IFU VT 265 SE 4619-652-73571.indd - Elon

hemexperten.se

IFU VT 265 SE 4619-652-73571.indd - Elon

VT 265

www.whirlpool.com

SE

1


INSTALLATION

INNAN MIKROVÅGSUGNEN ANSLUTS

KONTROLLERA ATT SPÄNNINGEN på typskylten

överensstämmer med spänningen i

ditt hem.

TA INTE BORT SKYDDSPLATTORNA som sitter på ugnsutrymmets

sidovägg.

Skyddsplattorna hindrar att

fett och matsmulor tränger

in i mikrovågskanalerna.

PLACERA UGNEN PÅ ETT STABILT OCH PLANT UNDERLAG

som håller för ugnens vikt och

de kokkärl du ställer in i den.

Hantera ugnen varsamt.

UNDERSÖK UGNEN OCH KONTROLLERA ATT DEN INTE ÄR

SKADAD. Kontrollera att ugnsluckan stänger ordentligt

mot luckans karmar. Töm ugnen och

rengör insidan med en mjuk, fuktig trasa.

ANVÄND INTE MIKROVÅGSUGNEN om elsladden

eller stickkontakten är skadad, om

den inte fungerar korrekt eller om den

har skadats eller tappats. Doppa aldrig

elsladden eller stickproppen i vatten.

Kontrollera att elsladden inte ligger mot

heta ytor. Elektriska stötar, brand och andra

tillbud kan annars bli följden.

PLACERA INTE UGNEN I NÄRHETEN av andra värmekällor.

Det skall vara minst 20 cm fritt utrymme

ovanför ugnen för att tillräcklig ventilation

skall kunna garanteras. Försäkra dig om att utrymmet

under, ovanför och runt mikrovågsugnen

är tomt så att luften kan cirkulera. Mikrovågsugnen

får inte placeras i ett köksskåp.

EFTER ANSLUTNINGEN

UGNEN FUNGERAR endast när luckan är ordentligt

stängd.

OM UGNEN STÅR I NÄRHETEN AV EN TV-APPARAT, RADIO

ELLER ANTENN KAN DEN ge upphov till

störningar.

MIKROVÅGSUGNEN skall vara ansluten till

jord. Tillverkaren påtar sig inget ansvar

för skador på människor, djur eller föremål

om detta krav inte uppfyllts.

Tillverkaren ansvarar inte för problem som

orsakas av att användaren inte har följt

dessa anvisningar.

2 SE


VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

LÄS NOGGRANT OCH SPAR SOM FRAMTIDA REFERENS

BRANDFARLIGT MATERIAL får inte värmas eller

förvaras i eller nära ugnen. Avgivna gaser

och ångor kan medföra brand- eller

explosionsrisk.

ANVÄND INTE MIKROVÅGSUGNEN för att torka

textilier, papper, kryddor, örter, trä,

blommor, frukt eller andra brännbara

material. Det kan börja brinna.

OM DET BÖRJAR BRINNA I ELLER UTANFÖR UGNEN

ELLER OM DET KOMMER RÖK FRÅN UGNEN, håll

ugnsluckan stängd och stäng av ugnen.

Dra ut sladden eller stäng av strömmen

vid säkringen.

ÖVERHETTA INTE MATEN. Det kan börja brinna.

LÄMNA INTE UGNEN UTAN TILLSYN, särskilt inte

om maten värms i papper, plast eller andra

brännbara material. Papper kan förkolna

eller börja brinna och vissa plaster

kan smälta när mat värms.

Lämna inte ugnen utan tillsyn när du använder

mycket fett eller olja som kan

överhettas och fatta eld!

ANVÄND INTE frätande kemikalier eller sprayer

i mikrovågsugnen. Ugnar av denna typ

är endast avsedda för värmning och tillagning

av mat. De är inte avsedda för industri-

eller laboratorieändamål.

