MikroDigger XC16 Handbok

d20tdhwx2i89n1.cloudfront.net

MikroDigger XC16 Handbok

S Y S T E M

INTELLIGENT MASKINSTYRNING

MikroDigger XC16

Handbok

Version 1.0

Svenska

Y+

Y-

L

S

+

-

X+

X-

+

0.00

3D

-

F1 F2 F3 F4 F5 F6

MENU

XC 16

Esc


MikroDigger XC16, Introduktion

2

Introduktion

Köp

Gratulerar till ditt köp av XC16.

XC16 är ett förträffligt verktyg för att öka produktiviteten inom alla typer av entreprenadarbeten.

Denna bruksanvisning innehåller viktiga säkerhetsföreskrifter, samt instruktioner för inställning

och användning av instrumentet. Se kapitel "7 Säkerhetsföreskrifter" för ytterligare

information.

Läs noggrant igenom handboken innan du startar instrumentet.

För att på säkraste sätt använda systemet ska riktlinjer och instruktioner i Bruksanvisning

och Säkerhetshandbok från:

• Maskintillverkare och

• Systemtillverkare följas.

Produkidentifiering

Produktens typ- och serienummer anges på märkplåten på enhetens undersida.

Notera dessa uppgifter i bruksanvisningen och använd alltid dessa uppgifter när Ni vänder

Er till vår importör, Mikrofyn eller behörig serviceverkstad.

Typ: XC16 Serienr.: _________________________


Symboler

Symbolerna i denna handbok har följande innebörd:

Typ

Fara

Varning

Försiktigt


Beskrivning

Indikerar en farlig situation vilken omedelbart resulterar i svåra skador

för användaren eller användarens död.

Indikerar en potentiellt farlig situation vilken, om den inte undviks,

kan resultera i svåra skador för användaren eller användarens död.

Indikerar en potentiellt farlig situation vilken, om den inte undviks,

kan resultera i mindre skador för användaren, men avsevärd materiell

och finansiell skada samt miljömässig påverkan.

Viktiga avsnitt, som bör följas vid praktisk hantering, därför att de

möjliggör att produkten används på ett tekniskt korrekt och effektivt

sätt.

Varumärken • Bluetooth är ett registrerat varumärke tillhörande Bluetooth SIG, Inc.

Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

Handbokens omfattning


Denna bruksanvisning gäller för MikroDigger XC16.

För effektivaste användning av XC16 är det viktigt att läsa den bruksanvisning som medföljer

programvaran som används i XC16.

MikroDigger XC16, Introduktion 3


MikroDigger XC16, Innehållsförteckning

4

Innehållsförteckning

I denna handbok Tema Sidan

1 Produktöversikt 7

1.1 Produktbeskrivning och funktioner 7

1.2 De olika delarna 10

2 Idrifttagning 11

2.1 Installation 11

2.2 Kontroll före idriftsättning 13

2.3 Idrifttagning 13

3 Gränssnitt 14

3.1 Externa kontakter på baksidan 14

3.2 Externa kontakter på undersidan 16

4 2D Driftläge 17

4.1 Styrbox 2D 17

4.2 Enkelt falläge utan laser 19

4.3 Enkelt falläge med laser 22

4.4 Dubbelt falläge 27

4.5 Profiler 30

4.6 Snabbinställningar 36

4.7 Skopväljare 38


5 3D Driftläge 39

5.1 Styrbox 3D 39

5.2 Lagringspunkter 42

5.3 Återställning av rotationskalibrering, endast en GPS 43

5.4 Vertikal förskjutning 44

5.5 Ändra skopans fixpunkt 46

5.6 Bildinställningar 46

5.7 Andra inställningar 47

5.8 Arbeta med terrängmodeller 48

5.8.1 Riktlinje 48

5.8.2 Låsning av hårkorsets fall 50

5.9 Arbeta med MBS (Volymberäkningsmodell) 53

5.9.1 Välja riktlinje 53

5.9.2 Hålla fall 54

5.10 Arbeta med stränglinjemodeller 57

5.10.1 Välja riktlinje 57

5.11 Övervakningsskärm 63

5.12 Växla mellan enkel och dubbel GPS 64

5.13 Överföra filer via USB 65

5.14 Välja projekt och referensmodeller 66

5.15 Inställningar för lokalisering (koordinatsystem) 68

6 Underhåll och transport 73

6.1 Allmäna kommentarer 73

6.2 Transport 73

6.3 Förvaring 74

6.4 Rengöring och torkning 74

MikroDigger XC16, Innehållsförteckning 5


MikroDigger XC16, Innehållsförteckning

6

7 Säkerhetsföreskrifter 75

7.1 Allmänt 75

7.2 Avsedd användning 75

7.3 Begränsningar i användande 76

7.4 Ansvarsförhållanden 77

7.5 Risker vid användning 78

7.6 Elektromagnetisk acceptans EMV 82

7.7 FCC- bestämmelser, gäller i USA. 84

8 Tekniska data 86

8.1 MikroDigger XC16 Tekniska data 86

8.2 Överensstämmelse med nationella bestämmelser 89

9 Internationell begränsad garanti, Programlicensavtal 91


1 Produktöversikt

1.1 Produktbeskrivning och funktioner

Allmänt

XC16 är utrustad med knappsats och pekskärm som användargränssnitt. Displayen är 7-tums

widescreen och har bästa tänkbara ljusstyrka, vilket gör det möjligt att använda den även i

solljus.

Det tåliga IP54-höljet är konstruerat för tuffa miljöer.

Strömförsörjning,

kommunikation

MikroDigger XC16 strömmatas via hållaren och bygger på avancerad induktionsöverföring,

medan dataöverföringen sker trådlöst via IR mellan hållaren och XC16, inga kablar

eller kontakter används för dataöverföring mellan XC16 och "PS10 hållaren Mikrofyn".

I denna bruksanvisning används "Hållaren" som kortnamn.

XC16 stöder även trådlös överföring via WLAN och Bluetooth.

• På undersidan av XC16 finns kontakter för SD-kort och USB.

MikroDigger XC16, Produktöversikt 7


MikroDigger XC16, Produktöversikt

8

MikroDigger XC16

a

b

a c d e

+

-

3D

S Y S T E M

XC16_001

a) Knappsats

b) 7-tums LCD-display, widescreen

c) WLAN-antenn

d) IR-port för dataöverföring

e) Bluetooth-antenn

f

g

h i j k f

f) Omvända SMA-kontakter

g) Ventilationskåpa

h) Skydd för kommunikationsportar

i) USB 2.0-anslutning

j) Fullstorleks SD-kortläsare

k) Kontakt för extern strömmatning (RS422)

• Täck inte över IR-porten för dataöverföring, det kan leda till avbrott i överföringen.

• Antenner för Bluetooth och WLAN är inte monterade på XC16 vid leverans.

• För att förvara MikroDigger XC16 i transportväskan måste båda antennerna vara

avtagna.


Varning

Denna produkt får endast installeras i byggmaskiner av en utbildad och behörig tekniker.

Varning

Obehörig förändring av maskiner vid montering av produkten kan förändra maskinens

funktion och säkerhet.

Motåtgärder:

Följ instruktionerna från maskintillverkaren. Om lämpliga instruktioner saknas ska maskintillverkaren

kontaktas och instruktioner erhållas innan produkten installeras.

MikroDigger XC16, Produktöversikt 9


MikroDigger XC16, Produktöversikt

10

1.2 De olika delarna

Väska för instrument och

levererade tillbehör

+

-

3D

S Y S T E M

a

b c d e

f

XC16_002

a) MikroDigger XC16

b) Bruksanvisning

c) WLAN-antenn

d) Bluetooth-antenn

e) Transportväska

f) USB-minne


2 Idrifttagning

2.1 Installation

Installationsinformation

XC16 är klar för drift när den levereras från fabrik, kräver inget installationsarbete.

För att starta XC16 ska följande steg utföras:

1. Knäpp fast XC16 i hållaren.

2

+

-

För att ansluta XC16 i hållaren:

1. Placera XC16 på krokarna i botten av

hållaren.

2. Knäpp sedan fast XC16 i hållaren genom

att trycka den mot hållaren.

3D

S Y S T E M

1

1

XC16_003

MikroDigger XC16, Idrifttagning 11


MikroDigger XC16, Idrifttagning

2. Starta XC16.

12

För att starta/stänga av XC16 använder man

strömbrytaren på hållarens högra sida. Detta

är huvudströmbrytaren för hela systemet.

Tar man bort XC16 stängs strömmen

av.

XC16_004

2

+

-

För att frigöra XC16 trycker man på

frigörningsknappen i botten av hållaren

och drar XC16 mot sig och lyfter

uppåt.

3D

S Y S T E M

1

XC16_005


2.2 Kontroll före idriftsättning

Kontroll

1. Kontrollera att hållarens strömbrytare är i läge OFF (från).

2. Kontrollera att XC16 sitter korrekt fast i hållaren.

3. Kontrollera att hållarens LED:er fungerar som de ska.

• Den övre LED:n ska blinka för att visa att meddelanden överförs från CANbus via IRlänken.

• Den mittre LED:n ska blinka för att visa att meddelanden tas emot från CANbus via IRlänken.

• Den nedre LED:n ska lysa konstant för att indikera att hållaren får ström.

