mobbar även små barn.pdf - Mannerheimin Lastensuojeluliitto

mll.fi

mobbar även små barn.pdf - Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Sammandrag

Under åren 2009–2010 utför Folkhälsan och Mannerheims Barnskyddsförbund projektet:

Mobbningsförebyggande arbete bland barn före skolåldern, som finansieras och övervakas

av Social- och hälsovårdsministeriet. En av projektets målsättningar är att skapa en

bild av hur mobbning som fenomen ser ut bland barn före skolåldern. Till denna rapport

gjordes en kvalitativ utredning om mobbning bland barn i finländska daghem. För utredningen

utfördes intervjuer med 3–6-åriga barn (61 st.), föräldrar (24 st.) och anställda

(29 st.) från fyra svenska och fyra finska daghem. Dessutom observerades olika gruppsituationer

i daghemmen. I rapporten ingår även en sammanställning av inhemsk och internationell

forskning och litteratur som gjorts om mobbning bland barn i denna ålder.

Det finns relativt lite forskning om mobbning bland barn före skolåldern. I Finland finns

det endast några pro gradu-avhandlingar om detta ämne. Internationell forskning finns

till en viss del. Den visar att mobbning även förekommer bland små barn och att de beteenden

som förekommer mycket liknar de beteenden som förekommer inom mobbning

i skolan. På basis av det material som insamlades under projektets gång förekommer det

mobbning även på finländska daghem. De beteenden som förekommer bland barnen var

fysisk, psykisk och verbal mobbning. En vanligt förekommande form av mobbning är att

bli utesluten ur leken och/eller kamratgruppen. Utredningen visar även att daghemmets

personal inte har tillräckligt med kunskap för att känna igen mobbning eller redskap för

att ingripa mobbning. Föräldrarna önskar mera diskussioner om ämnet med daghemspersonalen.

Slutsatser som kan dras är att det är viktigt att inleda det mobbningsförebyggande arbete

i ett så tidigt skede som möjligt. Rötterna till mobbning finns redan i daghemsåldern och

därför är det viktigt att bryta destruktiva mönster så snabbt som möjligt samt förebygga

mobbning så att mobbning inte uppstår. Detta förutsätter medvetenhet om mobbning

samt kunskap i hur man ingriper i samt förebygger mobbning. Centrala element i det

mobbningsförebyggande arbetet är att stärka barns sociala och emotionella färdigheter

samt stöda dem i att upprätthålla jämlika och positiva kamratrelationer i gruppen. Pedagogens

uppgift är att vara lyhörd och följa med hur barnen har det i gruppen och se till

att alla barn tas emot av de andra i gruppen och får en roll i leken. En plan för hur man

ingriper i och förebygger mobbning borde tas med som en del av kommunernas och

daghemsenheternas planer för småbarnsfostran.

More magazines by this user
Similar magazines