HÄNG OCH LÄGG ALDRIG tunga föremål på

ugnsluckan. Det kan resultera i skador

på ugnsutrymmet och gångjärnen.

Luckhandtaget får inte användas till att

hänga saker på.

LÅT INTE BARN ANVÄNDA MIKROVÅGSUGNEN utan

tillsyn förrän de har lärt sig att hantera ugnen

på ett säkert och korrekt sätt och förstår

risken det innebär att använda den på

felaktigt sätt. Barn bör handledas när de

använder andra värmekällor (i förekommande

fall), separat eller i kombination

med mikrovågor, beroende

på att temperaturen

kan bli mycket

hög.

DENNA UGN ÄR INTE AVSEDD

ATT användas av personer (gäller även

barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller

mental förmåga eller av personer som saknar

erfarenhet och kunskap, såvida de inte

har fått vägledning eller anvisningar om

användningen av ugnen av en person som

ansvarar för deras säkerhet.

SE TILL ATT SMÅ BARN inte leker med ugnen.

ANVÄND INTE MIKROVÅGSUGNEN

för att värma mat eller vätskor

i lufttäta behållare.

Om det skapas övertryck i

behållaren kan den explodera

eller orsaka skador när den öppnas.

KONTROLLERA REGELBUNDET ATT LUCKANS tätningslister

och området runt luckan inte är

skadade. Om skador upptäcks i dessa områden

skall ugnen inte användas förrän

den har reparerats av en behörig servicetekniker.

ÄGG

HELA ÄGG, MED ELLER UTAN SKAL, får inte kokas eller

värmas i ugnen. De kan explodera,

även efter att tillagningen

har avslutats.

SE

3


FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

DENNA MIKROVÅGSUGN ÄR UTESLUTANDE AVSEDD FÖR

HUSHÅLLSBRUK!

UGNEN FÅR INTE STARTAS MED MIKROVÅGOR utan att det finns

mat i den. Annars är risken stor att ugnen skadas.

UGNENS VENTILATIONSÖPPNINGAR får inte täckas över.

Att blockera luftintag och luftutlopp kan skada

ugnen och medföra dåliga resultat i matlagningen.

STÄLL IN ETT GLAS VATTEN I ugnen när du skall öva

inställningar av olika slag. Vattnet absorberar

mikrovågsenergin så att ugnen inte skadas.

ANVÄND INTE OCH FÖRVARA INTE mikrovågsugnen

utomhus.

ANVÄND INTE UGNEN NÄRA diskhon i köket, i fuktiga

källarutrymmen, nära simbassänger eller

liknande.

ANVÄND INTE UGNSUTRYMMET som förvaringslats.

TAG BORT FÖRSLUTNINGSKLÄMMOR AV

METALL från pappers- eller plastpåsar

innan påsarna placeras i ugnen.

FRITERING

ANVÄND INTE MIKROVÅGSUGNEN för fritering, eftersom

oljans temperatur inte kan kontrolleras.

VÄTSKOR

TILL EXEMPEL DRYCKER, VATTEN. Vätskan kan bli

överhettad till en temperatur

över kokpunkten utan att det

syns att den kokar. Det finns då

risk att den heta vätskan plötsligt

kokar över.

Följ anvisningarna nedan för att undvika detta:

1. Använd inte kärl med raka sidor och smala

halsar.

2. Rör i vätskan innan du ställer in kärlet i

ugnen och ställ en tesked i kärlet.

3. Låt kärlet stå en kort stund efter uppvärmningen

och rör igen innan du försiktigt

tar ut kärlet ur ugnen.

VAR FÖRSIKTIG

SKAFFA MER INFORMATION i en kokbok för mikrovågsugnar.

Detta är speciellt viktigt när du

skall laga eller värma mat som innehåller alkohol.

INNAN DU SERVERAR BARNMAT I NAPPFLASKA

ELLER BARNMATSBURKAR som har

värmts i ugnen måste du alltid

kontrollera temperaturen

och röra i maten. Då fördelas värmen jämnt samtidigt

som risken för skållning och brännskador

undviks.