2.3 Idrifttagning

Strömförsörjning

XC16 strömmatas på följande sätt:

• Induktionsbaserad matning via baksidan på XC16, mot hållaren.

• Via anslutningen för extern strömmatning (RS422). Denna är avsedd som back-up när IR

inte är "säker".

MikroDigger XC16, Idrifttagning 13


MikroDigger XC16, Gränssnitt

14

3 Gränssnitt

3.1 Externa kontakter på baksidan

Strömanslutning

Typ: Lemo HEG.1K.306.CLLP

Stift Namn Beskrivning Riktning

1

2 7

1 +12 V Strömförsörjning In

3

8

6

2 JORD Strömförsörjning retur Ut

4 5

3 JORD Strömförsörjning retur Ut

4 RX+ RS422-mottagare, positiv ingång In

5 RX- RS422-mottagare, negativ ingång In

6 TX- RS422-sändare, negativ utgång Ut

7 TX+ RS422-sändare, positiv utgång Ut

8 JORD Signalreferenser -

Bild: anslutningsstift sett från kopplingssidan.

Omvänd SMA-kontakt

Antennanslutningar, Bluetooth och WLAN

Typ: Omvänd SMA, tvåpolig koaxial, hane, 50 Ohm

Stift Namn Beskrivning Riktning

a Centrumstift Signal In

b Skärm Skärm Ut


Försiktigt

MikroDigger XC16 är ett avancerat elektroniskt system. Den innehåller inga komponenter

som du själv kan reparera. Kontakta Mikrofyn eller återförsäljaren om problem uppstår.

De vanligaste orsakerna

(Ska kontrolleras först)

XC16

1. Är anslutningen till hållaren korrekt?

2. Får MikroDigger XC16 tillräckligt med ström från hållaren?

1. Kontrollera om strömmen slagits till och att displayen lyser.

2. Kontrollera strömkällan (hållaren).

3. Kontrollera säkringar på batterikabeln till hållaren.

4. Kontrollera om XC16 har ställts in korrekt för önskad drift.

MikroDigger XC16, Gränssnitt 15


MikroDigger XC16, Gränssnitt

3.2 Externa kontakter på undersidan

USB 2.0-anslutning Typ: USB-A-kontakt

Stift Namn Beskrivning Riktning

1 +5 V +5 V Strömförsörjning Ut

1 2 3 4

2 D- Datasignal, negativ In/Ut

3 D+ Datasignal, positiv In/Ut

4 JORD Strömförsörjningsretur och signalreferens In

16

Bild: Kontakter sett från kopplingssidan.

SD-kortläsare

8 7 6 5 4 3 2 1 9

Typ: SD-kortläsare med "push-push", för standardkort 24x32x2.1 mm

Stift Namn Beskrivning Riktning

1 CD/D3 Kortdetektor/datalinje 3 In/Ut

2 CMD Kommando/svar Ut

3 JORD Strömförsörjningsretur och signalreferens Ut

4 VDD Strömförsörjning In

5 CLK Klocka In

6 JORD Strömförsörjningsretur och signalreferens Ut

7 D0 Datalinje 0 In/Ut

8 D1 Datalinje 1 In/Ut

9 D2 Datalinje 2 In/Ut


S Y

4 2D Driftläge

4.1 Styrbox 2D

Styrbox

Beskrivning av displayen

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

XC16_006

a) Riktning för X

b) Indikator för lutningsvinkel

c) Visar skopans position:

Bakgrunden är gul för HÖG, grön för I NIVÅ

och röd för LÅG.

d) Visning av fall lutning.

Aktiv när lutningssensor är ansluten.

e) Återstående djup (i rött), tills I NIVÅ.

f) Y-fall

g) Riktning för höjdmätning:

vertikal, normal

h) Vald skopa

i) Önskad förskjutning över/under referensvärde

j) Skopans position

k) X-fall

l) Indikator för skopvinkel

m) Referensmetod: skopa, laser eller 3D

MikroDigger XC16, 2D Driftläge 17


MikroDigger XC16, 2D Driftläge

Beskrivning av knapparna

Knapp

Beskrivning

Öka/minska fall i Y-riktning.

18

Öka/minska fall i X-riktning.

Öka/minska förskjutning.

Läs in och spara inställningshöjd.

Återställningsknapp. Används för inställning av referensnivå och återställning

till tidigare värden i menyn.

Välja skopa.

Esc

Navigeringsknapp. Gör att man kan navigera i menyerna.

Tryck på pil vänster/höger för att flytta mellan skopposterna.

Vanliga namn i denna bruksanvisning:

• : Enter-knapp

• : Pilknappar vänster/höger

• : Pilknappar upp/ner

• : Escape-knapp

Snabbinställningar Upp till tio användarinställningar kan lagras.

X-riktning. Används för inställning av X-riktning.

Återgå till huvudmenyn i UMC 3D.


4.2 Enkelt falläge utan laser

Grundinställningar

Kontrollera att korrekt referensmetod valts i menyn.

1. Tryck på Enter-knappen .

2. I menyn går man till INSTÄLLNING. Använd

pilarna vänster/höger för att komma till HÖJD.

3. Tryck på pil upp för att öppna undermenyn.

4. Tryck på pil höger tills du kommer till NOLL-

NINGSMETOD.

5. Använd pilarna upp/ner för att välja STAN-

DARD.

6. Tryck på Enter-knappen för att återgå till

driftläge.

MikroDigger XC16, 2D Driftläge 19


MikroDigger XC16, 2D Driftläge

20

Ställa in önskad förskjutning

Använd knapparna och för att ställa in önskad förskjutning.

Exempel:

För att ställa in förskjutning 5 m under referensnivå trycker man på

värdet -5.00.

tills displayen visar

På displayens högra sida visas:

• SKOPA 1 som vald skopa.

• Önskad förskjutning är 5 m under referensnivån.

• X-fall är 0.0%

• : Skopans spets används som referenspunkt.

• : Avståndet mäts vertikalt.

• R=-0.04 visar att skopan flyttats 4 cm mot maskinen sedan referensnivån återställdes (när

man tryckt på ).


Gräva med fall i X-riktning

(långt fall)

Använd knapparna och för att ställa in önskat fall.

Exempel:

För att ställa in fall på 2 % trycker man på tills

2.0 % visas i displayen.

Positivt värde indikerar att nivån kommer att

öka när skopan flyttas mot maskinen.

Positivt fall

Flytta grävmaskinen

Kontrollera att du valt Skopa som referensmetod i menyn.

1. Placera skopan där den kan nås efter att grävmaskinen

flyttats (utan att svänga maskinen).

2. Tryck på för att spara aktuell position. Siffrorna

överst i displayen blinkar när positionsinställning

sparats.

3. Flytta grävmaskinen och placera skopan på den

plats som anges ovan.

4. Tryck på för att läsa in sparad position.

MikroDigger XC16, 2D Driftläge 21


RUGBY 400 DG

MikroDigger XC16, 2D Driftläge

4.3 Enkelt falläge med laser

22

Grundinställningar

Kontrollera att korrekt referensmetod valts i menyn.

1. Tryck på Enter-knappen .

2. I menyn går man till INSTÄLLNING. Använd

pilarna vänster/höger för att komma till HÖJD.

3. Tryck på pil upp för att öppna undermenyn.

4. Tryck på pil höger tills du kommer till NOLL-

NINGSMETOD.

5. Använd pilarna upp/ner för att välja INBYGGD

LASER.

6. Tryck på Enter-knappen för att återgå till

driftläge.

7. Kontrollera att rotationslasern är aktiverad.

8. Med stickans sensor flyttas den inbyggda lasermottagaren

tills den registrerar laserstrålen.


9. När mottagaren känner av strålen

kommer skärmen att se ut så som visas till

höger.

10. Tryck på för att ställa in referenspunkt.

Fixpunkt accepteras när LASER till vänster i displayen börjar blinka. Värden som indikerar

aktuellt djup och sidmått avgörs av aktuell position för sticka och skopa.

MikroDigger XC16, 2D Driftläge 23


RUGBY 400 DG

MikroDigger XC16, 2D Driftläge

24

Ställa in önskat djup Använd knapparna och för att ställa in önskad förskjutning.

Observera att laserstrålen är fixpunkten.

Exempel:

För att ställa in förskjutning 5 m under referensnivå trycker man på

i displayen.

tills värdet 5.00 visas

2.00 m

3.00 m


RUGBY 400 DG

Gräva med fall i X-riktning

(långt fall)

Använd knapparna och för att ställa in önskat fall.

Fallinställningen i displayen ska alltid stämma

med fallinställningen i rotationslasern.

Exempel:

För att ställa in fall på 2 % trycker man på

2.0 % visas i displayen.

tills

Positivt värde indikerar att nivån kommer att öka när

skopan flyttas mot maskinen.

MikroDigger XC16, 2D Driftläge 25


MikroDigger XC16, 2D Driftläge

26

Flytta grävmaskinen med

laser

Kontrollera att du valt Laser som referensmetod i menyn.

1. Flytta grävmaskinen till önskad position.

2. Flytta stickans mottagare tills den känner

av laserstrålen.

3. När mottagaren känner av strålen

kommer skärmen att se ut så som visas till

höger.

