Hur icke-engelskspråkiga tidskrifter på beroendeområdet arbetar ...

nordicwelfare.org

Hur icke-engelskspråkiga tidskrifter på beroendeområdet arbetar ...

GRIFFITH EDWARDS & SUSAN SAVVA

Hur icke-engelskspråkiga tidskrifter

beroendeområdet arbetar med

språkliga frågor: en enkät av ISAJE

Bakgrund

ISAJE (International Society of Addiction Journal

Editors, Internationella föreningen för redaktörer för

tidskrifter beroendeområdet) är en organisation

som sitt specialområde verkar för att främja kommunikationen

mellan tidskriftsredaktörer, erbjuda

ömsesidigt stöd och öka kvaliteten våra tidskrifter

i såväl läsarnas som medarbetarnas intresse. ISAJE

hade sitt första möte år 1997 i Farmington, vilket gav

upphov till Farmingtonöverenskommelsen (Consensus

statement, 1997). Följande år möttes man i Florens

och under mötet i Krakow år 2000 kom man

överens om ett dokument som utgjorde en bas för ett

formellt konstituerande. Mötet år 2002 hålls i Quebec.

Idag är omkring 30 tidskrifter knutna till gruppens

arbete – vi kommer inom en snar framtid efterhand

att kunna ge mera definitiva uppgifter om

medlemsantalet ifall medlemsrekryteringen framskrider.

ISAJE har inrättat tre arbetsgrupper med ansvar

för utvecklingen av specifika aspekter av verksamheten

mellan plenarmötena. En grupp, med Kerstin

Stenius som ordförande, arbetar med hur språkfrågorna

inverkar våra tidskrifters arbete. Preliminära

diskussioner visade en utbredd oro över att språkliga

barriärer kan försvåra internationellt kunskapsutbyte

inom vårt område. Språkgruppen enades om att författarna

till denna artikel skulle skicka ut en enkät om

policy och praxis i språkliga frågor till alla tidskrifter

inom ISAJE.

Denna artikel behandlar enkätsvar inskickade av

nio tidskrifter som primärt publicerar material andra

språk än engelska. Ett annat bidrag behandlar

engelskspråkiga tidskrifter. De två grupperna har

mycket gemensamt, men en preliminär översikt av

svaren avslöjade att det också finns distinkta problem

som bäst behandlas i separata texter.

Metod

Ett frågeformulär engelska skickades till tidskrifter

som ges ut andra språk än engelska. Av de 17 tidskrifterna

i denna kategori återsände nio ett ifyllt frågeformulär,

och denna artikel baserar sig dessa nio

svar.

Resultat

På grund av antalet svar kommer vårt tillvägagångssätt

till stor del att vara kvalitativt. Följande tidskrifter

svarade enkäten:

- Abhängigkeiten (Ab)

- Adicciones (Ad)

- Alcohol in Israel (AinI)

- Alcoologie et Addictologie (A et A)

- Alkoholizm I Narkomania (AiN)

- Blutalkohol: Alcohol, Drugs and Behaviour (B)

- Nordisk Alkohol- och Narkotikatidskrift (NAT)

- Personalità/Dipendenze (PD)

- Sucht

NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 19, 2002 ( 3 ) 207


Erfarenheter av bidrag från skribenter

vars första språk inte är tidskriftens

arbetsspråk

Majoriteten av de nio tidskrifter vi har information

om kräver att alla bidrag är tidskriftens publiceringsspråk.

Man är “beredd att ta emot manuskript

från vilket land som helst så länge det är skrivet

franska, till och med dålig franska“, som Alcoologie et

Addictologie (A et A) koncist uttrycker det. Det fanns

ändå vissa undantag från regeln. Till exempel publicerar

Nordisk Alkohol- och Narkotikatidskrift (NAT)

bidrag svenska, danska och norska, och har en årlig

bilaga engelska. Alkoholizm I Narkomania (AiN)

utkommer polska men man trycker också ett urval

artiklar som ursprungligen utkommit andra språk.

Alcohol in Israel (AinI) publicerar översättningar av tidigare

publicerade engelskspråkiga artiklar om israeliska

undersökningar som har insänts av sina israeliska

författare. Dessa artiklar måste dock genomgå en ny

referee-granskning, och originalkällan måste anges.

Personalità/Dipendenze (PD) översätter samma

sätt tidigare publicerade engelskspråkiga artiklar, med

angivande av originalkällan. Exartisis, den nystartade

grekiska tidskriften, kommer att använda samma metod,

och Adicciones (Ad) samarbetar i sin europeiska

sektion med två andra tidskrifter för att välja ut ickespanska

artiklar för publicering. Sucht tar i teorin

emot och publicerar artiklar engelska, men detta

händer endast sällan. Blutalkohol (B) publicerar

ibland, men mera sällan, artiklar engelska, och dess

engelskspråkiga “Anvisningar för skribenter“ uppmanar

engelskspråkiga skribenter att insända sina arbeten.

