z5~·UIND·

eom.nu

z5~·UIND·

N:r 3. 45 ÄRG. 10 FEBR. 1940 PREN.-PRIS 2: 25

b

l . 1/ -.of JI '. --3l ~JI

F

i=;

:el.

:y ~~GEN.

r

~~ 1

~

z5~·UIND· *12

T

/. '~ ..

~4f-

+n

..

c; p~ ;/,10

4

'i'

'ORGAN·rtSR~~ONc:N"·I·KINR...

L,ll Jl­ ~ .~ J .11­ » J/­ 11.

:c:~

ANSVARIG UTGIVARE:

M. LINDEN.

=3

'~

la ~

r--­

'-'

~

~

ETT UNDERBART TESTAMENTE.

Vid tanken på att lämna jordelivet

göra många människor upp testamente,

skriftligt eiler muntligt. Så var även

fadet med vår Frälsare. Av hans jordiska

ägodelar fanns det väl ej så myckc.t.

Det var ej ens värt att dela, utan

soldaterna togo 3ig frihet att kasta tärning

om hans kläder, som de efter egen

ö nskan lade beslag på. Övrig fast eller

lös eg endom hade han troligen ingen,

ty han sade vid ett tillfälle: "Rävarna

hava kulor, och himmelens fåglar hava

n.ästen; men Människosonen har ingen

plats där han kan vila sitt huvud." ­

Från korset höra vi honom säga ett par

märkliga ord till sin moder och tiU den

älskade lärjungen Johannes. Var det

ej något av 0 (l testamente? Johannes

fick äran oc h för t ru'~n


26 SINIMS LAND . 10 febr. 1940

gade utvändigt och än mer i själen äro

människorna över hela världen Men

för den själ, som ilar till korset, finnes

frid att hämta. Där vid korset lämnade

Jesus sin frid. Fylld av oro, olycka

och ofrid finner en stackars människa

där det största av allt: Guds frid,

given genom Jesus. Där finnes förlåtelse

för synderna, där finnes rening

genom blodet, där finnes räddning Ifrån

döden. Underbara upplevelse! .. Vid

korset lämnade Jesus frid för alla, som

vilja tillgodogöra sig hans testamentariska

gåva.

2. I Ordet. För att komma till någon

ordning i mitt inre, för att få fäste

för min fot, för att få mod att vandra

vidare genom livet och till evigheten

kan jag ej undvara Guds levande och

livgivande ord. I detsamma har Jesus

berett mig frid. Hans löften, som passa

alla och under alla skiften, vänta på

. att bli tagna i bruk av dem för vilka de

lämnats där. Må vi utnyttja denna

oersättliga skatt i Jesu testamente:

Ordet, Bibeln.

3. I de heliga sakramenten. Var och

en, som i tro tagit del av de heliga sakramenten,

vet huru kontakten med

Gud där knutits fast och verklig och

fyllt hjärtat med frid, tro och tillförsikt.

Dopet och nattvarden har Herren

givit oss för att vi skola få hjälp och

förstå huru innerligt han älskar oss

och huru väl han vill oss. Må vi taga

ut vad han i sina sakrament har inlagt

för oss. Frid, grundad på förlåtelse

och rening få vi där.

4· De heligas samfund. Människor

kunna känna varandra till det yttre,

men dock vara i hjärtat främmande för

varandra. Hjärtat kan mitt ibland människor,

som jäkta och äro i full aktivitet,

hålla på att alldeles förkrympa av

ensamhet. Det längtar efter en gemenskap

som har med Frälsaren att göra.

Och då kommer upplevelsen av gemenskapen

med Guds barn. Det är ett härligt

samfund tro'ts de många bristfulla

människorna. Detta att gemensamt få

samlas kring Ordet och bönen och vittnesbördet

om vad Gud gjort, det kan

göra att människor med ens erfara rik

och verklig släktskap, trots det att de

aldrig förr mött varandra eller vetat

om varandra. Det kännes, det erfares.

Försumma ej tillfällena till uppbyggelse

i de heligas samfund! Samlas

med Guds barn till andakt! Jesu frid

möter Dig där.

Underbara frid, som Herren Jesus

lämnat efter sig åt oss! Måtte den ej

ligga där obrukad utan komma till

gagn för oss. Den är given åt oss. Och

i denna fruktansvärt bistra tid behöva

vi den mer än någonsin. Må vi själva

ödmjukt ta vara på den där den är att

finna, och må vi som kristna föra den

vidare till alla de många, som nu bäva

och frukta och vars hela tillvaro är

fylld av ofrid. H ur skall det gå? Vad

skall komma härnäst? Vad skall det

bli av mig och mina kära? Där dylika

frågor äro aktuella, där är det ännu

mera aktuellt att peka på vad Herren

Jesus i sitt testamente lämnat efter sig

och hjälpa arma själar att finna detta

testamentes skatter. Gud give att Du

och jag bidroge till att hjälpa andra

till att göra den härliga, frigörande

upptäckten'

Martin Bergling.


10 febr. 1910 SINIMS LAND 27

t

Fru Elin Holmgren.

Då klockorna i Duvbo samhälles Iill;:).

kyrka ringde in det nya kyrkoåret, det

var den 3 decembe r förlidet å r, kom ett

'ldvcntsbud så sakta och stilla till den

vän, över vars bi ld vi i dag sä.tta det

betydelsefulla korset, fru El in Holmgren.

Det var i forn) av eli hjärnblödnJIlg,

SCJ l11 förelöparen anlände. ~Men

icke förr;ln den l

febr. kom KonuJloen

sj~ l v och hämtade hem sitt 111yc:'L~t

trotta och lidande harn.

Med fru Holmgrens hortg-ång sii nära

efter 111is s i()n s före~tilnclare Folkes har

vår mission inom 'e l1 g anska kort tid förlorat

t\'C'nne ay de personer, som voro

så att < iga densammas grundliiggare,

ty gt.:nurn sitt iiktenskap med ll)i~siollSsekreterare

Josef lJo lmg ren blev fru

Holmgre11 l'" ett alldeles .~; irskilt sittt

förenad med :-;\'Cllska :Missionen i K;J1a .

Anka sedan l()! [ förestod Iw n under en

fång följd a\' ;lr Fiellstedtska Skolans

hem i cg'Cn:,kap a \. l~u~n1Llr. l-Jenncs glacia

och frinl :,dig:L natur. parad med der

allvar som sann och le\'ande Cuddruk­

~an skä nke r tillika med en svnnerligt

klok, naturlig begåvning, gjorde hellne

särdeles J:im plig fö r uppg i f ten hland

denna ska ra studerande l ungdomens

stad.

Ar 1917 tillträdde hon denna befattl1ing

och skötte densamma i mer 3n tju ­

go ;tr. Därefter fly ttade bon till rni ssionärshernmet

i DU~' bo, det hem som hennes

make en g ftng i tielen fick vara ett

redskap titl att grundliigg8. och \'a rs

husmor hon även en tid \'arit.

H ~ir hade yi den stora förmånen att

unde r n ~tgra ;1 r f;'l r~ikna henne som en

familjemedl em. Kärlek, solsken och

vänlighet spred hon omkring sig. men

nu ~tro gardinerna i hennes sista jordiska

bon ing nedrullade, och i v;tra hiärtan,

som stodo henne så nara, rilder stor

sorg och saknad. Fru Holmgren var vid

."in död i det närmaste 76 ;tr gammal.

Ett välsignelserikt liv har det förunnats

henne att få framleva. För Gudsrikets

utbredande i hem och heclnaland klappade

hennes hjärta varmt. Tomrummet efter

henne är stort. Vi tacka Gud för det

ljusa minne hon e fterlämna t.