4. Tryck på för att ställa in referenspunkt.

Fixpunkt accepteras när LASER börjar blinka till vänster i displayen. Värdena anger

aktuellt djup och sidmått avgörs av aktuell position för sticka och skopa.


4.4 Dubbelt falläge

Grundinställningar 1. Tryck på Enter-knappen .

2. Använd pilarna vänster/höger för att komma till DUBBELT FALL.

3. Använd pilarna upp/ner för att välja läge PÅ.

4. Tryck på Enter-knappen för att stänga menyn.

Justering av Y-fall (tvärfall)

Justering av X-fall (långt

fall)

Använd knapparna och för att ställa in önskat Y-fall.

Positivt värde indikerar att fallet är neråt från vänster till höger.

Vid arbete med laser ska rotationslaserns fallinställning vara samma som displayens

fallinställning

1. Vänd grävmaskinen så att skopan är riktad i önskad X-riktning.

2. Tryck på för att använda aktuell riktning som X-riktning.

Det är mycket viktigt att man ställer in X-axel när man arbetar med dubbelt falläge.

MikroDigger XC16, 2D Driftläge 27


MikroDigger XC16, 2D Driftläge

28

Exempel:

Lasern (blå) justeras till följande fall:

4.0 % i X-riktning och 1.0 % i Y-riktning.

Justering av X-fall (långt

fall)

Använd knapparna och för att ställa in önskat X-fall.

Positivt värde indikerar att nivån ökar när skopan flyttas mot maskinen.

Vid arbete med laser ska rotationslaserns fallinställning vara samma som displayens

fallinställning.


Ställa in önskat djup Använd knapparna och för att ställa in önskat värde.

På displayens högra sida visas:

• SKOPA 1 som vald skopa.

• Önskat djup är -5.00 m under laserstrålen.

• X-fall är 4.0%

• Y-fall är 1.0%

Systemet kommer ihåg senaste X-riktning, det innebär att man endast behöver ställa in ny

X-riktning om man ska använda en ny riktning. Man behöver med andra ord inte alltid ställa

in X-riktning när maskinen flyttats och man kan fortsätta använda samma inställning.

MikroDigger XC16, 2D Driftläge 29


MikroDigger XC16, 2D Driftläge

4.5 Profiler

30

Allmän information

Profiler gör det möjligt att kopiera/spara ett slutfört jobb och skapa en förinställd längd och

fall inställning. När längd och fall inställningar har angetts eller jobbet sparats kan grävning

utföras längs programmerade sträckningar.

När man arbetar med profiler kan man endast arbeta med enskilda fall och det går inte att

använda laser som referens.

Kontrollera att DUBBELT FALL inte är inställt på AV och att systemet inte är inställt på laserläge

i menyn.

Kopiera/spara ett befintligt

jobb

1. Tryck på Enter-knappen för att öppna användarmenyn.

2. Använd pilarna vänster/höger för att komma

till PROFILER.

3. Använd pilarna upp/ner för att välja profilnummer

under PROFILER.

• Profilnummer 0 (noll) anger att profilläget är

avstängt.

• Profilnummer 11 är en demo-profil som inte

kan ändras.


4. När man valt profilnummer mellan 1-10 trycker

man på Enter-knappen för att aktivera den

valda profilen.

En liten ikon visar vilket profilnummer som är

aktiverat.

5. Tryck på för att ändra inställning för den

valda profilen.

6. Placera skopan på profilens bortersta punkt som

ska LOGGAS/sparas.

7. Tryck på för att LOGGA/spara denna inställning

som profilens första punkt.

8. Placera skopan på profilens andra punkt.

MikroDigger XC16, 2D Driftläge 31


MikroDigger XC16, 2D Driftläge

32

9. Tryck på för att spara inställningen som den andra punkten. Fall och längd mellan

punkterna visas i displayen.

10. Placera skopan på profilens tredje punkt.

11. Tryck på för att spara inställningen som den tredje punkten. Fall och längd mellan

punkterna visas i displayen.

12. Fortsätt tills alla punkter i profilen har sparats. Det går att spara upp till tio punkter i

varje profil.

13. Tryck på för att se en grafisk översikt av

profilen.

14. Tryck två gånger på och avsluta profilinställning.


• Den gröna linjen anger nollpunkt, profilens första

punkt.

På följande sätt kan man flytta nollpunkten:

Öppna profilen, använd pilarna upp/ner för att

flytta den röda listen till den punkt som önskas

som ny nollpunkt, tryck därefter på .

• Det gröna området anger det område i profilen

där skopan är.

• Det blå området anger att detta område ingår i

profilen men att skopan just nu är över ett annat

område.

• Det röda området anger ett område som inte

ingår i profilen.

Ställa in/ändra profil

genom att ställa in värde

för längd och fall

1. Tryck på Enter-knappen för att öppna användarmenyn.

2. Använd pilarna vänster/höger för att komma

till PROFILER.

3. Använd pilarna upp/ner för att välja profilnummer

under PROFILER.

• Profilnummer 0 (noll) anger att profilläget är

avstängt.

• Profilnummer 11 är en demo-profil som inte

kan ändras.

MikroDigger XC16, 2D Driftläge 33


MikroDigger XC16, 2D Driftläge

4. När man valt profilnummer mellan 1-10 trycker

man på Enter-knappen för att aktivera den

valda profilen.

En liten ikon visar vilket profilnummer som är

aktiverat.

34

5. Tryck på för att ändra inställning för den

valda profilen.

6. Tryck på pil höger för att välja/ändra den valda

profilen.

7. Tryck på eller för att ställa in längd för

profilens första sträcka.

8. Tryck på eller för att ställa in fall för

profilens första sträcka.


9. Tryck på pil ner för att gå till nästa sträcka.

10. Ställ in värde för längd och fall med hjälp av ,

, och .

11. Upprepa för varje sträcka i profilen.

12. Tryck på för att se en grafisk översikt av

profilen.

13. Tryck två gånger på och avsluta profilinställning.

MikroDigger XC16, 2D Driftläge 35


MikroDigger XC16, 2D Driftläge

4.6 Snabbinställningar

36

Allmänt

Grundtanken med snabbinställning är att användaren ska kunna växla mellan tio olika

inställningar.

Varje inställning innehåller värden för:

Djup, fall i X-riktning, Y-fall (tvärfall), referens sidmått (nollpunkt höjd), X-riktning och vald

skopa.

Justera snabbinställningar

1. Tryck på för att öppna menyn snabbinställning.

2. Använd pilarna upp/ner för att välja nummer

(rad) i snabbinställningar.

Den gröna listen anger vilken snabbinställning

som är aktiv när man återgår till driftläge.


3. Tryck på Enter-knappen för att återgå till

driftläge/-skärm och ställ in värden.

4. Ställ in värde för djup, fall, skopa, etc. med ,

, , , , och så vidare. De valda

värdena sparas nu i snabbinställningar som röd

list.

5. Det går nu att välja ett nytt nummer i snabbinställning

med hjälp av pilarna upp/ner . Tryck

på Enter-knappen för att återgå till driftläge

och ställa in värde enligt beskrivningen i. 4.

Växla mellan snabbinställningar

1. Tryck på för att öppna menyn snabbinställning.

2. Använd pilarna upp/ner för att flytta den

gröna vallisten till önskad snabbinställning.

3. Tryck på för att aktivera den valda snabbinställningen,

man kommer då tillbaka till driftläge/-skärm.

4. Nu kan du börja arbeta.

MikroDigger XC16, 2D Driftläge 37


MikroDigger XC16, 2D Driftläge

4.7 Skopväljare

38

Välja skopa

1. Tryck en gång på .

2. Använd pilarna upp/ner för att välja önskad

skopa.

3. Tryck på för att återgå till driftläge.


S Y

5 3D Driftläge

5.1 Styrbox 3D

Styrbox

Beskrivning av displayen

a

b

c

d

e

f

g

+

-

3D

h

i

j

k

l

m

n

XC16_007

a) Skopans aktuella tvärfall och modellens fall. Symbolen till vänster visar fallets riktning.

b) Värde för CUT/FILL för vänster skopkant. Bakgrunden är blå för fyll, grön för inre tolerans och

röd för CUT.

c) Zoom-knappar, tryck på skärmen för att visa knapparna.

d) Skopans fixpunkt, växla med pilarna höger/vänster på navigeringsknappen.

e) Växla mellan 2D/3D i planvy.

f) Fixpunkterna är placerade på centrumlinjen.

g) Fixpunkter sida längd mot centrumlinje.

h) Längd till guidelinje. Val av linje beror på aktiv referens.

MikroDigger XC16, 3D Driftläge 39


MikroDigger XC16, 3D Driftläge

i) Värde för CUT/FILL för höger skopkant. Bakgrunden är blå för fyll, grön för inre tolerans och

röd för CUT.

j) Guidelinje visas som streckad blå linje vid genomskärningsvy.

k) Centrumlinje visas som svart och vit linje i genomskärningsvy.

l) Höjning av skopans referenspunkt.

m) GPS-status till höger:

• CQ (precision) för PowerBox

• DOP för andra mottagare

n) Referensmodellens höjd i skopans fixpunktsposition.

Beskrivning av knapparna

40

Knapp

Beskrivning

Dessa knappar förskjuter referensmodellen uppåt eller neråt. En tryckning

på knappen motsvarar 1 cm.

Öppnar grävmaskinens interna system medan menyn för val av skopa är

öppen.

