Views
4 years ago

MISSIV - Socialdemokraterna

MISSIV - Socialdemokraterna

MISSIV -

Umeå 2008-01-22 MISSIV Umeå Arbetarekommuns styrelse beslutade att tillsätta fyra olika arbetsgrupper med en ordförande för respektive grupp i enlighet med de olika rådslagsområdena; jobb, välfärd, vårt klimat och vår värld. Respektive ordförande fick sedan i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp och bestämma hur man skulle lägga upp arbetet. Därutöver gick en uppmaning ut till partiorganisationen och till alla sociala föreningar, handikappföreningar och invandrarföreningar i Umeå att också vara med och delta i rådslagsarbetet och inkomma med synpunkter. När det gäller klimatområdet fick undertecknad uppdraget att leda arbetsgruppen, som träffades totalt tre gånger. Arbetsgruppen har särskilt diskuterat i termer om hur mycket av klimatfrågan som kan anses vara energirelaterad. Ett hållbart samhälle måste minska nettoförbrukningen av energi och för varje ändamål använda rätt energikvalitet. Till sin hjälp har arbetsgruppen använt sig av en ”dialog-duk” som ett sätt att skapa större delaktighet och tydlighet i diskussionerna. Utifrån dialog-duken har arbetsgruppen fokuserat på målbild, åtgärder, indikatorer och hinder 1 . Bland det viktigaste har formulerandet av en gemensam vision/målbild för arbetet med klimatförändringar ansetts vara där man ska ta fasta på en miljöbelastning som är långsiktigt hållbar. Visionen måste också innehålla den sociala dimensionen av hållbarhet där demokrati och delaktighet är en framgångsfaktor för att lyckas skapa en hållbar utveckling totalt sett. Med följande dokument och tillhörande sammanfattning samt bilagor vill arbetsgruppen för klimatområdet i Umeå Arbetarekommun inkomma med sina synpunkter till partiets centrala rådslagsarbete. Lena Karlsson Engman Umeå, dag som ovan. 1 Se Esams dialog-duk, bilaga 4

Internationellt program 14 sept - Socialdemokraterna
Partiprogram för Socialdemokraterna Antaget vid partikongressen ...
Ett Stockholm där alla kan bo - Socialdemokraterna
Här kan du ladda ner materialet som uppslag - Socialdemokraternas ...
den socialdemokratiska jordbruksreformen - Socialdemokraterna
Socialdemokraten i Mark - S-info
Möjligheternas Uppsala - Socialdemokraterna
Verksamhetsberättelse Socialdemokraterna i Stockholm
62&,$/'(02.5$7,6. 9$/6(*(5 - Socialdemokraterna
Efter Vaxholm:Mise en page 1 - Socialdemokraterna
Partiprogram för Socialdemokraterna Antaget vid partikongressen ...
VARFÖR DÖDADE NI MINA DÖTTRAR?« - Socialdemokraterna