Fru Holmgre ns niil'1nast sörjande äro

kyrkoherde Fri t7. Holm fYren Bromma

övers telöjtnant Charks I-IQIt~gren ,

Es~

kilstuna, ingenjör Ge rhard Holmgren,

Paris, dottern fru Karin ;-\Imgren,

Stockholm, tillika med sonhustrur, måg,

harnl)arn, systrar och hror. Med dessa

förena sig i \'armt deltagande Svenska

Missiunens i Kina kommitteledamöter

och hemari>etarc. hela dess mi ssioniirskå

r samt cn s tor ;:.kara s l ~ikt och vanne

r, som tillika ;1['0 \'arma v;i nner till

lVl issioncn.

" Jag skall skada ditt a ns ikte i rä ttfärdighet;

nitr jag lIPln 'aknar, \'il l iag

l11;ttta mig a\' dill :ls)'n.'· P s. 17 : IS.

Välkomstmöte.

E li s to r ga\'a fr!tn Cud \ a r rid. att

vi fingo ha\'a ett \ ';i1k olll~ tmöte igen.

l frid ha r H ~ rre !1 flirt \' a ra tre k:ira


28 SINIMS

LAND 10 febr. 1940

missionitrcr iran ett land i.

krig, J.:enom

ett land i krig, hem till "art land. som

ännu. Gud \"are lov, har fred. En stor

skara av '";11' missjon~ lrogna \'~inner

samlades till detta möte ;1 K. F. U. 11,11:5

hörsal den 30 januari.

Doktor Karl Fries inledde mötet och

.yttrade bl. a.: Aldrig ha "iil m~inniskorlIa

såsom nu lyssnat med intresse till

dagsnyheterna i radio e ller öppnat tidningarna

med undran 0111 vad de innehftlla

och frågat: hur skall det gå -- hur

skall det sluta? Kanske det tar sig ut­

·tryck i ord som i Jesaja 2[: II. 12:

"'Väktare, \"ad lider natten -_? .- MorgOIlCII

har kommit och likv äl iir det

natt"' . T ell annan ö\"ersättning selr det:

".Morgonell kUlllmer och jiimv;il natt."

D:l jag t;lI1ke l' på dessa ord, komma i

mitt minne orden i Sakarja 14: 6-7,

den bok som fralllfiir alldra "elr k;tr fö r

'-;Ir helllg;lng!le \";[n. Erik Folke. Där

heter det: "Och det skall ske pil elen dagell

att Ijusl·t skall hli'"a Ilorta, ty himla­

Ijusen skola fÖrmÖr].;:a s. Och det hliver

('II dag som ilr en::;a111 i sitt slag, och som

iir kiincl av Herren, en clag cl å det \"arken

iir ehg "II(:r natt. en dag d~l det I>li­

'Tr ljust, lIiir aftonel\ kOnllller." Nfänga

iiw (k sOI1l,ijka "tt förstil himlauJ:et och

IJniikna lI:ir denna dag "kall komma,

nlCll (kl iir liinlöst. V;'II' Friilsare s;ign

till sina l:trjllllgar:"OI11 den dagen och

o- tulldell ,c'l illgen ni'lgot utOL1l Fadern".

1 Lukas 21: 3-'1. s;iger Fräharel1:

"Me ll tagcn eder till yara ffir att IMa

edra hj:irta n förtyngas av olll;Lttlighet

och Jryek e\l~ kap och rimlig;], omsorger.

";;l att den nagl'n kommer p;t eder oförtiinkt."

I d,·nna skara finnes Yiil ingell

~Ll m IK:hö ycr den fi-ir sta d clell a'" maningen,

II1Cll kanskc IJehöya yi elen del som

giillcr dc-11 limliga omso rgen. Denna omsorg

ii .. ohilnkomlig, lIl e n vi Ill;iste yaka,

S:L a tt dClI CJ nccltynger v;ht hjiirta och

Yi fi)rlor;]. ,"fIl' andliga fril11odig'het. Det

;·Lr en st()]" fara, ~0111 kan hol'a (J!,~ SOI11

Cl lskilda och kanske oeks;'l S(llll mi ~s i


10 febr. 1940 SINIMS LAND

29

Cud om ett bÖllcrum, emedan det var

S;'l svårt att fii Il;'lgon stillhet. En dag

fick jag se n;\gra kvinnor städa stallet.

Det hlev eIl helgeclol1,L Vi hade bett om

unga kviIln,Jr, "i fingo se dem komma.

de g;'lvo s ina liv som ett heloffer. Nu

bedja "i att Herren skall öppna väg

för denl att genomg;\ uthildning till bi­

Ilelb·inllor. Pil ('n plats hade vi ett Botal

deltaga re som ville tro. Gud går

fram kraftigt, intet kan hindra Guds

,·erk. Dit vi ej ha. tid att gfl kallar Herren

pil aTlnat s:itt. Det ;ir "ad som sker

IlU diirute. Ännu iir det tid och möjligheter

för mi~~iu\len. "L,ova Flerren. min

sJ;il l " .

Mi ssion;ir erik Jfal-m talade 0111 hur

han fi'Lt t göra flcr


30 SINIMS

LAN D 10 febr. 1940

N Y ledamot l

Kommiften.

Yid KOIl1Ill i tte Il '; för S ,'enska lv[issio­

!tell i Killa först;t sammanträde under

innennande fIl' , ,' ilket höll s den 30 sistj.jdll,

jan" häl sades en IW ll'damot välkommen,

Domk)' rkoorg ~ nis ten Gösta

Har1in, Lulci't, som under förra flret inva

ldes såsom suppleant i KommiW~ n ,

var nämli gen el ,'l för första gflngeh närvarande

vid e tt Kommittens sammanträde,

Vi införa pa grund lt ~i rav nu hans

bil d i vår tidning och a nbefalla honom

åt missions,'iinnernas hflgkomst i tacksägelse

och fiirI J0 I1: ' '

Till Sveriges niissionsvänner.

I~e tbrL1tala,' ;dd s dådet mot vårt broderJ

and' Finland har här i Sverige utlöst

icke blott den\arl11aste sympati ' gent

emot ett folk i Ilamnlöst lidande utan ,

ocKcn ' spontan hjälpaktion, som tao'it

, d ' ' b

Sig, e ',mest ' gripande uttryck och som:'

veddige11 v(sa r, a tö Svehae's folle,ännu

är lhäk'fig't ~lh ; g a rri ra sig ~ll en gcmens:t

rn offergämlrig,

Sveriges mi ssionsvänner ha tao'it en

'"

verksam del i denna stora aktion. lVIen

det gives nu ock för dem en särskild

uppgift : att g iva ett direkt handtag åt

den finska missionen, Ty detta förödande

krig hotar att lal1lsl ;~l dl' n mi ssionsverbamhet,

som Finland under stor välsignelse

och framgclng bedril'it i Afrika,

Indien och K in a, De i Finska M issions

rfldet sammansill tlla orga n isationerna

ha til],.;:1mmans omkring roo missi

ona rer. (jICnom valutas",'LJ:igh ler 011

h ri st pa tillgiingliga medel kunna de nu

icke ul"anda cns underhftll åt missionärerna

oC'h IflTlgt mindre n ~lgot understöd

ti Il de i nhemska kyrkorna,

Swnska :\Jissionsr;lclet ha r därför

Lint det SOIll CJI oan' islig plikt att har

triida hjälpanrk emell an och genom en

yiidjan till de sycllska mi ssionsvällTlcr­

Ila om hidrag söka komma dc nii dstiillda

finska lI1ission ii rerna till lIn(ls ~itt n ing .