Öppnar ett fönster för grävmaskinens interna system. I detta läge går

det inte att ändra grävmaskinens systeminställningar. Tryck på knappen

igen för att stänga fönstret.

Öppnar grävmaskinens interna system. Systemet är fortfarande i 3Dläge

(GPS). Grävmaskinens systeminställningar kan ändras.


Knapp

Esc

Beskrivning

Navigeringsknapp. Gör att man kan navigera i menyerna.

Tryck på pilarna vänster/höger för att ändra skopans referenspunkt.

Vanliga namn i denna bruksanvisning:

• : Enter-knapp

• : Pilknappar vänster/höger

• : Pilknappar upp/ner

• : Escape-knapp

MikroDigger XC16, 3D Driftläge 41


MikroDigger XC16, 3D Driftläge

5.2 Lagringspunkter

42

Lagringspunkter

1. Tryck på Verktyg.

2. Välj Inställningar lagra punkt.

3. Välj den Datafil som mätpunkt ska sparas i.

4. Ange Punktnamn. Punktnummer ökas automatiskt

med ett när en punkt sparas.

5. Tryck på Mät för att spara skopans position.

Knappen är grön om mätnoggrannhet uppfyller

kraven, i annat fall är den röd. Punkter kan endast

sparas när knappen är grön.

6. Markera rutan Visa i körläge för att använda

knappen Mät direkt via körläget.

Genom att trycka på denna knapp hämtas den valda datafilen till planvyn, mätpunkter

visas i grafiken på skärmen.

Tryck på denna knapp för att skapa en ny koordinatfil.


5.3 Återställning av rotationskalibrering, endast en GPS


Återställning av rotationskalibrering

Ibland kan rotationskalibrering vara bristfällig och behöva göras om. Detta märker man om

skopans precision är bristfällig, speciellt när maskinen flyttats.

1. Tryck på Verktyg.

2. Välj Kalibrera grävmaskin.

3. Maskinen måste roteras innan arbetet återupptas.

MikroDigger XC16, 3D Driftläge 43


MikroDigger XC16, 3D Driftläge

5.4 Vertikal förskjutning


Ställa in vertikal förskjutning

Denna funktion förskjuter referensmodellen uppåt eller neråt.

1. Tryck på Verktyg.

2. Välj Vert. offset.

3. Ett fönster öppnas där man kan justera vertikal

förskjutning.

44

4. Värden för CUT/FILL i övre hörnet hänvisar till

flyttad yta, i genomskärningsvyn visas detta med

blå linje.

5. Den gröna linjen utgör ursprungsnivån.

Knappar för vertikal

förskjutning

Tangent Beskrivning

Motsvarar en förskjutning på 10 cm.

Motsvarar en förskjutning på 1 cm.

Motsvarar en förskjutning på 1 mm.


Tangent Beskrivning

Vertikal förskjutning ställs in så att aktuella värden för CUT/FILL för skopans

fixpunkt är noll, därför "flyttas" referensmodellen till skopan.

XC16 kan man justera vertikalförskjutning med knapparna / . Ett

knapptryck motsvarar en förskjutning på 1 cm.

MikroDigger XC16, 3D Driftläge 45


MikroDigger XC16, 3D Driftläge

5.5 Ändra skopans fixpunkt

46

Ändra skopans fixpunkt Genom att tryck på pilarna vänster/höger kan man under körläge ändra skopans referenspunkt.

5.6 Bildinställningar

Bakgrundsbelysning och

tema

Bakgrundsbelysning och tema, som t.ex. knappfärger,

kan justeras via huvudmenyn under Verktyg > Teman.

1. Välj ett Tema i listan.

2. Skärmens bakgrundsbelysning justeras under

Brightness.


5.7 Andra inställningar

Andra inställningar

Andra inställningar, så som språk, enheter för vinkel,

kalibrering av pekskärm finns under Inställningar >

Övrigt i huvudmenyn.

Alternativ

Data IO

Lokal

Bild

Gridinställningar

Service

Återställ HMC

Loggning

Kalibrera

Beskrivning

Inställning av IP-adress och visa inkommande data från portar.

Inställningar för språk, enheter, etc.

Avancerad bildinställning, så som bakgrundsfärg i körläge, punktstorlek,

storlek på hårkors, dölj maskinvy i körläge, etc.

Inställning för hantering av rutnätsmodeller (modifieringsmodeller).

Aktivering av fjärrkontroll för XC16.

Återställ XC16: maskininställningar, instrumentinställningar, etc. tas

bort från XC16. Projekt lämnas orörda.

Aktiv loggning för felsökning.

Detta är inte en funktion för loggning av punkter.

Kalibrera pekskärm.

MikroDigger XC16, 3D Driftläge 47


MikroDigger XC16, 3D Driftläge

48

5.8 Arbeta med terrängmodeller

5.8.1 Riktlinje

Hur man väljer riktlinje

Välja riktlinje

Man kan välja riktlinje på två olika sätt när man arbetar med en terrängmodell:

• från en fil i LIN-format

• grafiskt genom att peka på skärmen, från en fil i GEO-format.

1. Tryck på Verktyg.

2. Välj Guidelinje.

Välj riktlinje från fil:

1. Markera rutan till höger om Guidelinje.

2. I rullgardinsmenyn väljer man den fil som har

relevant riktlinje.

3. Genom att mata in ett värde för Hor. offset

förskjuts linjen horisontellt med det angivna

värdet.

4. Tryck på Passa för att ställa in horisontellt sidmått

med samma längd som skopans längd till riktlinjen.


Välj riktlinje genom att peka på skärmen:

1. Markera rutan till höger om Brytlinjefil.

2. I rullgardinsmenyn väljer man den fil som innehåller

linjearbete.

3. Tryck på Pick polyline.

4. På pekskärmen väljer man den linje som ska

användas som riktlinje.

5. Tryck på Använd för att aktivera den valda riktlinjen

och återgå till körläget.

MikroDigger XC16, 3D Driftläge 49


MikroDigger XC16, 3D Driftläge

5.8.2 Låsning av hårkorsets fall


Möjligheter att hålla fall

För att använda denna funktion måste man välja en centrumlinje i inställningarna för referensmodell.

I terrängmodellen finns två metoder att hålla ett tvärfall:

• Från centrumlinjen

a

50

a) Håll lutande längd från centrumlinjen

b

b) Centrumlinje

Fallet beräknas mellan två punkter vid en längd om 25 cm på respektive sida om längd till

centrumlinje i den aktuella tvärsektionen.

• Användarinställt

a

b

a) Fallet är konstant längs centrumlinjen

och korsar centrumlinjen i

samma nivå som referensytan.

b) Centrumlinje


Ange alternativ för håll

fall

1. Tryck på Verktyg.

2. Välj Låsa lutning inst..

Från centrumlinjen:

1. Välj Från centrumlinje i Lås tvärfall alt..

2. Ange längd från centrumlinje där fallet ska låsas.

Se i "Från centrumlinjen", sidan 50, för mer information.

3. Tryck på Passa för att automatiskt ställa in längd

till skopans aktuella position.

4. Använd knappen Skopa för att gå tillbaka.

MikroDigger XC16, 3D Driftläge 51


MikroDigger XC16, 3D Driftläge

52

Användarinställt

1. Välj Användarinställt (User defined) i Håll fallläge

(Hold slope mode).

2. Ange en konstant fallinställning. Se i "Användarinställt",

sidan 50, för mer information.

3. Använd knappen Skopa för att gå tillbaka.

4. I körläge trycker man på Lås tvärfall för att hålla

tvärfallet enligt inställningarna som angetts

ovan.


5.9 Arbeta med MBS (Volymberäkningsmodell)

5.9.1 Välja riktlinje

Välja riktlinje

1. Tryck på Verktyg.

2. Välj Guidelinje.

3. Markera rutan till höger om Guidelinje.

4. Välj riktlinje som: Centrumlinje, Närmsta element

eller Horisontell korsning.

5. Genom att ange ett värde för Hor. offset förskjuts

linjen horisontellt enligt det angivna värdet.

6. Tryck på Passa för att ställa in horisontellt sidmått

till skopans aktuella längd från riktlinjen.

7. Använd knappen Skopa för att gå tillbaka.

MikroDigger XC16, 3D Driftläge 53


MikroDigger XC16, 3D Driftläge

5.9.2 Hålla fall

54

Håll fallet

När man arbetar med MBS kan fallet hålla på två sätt:

• Över det element där skopan är placerad.

• Håll fallet för ett specifikt element genom att välja elementets kod. Kom ihåg! För att

denna funktion ska finnas tillgänglig måste elementet vara kodat när MBS skapades.

I körläge trycker man på Lås för att hålla fallet.

Knappen blir grön när funktionen är aktiverad.

• Fall över aktuellt element kommer automatiskt att

hållas om ingen av nedanstående inställningar

ändras.

• Fallinställning för den valda koden kommer att

hållas om funktionen aktiverats i inställningarna.

Se i "Hålla fall för element med hjälp av kod" på

sidan 55 för mer information.


Hålla fall för element

med hjälp av kod

1. Tryck på Verktyg.

2. Välj Konfigurera modell.

3. Markera rutan Använd. Om rutan inte markeras

kommer fallinställningen för element över

skopans aktuella position att låsas.