Tidskriften demonstrerar sin internationalism

genom att ha en engelsk undertitel. Vi drar slutsatsen

att engelskspråkiga skribenter tidvis bidrar med artiklar,

men att trafiken i den riktningen är liten.

Det är också uppenbart att vissa tidskrifter har blivit

viktiga resurser för språkbaserade nätverk. Sålunda

har A et A tagit emot material från Elfenbenskusten

och franska Kanada. Abhängigkeiten (Ab) har publicerat

skribenter från Schweiz, Tyskland och Österrike.

Ad har nyligen lagt fram artiklar från bl.a. Colombia,

Kuba, Argentina och Costa Rica för sin latinamerikanska

sektion.

För de tidskrifter som besvarat denna fråga var det

totala antalet forskningsartiklar som publicerades per

år 7, 12, 22, 34 och 80. Andelen refuseringar för artiklar

hemmahörande utanför det primära språkområdet

var ungefär detsamma som för andra artiklar.

Språkligt stöd ses i allmänhet inte som en prioritet,

men NAT är unik i det att man finansierar översättningar

och också språkkontroll av texter danska,

norska, sammandrag finska och engelska samt den

engelska bilagan.

Medvetna strävanden mot

internationalisering

Vad gäller en medveten policy för att locka skribenter

utanför det primära språket har metoden att välja redan

publicerade artiklar för översättning redan

nämnts, och det är ett uppenbart sätt att öka en tidskrifts

internationalism. NAT säger att man strävar

efter att vara “ett forum för nordisk forskning om alkohol

och droger ... målet är att vidare öka och uppmuntra

den långa traditionen av samarbete mellan de

nordiska länderna“. Den engelska bilagan strävar efter

att sprida kunskap om nordisk forskning.

AiN försöker stöda internationalism genom att

uppmuntra till bidrag från östeuropeiska länder, men

har hittills lyckats endast i ett fåtal fall. Sucht har nyligen

medvetet vidtagit åtgärder i en internationell

riktning: sektionerna för konferenser och bokrecensioner

kommer att utvidgas så att de behandlar publikationer

engelska, och kolleger från Österrike och

Schweiz kommer att tas med i redaktionsrådet. A et A

stöder en internationell strävan genom att publicera

artiklar från andra länder och genom ledare andra

språk än franska. Ad har en europeisk och en latinamerikansk

sektion. NAT är villig att inte bara publicera

svenska, danska och norska, utan har också

publicerat artiklar ursprungligen skrivna engelska

eller ryska och ofta finska.

Språkkunskaper

I denna grupp av tidskrifter var de varierade språkkunskaperna

respektive redaktioner imponerande.

Till exempel kan Ad (spanska) erbjuda franska,

engelska, italienska och katalanska; Sucht (tyska) klarar

engelska, franska och i viss mån spanska; Ab (tyska)

franska och engelska, AiN (polska) engelska och

ryska; NAT kan erbjuda svenska, danska norska, finska,

engelska och franska. När en tidskrift hade endast

ett främmande språk var det utan undantag engelska.

Samtliga nio redaktioner hade alltså kunskaper

i engelska.

208

NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 19, 2002 ( 3 )


Publicering av sammandrag

främmande språk

Alla de undersökta tidskrifterna publicerar regelbundet

sammandrag engelska. NAT publicerar också

sammandrag finska, och Ab franska.

Bokrecensioner

Under år 2000 publicerade NAT 18 bokrecensioner,

Ab 16, Sucht 10 och AiN 5. Dessa tidskrifter, NAT

undantagen, recenserade främst böcker primärspråket.

Recensionssektionerna i de övriga tidskrifterna

var inte välutvecklade eller hade ännu inte tagits i

bruk.

Redaktionella strukturer

Tidskrifterna var strukturerade olika sätt. Vissa

hade endast ett redaktionellt råd medan andra dessutom

hade ett råd för vetenskaplig rådgivning. Där

det fanns ett sådant råd ingick ofta stark representation

från andra länder. NAT är ovanlig i det att dess

redaktionsråd formellt består av en representant från

varje nordiskt land och en från Nordiska ministerrådets

organ, Nordiska nämnden för alkohol- och

drogforskning.

Diskussion

Denna lilla undersökning skall tolkas försiktigt, men vi

tycker att den ändå har gett nyttiga insikter och identifierat

ämnen som förtjänar vidare undersökning.

Mångfald

Olika tidskrifter tycks göra olika saker olika sätt.

Denna mångfald bör respekteras – det finns ingen

orsak till att alla tidskrifter skulle fungera samma

sätt, och tvivelsutan inget enskilt “bästa“ sätt. Inom

denna variation kan man identifiera följande typer av

aktiviteter, som är relevanta för denna undersökning:

(i) det finns tidskrifter som existerar primärt för ett

forskningssamfund, definierat av ett gemensamt

språk. AiN, AinI och Exartisis är exempel

sådana. De representerar språk som de flesta

amerikaner och européer kontinenten finner

svåra.