H elt siikert kan del bli\'a os;; möjlig t

:ltt utan ;lsid os ~ittan d e al' egna up[.lgitter

eller minskande a,' g:horna till dc egna

organisationerna mcd förl.JÖllc r och kä r­

lekens offergå,'or P ~l det sätt, som kan

finnas lämpligt, genom luöl n dler a n­

norledes, hjälpa ett mi ss ionsarliete, SO I11

elj est hotas med underg;lrlg, G;'tvurna, '

som komma att reclo,' isas i \'arje mi 5­

sionsorgan i sa ti ons tidni ng, kunna sänclas

till de ulika organi sationernas expeditioner

e ll er direkt till Svenska M issionsråde

ts vice ordförande, pastor Nils

Dahlberg, Box 3048, Stock71OIm 3, med

klart angivande av att gfll'an avser

Svenska :Missionsri'idets F i nlanclshjälp,

Låt oss nu göra ett allcmansta o ' och

"

gora det snart. "Må vi alltså, medan '" vi

hava tillfälle, göra'vad gott är mot var

man och först 'och främst mot dem, S0111

;i[o ,'fira medbröder i tron," (Ga1. 6: 10.)

Svenska Missionsr[lclet:

K, Fl, West'man , ,:7'/ils Dahlber,!.:,

ordf.

vice or~L

Axel Andersson ' Chr. Jersil(1

J, Blomdahl JIa r fin Linden

Arvid Bäfverleldt H. Pade!

Hj, Danielsson fl. Per'll OW

,Magnus Ha'uermark Elsa R ingborg

J, Hurtig I E, Lundahl

sekr.


10 febr. 1940 SINIMS LAND

31

Där faran lurar vid varje steg.

\ -i ;im kir i till Lille it tcrge e tt u tclt-a~

u r 1)1"('\', som alI Li l1t till hClllmet i Jönköping

h ;hl killa l11 issioll;i r E lla l )a~tl e :

" Jle r ren skal l leda dig heshindigt",

stod det p a mill engelska y;i ggClI'11


32 SINIMS LAND 10 febr. 19:10

öv(,[cllskollllflU, att n,lgolI ;tV dem ~kulle

in vilnta mig och kärran i ell köping,

vars lå nga kinesiska namll betyder S tora

steniJroIl. När oxarna och gubbarna

och kärrall c:- h jag iintligen kommo dit.

började de t redan skymma. Vi hclde

då förflyttat oss IS Ii = 3/~ mil. Folk

där visste be riitta, att mitt siil lskrtp

passerat Iflngt tidigare. Jag \'ille först

forts ii tta omedelhart. I)et \'ar m;\ n­

sken. oc h \'i kunde nog ta 0% fra 111 , :1\'('11

om det Illev sent. N!C'n jag hade Im'at

karlarna att de skulle fi'1 sköta 0111 djuren

, d ~1 vi kommo till Stora ~ten hr()ll ,

Diir stodo yi vid v;igkal1ten . \I1edan oxarna

f1tn och drucko, Sonl \anligt ~kockades

folk omkring', Alla avr;lddc mig

från att fortsiitta. d i. det \'ar sii s


10 febr. 1940 SINIMS LAND

33

heskäftig. l K-arig hemmadotter. JaR

fick dela SO\TUJll med fyra andra. men

Jag fi ck en s;ing fiir mig själv. ,\lär \i

Sil llade kru[lit till kojs och s l;ickt den

lilla bUl1l oljelampan. l>;ldo \j ;l ter tillsammans.

"Det Ilruka vi alltid göra, inlian

\.j somna". sa cle de. ,Tag lilg påkl;icld

och hade tillgilng till hilde min egen

och kamraternas hii ddpilsar, ja, till och

J1led ele anrlras vttC'rklacler. Det var ännu

soligt och \'armt, dPl \'i skildes iit. De

stackarna fillgO frysa och miss T~ick

Ill cd för deras skull. LOlnRt före dagningen

i>iirjade spinnrocken surra. Det var

elen hlinda modern , som viii inte kunde

skilja mellan dag och natt. Efter en utomordentlig

natt skildes jag frfm mir,c{

kristna ,


34 SINIMS LAND 10 febr. 1940

llllg litet Ilesviken. ;1tt jag inte f ick pröya.

hur det kändes att elela rllm med en

oxe och en ;tsna. :Men \'i ha de kanske

Äntligen kom s tunden, ct't alla i skolan

tilliitos att gå in i festsalen. U te

\'ar det mörkt och dystert, "ilk t g jorde

In["e ö\'erle"at i 'l ~ na!ls nattliga trumpetanclc.

att den i julljus str;'tlande salen \'c rka de

Yi. SOIl1 inte ha erfarenhet av desto me ra inbjudande. J)et grep mitt

·clet. ka n törsti'is inte göra er ell fiires

t;illning 0 111 hur c! et li'tter. Det "finns l~Og

inga andra nl!'clscr i uni\'crSlIl11, som

kllnna åstadkolllma sa fruktans\'iirda lilten.

hjärta. när jag si'tg kincs fli(' koma komma

in till denna fes t. Samma o rsa k, som

gjort a tt ,-i dä r hemma i Sl'erige få tt

fira elen ena julen efter den a ndra " ar

och e1et ii I' !log inte för ill le hilleln också o rsa ken till denna fest : Gl1c1s

t8 1:H om '\'ilcl;'lsno r,; skri".

stora k ~irl e k.

1\1 fj iirclc (\;1gcn ;1l1liinde Yi till nu­ Festen började med a tt ,-i un isont

Chm\', cbr "i all tji\mt hefinn;1 oss, 4 1 /2 , jöngo"G lad, glaci jul". S 1'1 nedka ll a des

111 iI fran LI tga ng spllnkten, Kiahsiell. Det Gucls \'iilsignel se ö"cr \'å r samva ro, och

ii I' ";i! Kina i sin prydno! U,fall h c< de Lisa Gustafsson ta lade Olll J\d\'cntskonungens

:lllkol11st. Sedan \'idtog ett 0 1l1­

.al lbii m;}st anv~incla ivra c1ag;1r P:L en

resa 1110ts"arandc a "standet Jönköpi ng \'äxlande program med ko rta tal, berittte

lser, di a loge r och m fll1ga juls;lllge r,

- Niissjö.) Dit \'i i gal' gjorde \'iirt intrig

idenlla goda stad. \'ar det flyglarm dels llni sona del s sjungna av ol ika grupper

och so mliga med i növacle k roppsrö­

o('h rolk sprul1go om yaranclra som yra

höns. Ett par poliser rusadc fram och relser. Jag fäste mig särskilt viel hur

s leto Cl\ mig min "ita hatt och gfL\'O order,

~l (t jag 111 ;1 5te skyla handtagelI piL de till flicko rna om va d de o lika före­

den unga kindergartensLirarilina n tala­

krycke rna. som :iro yirade med rött. De mitlen, som vi prytt salen med, vi lle ta la

ha ::,adan skri.ick för ,'itt och rött, "ilka till oss 0111. Allt \'ille djupast syfta P ~ t

brger pasUls a!l\'iindas av förrädarna. Guds kä rlek.

C. J. Bergquist· talade på förmiddagen

i gudstjänsten och jag p~t efterniid­

En punkt på programmet var tiinda!1- .

det av all.a ljusen i granen. Varje del tagare

i festen fick t;i ncla ett ljus och därdage

n . I morgon hoppas ,-i komma med

buss, d. v. s. las tl Ji l, direkt till Loyang.

vid utantill läsa e tt I,ibelord om ljuset.

Ella DaitIc. D et va r srl ljuvligt att här, eI;;r de t finns

(Ur }önköpi llgs-I'ostell

så mycket alldligt mörker, få höra så

många ord om ljuset.