4. Välj en kod för elementet som ska låsas i Lås med

kod.

5. Använd knappen Skopa för att gå tillbaka.

Välja ett lager

1. Tryck på Verktyg.

2. Välj Konfigurera modell.

3. Välj Överyta eller Underlag i Aktivt lager. Värde

för CUT/FILL pekar på ett aktivt lager.

4. Använd knappen Skopa för att gå tillbaka.

MikroDigger XC16, 3D Driftläge 55


MikroDigger XC16, 3D Driftläge

56

Välja förhållanden för

yttre fall och underlagets

nivå

Vinkeln för det yttre fallet och underlagets nivå varierar beroende på terrängen som

maskinen arbetar i. Fallets branthet och nivåns längd förskjuts baserat på avgöranden när

man skapat .mbs-filen.

Om skopan är placerad över MBS referensytan kommer det yttre fallet att beräknas enligt

CUT-förhållande, fallet blir uppåt. Om skopan är under referensytan kommer det yttre fallet

att beräknas enligt FILL-förhållande (punkt neråt).

1. Tryck på Verktyg.

2. Välj Konfigurera modell.

3. För Villkor väljer man mellan: Fyll, Jord, Berg,

Anv.1 eller Anv.2. Vinkeln för yttre fall och underlagets

nivå varierar beroende på valda alternativ.

4. Om rutan Alltid Fyll är markerad kommer yttre

fall att beräknas enligt FILL-förhållande, även om

skopan är över MBS-referensyta. Detta kan

användas när man bygger upp en vägbank och

man vill ha ett fast fall riktat neråt.

5. Använd knappen Skopa för att gå tillbaka.


5.10 Arbeta med stränglinjemodeller

5.10.1 Välja riktlinje

Välja riktlinje 1. Tryck på Verktyg.

2. Välj Guidelinje.

3. Markera rutan till höger om Guidelinje.

4. Välj riktlinje som: Centrumlinje, Närmsta element

eller Horisontell korsning.

5. Genom att ange ett värde för Hor. offset förskjuts

linjen horisontellt enligt det angivna värdet.

6. Tryck på Passa för att ställa in horisontellt sidmått

till skopans aktuella längd från riktlinjen.

7. Använd knappen Skopa för att gå tillbaka.

MikroDigger XC16, 3D Driftläge 57


MikroDigger XC16, 3D Driftläge

58

Terrass sidmått

Det går att flytta terrass vertikalt - inte hela referensytan som när det gäller vertikal förskjutning.

Detta kan vara bra när man bygger upp en vägbank med fasta nivåer.

1. Tryck på Verktyg.

2. Välj Konfigurera modell.

3. Ange den längd som terrassen ska flyttas.

När terrassen ska flyttas neråt måste värdet vara

negativt (-).

4. Använd knappen Skopa för att gå tillbaka.

Låsning av fall

När man arbetar med linjemodell kan fallinställningar låsas på två sätt:

• Över det element där skopan är placerad.

• Låsa fallet för ett specifikt element genom att välja elementets kod. Kom ihåg! För att

denna funktion ska finnas tillgänglig måste elementet vara kodat när stränglinjemodellen

skapas.

I körläge trycker man på Lås för att låsa fallet.

Knappen blir grön när funktionen är aktiverad.

• Fall över aktuellt element kommer automatiskt att

låsas om ingen av nedanstående inställningar

ändras.

• Fallinställning för den valda koden kommer att

låsas om funktionen aktiverats i inställningarna.

Se i "Låsa fall för element med hjälp av kod" på

sidan 59 för mer information.


Låsa fall för element med

hjälp av kod

1. Tryck på Verktyg.

2. Välj Konfigurera modell.

3. Markera rutan Använd. Om rutan inte markeras

kommer fallinställningen för element över

skopans aktuella position att låsas.

4. Välj en kod för elementet som ska låsas i Lås på

kod.

5. Använd knappen Skopa för att gå tillbaka.

MikroDigger XC16, 3D Driftläge 59


MikroDigger XC16, 3D Driftläge

60

Parallellt sidmått vid

låsning av element

Ett element kan flyttas parallellt i rät vinkel från det

låsta elementet. Observera att detta är inte samma

som vertikal förskjutning där referensytan förskjuts

vertikalt uppåt eller neråt.

1. Tryck på Verktyg.

2. Välj Konfigurera modell.

3. Vid Parallell offset anger man längden som det

låsta elementet ska parallellförskjutas.

4. Använd knappen Skopa för att gå tillbaka.


Välja ett lager

När man skapar en linjemodell går det att lägga till information om vilken uppbyggnad som

finns för modellens underlag och dess tjocklek. Om denna information finns går det att välja

vilket lager beräkningen ska baseras på.

1. Tryck på Verktyg.

2. Välj Konfigurera modell.

3. I Aktivt lager väljer man vilket täcklager man vill

arbeta med. Värden för CUT/FILL hänvisar till valt

lager.

4. Använd knappen Skopa för att gå tillbaka.

Använda specialfall

Specialfall kan användas för att minimera förbrukningen av dyra material. Det går att

använda ett billigare, sämre material. Fall för specialfall ställs in när man skapar en linjemodell.

I nedanstående exempel är ytlagret blått och underlaget är rosa.

Special-fall är inte aktiverat.

MikroDigger XC16, 3D Driftläge 61


MikroDigger XC16, 3D Driftläge

62

Special-fall är aktiverat, billigare material kan användas

utanför avsmalningen.

Aktivera specialfall

1. Tryck på Verktyg.

2. Välj Konfigurera modell.

3. Markera rutan Använd släntkil.

Observera att informationen om avsmalnande

fall måste läggas till när man skapar linjemodell, i

annat fall fungerar inte funktionen på rätt sätt.

4. Använd knappen Skopa för att gå tillbaka.


5.11 Övervakningsskärm

Allmän information

Välja övervakningsskärm

I övervakningsskärmen visas information som kan användas för att kontrollera systemet,

samt för felsökning. Denna information innehåller GPS-status, skyplot (karta med satellittäckning),

uppmätta koordinater, systeminformation, etc.

1. Tryck på Verktyg.

2. Välj Monitorskärm.

3. I övervakningsskärmen finns flera sidor. Använd

pilarna och för att växla mellan dem.

4. Använd knappen Skopa för att gå tillbaka.

MikroDigger XC16, 3D Driftläge 63


MikroDigger XC16, 3D Driftläge

5.12 Växla mellan enkel och dubbel GPS

64

Växla mellan enkel och

dubbel GPS

Det går att växla mellan enkel och dubbel GPS (en eller två GPS-antenner) under Inställningar

> Instrument.

1. Tryck på inställningstangenten till höger om

sensor i skärmens övre del.

2. Gå till sidan 3 för denna skärm med hjälp av

pilarna eller .

3. För att aktivera dubbel GPS markerar man rutan

RedLine Dubbel GPS. GPS Riktn. Korrig. måste ges

ett värde när man använder dubbel GPS.

Om eldriven antenn är placerad på bakre högra

sidan har den normalt sett ett värde på ungefär

90 grader. Om den sitter på vänster sida bak är

värdet ungefär -90 grader.

När man använder enkel GPS (en antenn) ska

rutan vara omarkerad.

4. Tryck på Till rover.

5. Använd knappen Skopa för att gå tillbaka.


5.13 Överföra filer via USB

Överföra data till Testprojekt

Det går att överföra referensmodellen Example.trm från en dator, t.ex. en bärbar dator till

ett testprojekt genom att XC16 använda USB-minne.

1. USB-minnet måste ha en rotkatalog med namnet

IN och en som heter OUT.

2. Sätt USB-minnet i datorn.

3. Skapa en mapp i IN-mappen på USB-minnet och

ge den namnet Test.

4. Kopiera filen Example.trm från datorn och klistra in den i Test-mappen på USB-minnet.

5. Ta bort USB-minnet från datorn.

6. Sätt USB-minnet i XC16. Det kan ta upp till 10 sekunder innan USB-minnet får kontakt

med XC16.

7. Gå till Verktyg > Dataöverföring i huvudmenyn på XC16.

8. Tryck på Sync.

9. Tryck på OK när överföringen är klar.

10. Det går nu att arbeta med referensmodellen Example.trm.

• I programversioner för UMC 3D som är före 1.5 måste man skapa projektet i UMC 3D

innan filen kan överföras till den.

• Om Testprojektet visas i filhanteraren men inte finns som ett alternativ beror det på att

projektet inte fanns i XC16 när filen överfördes. Radera Test-mappen i filhanteraren,

skapa ett nytt projekt med namnet Test (stora/små bokstäver i projektnamnet (Test)

måste vara samma som på USB-minnet) och överför filen en gång till.

MikroDigger XC16, 3D Driftläge 65


MikroDigger XC16, 3D Driftläge

5.14 Välja projekt och referensmodeller


Välja ett projekt

Referensmodeller, lokalisering (koordinatsystem), etc. lagras i projektmappen.

För att välja ett projekt går man till Inställningar >

Projekt.

Välj ett Projekt i listan.

eller:

Eftersom menyn inställningar kan vara lösenordsskyddad

kan man välja projekt i Projekt i huvudmenyn.

Förinställda referensmodeller och lokaliseringar aktiveras

automatiskt.

Välj ett Projekt i listan.

