företagets kunder

5. Marknad och konkurrenter

6. Avtal, tillstånd, försäkringar m.m.

7. Handlingsplan/Tidplan

8. Marknadsstrategi/Marknadsplan

9. Ekonomi (startkapital, resultatbudget, likviditetsbudget)

10. Skriv under med ort, datum och namn

Läs gärna mer om företagande på www.verksamt.se

© Gävle kommun www.gavle.se

19


KONTAKTER dU KAN hA NYTTA AV

Det finns en allmän lagstiftning som reglerar din kommande verksamhet, t.ex. marknadsföringslag,

köplag, avtalslag, konkurrenslag och bokföringslag. Kommer du att starta ett aktiebolag anger

aktiebolagslagen ramarna för bolagets verksamhet. Skattelagar och regler för moms och sociala

avgifter berör också ditt företagande.

du är skyldig att känna till de bestämmelser som rör din verksamhet. Vissa verksamheter kräver

tillstånd från olika myndigheter. Till exempel från Samhällsbyggnadsförvaltningen, om det gäller

att bedriva verksamhet med miljöfarliga produkter, restaurang eller livsmedelshantering samt en hel

del andra verksamheter. Samtliga lokaler där rörelse bedrivs måste vara godkända för sitt ändamål.

Registrering av rörelse

Det sker hos Bolagsverket, läs mer på www.bolagsverket.se

Skatte- och avgiftsanmälan

På www.skatteverket.se finns broschyrer och registreringshandlingar avseende

• preliminär deklaration

• mervärdeskatt

• F-, FA- eller SA-skatt

• arbetsgivarregistrering

Anmälan till försäkringskassan

Anmälan ska vara gjord redan när du startar din rörelse. Den ska bl.a. innehålla uppgift om beräknad

inkomst och eventuella anställda. Du hittar mer information på www.forsakringskassan.se

Avtalsenliga försäkringar

Kommer du att anställa personal som omfattas av fackliga avtal ska vissa försäkringar tecknas –

AMF-försäkring för kollektivanställda och SPP för tjänstemän.

lönefrågor

Har du frågor som rör löner kan du vända dig till arbetsmarknadens organisationer.

bokföringsplikt

Du är bokföringspliktig som näringsidkare. Bokföringslagen säger hur bokföringen ska vara upplagd.

Samhällsbyggnad Gävle

Här söker du bygglov för ändrad användning av lokal samt skylt- och ljusanordning på fasad m.m. Det

är även till Samhällsbyggnad Gävle man ska vända sig för godkännande av lokal som ska användas

för livsmedelshantering, djurhållning eller hygienlokaler som används för t.ex. fotvård, hårvård eller

hälsovård i någon form. Det är även dit du vänder dig om ditt företag ska arbeta med miljöfarliga

ämnen. Du hittar mer information på www.gavle.se.

20 www.gavle.se

© Gävle kommun


länsstyrelsen

Länsstyrelsen beviljar särskilt tillstånd för verksamhet inom vissa branscher som t.ex.

• yrkesmässig trafik och biluthyrning

• bevakningsföretag

• viss miljöfarlig verksamhet

• enskilt vårdhem för sjukvård, rehabilitering, åldringsvård, missbruksvård etc.

• verksamhet som fastighetsmäklare

• grustag

Polismyndigheten

Från Polismyndigheten krävs tillstånd för viss verksamhet som t.ex.

• vapenhandel

• skrothandel

• verksamhet på offentlig plats

Näringslivsavdelningen

Du som funderar på att starta eget företag kan få gratis rådgivning och utbildning från

näringslivsavdelningen på Gävle kommun. Vi kan erbjuda dig gratis och konfidentiell

rådgivning, du kan få gå på starta-eget-kurser och du kan delta i seminarier och personliga

företagsuppföljningar. Från att du startar upp och tre år framåt följer vi dig som entreprenör

genom att finnas till hands som rådgivare och bollplank i företagets olika faser. Du hittar mer

information på www.gavle.se/startaföretag.

© Gävle kommun www.gavle.se

21


100 100000 1000000 1000000000000000000000000000000000000

!

RESULTATBUDGET

HANDLINGSPLAN

LIVIDITETSBUDGET

110 1110 111111111110 1111111111111110 111111111111111110

1100 111000000000000000000000000000000000000000 1111111111111110000 1111111111111111100000

111000 111000 11111111000000000000000000000000000000 1111111111100000000 111111111111111100000

110 1110 111111111111110 111111111111111111111110 10

LIVET SOM

FÖRETAGARE ÄR

UNDERBART!

IDÉN

HÅLLER!

FÖRETAG I

VÄRLDSKLASS!

£$:-

22 www.gavle.se

© Gävle kommun

11100 111000 111111110000000000000000000000000000000000000 111111111111111100000000000 1111111111111111100000000

1110 11111111111111110 1111111111111111110 1111111111110

10 10 10 10 10 1110

11100 1110000000 11111111111100000000000000000000000000000000000000 11111111111111110000000000000 111111111111111111000000000

11100 111000 111111111000000000000000000000000000000 111111111111110000000 1111111111111110000000

10 10 10 10 10 10


Gävle kommun

801 84 Gävle

www.gavle.se

More magazines by this user
Similar magazines