Rätt vad det '-ar lJ a nkar det P;'L diirren,

och in träder en jultomte, kliicld i

] ulfest i Ishih flickskola.

Den 8 dec, hade \'i julfest i Ishih rä\'skinnspäls och med en röd lul'a pa

fl iekskola. Dagen före hade endast ""is- . huvudet. H ans "ansikte" hade en av Jära

sa ~ildre personer" iigt tjlltr~ide till elen

ri nnorna gjort a v grrlpapper. Jhl' ocb

skolsal, .där festen skulle jiålla's. Där

pyntades och gjorcles sil. julfint, mep eleskägg

voro av homull. Han hade "erkligen

en kostlig uppsyn l Nätt och jämnt

verna skulle inte fä se det, förrän när . . hade han hunnit in genom dörrcll,)ör!'Än .

festen skulle. börja. fl/red svenska. och det blev ett väldigt liv och "isen i sa~en .

kinesiska grannlåter sm)'ckadfs. safen,· Högl judd gråt blandade sig med högoch.niir

det var färdigt, s~lg (kt riktigt ljutt ·skratt. Jag tror att allesammans

trevli.gtut.. P;l el1 cl\: ,-äggarr;la 'håde vi framalstrade ett läte av något slag. D e

hängt en .pappersbonacl, . pt ~( ilken"a r minsta flickorna, som inte' vCirii rnecl

mEdat i s~ora rö,da kinesteckeil:"Ära ,0111 en julfest förr och inte 'sett någon

varE' Å.G0d . höjden Frid ril jorden." tomte, sökte skyndsamt en tillfl)'kt hos

Julgran, d . .\'. 5. e lJ cyp:es ~ , ~akn~Cies någon av de vuxna. En liten flicka, sOln

ili


10 febr. 1940 SINIMS LAN D

35

henne. väl, unde r det a t t han skrattade S;I

att ttlrarna trillade utefter kinderna.

Tomten hade t\,;l k a pP s ~lckar med sig,

men för sm1'tfl ick (1 l'11 a ~ skull mi'ts te \'j be

honom, a tt ayl ;i gsn


36 SINJMS

LAND 10 febr. 1940

Blekinge. och den 5- 7/z besöker hall

nflgra platser i Närke. Wilhelm Bergling

reste den 3r/[ till Skellefteå för

att diir och pi'l n;irliggande platser resa

för :Missionen ett par \·eckor.

Ki'llanytt /«11/. S. Jr. J(:s missiolltirer.

Förutom de meddelanden, ~om införas

;l annan plats i tidningen, ha \'i fått

bre\' frflll Bloms i Yllncheng, skrivet

den 25/rz, samt fr;'tn Gösta GOts a\'

den 30/ 1Z. De hade fi'ttt fira julen i

lugll. Hugo Linder har i hn'y fdin ['1\­

cheJlg av den Z';-I,/ 12 meddelat om s in och

:darie Linders klenhet (Kh deras önskan


10 febr. 1940 S'INIMS LAND

37

Tuari j Jönköping frökell Siv Bergkvist.

'Söndagsskolorna inom ~ I'enska .\lIiansmissionen

hoppas kunna ul1derh iUhhenne

såsom sin missionär.

örebro Missio1/s(örellill[; ha r sju mi s­

sionärer. vilka~ ancsor blivit fördröjda

pil grund ay kriget. Nu hoppas de emel­

1ertid att i dagarna kUllan resa till sitt

hit i Franska Ekvatorialafrika. De ~iro:

Stig A xelsson, V ellze! Eriksson, Valfrid

M jörnelI , Linnea L'lr~:ioJl, Svea

J~lom , i{agnhiJcI Frallssoll och Curli

Sjöstrand.

Finskamis.\ io HssJJ/.d:af' hedri\'a hl . .1.

mi ss ion i l'alestina, Njassalancl, Sycl-

I'äst-A frika , Indien. Kina och Japan.

Deras mj ~­ Skcllci teå . . :) :--­

:H. H. o. T. J, Gbg ~;): - .\G. ".\f. L .. en nyp;l mjö l", gm d: o 10: -

22. L h, 0iemisc\

0, - " 17. "Gullans julg;' v a gill rI:o .. 10 :­ ­

K . G..\ .. Jkpg, I. il I l: ra nl:c, (J .

.lb. lir. H. H irsfcide n ..

:2:~;,

Ake Haglunds lIn (krh. .""11: - ·· 'iD. Offerkuver t, J. T. B. . .. .. 10 -

~.\. B. S, Fr;,nii

7 :7:; .,1. H. E.. r~ind c~ bcr g

") 7:;

\'Vall e lwrga ,di'trC' n . 8 11: ­ .,:2 . I. H., l . idi ngii ..

,) - -


38 SIN IM S LAND 10 febr. 1940

53. RÖlln;;kärs "Bröder i K.ristLls" , JOl. E. ?, Maries tad, s pa rb.medel

möte j Skelleftehamn 2/1 .. . Ul:­ 102. L S., Obbola, till L Leneiis

;)-L Kinaiänkarna, U pps::da, sparb. ;i1:3::> underh. . .. . .......... " .. :?5:­

55. Koll. i Nyl a nds missionshus,

103. S. o. J.. till Arvid Hjärtbergs

trettondedagen ............ . 27 :- underh., gm A. R, Eksjö ... 11):­

38. L D., Nor a s tad . . ... .. .. .. . 1 ~): - 107. Tvenne länbr i Håkansö, gm

59. Koll. vid samkväm i Oster- A. L........... , .. . . ... . .. . lf) :­

sund, trettondedagen .. .. ... . .

108. Kina iänkarnas i Klippan sparöU.

Ingclstorp o. Glemmingebro­ bössetömning till Hanna Erikskrei~\'ns

spa rb. tömn. .. . ... . .. 78 :5!l sons underh. . . ............ , . 1:10:-­

61. Tillägg till koll. trettonderlagen lU :-­ 109. H. L, Piteå ............... . GO:­

62. G. S................._.... .. 1():­ UO Sparb.tömning i l:lisby mis­

64. H .. S tensjön, i st. för blommor s iOnshus, 7/11 . ............ . 134 :50

vid Valte r Eriksso ns bår ..... l U:­ 111.

17:­

65. A. H., d:o. till Ebba Videns

lJ2.

underh. : .. ... ............ . 25:­

(j6. E. J., Boden, till Joh. Aso­

bergs d:o ... ... .......... ... .. 50:­

57. E. A., sparb. gm J G.. Vads

tena . ... ....... ....... . 10 :-

68. G. S .. Färnabruk ... .. ...... . 10:­

59. M. L., Sthlm .. . ... .. .. .... .

70. "Kinavänner", Köping, sparb.­

lU:­

medelo. offergåvor ........ .

71. E. c., O. Korsberga, till loa r-

bror Eriks lI1lnne ........ .. .

72. A. )\., Duvbo, sparb........ .

73. D. E. R , d:o .... . ...... .. . .

74. Björkö Mfg, spa rb.medel .... .

75. R. S., "mm trettondedagsgå\ra"

....... , , .. ..... ... . .

76. E. B., Sth lm ... . .. ....... .. .

7'7. O. S., Piteå, LIr sparhössan ..

78. A . ?-J., Biärmim, till H. Wangs

underh. llll):-, till E. Lem'll s

13J:­

7:75

iS:2~

10:-­

28:­

15U:­

10:­

iiO:­

d:o 1 0 ~):- .. .. .. ........... . 2-00:­

79. Sv. Allian ,.; miss ionen, Jkpg, . ti ll

Aug'. Ber;..rs underh. 10rIO:­ ,

till Hugo LineIers e1:0 ] :)00 :-- 250;):­

80. R o. L. B., S kelleftehamn ...

Sl. E. S. H. .... . .. ............ .

tl2. F. M., S tocksund .. . ....... .