(ii) I ett antal fall går tidskrifter med en språkligt definierad

läsekrets utanför utgivningslandet och

inbegriper en läsarskara som definieraras av ett

stort europeiskt språk. A et A fungerar så för

fransktalande länder, Ad gör detsamma för

spansktalande länder och Sucht strävar allt mer

efter att förena en tysktalande läsarskara.

(iii) NAT är ett exempel en tidskrift som inte bara

strävar efter att tjäna en språkbaserad gemenskap

utan en geografisk och kulturell region –

de nordiska länderna. AiN har sett en möjlighet

att fungera som en länk mellan östeuropeiska

länder, men har ännu inte haft möjlighet att utveckla

denna riktning.

(iv) European Addiction Research publiceras endast

engelska (vi kommer därför att behandla tidskriften

mera utförligt i den andra artikeln),

men den utgör ett exempel en tidskrift som

uttryckligen strävar efter att bistå ett regionalt

definierat nätverk av forskare. Man har tillgång

till professionell översättningsservice.

Sammandrag andra språk

Det är värt att notera att alla tidskrifter som deltog i

enkäten strävar efter att ge internationell synlighet åt

de arbeten som publicerats genom sammandrag

engelska (och i vissa fall också andra språk). Detta

representerar antagligen en avsevärd investering av

resurser. Vad vi inte känner till är hur och i vilken utsträckning

dessa sammandrag utnyttjas – leder de till

exempel till citat i andra tidskrifter eller införsel i databaser?

Finns de tillgängliga elektroniskt?

Andra sätt att främja en tidskrifts internationalism

Förutom publicerandet av dessa sammandrag har ett

antal intressanta medel för att främja internationalism

identifierats. I korthet är de följande:

(i) att ha experter från andra länder i ett vetenskapligt

råd,

(ii) att publicera översatta artiklar från andra tidskrifter,

(iii) att erbjuda hjälp med språkgranskning,

(iv) att publicera bokrecensioner som kommenterar

material som publicerats andra språk,

(v) att publicera en årlig bilaga eller en speciell sektion

engelska,

(vi) att publicera en text originalspråk tidskriftens

webbplats.

NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 19, 2002 ( 3 ) 209


En- eller tvåvägskommunikation?

Man får ett intryck av att de tidskrifter som deltog i

enkäten i många fall och genom flera mekanismer försöker

att få kontakt med andra länder eller att de

egna sidorna främjar en ökad medvetenhet om forskning

som utförs i andra länder. I artikeln om de engelskspråkiga

tidskrifterna kommer vi att ge en parallell

rapport om dem, och undersöker då frågan ur den

andra synvinkeln. Vårt preliminära intryck är dock

att utbytet för närvarande alltför ofta är ensidigt.

Möjligheter för framtiden

Vi anser att språklig variation denna arena inte

borde ses så mycket som ett “problem“ utan mera som

något som erbjuder utmaningar och möjligheter. I en

värld av språklig mångfald är det både lämpligt och

oundvikligt att tidskrifter beroendeområdet

publiceras olika språk, och denna trend förstärks

antagligen i och med att ett växande antal länder bidrar

till forskningsbasen kring missbruk. På möjligheternas

horisont kan man kanske se följande:

• att med ISAJE:s stöd förhandla fram en ökad tillgänglighet

till abstrakt-databaser också för ickeengelskspråkiga

tidskrifter

• att förhandla om ytterligare bilaterala överenskommelser

eller nätverk med engelskspråkiga tidskrifter

för att tillåta återgivning engelska av översatt

material, och vice versa

• att uppmuntra engelskspråkiga förlag att skicka recensionsexemplar

till icke-engelskspråkiga tidskrifter

(och vice versa)

• att ge ytterligare stöd för utveckling av regionala

nätverk (t.ex. Östeuropa)

Utmaningen ligger i att fastställa hur man inom

den välkomna språkliga mångfalden bäst undviker

en ovälkommen isolering.

Översättning: Helena Lahdenperä

Not

Vi tackar alla de tidskrifter som medverkade i den

enkäten som denna artikel baserar sig , och ser det

som ett privilegium att vi fått arbeta med detta material.

Copyright: Denna artikel är inte belagd med upphovsrätt

och alla redaktörer inom ISAJE är välkomna

att publicera den i sina tidskrifter i original eller översättning

om de så önskar.

Författarna, December 2001

KÄLLA

Farmington-överenskommelsen. Nordisk alkoholoch

narkotikatidskrift 16: 70–71

210

NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL. 19, 2002 ( 3 )

More magazines by this user
Similar magazines