66

Välja referensmodell

Under Inställningar > Referens kan man välja referensmodell.

1. Välj Referenstyp.

2. Välj Referens.

3. Om man arbetar med en terrängmodell kan man

aktivera och välja en Centrumlinje. Låsta fall med

terrängmodeller relateras till denna linje.


Visa hjälpmodeller i det

grafiska fönstret

Bakgrundsbilder (hjälpmodeller) kan visas i planvyn i

XC16. Hjälpmodeller är endast ett visuellt verktyg och

kan inte användas för beräkningar. Det går att visa

flera hjälpmodeller samtidigt. Exempel på hjälpmodeller

innehåller vägrenar, el-kablar, etc.

För att välja hjälpmodell går man till Inställningar >

Hjälpmodeller.

1. Välj Typ av fil.

2. Välj den Modell som önskas.

3. Markera rutan På/Av för att aktivera hjälpmodell.

Alla modeller i Aktiva modeller kan visas i planvyn i

körläge.

MikroDigger XC16, 3D Driftläge 67


MikroDigger XC16, 3D Driftläge

5.15 Inställningar för lokalisering (koordinatsystem)


Använda lokalisering i

SBG LOK-format

Lokalisering (omvandling från globala till lokala koordinatsystem) kan endera utföras i UMC

3D eller direkt i PowerBox.

1. Överför LOK-filen till det aktuella projektet på

vanligt sätt, t.ex. via USB-minne.

2. Gå till Inställningar > Lokalisering.

3. Välj passande Lokalisering i listan.

Om en geoid-modell användes när LOK-filen

skapades ska den sparas i mappen Global. Se i "Överföra

en geoid-modell till UMC 3D" på sidan 72 för mer

information.

68

Använda förinställda

koordinatsystem i UMC

3D

Det finns flera nationella/regionala koordinatsystem lagrade i UMC 3D.

1. Gå till Inställningar > Lokalisering > Förinställd.

2. Välj Land/Region och Koordinatsystem.

3. För att använda en geoid-modell markerar man

rutan Använd Geoidmodell och väljer lämplig fil.

Geoid-modellen måste sparas i mappen Global. Se i

"Överföra en geoid-modell till UMC 3D" på sidan 72

för mer information.


Lokal omvandling i SBG

TPF-format

1. Överför TPF-filen till det aktuella projektet på

vanligt sätt, t.ex. via USB-minne.

2. Gå till Inställningar > Lokalisering > Gamla SBGformat

(första sidan).

3. Välj Land/Region och Koordinatsystem som TPFfilen

skapats i.

4. Välj lämplig Transformationfil (TPF).

5. Om en geoid-modell används när en TPF-fil

skapas ska rutan Använd Geoidmodell markeras

och lämplig fil väljas.

Geoid-modellen måste sparas i mappen Global. Se i

"Överföra en geoid-modell till UMC 3D" på sidan 72

för mer information.

MikroDigger XC16, 3D Driftläge 69


MikroDigger XC16, 3D Driftläge

70

Koordinatsystem i äldre

SBG-format (GTR, CSD,

GRD, TPF)

1. Överför filer för koordinatsystem till aktuellt

projekt, t.ex. via USB-minne.

2. Gå till Inställningar > Lokalisering > Gamla SBGformat

(första sidan).

3. Gå till sidan två i denna skärm med hjälp av

pilarna eller .

4. Ange om GTR-fil är sparad i mappen Global eller i

mappen Projekt i listan till vänster. Välj GTR-fil i

listan till höger.

5. Ange om CSD-fil är sparad i mappen Global eller i mappen Projekt i listan till vänster.

Välj CSD-fil i listan till höger.

6. För lokal omvandling ska rutan till höger markeras, ange om TPF-fil sparas i Global eller

Projekt i listan till vänster. Välj TPF-fil i listan till höger.

7. Om en geoid-modell används när en TPF-fil skapas ska rutan till höger markeras, ange

om Geoid-fil sparas i Global eller Projekt i listan till vänster. Välj geoid-fil i listan till

höger. Observera att geoid-filen måste sparas i mappen Global. Se i "Överföra en geoidmodell

till UMC 3D" på sidan 72 för mer information.


Aktivera lokalisering i

Leica PowerBox

(TRFSET.DAT)

Det går att överföra en lokaliseringsfil (TRFSET.DAT) till Leica PowerBox och aktivera en

lokaliseringsfil från UMC 3D. PowerBox måste vara ansluten och kopplad till strömkällan.

1. Överför filen TRFSET.DAT till aktuellt projekt i

UMC 3D på vanligt sätt, t.ex. via USB-minne.

2. Gå till Inställningar > Instrument.

3. Tryck på inställningstangenten till höger om

sensorn i den övre rutan.

4. Gå till sidan fyra i denna skärm med hjälp av

pilarna eller .

5. Välj TRFSET - Använd denna lokaliseringsfil i Leica

PowerBox.

6. Tryck på Skicka trfsetfil för att ladda upp TRFSETfilen

till PowerBox.

7. Välj passande lokalisering i listan Omvandling. Observera att tillgängliga alternativ i

listan läses från TRFSET.DAT, som är lagrad i PowerBox.

Om lokalisering utförs i UMC 3D ska Omvandling ställas in på WGS84.

MikroDigger XC16, 3D Driftläge 71


MikroDigger XC16, 3D Driftläge

Överföra en geoidmodell

till UMC 3D

Geoid-modeller måste sparas i mappen Global.

Uppgraderade filer med geoid-modeller och koordinatsystem sparas på USB-minnet, som

medföljer systemet eller kan laddas ner från:

http://www.sbg.se/download-umc-3d.html

1. Skapa en mapp på USB-minnet och ge den

namnet System. Vilket USB-minne som helst kan

användas.

2. Kopiera DAT-filen och klistra in den i systemmappen.

3. I UMC 3D går man till Verktyg > Dataöverföring.

4. Tryck på Uppgradera.

5. Välj passande DAT-fil i listan.

6. Tryck på OK.

7. Följ instruktionerna på displayen.

72


6 Underhåll och transport

6.1 Allmäna kommentarer

Allmän information

Periodiska kontroller

Systemet kräver endast begränsad service. Alla elektronikkomponenter är inbyggda i en

robust kåpa som skyddar dem mot mekaniska skador.

Om någon XC16 komponent utsätts för allvarliga stötar ska man kontrollera dess funktion

innan systemet används.

6.2 Transport

Transport i fält

Transport i fordon

Transport

Vid transport av utrustningen i fält ska man alltid transportera produkten i originaltransportväskan.

Utrustningen skall aldrig transporteras liggande löst i fordon. Starka stötar och vibrationer

kan påverka instrumenten. Transportera alltid utrustningen säkert i transportväskan.

Använd Mikrofyn originalförpackning (transport- behållare eller kartong) vid transport med

järnväg, flyg eller båt. Förpackningen skyddar för stötar och vibrationer.

MikroDigger XC16, Underhåll och transport 73


MikroDigger XC16, Underhåll och transport

6.3 Förvaring

74

Instrument

Tänk alltid på gränsen för förvaringstemperaturer när utrustningen förvaras i fordon, speciellt

under sommartid. Se "8 Tekniska data" för information om temperaturgränser.

6.4 Rengöring och torkning

Instrument • Blås bort damm.

• Använd en ren, mjuk luddfri bomullsduk vid rengöring. Fukta vid behov duken med

vatten eller ren sprit.

Använd inga aggressiva rengöringsvätskor. De kan skada plastdelarna.

Kablar och kontakter

Fuktig utrustning

Håll kontakterna rena och torra. Blås bort eventuell smuts som samlats i kabelkontakterna.

Torka produkterna vid en temperatur som inte överstiger 40 °C/108 °F och rengör dem.

Packa ner utrustningen först efter fullständig torkning.


7 Säkerhetsföreskrifter

7.1 Allmänt

Beskrivning

Följande föreskrifter är avsedda att underlätta för personal ansvarig för instrumentet och

de som använder instrumentet att undvika riskabla arbetssätt.

Den som ansvarar för produkten ska se till att alla användare förstår dessa instruktioner och

följer dem.

7.2 Avsedd användning

Tillåten användning • Avgör positionen för schaktblad eller grävskopa.

• Beräkna längden mellan blad/skopa och referensmodellen (yta, linje eller punkt).

• Automatisk justering av schaktbladets/väghyvelns hydraulsystem för att matcha bladet

med referensmodellen.

Otillåten användning • Instrumentets användning utan instruktion.

• Användning utanför de tänkta begränsningarna.

• Inaktivering av säkerhetssystem.

• Avlägsnande av anvisnings- och varningstexter.

• Öppnande av instrumentet med hjälp av verktyg (skruvmejsel o dyl.), om ej uttryckligen

tillåtet för speciella fall.

• Modifiering eller konvertering av utrustningen.

• Idrifttagning efter stöld.

• Användning av utrustning med uppenbara skador eller defekter.

• Användning av tillbehör från annan tillverkare utan föregående medgivande från

Mikrofyn.

MikroDigger XC16, Säkerhetsföreskrifter 75


MikroDigger XC16, Säkerhetsföreskrifter

• Otillräckliga säkerhetsanordningar på arbetsplatsen, t.ex. vid arbete på vägar.

• Styrning av maskiner eller rörliga objekt eller liknande mobila applikationer utan ytterligare

kontroll- och säkerhetsinstallation.