84. L, gm G. H., Rök . .. . ... ..

85. L A'r. F., till F rida Pryt;~ (J .

Mui " ~v lins underh.

86. H. H.,' Virserum. "Herrens

10 :­

1' 11 1:

1 S :

1():­

113

11A.

115.

116.

H7.

H8.

119.

120.

F J.. S kien, spa rb.medel .... .

Koll. vid Malmölänkarnas julfest,

8/1 .. ... ..........•....

L K, Linköping, till Ebba Videns

LInderh. . .............. .

Kinna-Kleva- Kestads M fg,

sparb.medel ............... .

Kv. syfören., Hogla, till kv.

arbetare i Kina ........... . . .

Habelsbolets i\olfg .. ....... . . .

O. H. K U - d, Mö rteryds

U ngd.fören. 100 ;0­ . :'--i äsby 'cI:o

25:-. S lättf,kr/.l c!: o 20:-.

D:o Mfg 25:-, till M. Lindens

underh. : Ulriksda l.; Ungd.­

fören. koll. v. kret,lllötc a5:35,

]):0 spa rb.mec!el a :~ : -!o. till C.

Bloms underh. ; D:o d:o 83 Av,

S kede-Ekekulls Cngd.fören.

20 :-, Slättåkra Mig 25:-­ ...

Spa rb.meclc! o. kull. i Tr


,10 febr. 191.0 SINIMS LAND

.

dar e d~g;lr ;l Sundsgftr den, resebirlr.

. ................. . .

148. R. l, V ctlanda .... . . .. .... .

151. Söndags. kolb;] rnen i Skyttmon,

152.

~p_a rb.m e del

[-:. n gamrn~1

:.' ',; ....... . .. .

van, gm ]. G"

Hhg ... . .......... . ...... .

153. "Onäm nd". sparb.medel, gm

1\. H. Tt'anå, ... ........... .

154 Ofl.!r vid missionssamkväm ~

K.F. U. M., Nkpg, 14/1 .....

Nettoinkomst på servering vid

d;" ................... . .. .

j36. A. D" Lundsbrunn. "en bl omma

på :Maj,ls gr;] v 26/1" ..... .

1·')7 D aggryningen i K. M. A., till

Birgit lkrglings underh..... .

b8. K. I:. U. K: s Centralföt'en. o.

K. ~l. A., till Astrid Löfgrens

0:0 ........ .. ............ .

159. S. l, Skövde, "ett minne efter

min älskade M o r" ...... . .. .

160. Kinnavännerna i Köping, efterskörd

till spa rbössetömning

lö1. M. L, Simrishamn ........ .

162. K. F. l ~ M:s Pojkavo., Kristinehamn,

insaml. för Kina ...

163 Länkmöte i prästgården, Piteå

165. S. . ... .. ................. .

166. }) ]., Spölanc! ....... .. . ... .

167. :\'L o. ]. M., Sthlm .......... .

16t:>. F. B, Appelviken ........ .. .

159. E. B .. en sparbössa . .. ..... .

170. J. o. L. N., Lule, till mission;i

rernas underh. . .. ....... . .

j 7~ Kin,t1änkama, Edsbyn, spa rb.­

tömning, till Runa H,i"gs underh.

. .................... .

j 7;:). _'I.. I;., l'itd, sparb.medt·1 ... .

17i. ,.1';\ :1 rsdagcn av ii lsbd .\-hk~s

bortgå ng", gm A. B., Skelldtc,l

17:'). S. S., " JI,Iitt tackoffer", gm d:o

n{). ,\of H .. "ett tack fijr min lil la

kii ra syster gm eI:o .. ..... .

117. F:~a L. Alntorp .. ........ .

j 7R. \·isb\· I'-emii resi(jren, till evangcli"rttion

i Kin~ . . ... ...... .

170 Alvsjii l


40 SINIMS LAND 10 febr. 1940

,[arta Petter,,,on, barnh. i Sinan,

RJn :Vr. L. Värna .. ... .

10:,. B. \~ '. . FiRellOlrn, till d :0, att

anv. etter Rottf. ........... .

1.06. A. K., till el :0, för cI: o . .... .

.'1~t.. E. N., till ])aRn~' .:\'nrclgren, att

an v. etter eget Rottf. . .

12~. /\. L. Kristclala, till 1. Ackzelb

arbete bland. kv. o. bilrIl,

gm .\-r. c. .... .... ... ....... .

HK A. H., S thlm, ti ll 11:0, all am'.

J;3().

efter g-ottf. .... .. ......... . .

L. tr, d:o, till Mari,l Petter.-;-

SOth bamh.

J·W. S. J.. Orebro, till kapelJet i

Hanchcng ................. .

1-1\. n :0. ti ll Schen Sttn-tang~ unc1erl1

. . .................... .

1 ·i~. D :0, till cn ,k"lg()s~e, d:o

,1 1~) . L. J .. V ~tlanda , till G. Carl6t.

att an ". enl. iiverensk.

]:')1\. G rä .;~,i rrb '\[i-.-ionc, yf'iirclI.,

till .\1. Rillgbe rg" "erkqmhet .

J6 ·~. I';. A .. Hor;h ~, till dc nöd!. ."

171. r. (l I.. N , Luleft. till l-hllna

,Vang [(',r bel1öv il nclc I.:in('.-;'T

]H6. E. Il .. Kopparherg. till .\lari;1

Nylin, att an". dter eg-e! gottf.

l()~. i\. P., Grebo, ti ll 1. Acbell.

a tt ,In\'. efter gntd.

~OD. K . ]). \'ä"j(l. t iil cn ,kolg'o",,'c

underil. . .................. .

~i\'i. "Gi·lleborg.'llledleln". t ill \laria

I \:lh: r::-';';O!l :->

b~l rrt lil'IH •..••....

~[G. r. \\' .. StoC k:",IIll . till H.un:,

J-Li!-:!-: fiir flicl{()l'IIa j 1, l1ih .. .

10:--­

] 1 :7:')

1:·L2!)

-1:'):-­

:2;'):-­

1l111: ­

~.I): -

10 :­

10:- ­

:!():­

.):­

:!;jU:­

1OJ):­

1Dll:­

:):):­

1':;0:­

1(1():­

.j ;.-­

Allmänna missionsmedel 75,985:23

Särskilda ändamål 1,539: 19

Sca under jan. mån. 7940 Kr. 'J..7,52~ 42

.lied ;.:ar·m! ("d " till 'l'arjc j;;·va r l' .'

" Så skal l ock min Gud efter sin rikedom l

jullt mått och på ett härligt sätt i Kristus

Jesus giva eder ,dit vad r hehöven." Fil. 4,: 19.

M issionstidningen

Sinims Land.

Organ för S"


N:r 4. 45 ÄRG. 25 FEBR. 1940 PREN.-PR1S 2: 25

'"

I <

_---1 ---:11 l. P. :11 .J

p;

~ :r

~OI!)IIDNINGEN.

~~ 1

Tf

*12

:;, ..

~

f ,~

+n

s~·rmo·

'9 '~

­

p~

;;"

'=ö

-

r= ~ -".


4. ·ORGAN·röR~~ONc:N"·I·KINR... ta ~

( 11­ II ! II>- JJ H0­ n


ANSVARIG UTGIVARE:

M. LINDEN.

;:

r

'"'

KÄLLSPRÅNG

I ÖDEMARKEN.

les. 35: 1.