Ta av lock och nappar innan maten värms!

ANVÄND GRYTLAPPAR ELLER GRYTVANTAR för att

undvika brännskador när du tar ut heta

kokkärl och formar ur ugnen. Åtkomliga

delar av ugnen kan bli heta under användningen.

Se till att barn vistas på avstånd.

4 SE


TILLBEHÖR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

PÅ MARKNADEN finns det många olika sorters tillbehör.

Kontrollera att de är lämpade för mikrovågsugnar

innan du gör några inköp.

KONTROLLERA ATT DE KÄRL DU TÄNKER ANVÄNDA för

matlagningen är ugns- och

mikrovågssäkra.

KONTROLLERA ATT DEN MAT OCH DE TILLBEHÖR som

ställs in i ugnen inte kommer i direkt kontakt

med ugnsutrymmets väggar eller tak.

Detta gäller speciellt tillbehör som helt

eller delvis är tillverkade av metall.

OM TILLBEHÖR SOM INNEHÅLLER METALL kommer i

kontakt med ugnens väggar eller tak när ugnen

används kan det bildas gnistor och ugnen

kan skadas.

FÖRSÄKRA DIG ALLTID OM att glasplattan kan snurra

obehindrat innan du startar ugnen. Om glasplattan

inte kan rotera obehindrat bör du använda

ett mindre kärl.

STORA KÄRL

TRYCK PÅ GLASPLATTANS STOPPKNAPP när kärlet är så

stort att det inte kan rotera obehindrat i ugnen.

Denna funktion kan endast användas

när tillagningen sker med enbart mikrovågor.

Knappen fungerar

inte med andra

funktioner.

RULLSTÖD

RULLSTÖDET SKALL SITTA under glasplattan.

Placera aldrig något annat

tillbehör på detta stöd.

Montera rullstödet i ugnen.

GLASPLATTA

DEN ROTERANDE GLASPLATTAN skall användas vid

samtliga tillagningsmetoder.

Den samlar upp droppande

vätskor och matpartiklar som

annars skulle fläcka och smutsa

ned ugnens interiör.

Placera glasplattan på rullstödet.

CRISPHANDTAG

ANVÄND DET MEDFÖLJANDE CRI-

SPHANDTAGET för att lyfta ut den heta

crisppannan ur ugnen.

CRISPPANNA

LÄGG MATEN DIREKT I CRISPPANNAN.

Använd alltid glasplattan

som underlag när du använder

crisppannan.

PLACERA INGA TILLBEHÖR i

crisppannan, eftersom den snabbt

blir mycket het och det finns risk att

tillbehöret skadas.

CRISPPANNAN kan förvärmas innan den används

(max. 3 min). Använd alltid crispfunktionen vid

förvärmning av crisppannan.

SE

5


STARTSKYDD / BARNSPÄRR

DENNA AUTOMATISKA SÄKERHETSFUNKTION KOPPLAS IN

EN MINUT EFTER att ugnen har återgått till

viloläge. (Ugnen är i viloläge när 24-

timmarsklockan visas i teckenfönstret

eller, om klockan inte har ställts,

när teckenfönstret är släckt).

FÖR ATT KOPPLA UR KNAPPLÅSET måste du öppna

och stänga ugnsluckan. Annars visas “door“

(LUCKA) i teckenfönstret.

DOOR

TIMER

q

ANVÄND DENNA FUNKTION när du behöver en äggklocka för att kunna

ställa in exakt tid för att koka ägg, jäsa degar, osv.

- +

w

q

w

e

TRYCK PÅ KLOCKKNAPPEN.

VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN FÖR ATT STÄLLA IN TIDEN som skall mätas.

TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.

BLINKANDE KOLON anger att timern arbetar.