Varning

Otillåten användning kan medföra skador eller felfunktioner.

Det åligger den instrumentansvarige att informera användaren om risker och hur dessa skall

undvikas.

Instrumentet får endast användas sedan användaren instruerats.

Varning

Obehörig ändring av byggnations-/konstruktionsmaskiner för montering/installation av

produkten kan påverka maskinens funktion eller säkerhet.

Motåtgärder:

Följ instruktionerna från maskintillverkaren. Om lämpliga instruktioner saknas ska maskintillverkaren

kontaktas och instruktioner erhållas innan produkten installeras/monteras.

76

7.3 Begränsningar i användande

Miljö

Avsedd för användning i normala levnadsmiljöer: ej avsedd att användas i aggressiva eller

explosiva miljöer.

Fara

Instrumentansvarige måste kontakta lokal säkerhetsmyndighet och säkerhetsexpertis innan

arbete utförs i farlig miljö, t.ex. i närheten av elinstallationer eller likvärdig miljö.


7.4 Ansvarsförhållanden

Produkttillverkare

Tillverkare av andra än

Mikrofyn-tillbehör

Instrumentansvarige

Mikrofyn A/S, hädanefter hänvisat till som Mikrofyn, ansvarar för att produkten levereras på

ett säkert sätt, inklusive bruksanvisning och originaltillbehör.

Icke Mikrofyn tillverkare av tilläggsutrustning för instrumentet är ansvarig för utveckling

och implementering samt information om sina produkters säkerhet samt för effektiviteten

i dessa delar i kombination med Mikrofyn-produkter.

Att förstå säkerhetsinstruktionerna för produkten och instruktionerna i handboken.

• Att förstå säkerhetsinstruktionerna för produkten och instruktionerna i handboken.

• Att känna till lokala säkerhets- och arbetarskyddsföreskrifter.

• Att omedelbart informera Mikrofyn om produkten och applikationen skulle påvisa fel

vilka kan påverka säkerheten.

• Säkerställa att nationella lagar, bestämmelser och villkor rörande radiosändningar

respekteras.

Varning

Instrumentansvarig måste försäkra sig om att utrustningen används i enlighet med instruktionerna.

Instrumentansvarig åligger även utbilda personal som ska använda utrustningen

samt ansvara för säkerheten under utrustningens användning.

Varning

Obehörig förändring av maskiner vid montering av produkten kan förändra maskinens

funktion och säkerhet.

Motåtgärder:

Följ instruktionerna från maskintillverkaren. Om lämpliga instruktioner saknas ska maskintillverkaren

kontaktas och instruktioner erhållas innan produkten installeras.

MikroDigger XC16, Säkerhetsföreskrifter 77


MikroDigger XC16, Säkerhetsföreskrifter

78

Varning

Denna produkt får endast installeras i byggmaskiner av en utbildad och behörig tekniker.

7.5 Risker vid användning

Varning

Endast behörig Mikrofyn-serviceverkstad får reparera utrustningen.

Försiktigt

Installation i närheten av mekaniskt rörliga maskinkomponenter kan skada produkten.

Motåtgärder:

Håll undan mekaniskt rörliga maskinkomponenter, så långt som möjligt, och avgränsa en

säker installationszon.

Varning

Var uppmärksam på otillräcklig styrning om maskinen är defekt, som t.ex. efter en kollision

eller annan skada, eller förändringar på maskinen.

Motåtgärder:

Utför periodiskt kontrollmätning och justering på maskinen, enligt anvisningarna i bruksanvisningen.

Under arbete ska byggnation och avjämning kontrolleras enligt praxis, t.ex. med

avvägningsinstrument, tachometer, före och efter viktiga mätningsuppdrag.

Varning

Vid körning/förflyttning av maskinen kan olyckor inträffa på grund av: a) maskinskötaren är

ouppmärksam på omgivningen (personer, diken, trafik, etc.) eller b) felfunktion (…på

systemkomponent, störning, etc.).

Motåtgärder:

Maskinskötaren ska tillse att maskinen hanteras och övervakas av en behörig användare

(t.ex. maskinförare). Användaren ska kunna vidta nödfallsåtgärder, t.ex. för nödstopp.


Varning

Utebliven eller ej komplett instruktion kan leda till felaktig eller otillåten användning.

Därmed ökas riskerna för svåra olyckor där människor är involverade och som kan ha materiella,

ekonomiska och miljömässiga konsekvenser.

Motåtgärder:

Alla användare måste följa säkerhetsföreskrifterna från tillverkaren och anvisningar från

instrumentansvarig.

Försiktigt

Se upp för felaktiga mätningar om en defekt produkt används, efter ett fall eller andra otilllåtna

påfrestningar resp. förändringar av produkten.

Motåtgärder:

Genomför periodiska kontrollmätningar och utför justering enligt handboken, särskilt efter

onormal påfrestning och före/efter viktiga arbeten.

Fara

Vid arbeten med stolpar och skarvstycke i omedelbar närhet till elektriska anläggningar

(t.ex. luftledningar, elektrisk järnväg) kan uppstå akut livsfara genom elektrisk stöt.

Motåtgärder:

Se till att ha säkerhetsavstånd till el- eller kraftledningar. Kan inte arbete under sådana

omständigheter undvikas, kontakta lokal ansvarig myndighet och följ deras instruktioner.

MikroDigger XC16, Säkerhetsföreskrifter 79


MikroDigger XC16, Säkerhetsföreskrifter

80

Varning

Vid inmätning eller utsättning kan ouppmärksamhet mot omgivningen förorsaka en olycka,

t.ex. trafikhinder, utgrävningar, diken.

Motåtgärder:

Den instrumentansvarige skall uppmärksamma alla användare på dessa eventuella faror.

Varning

Otillräckliga säkerhetsåtgärder på arbetsplatsen kan orsaka farliga situationer, t.ex. i

trafiken, på byggplatser och inom industriinstallationer.

Motåtgärder:

Se alltid till att arbetsplatsen är ordentligt utmärkt och säkrad. Förhör dig alltid om lokala

föreskrifter vad gäller säkerhets- och arbetarskydd samt trafik.

Försiktigt

Används utrustningen ej ändamålsenligt kan, på grund av mekanisk chock (t.ex. stötar, fall)

eller felaktig montering av tillbehör, utrustningen eller personal ta skada.

Motåtgärder:

När utrustningen ställs upp, försäkra dig om att tillbehör, t.ex. stativ, trefot, monterbar

avståndsmätare med motvikt, kablage, är korrekt anslutet, inpassat och låst i sitt riktiga

läge.

Skydda utrustningen mot mekanisk chock.

Varning

Om utrustningen skrotas på ett felaktigt sätt kan följande inträffa:

• Om plastdelar bränns, kan giftiga gaser bildas som kan orsaka hälsorisker.

• Om batterierna skadas eller upphettas kan de explodera och förorsaka förgiftning,

brand, frätskador annan miljöpåverkan.


• Genom att göra sig av med utrustningen på ett oansvarigt sätt möjliggörs för obehöriga

personer att använda den felaktigt och på så sätt utsätta sig själv och omgivningen för

risker.

Motåtgärder:

Produkten får inte kastas tillsammans med hushållsavfall. Se till att produkten

avyttras i enlighet med lokala och nationella regler. Se alltid till att obehöriga

inte får tillgång till utrustningen.

Information om produktspecifik hantering och avyttring kan erhållas från din Mikrofynåterförsäljare.

MikroDigger XC16, Säkerhetsföreskrifter 81


MikroDigger XC16, Säkerhetsföreskrifter

7.6 Elektromagnetisk acceptans EMV

82

Beskrivning

Med begreppet "elektromagnetisk kompatibilitet" menas instrumentets förmåga att

fungera i en omgivning där elektromagnetiska fält och elektrostatiska urladdningar finns,

utan att orsaka elektromagnetisk påverkan på annan utrustning.

Varning

Elektromagnetiska strålningar kan orsaka störningar i annan utrustning.

Trots att instrumentet uppfyller alla gällande regler och normer kan inte Mikrofyn helt

bortse från möjligheten att annan utrustning kan bli störd.

Försiktigt

Det finns risk för störningar i andra produkter när instrumentet används tillsammans med

tillbehör från andra tillverkare, t.ex. fältdatorer, PC, kom.radio, diverse kablar, externa

batterier.

Motåtgärder:

Använd endast utrustningen tillsammans med tillbehör rekommenderade av Mikrofyn.

De klarar i kombination med instrumentet kraven på gällande regler och normer. När du

använder datorer eller mobil radioutrustning, kontrollera informationen som erbjuds av

respektive tillverkare.

Försiktigt

Störningar av elektromagnetisk strålning kan medföra felmätningar.

Även om instrumentet klarar alla gällande regler och normer som finns, kan inte Mikrofyn

helt utesluta att instrumentet kan påverkas av intensiva elektromagnetiska fält, t.ex. nära

radiosändare, portabel radio, dieselgeneratorer.

Motåtgärder:

Kontrollera rimligheten i resultat erhållna under sådana omständigheter.


Varning

Om instrumentet används med kablar inkopplade bara i en av två ändar (t.ex. extern batterikabel,

gränssnittskabel) kan tillåten nivå av elektromagnetisk strålning överskridas och

påverkan kan ske på annan utrustning.