Ett österländskt ordspråk säger, att

den person, som kan få ett grässtrå

att växa där förut något sådant icke

fanns, har icke levat förgäves. Tanken

härpå kommer oss i minnet, då

vi läsa om vilka storverk som utllörts

i det av italienarna erövrade Libyen.

Koloniseringen av den libyska öknen

är ett storslaget och djärvt experiment.

Sahara har förut gäckat alla

mänskliga försök att förvandla öknen

till fruktbar mark. - "Vatten måste

finnas", sade marskalk Balbo, och en

skara av yrkesskickliga ingeniörer och

bergborrare anställdes. Tid, arbete och

en otrolig massa penningar nedlades

på ett till synes fruktlöst arbete. Man

kunde tänka, att man lika gärna kunde

plocka dadlar vid Nordpolen som

försöka att få vatten ur detta världens

mest vattenfattiga område. Men man

borrade djupt. Tvåhundra meter, trehundra

meter. Lika torrt. Inte en vattendroppe.

Trehundrafemtio meter.

Fruktlöst. Men plötsligt, då man kommit

till ett djup av fyrahundra meter,

sköt en vattenstråle upp ur jordens

innandöme. Och nu rinner vattnet i

.fåror och kanaler samt uppsamlas i

cementerade bassänger. Grönskande

ängar och leende olivlundar växa upp

ur den torra och ofruktbara, tillförne

så tröstlösa jorden.

"Öknen och ödemarken skola glädja

sig, och hedmarken skall fröjdas

och blomstra såsom en lilja." (Jes.

35: 1.)

I ]ohannesevangeliets fjärde kapitel

läsa vi om ett annat mästerstycke i

fråga om att finna en \fördold källåder,

denna gång i ett människohjärta.


42 SINIMS

Vi känna alla så väl till händelsen. Det

var till det yttre en för andliga behov

otillgänglig kvinna, lik en tillsluten

mussla. Hon möter den som "rannsakar

hjärtan", och han gör det fö;sta

borrningsförsöket. Då visar sig motståndet

: "Huru kan du, som är en jude,

bedja mig, som är en samaritisk

kvinna, om något att dricka?" Ett

nytt borrningsförsök följer emellertid:

"Förstode du Guds gåva, och vem den

är som säger till dig: 'Giv mig att

dricka', så skulle i stället du hava bett

honom, och han skulle då hava givit

dig levande vatten." - Även detta försök

mötes av motstånd: "Herre, du

har ju intet att hämta upp vatten med,

och brunnen är djup." - Ännu ett

försök göres. Den tålmodige brunnsborraren

giver ej upp hoppet. "Gå och

hämta din man!" N u tyck:> det som

om den fördolda källådern, det sovande

samvetet, hade påträffats. "Jag har

ingen m,an." Men ännu röner Mästaren

motstånd. Kvinnan ger sig in på

teologiska spörsmål om vilket som är

den rätta platsen för Faderns tillbedjan.

Messiashoppet fanns dock i hennes

hjärta, och då Jesus säger henne,

att den som talade med henne var

Messias, heter det: "Kvinnan lät sin

kruka stå."

Är icke detta ett härligt exempel på

huru det tillgår, då en själ finner Frälsaren?

Mästarenc:med den andliga slagrutan

i sin hand har påträffat vad han

sökte, frälsningsbehovet hos en syndig

människa, och genast blev resultatet,

att en källa med levande vatten sprang

upp. Hon gick in i staden oc!1 sade

tiIl folket: "Kommen och sen en mm"l

som ha r sagt mig allt vad jag har

gjort. Månne icke han är Messias?"

LAND 25 febr. 1940

"Tränger i dolda djupen ner Tanken,

som söker och spanar,

Finner jag, var mitt öga ser, Spår

aven vilja, som danar."

Vad är väl missionsarbetet annat än

ett försök att med evangeIii underbara

makt söka påträffa de många dolda

källådror, vilka finnas i ett tiIl synes

hårt och otillgängligt människohjärta?

Säger icke profeten: "Är icke mitt

ord - likt en hammare som krossar

sönder klippor?" (Jer. 23 : 29.) Vilken

fröjd är det icke för ett Herrens sändebud

att få bevittna, att en själ i hednavärIden

likt den samaritiska kvinnan

"låter sin kruka stå och går in

i staden", börjar fatta det eviga livets

innebörd och bär vittnesbörd om detsamma

för andra. Sådant ha vi i rikligt

mått fått uppleva, och sådan skall vår

erifarenhet såsom missionsfolk i framtiden

ock bliva, då vi överlämna oss

såsom lydiga redskap i den store Mästarens

händer.

August Berg.

Hemförlovade

ner.

missionsvän:o

1';1 v år mi ssio nsexpeditio n e[!nras

vi ofta o m trogna missio ns vänner. och

dcssa påminne lser fy ll a oss med glädje.

V a rje uttryck fö r deras kärlek till

Herren och till Missi one n, som kommcr

till vår kä nnedom. är en s ådan

g lädjancl e påminnelse. Ibland kommer

oc kså meddela nde om att ntlgon av

\·å ra vänner få tt hembud. Såda na meddelande

n äro också p åminnelser om

trogna vänner och deras insats. och

fastä n de fy ll a oss med yemod. g e de

ocksi't r ik anledning till tacksäg else.


25 febr. 1~40 SINIMS LAND

43

\ -i sakna ,åra I·änner och medhjälpare,

och den saknaden är dj up

,och inn erli g , men på samma gång

tacka vi Gud för deras kärlek och in­

:--ats j de t arbete, som blivit oss anfi-jr

tro tt, samt för att de lyckligt bärgats

från jordlivets oro och s trid, ­

L~ nder de senaste m ånadern a ha fl e ra

-adana meddela nden nå tt oss, och 1'1

Yi lj a uu erinra (Im några av dem.

l


44

SINIMS LAN D 2S febr. 1940

J. Th. Sandberg 70 år.

Den 4 l11ars inträder ännu en a\' yåra

medarbetare i sjuttioåringarnas led,

n~imligen komministern Bergvik,

Theodor Sal/d berg.

Det iiI' rätt sdrt att fatta att så ar

förhållandet. ty huru väl minnes jag:

icke, käre broder Theodor, då du sont

nyutkommen till Kina, delade mitt

ungkarlshelTI i Tungchowfu CI'ali), och

huruso m vi två nu och då g jorde gcmensamma

missiunsresor i det Jå så

oupparbetade stora distriktet! Sedan

satte du och jag bo. Vi bodde i var Sill

ända av s taden. Tiden gick, och \'i

gjorde ofta påhälsningar hos varandra,

ofta bärande v?lra s må g'ossar på

armen, då vi gingo genom stadens gator!

Senare flytta(l e vi till Yunehcng

och arbetade lyckligt tillsammans i

flera [Ir, du som Missionens nitiske

och aktade finanssekrete rare, samtidigt

med att du undervisade i se minariet.

För all a de gånger våra missionärer

kommo till dig med tomma kassor,

undrande om de hade något att

fordra I Alltid vände de tillbaka med

glädjestrålande a nsikten, ty om n ågon

var villig att hjälpa, nog var det d~l

du! Så fördes du hem till Sverige, och

då din återresa till Kina, på grund av

oroligheter måste uppskjutas, ledde

detta till s lut till att du såg det vara

Guds le'dning för dig att inträcla i kyrkans

tjänst i hemlandet.