Micro Grill Crisp

Jet

Defrost

Jet Menu

Crisp

NÄR NEDRÄKNINGEN ÄR KLAR hörs det en ljudsignal.

e

NÄR KLOCKKNAPPEN TRYCKS IN EN GÅNG visas den tid som återstår av

timerinställningen. Tiden visas i 3 sekunder, varefter timern återgår

till att visa tillagningstiden (om ugnen används).

FÖR ATT STÄNGA AV TIMERN när den arbetar i bakgrunden till en annan

funktion måste du först placera timern i förgrunden genom att

trycka på klockknappen och sedan stoppa den genom att trycka på

stoppknappen.

6 SE


AVBRYTA ELLER STOPPA TILLAGNINGEN

AVBRYT TILLAGNINGEN SÅ HÄR:

ÖPPNA UGNSLUCKAN NÄR DU VILL

AVBRYTA TILLAGNINGEN för att

kontrollera, vända eller röra

i maten. Inställda funktioner

bibehålls i 10 minuter.

OM DU VILL FORTSÄTTA TILLAGNINGEN

STÄNGER DU UGNSLUCKAN och trycker på startknappen

EN GÅNG. Tillagningen fortsätter

då från den punkt där programmet

avbröts.

TRYCKER DU PÅ STARTKNAPPEN TVÅ

GÅNGER ökas tiden med 30 sekunder.

OM DU VILL AVSLUTA TILLAGNINGEN

TAR DU UT MATEN, stänger luckan och

trycker in stoppknappen.

ANMÄRKNING: Efter användningen av ugnen lyser

ugnslampan innan stoppknappen trycks in.

Detta är normalt.

EN LJUDSIGNAL LJUDER OCH UPPREPAS EN gång i minuten

i 10 minuter efter programmets slut.

Tryck på stoppknappen eller

öppna luckan för att stoppa

ljudsignalen.

ANMÄRKNING: Om luckan öppnas och sedan

stängs behålls de aktuella inställningarna endast

i 60 sekunder efter avslutad tillagning.

KLOCKA

- +

Micro Grill Crisp

Jet

Defrost

q e t

w r

Jet Menu

Crisp

NÄR MIKROVÅGSUGNEN ANSLUTS TILL ELNÄTET FÖRSTA GÅNGEN eller efter

strömavbrott aktiveras klockfunktionen automatiskt.

q

w

e

r

t

HÅLL KLOCKKNAPPEN intryckt (i 3 sekunder) tills den vänstra siffran

(timmar) börjar blinka.

VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in timtalet.

TRYCK PÅ KLOCKKNAPPEN IGEN (de två högra siffrorna (minuter)

blinkar).

VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in minuttalet.

TRYCK PÅ KLOCKKNAPPEN IGEN.

KLOCKAN ÄR INSTÄLLD och fungerar.

OM DU INTE LÄNGRE VILL ATT KLOCKAN SKALL VISAS behöver du bara hålla

klockknappen intryckt i 3 sekunder och därefter trycka på stoppknappen.

FÖR ATT KOPPLA IN KLOCKFUNKTIONEN IGEN följer du anvisningarna ovan.

ANMÄRKNING: HÅLL UGNSLUCKAN ÖPPEN NÄR DU STÄLLER KLOCKAN. Du har då

10 minuter på dig för att ställa klockan. Annars har du bara 60 sekunder

på dig för varje enskilt steg.

SE

7


TILLAGNING OCH VÄRMNING MED MIKROVÅGOR

ANVÄND DENNA FUNKTION för normal tillagning och värmning av grönsaker,

fisk, potatis och kött.

- +

w

q

Micro Grill Crisp

q

w

e

TRYCK PÅ MIKROKNAPPEN för att ställa in effekten.

VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in önskad tillagningstid.

TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.

NÄR TILLAGNINGEN HAR BÖRJAT

kan du enkelt öka tiden med 30 sekunder genom att trycka på

startknappen. Varje tryck ökar tiden med 30 sekunder. Du kan också

minska eller öka tiden genom att vrida på inställningsratten.