Motåtgärder:

Se till att alla kablar är korrekt anslutna t. ex. instrument till externt batteri, instrument till

PC i alla ändar när instrumentet används.

Radioapparater

Använda produkten tillsammans med radioapparater:

Varning

Elektromagnetiska fält kan förorsaka störningar i annan utrustning, t.ex.installationer,

medicinsk utrustning (pacemakers eller hörapparater) och i flygplan. Denna strålning kan

också påverka människor och djur.

Försiktighetsåtgärder:

Även om instrumentet klarar alla gällande regler och normer för radioutrustning eller

mobiltelefoni rekommenderade av Mikrofyn kan inte Mikrofyn utesluta att den kan

påverka annan utrustning, människor eller djur.

• Använd inte produkten med radioutrustning eller mobiltelefon i närheten av bensinstationer,

kemiska anläggningar eller annat område där explosionsrisk förekommer.

• Använd inte produkten med radioutrustning i närheten av medicinsk utrustning.

• Använd inte produkten med radioutrustning i flygplan.

MikroDigger XC16, Säkerhetsföreskrifter 83


MikroDigger XC16, Säkerhetsföreskrifter

7.7 FCC- bestämmelser, gäller i USA.

84

Tillämplighet

Det gråtonade stycket här nedan gäller endast för produkter utan radio.

Varning

Denna utrustning är testad och motsvarar de gränsvärden som fastställts i FCC-bestämmelserna

för digitala instrument, klass B, avsnitt 15.

Dessa gränsvärden erbjuder ett tillräckligt skydd för störande strålning vid installation i

bostadsområden.

Utrustning av denna typ skapar och använder höga frekvenser och kan även utstråla

desamma. Vid felaktig installation och användning kan därför störning av radiokommunikation

förekomma.

Det kan inte garanteras att störning ändå förekommer vid vissa installationer.

Skulle instrumentet orsaka störningar vid radiomottagning, vilket man kan konstatera

genom att slå av och på instrumentet, har användaren att vidta följande åtgärder för att

häva störningen:

• Justera eller flytta mottagningsantennen.

• Öka avståndet mellan instrument och mottagare.

• Inte använda samma elektriska uttag för instrument och mottagare.

• Söka hjälp av radio- eller TV-tekniker.

Varning

Ändringar och modifikationer utan uttryckligt godkännande från Mikrofyn kan förverka

användarens rätt att använda utrustningen.


Produktetikettering

MikroDigger XC16

XC16_008

MikroDigger XC16, Säkerhetsföreskrifter 85


MikroDigger XC16, Tekniska data

86

8 Tekniska data

8.1 MikroDigger XC16 Tekniska data


Instrumentportar

XC16 är konstruerad att fungera med vanliga el-system i fordon (med 24V DC) - kontrollera

att anslutning och polaritet är korrekt.

Namn

Beskrivning

SD-kortläsare • 1x SD-kortläsare (fullstorlek)

• Porten sitter i botten på instrumentet.

USB-anslutning • 1x USB 2.0-anslutning

• Porten sitter i botten på instrumentet.

Extern strömförsörjning • 1x RS-422

• Porten sitter på instrumentets baksida.

• Via denna kontakt kan XC16 matas direkt med 12V (±10%).

Denna är avsedd som back-up när IR inte är "säker".

BT • Bluetoothmodul för kommunikation.

• Denna port finns i instrumentet.

WLAN • Wi-Fi IEEE 802.1 a/g kontroller

• 100MBit Ethernet

• Denna port finns i instrumentet.

Instrumentets mått

Längd [mm] Höjd [mm] Bredd [mm]

222 170 88


Vikt

Strömförsörjning

1,5 kg

Extern strömmatning (hållare):

Strömförbrukning:

Nominell spänning 24 V DC, område 20 V-28 V

1 A @ 24 V hållare och XC16

1,6 A @ 12 V XC16 (exklusive hållare)

Antenner • 1x WLAN-antenn, omvänd SMA-kontakt

• 1x Bluethooth-antenn, omvänd SMA-kontakt

Miljöspecifikationer

Temperatur

Typ Driftstemperatur [°C] Förvaringstemperatur [°C]

Instrument -20 till +50 -40 till +85

Stänkvattenskyddad, skyddad mot damm och sand

Typ

Skydd

Instrument IP54 (IEC 60529)

Luftfuktighet

Typ

Instrument

Skydd

Max 95% icke kondenserande

Kondenseffekter kan motverkas genom att regelbundet låta utrustningen

torka helt.

MikroDigger XC16, Tekniska data 87


MikroDigger XC16, Tekniska data

Allmänt

Ingångar och knappar*

• 4 knappar på respektive sida av displayen

• 6 funktionsknappar under displayen

• navigering, meny, Enter- och ESCknappar

* knapparnas funktion kan variera beroende

på vilket program som körs i XC16.

CPU, kringkretsar, VGA och ljud

• ADLink ETX667-423

• Intel Celeron M 1Ghz 1Mb L2

• NXP lpc2300 mikrokontroller

• HDMI1.1-gränssnitt

Minne

• 256MB DDR2 SDRAM SO-DIMM

88

IDE-port

• Compact FLASH 1 GB


8.2 Överensstämmelse med nationella bestämmelser

Överensstämmelse med

nationella bestämmelser

Frekvensband

• FCC, avsnitt 15 (gäller i USA.)

• Härmed intygar Mikrofyn A/S att XC16 följer de grundläggande kraven och andra

berörda bestämmelser i direktiv 1999/5/EC. För kungörelse om överensstämmelse,

kontakta din Mikrofyn-återförsäljare.

Klass 2 utrustning enligt EU-direktiv 1999/5/EC (R&TTE), för vilket

följande EU-länder tillämpar restriktioner rörande marknadsföring

eller servicebehörighet eller kräver behörighet för användning:

• Frankrike

• Italien

• Norge (om den används inom ett geografiskt område på 20 km

från centrum av Ny-Ålesund)

• Konformiteten för andra länder vilka inte faller under FCC, avsnitt 15 eller EU-direktiv

1999/5/EC måste godkännas före användning.

Typ

Frekvensband [MHz]

WLAN 2412 - 2483.5

Bluetooth 2400 - 2483.5

Utgångseffekt

Typ

Uteffekt [dBm]

WLAN

15 @ 54 Mbps

Bluetooth Minimum: -11 till -9

Max: +14 till +18

MikroDigger XC16, Tekniska data 89


MikroDigger XC16, Tekniska data

90

Antenn WLAN: Förstärkning: 2 dBi vid 2,4 GHz

Bluetooth: Förstärkning: 2 dBi vid 2,4 GHz


9 Internationell begränsad garanti, Programlicensavtal

Internationell begränsad

garanti

Denna produkt omfattas av de villkor och bestämmelser som anges i den internationella

begränsade garantin, som kan erhållas hos din Mikrofyn-återförsäljare.

Ovannämnda garanti är exklusiv och ersätter alla andra garantier, villkor eller bestämmelser,

uttryckta eller underförstådda, endera i praktiken eller genom lagstiftning, lagstadgade

eller annat, inklusive garantier, villkor eller bestämmelser för säljbarhet, lämplighet för

specifikt ändamål, tillfredsställande kvalitet och icke-intrång, allt detta avsäges uttryckligen.

Programlicensavtal

Denna utrustning innehåller förinstallerad mjukvara eller mjukvara som levereras på CDskiva

eller som kan laddas ner online från Mikrofyn med licensuppgifter och kod. Dylik mjukvara

är enligt lag upphovsrättsskyddad. Användningen av mjukvaran är definierad och

reglerad via ett programlicensavtal med Mikrofyn. Detta avtal täcker men är icke begränsad

till programlicensens omfattning, garanti, immateriell äganderätt, ansvarsbegränsningar,

uteslutande av muntliga tillförsäkringar, gällande lag och domstolens säte. Se till att all

användning och hantering av utrustningen sker enligt föreskrifterna i programlicensavtalet

med Mikrofyn.

Sagda avtal medföljer samtliga produkter och kan även hämtas hos din Mikrofyn-återförsäljare.

Du får inte installera eller använda mjukvaran utan att ha läst igenom och accepterat föreskrifterna

i programlicensavtalet med Mikrofyn. Installation eller användning av mjukvaran

eller del därav gäller som acceptans av föreskrifterna i programlicensavtalet. Om föreskrifterna

eller delar därav, i programlicensavtalet inte accepteras, får heller inte mjukvaran

laddas ner, installeras eller användas. Mjukvaran skall återlämnas i obruten förpackning

med medföljande dokumentation och köpekvitto till återförsäljare där utrustningen köptes,

MikroDigger XC16, Internationell begränsad garanti, Programlicensavtal 91


MikroDigger XC16, Internationell begränsad garanti, Programlicensavtal

inom 10 dagar efter köpet. Köparen erhåller full återbetalning av köpesumman om dessa

krav uppfylls.

92


MikroDigger XC16, Internationell begränsad garanti, Programlicensavtal 93


INTELLIGENT MASKINSTYRNING

Mikrofyn A/S · Odense · Denmark · www.mikrofyn.com

Din återförsäljare:

1329504

1329504-1.0.0sv

Översättning av originalet

(1329500-1.0.0en)

More magazines by this user
Similar magazines