Som komminister i Reql'\ ik. l"ppsala

stift, Hälsingland, har du tjänstg

jmt i mer än tio å r, men nu skall du

avg;l S(1111 emeritus och slå dig ner i

Tranas , din gamla hemtrakt, ty du är

född i Linderås. Vi, dina kamrater

och yänner ino m S\'enska iVli ssione ll

i Killa, tacka dig för l;ll1g\'arig. gemensam

tjänst. F örst såsom ombud fÖI­

~\lissionen och seclan som medlem a\'

KO l11l11itten har du, det veta v i, och


25 febr. 1940 SINIMS

gudfruktig lärari nna samt en äldre

kamrat. S0 111 nitäl:;kade för "år frä lsning

och iv ri gt b ~ldo Gud f CJ r oss och

de önig a i klassen.

S;\' led ård Jll:lt sitt slut, och vi stocl o

s nart infö r uppbrottet. Då kom A.u g us t

Berg' till VetIanda iör a tt säg a farväl,

innan han fii rs ta g~ln g en fo r ut t ill Kina.

J-I a ll hijll m ~i t e i missionshuset,

och "j båda \'oro (lär. V i ble"o djupt

g ripna, stäl ldes inför ett a vgörande

och funno den frid, som (i Vergzlr allt

[i;r"t;l nrl. I ";l lllma :-, tund vaknade också

kärleken till mi,,:,i onen, ja, jag tror

nä .~ta n. att den fanl' s där förut, och så

IJt' slöto " j båda. SlJm jl! de lade a llt,

a tt \' i skull e fö rsöka samla några vänner.

när \'i kommo he m till E ksjii. fiir

a tt arbeta för missionen i Kina,"

Under tiden g ill gO ett par lärarinnor

"id Eksjö folkskola och buro på en

läng tan efte r att p ;\. något sätt kunna

Ljäna mi 'siollens H erre. D e hade läst

D111 Erik Folkes l1tresa till Kina och

ii nska(l e a,' hela sitt h järta att få höra

mera 0111 den mis ~ i o n , ha n påbörjat.

n i! kom d:r Gustaf Berg från Nässjö

[Ja besök till vä nn er i Eksjö och be rättade

om det nya a rbe tet, som upptag

its i Kina.

Med stor g lädje gingo de sedan till

verke t. På olika vägar ha de kallelsen

nå tt delll , och cl e voro villiga att gå

in i tjänsten. De blevo trogna som

T()rebedjare och senare som skaffare,

ty att det nya mission.sarbetet be hövde

medel, s tod ju klart fö r dem.

Till o mbud för Missionen kallades

herr Samuel J ohansson, i vars hem d:r

Berg gästat. j'vIed nit och trohet har

han under rle många åren tjänat mi s­

s io nens Herre, genom att if y lla och

förmedla offergåvor och som fö rebecljare

ihågkomma missionsarbetarna

både ute och hemma.

D en första missionsförsäljningen

inbringade kr. 76: So, Summan var ju

ringa, men g lädjen och tacksamheten

till Gucl över att få vara med i missionsgärningen

var stor. Så följde försä

ljningar nästan årligen intill år I925 .

LAND 45

Dfl beslöts clet a tt fö ljallde iu' allo rdna

bö n- och offerchg: i"tället. Vad vi av

ii\'Crfyllcla hjärtan tackade G ud fö r

cl c nna hög tid. R es ultatet bl e,' ii,'er Goo

kr. . något mera än " ad c!c Sl' naste

[lrens fu rsä ljningar inbringa t.

T" cIHle ll1 issio närsa \'skilj n i ngar ha

ägL rUJll in o m "år krets. r len fö rsta

\'ar ,lt' l C)L6. di\ friik (' n .Judi th Ilttltq\'ist

ill\'ig des, och den a ndra tIr 1933, då

,\n'id HjärtlJe rg, en a \ e "[lra egna. utsändes.

.\ !1a cle 1I1[lhäncl a en a,' dc unga, som

fl!' li-) CjO va r m ed. att G ucl en gång

~J..:u ll e 'fo rcl ra henncs son SO!11 offergh.,·a?

S f'l hacle "i (U'l (ått "iir egen representant

därtlte. De lll ;lnga brey en, som

"kre'\ lJ .- he!11 till Mor. fingo " i oHa

riv! a,'. Vi få likso m lev a med ho no m,

rlela ha ns g lädje, dela hans sorg, och

nu. d~ l kri gets far" r lura, bedja Gud

besky dda och be\'ara hono m i gärnIngen.

Juditll J lultl[\ ' i ~ t 11 [l[lehiill kontakkn

med K inak rcbcn gcnom bre" clä rutifrån

och jw sl.ik uncler vistelserna i

hemlandet.

Elsie och Carola lZlHlI' a ll , nU \'a rande

fru arna Bergqllist och Berg ling ,

äbka \·i ock"å att nä lllna SO Il1 "?Ira, ty

de ha ha ft sitt ktrndolTIshem i Eksjö

och ha vuxit upp iblall (! os . Därför

känna " j , a tt de höra os;; till.

D e rl rligen akrkol11 ma ncl e oHerdagarna

ha fi) \, 0.-:-; ,'arit högtid sstunder,

då ,i tillsa mmans fått glädjas och

fröjdas i H erren.

Vid \;Ira ariJn"mötcl1 söka ,i att få

s tillhe t omkrin g Gudsordet men ock­

S?l a tt få ell illblick i missio nsläg et g e­

nom lämplig litte ratu r.

Inte ha "i, SO Ill mång a andra, kun­

Ilat ge stora gih'or, me" \' i söka ,ara

trogna fön'altare al' det )lunel vi få tt.

Under årens lopp har , i!r lilla förening

brt förmcdla niirIllare 25.000 kr.

till S\'


46 SINIMS

LAND

25 febr. 1940

vara med i gärningen. När VI nu se

tillbaka, huru har icke Gud välsignat

och förmerat dctta arbete. Därom

kunna vi, senare tidcrs barn. vittna.

Vi önska instämma med Jesaja:

"Herre, du skall skaffa frid åt oss,

ty allt vad vi hava \lträttat har du

utfört åt os,;." Je-~- 26: 12.

A. H.

Från kommittesammanträdet.

Kuml11itten för S\'('llska l' l issiollclI l

Killa hade dCIl 30 sistlidll~ januari sitt

ordinarie ,-illlcrsa Jllmantriiclc. ])iin-id

hle,-o tre ledamöter, som swclo und"r

cll1val, åter"alda S,'ISOl11 ledamöter. De

vuro: Doktor l{arl Fries, k;J,\lten Oscar

1.1011 Jllal'mborg Od1 mission';ir [ [lIgllst

l1erg. Fru J~sier h'cdberg, som ocks;l

stod under olJl\'al, Ilade hesl:tl11t ulld;J,LJuett

sig i'tten'al. Till ledamot ;J,V Kom­

TIlitten i hennes s tiille "aldes fröken F/sa

Lundblad, Umc;l. 'IiI! Ieclalllot a" Kommitten

pi'! den etter l11i""ionsföres tandarc

Erik }'olke vakanta platsen valdes

t. f. missionsföresLlIldare .lfort-in J.iiLden.

De två suppleanter, vilka nu stodo

under ol11"al, ;ltervaldes. Efte r de nu

förrättade "aielI hesti'tr Koml11 itten av

följande ordinarie ledamöter: Doktor

Karl Fries, ordförande ; missionär August

Berg, yiee ordförande: kapten O.; ·

ear \'on \fall1lhorg . k;t".,


25 febr. 19:10 SIN1MS

LAND 47

kommer att stanna i Sverige, dit han

anlä nt fdn Finland, men vi hoppas att

han medan han är kvar i vårt land skall

kunna besöka flts killiga platser och

tr;iffa S;I många missionsv~inner som

möjligt. D e a\' \'åra vänner som kunna

a no rd na möten för honom och önska att

srl göra torde godhetsfullt meddela detta

till vår expedition. Vi skola sedan göra

V;lrt b ~ista för att planera hans resor så

att de uttalade önskningarna om besök

tillmötesg;ls i den mTln detta ~ir möjligt.