Jet

Defrost

Jet Menu

Crisp

e

Effekt

JET

(800 W)

ENDAST MIKROVÅGOR

Användning:

VÄRMNING AV DRYCKER, vatten, klara soppor, kaffe, te och annan mat med hög vattenhalt.

Om rätten innehåller ägg eller grädde bör ett lägre effektläge väljas.

650 W TILLAGNING AV fisk, grönsaker, kött, etc.

VAL AV EFFEKTNIVÅ

500 W

FÖRSIKTIG TILLAGNING av t.ex. såser med hög proteinhalt, ost- och äggrätter samt för att

avsluta tillagningen av gryträtter.

350 W SJUDNING AV STUVNINGAR, smältning av smör.

160 W UPPTINING. Mjukgöring av smör och ost.

90 W MJUKGÖRING av glass.

8 SE


JET START (SNABBSTART)

ANVÄND DENNA FUNKTION för snabb värmning av mat med hög vattenhalt

såsom klara soppor, kaffe eller te.

q

TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.

- +

DENNA FUNKTION STARTAR AUTOMATISKT med full mikrovågseffekt och tilllagningstiden

inställd på 30 sekunder. Varje tryck ökar tiden med 30

sekunder. Du kan också minska eller öka tiden genom att vrida på

inställningsratten efter att funktionen har startat.

Micro Grill Crisp

Jet

Defrost

Jet Menu

Crisp

q

MANUELL UPPTINING

FÖLJ ANVISNINGARNA i “Tillagning och värmning

med mikrovågor” och välj effektnivå 160 W vid

manuell upptining.

ÖVERVAKA OCH KONTROLLERA MATEN DÅ OCH DÅ. Ju mer

erfarenhet du får, desto lättare blir det att avgöra

hur lång tid som behövs för olika mängder.

FRYST MAT I PLASTPÅSAR, plastfolie eller pappersförpackningar

kan placeras direkt i ugnen under

förutsättning att förpackningen inte har

några delar i metall (t.ex. förslutningar

med metalltråd).

FORMEN PÅ FÖRPACKNINGEN påverkar upptiningstiden.

Mat i platta förpackningar

tinar fortare än omfångsrika och

massiva block.

SEPARERA DELARNA när de börjar tina.

Enskilda skivor tinar snabbare.

SKYDDA DE TUNNASTE DELARNA (T.EX.

KYCKLINGLÅR OCH KYCKLINGVINGAR)

med små bitar aluminiumfolie

när de börjar bli varma.

VÄND PÅ STORA MATSTYCKEN efter halva upptiningstiden.

KOKT MAT, STUVNINGAR OCH KÖTTSÅSER tinar

bättre om du rör i dem under upptiningen.

DET ÄR BÄTTRE ATT TINA lite för lite och låta

upptiningen avslutas under vilotiden.

VILOTIDEN EFTER UPPTININGEN FÖRBÄTTRAR ALLTID RE-

SULTATET eftersom värmen då sprids och fördelas

jämnare i hela livsmedlet.

SE

9


JET DEFROST (SNABBUPPTINING)

ANVÄND DENNA FUNKTION för upptining av kött, kyckling, fisk, grönsaker

och bröd. Jet Defrost-funktionen bör endast användas för livsmedel

med en nettovikt mellan 100 g och 2,5 kg.

q

- +

Micro Grill Crisp

Jet

Defrost

w

Jet Menu

Crisp

e

PLACERA ALLTID MATEN på glasplattan.

q

w

e

TRYCK EN ELLER FLERA GÅNGER PÅ JET DEFROST-KNAPPEN för att välja

önskad matklass.

VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in matens vikt.

TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.

HALVVÄGS GENOM UPPTININGSPROCESSEN STANNAR ugnen med uppmaningen

(turn food) VÄND MATEN.

Öppna luckan.

Vänd maten.

Stäng ugnsluckan och tryck på startknappen.