N öd förvandlad till nåd.

Utdrag ur privatbrev frfm fru HaJ/­

na Eriksson, skrivet i Ishih den 10 jan.

1940 .

Nu ha vi redan hunnit några dagar

in på ett nytt år. Gud allena vet, vael

detta å r skal l föra med s ig. Och Gud

vare tack, att clet endast är han, som

vet det. Då slippa vi att gå och Oroa

oss i förväg utan få taga var dag ur

hans hand och få nåden och kraften

samtidigt.

Vi ha firat en lugn och god jul här i

Ishih. Lisa Gustafsson och Runa Hägg

ha varit i Chiehhsien över jul och nyår.

De kommo hem i går och voro så

glada över sin färd. Maria Nylin kommer

antagligen hit på fredag och stannar

väl omkring tio dagar.

Det är mycket oroligt för rövare nu

på vägarna. Ett par av våra kristna

från norra delen av distriktet kom mo

härigenom på väg till Yuncheng. De

mötte vid flera tillfällen rö vare. Flera

uppträdde hotfullt men ingen gjorde

dem något illa.

Det är ett stort Guds under, att

våra evangelister och b ihelkvinnor så

gott som hela hös ten kunnat vara ute

i distriktet på o lika håll. Också härinne

i staden få \'i än Srt länge oförhindrat

fortsätta med vårt a rbete.

Före jul hade vi en veckas hihe lstu-

dier här, ledda av pastor Dei. De voro

t ill s törsta delen ämnade för llngdom,

och jag tror, att Gud hade mycket att

säga flera ungdomar de dagarna.

Vi hade alla de hinnliga, S0111 vi ha

här inom området. samlade hos oss en

kväll i jul. B la n cl dem ä r det också

någr'l flyktingar norrifrån. och de

fle sta a v clem ha läm na t s ig å t Gud

uncler elen hä r bibelveckan. Under vår

lilla julfes t härinne berättade de om

hur Gud dragit, lockat oc h blivit dem

övermäktig. Du kan nog tänka dig, att

det jublade i "åra hjärtan, nä r vi s utto

och lyssnade ti ll deras \'ittnesbÖrd. Vi

ha varit ledsna över clem många gånger,

då v i inte ha kunnat märka någon

rnottaglighet hos dem. De ha kommit

med på mötena, l1len det har också varit

allt. NIen fastän v i inte sett det,

har ändå Guds Ande verkat på deras

hjärtan. E n pi l har träffat då, en annan

då, och nu uncler bibel veckan föl l elen

sista förskansningen. De ha varit ivriga

buddis ter och kommo h it endast

för att söka skydd. De hade föresatt

s ig att inte låta sig påverkas av läran,

men ti ll s lut blev Gud dem för stark.

Så sås det ut ett korn då och ett annat

då, och utan att vi veta det, faller det

i god jord. gror och växer, och till slut

få v i fröjdas åt frukten. Gud göre oss

trogna uncler såendets tid.

*

Du känner ju Ti Ma-nao? Hon har

varit oss och våra kris tna til l bekymmer

rrdlnga gånger. men nu sista gången

hon kom. hade hon något att berätta

. som gjorde oss mycket g lada.

Det hade \'arit rövare i hennes hem,

och de försågo sig grundligt och runclligt

med vad som fanns i hemmet.

lJetta var ju inget glädjande, men det

glädjande \'ar hur fru Ti och hennes

hemfolk reagerade inför detta ovälkomna

besök.

Ett 40--so-tal rovare rusade en

eftermiddag i ~kyml1 il1 gcn in i hennes

hem..-\lIa voro beväpnade, antingen

med sk jutvapen, knivar eller påkar.

Den f i,r~ta. som ck frrlgade efter, var


48 SINIMS

fru Ti, och (le Yille ha pengar, värdesaker

och kläder. ~fen fru Ti hade just

Jämnat hemmet och g ått ö\rer till den

lilla g udstjänstloka len, som de ha i

byn. R ö\'arna hade fl era gånger under

dagen sänt sina spejare till byn och

förvissat sig om att fru Ti var hemma.

Det var henne de fö rst v ille åt .

Hon är ju den, som har hand om a llt i

hemmet. De hade fått uppgift om att

hon yar hemma ; o m hon' inte var i

hemmet, så yar hon säkert i möteslokalen,

ty byn ha de hon inte lämnat.

Mötes lokalen ligger nästan mitt emot

fru Tis hem, och där satt hon och lyssnade

till tumultet utanför. iV/en hur röi'arna

letade och letade, så kU il cle de

illle /11/1/0. dörren till 11löteslolwlen,

trots alt de n var mitt framför dem'

Hade dc funnit dörren och fru Ti, så

hade hon säkert inte sluppit undan

med livet. Inne i hemmet huserade rövarna

vilt. De slogo ä ld ste sonen med

ell tegebten i huvudet (att han inte

dog var ett rent under) fö r a tt pressa

fram pengar. Denne son hade förut

hårdnackat stått emot evangelium,

men endast ett par veckor före överfa

llet hade han böjt sig för Herren

Jesus. Och nu kunde han stå inför de

grymma och inför döden utan fruktan.

En del av hemmets In'jnnliga medlemmar

samlades i köket och båda till

Gud. När rövarna komma utrusande i

kö ket, funno de endast några kvinnor

på knä, R övarna förstodo ju inte,

att de höllo på att bedja till Gud, utan

LAND 25 febr. 1940

trodde. att de intagit en ödmjuk ställnittg

för att blidka dem! O ch de gingo

s in "äg igen utan att göra kvinnorna

något ont I Trots att både fru 'Ii och

de öniga i hell1met ha förlorat mycket

e1\' si na ägoclel a r. t;tcka de dock

Gud, att ingen blev dödad. " Och nu

yeta vi", sä·ga de, "att Yi inte skola

samla oss s katter hä r på jorden, där

tjllvar bry ta sig in och stjäla. Nu vilja

vi sam la oss en skatt i himlen."

När Gud få r sin vi lja fram, då blir

nöden förvandlad till nåd !

Missionstidningen

Sinims Land.

Organ fö r S ,-'ells/w },[issivll,",

utkommer I940 i s in 4.5: e å rg:lng.

Killa,

Tidningen utkommer lned :lO nummer om

:\[\;t. Den inneiniler uppbyggelsea rtiklar,

brev från mi,"ionärcrna, berättelse r från

missionsfältet, meddelanden om hemarbetet

och missionsnotiser från olib fält.

Tidningen ku,ta r: hel t år kr. 2: 25, tre

kvartal kr. l :75, hal v~ r kr. I :25, ett kvartal

kr. 0:90.

Till utlandet kostar den kr. 2:7'5 pr :1 r.

Prenumeration kan verkstälJil s på posten

men ställer det s ig fördelaktigare för Missionen

om den verkställes p:1 dr E xp., Drottningga

lan 55, Stockholrn.

RN!u kt ioJl ell.

IN NEHÅL L:

Källsprång i ödemarken. - Hemförlovade missionsvänner. - 1- Th. Sandberg 70 år. -

Kinaföreningen i Eksjö 50 år. - från Red, och Exp. - Från missionärerna. - Missions,

tidningen Sinims Land.

Expedition: Drottninggatan 55. Telegramadress: "Sinim", Stockholm.

Telefon: 104459. 105473. Postgirokonto n:r 50215.

Stockholm t940. Boktr. A.·B. P. A. Palmers Eftr.

More magazines by this user
Similar magazines