ANMÄRKNING: Ugnen fortsätter automatiskt efter 2 minuter om maten

inte har blivit vänd. I detta fall tar upptiningen längre tid.

10 SE


UGNEN BEHÖVER VETA matens nettovikt.

JET DEFROST (SNABBUPPTINING)

FRYST MAT:

OM VIKTEN ÄR LÄGRE ELLER HÖGRE ÄN DEN

REKOMMENDERADE följer du anvisningarna

i “Tillagning och värmning med mikrovågor”

och väljer 160 W vid upptining.

FRYST MAT:

OM MATENS TEMPERATUR ÄR HÖGRE ÄN DJUP-

FRYST (-18°C) ställer du in en lägre vikt.

OM MATEN ÄR kallare än djupfryst (-18°C)

ställer du in en högre vikt.

q

w

e

r

t

MATKLASS MÄNGD TIPS

KÖTT 100 G - 2 KG Köttfärs, kotletter, köttskivor, stekar.

FÅGEL 100 G - 2,5 KG Kyckling, hel, delar eller filéer.

FISK 100 G - 1,5 KG Hel, i skivor eller filéer.

GRÖNSAKER 100 G - 1,5 KG Blandade grönsaker, ärtor, broccoli, etc.

BRÖD 100 G - 1 KG Limpa, bullar, kuvertbröd.

OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade

följer du anvisningarna i "Tillagning och värmning med mikrovågor" och väljer 160 W vid

upptining.

SE

11


GRILL

ANVÄND DENNA FUNKTION för att snabbt ge maten en aptitretande, gyllenbrun

yta.

q

w

e

TRYCK PÅ GRILLKNAPPEN.

VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in önskad tillagningstid.

TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.

- +

Micro Grill Crisp

Jet

Defrost

q

w

Jet Menu

Crisp

e

MED ETT TRYCK PÅ GRILLKNAPPEN kan grillelementet kopplas på och av

under grillningen. Timern fortsätter att räkna ned tillagningstiden

även om grillelementet stängs av.

KONTROLLERA ATT REDSKAPEN som skall användas för grillningen är

ugnssäkra och tål grillens höga temperatur.

ANVÄND INTE PLASTREDSKAP när du grillar. De kommer att smälta. Trä

och papper är inte heller lämpliga material.

12 SE


GRILL KOMBI

ANVÄND DENNA FUNKTION för tillagning av t.ex. gratänger, lasagne, fågel

och bakad potatis.

- +

e

w q

Micro Grill Crisp

q TRYCK PÅ GRILLKNAPPEN .

w

e

r

TRYCK PÅ MIKROKNAPPEN för att ställa in effekten.

VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in tillagningstiden.

TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.

UNDER TILLAGNINGEN kan du sätta på och stänga av grillelementet genom

att trycka på grillknappen. När grillen används är mikrovågseffekten

begränsad.

Jet

Defrost

Jet Menu

Crisp

DU KAN stänga av mikrovågorna genom att minska mikrovågseffekten

till 0 W. Vid 0 W kopplar ugnen över till endast grillfunktionen.

r

KONTROLLERA ATT REDSKAPEN som skall användas för grillningen är

ugnssäkra och tål grillens höga temperatur.

ANVÄND INTE PLASTREDSKAP när du grillar. De kommer att smälta. Trä

och papper är inte heller lämpliga material.

VAL AV EFFEKTNIVÅ

GRILL KOMBI

Effekt

Användning:

650 W TILLAGNING AV grönsaker och gratänger

350 - 500 W TILLAGNING av kyckling och lasagne

160 - 350 W TILLAGNING AV fisk och frysta gratänger

160 W TILLAGNING av kött

90 W GRATINERING av frukt

0 W BRYNING, enbart under tillagningen

SE

13


CRISP

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT värma och tillaga pizza och annan

degbaserad mat. Crispfunktionen är också lämplig för att steka bacon,

ägg, korv, hamburgare, etc.

- +

q

w

e

TRYCK PÅ CRISPKNAPPEN.

VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in önskad tillagningstid.

TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.

Stop

Micro Grill Crisp

Jet

Defrost

w

q

Jet Menu

Crisp

e

Jet

Start

NÄR CRISPFUNKTIONEN ANVÄNDS GÅR DET INTE ATT ändra effektnivån eller

sätta på/stänga av grillfunktionen.

MIKROVÅGORNA OCH GRILLEN samverkar automatiskt för att värma

crisppannan. På så sätt får crisppannan snabbt den temperatur som

krävs för att maten skall få rätt färg och krispighet.

KONTROLLERA ATT crisppannan står mitt på glasplattan.

UGNEN OCH CRISPPANNAN blir mycket heta när denna funktion används.

PLACERA ALDRIG DEN HETA CRISPPANNAN på värmekänsliga underlag.

VAR FÖRSIKTIG OCH VIDRÖR INTE ugnstaket ovanför grillelementet.

ANVÄND GRYTLAPPAR

eller det speciella crisphandtaget när du

skall ta i den heta crisppannan.

ANVÄND ENDAST den medföljande crisppannan tillsammans

med crispfunktionen. Andra crisppannor

som finns på marknaden ger inte korrekta resultat

med denna funktion.

14 SE


JET MENY CRISP

DENNA FUNKTION ANVÄNDS för att laga olika typer av fryst mat.

UGNEN väljer automatiskt tillagningsmetod, tid och effekt.

- +

q

w

e

TRYCK EN ELLER FLERA GÅNGER PÅ JETMENY CRISPKNAPPEN för att välja

önskad matklass (se tabellen).

VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in matens vikt.

TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.

w

Micro Grill Crisp

VISSA MATKLASSER KRÄVER att man tillsätter mat, vänder eller rör i maten

under tillagningen (varierar mellan olika modeller). I dessa fall

stoppar ugnen och uppmanar dig att göra detta.

Jet

Defrost

Jet Menu

Crisp

e

q

OM DU INTE ÖPPNAR LUCKAN INOM 2 MINUTER EFTER UGNENS UPPMANING

KOMMER FÖLJANDE ATT SKE:


TILLSÄTT

RÖR

VÄND

Ugnen stoppas och övergår till viloläge (standby).

Tillagningsprocessen fortsätter. Det kan hända

att slutresultatet inte blir optimalt i detta fall.

Tillagningsprocessen fortsätter. Det kan hända

att slutresultatet inte blir optimalt i detta fall.

Öppna luckan.

Tillsätt mat, rör eller vänd på maten.

Stäng ugnsluckan och tryck på startknappen.

SE

15


JET MENY CRISP

q

w

e

r

t

y

u

i

MATKLASS

REKOMMENDERAD

MÄNGD

TILLBEHÖR SOM SKALL

ANVÄNDAS

RISRÖRA 300 G - 650 G SÄTT IN DEN TOMMA CRISPPANNAN.

TILLSÄTT MATEN NÄR “TILLSÄTT

MATEN” VISAS

PASTARÖRA 250 G - 550 G SÄTT IN DEN TOMMA CRISPPANNAN.

BUFFALO WINGS /

KYCKLINGNUGGETS

TILLSÄTT MATEN NÄR “TILLSÄTT

MATEN” VISAS

UNDER

TILLAGNINGEN

RÖR I MATEN

RÖR I MATEN

250 G - 500 G CRISPPANNA VÄND MATEN

POMMES FRITES 250 G - 500 G CRISPPANNA RÖR I MATEN

PIZZA 250 G - 750 G CRISPPANNA

QUICHE 250 G - 600 G CRISPPANNA

PANERAD FISK /

FISKPINNAR

CORDON BLEU/

KYCKLINGSKIVOR

250 G - 500 G SÄTT IN DEN TOMMA CRISPPANNAN.

1 - 4 ST

(100-125 G PER ST)

TILLSÄTT MATEN NÄR “TILLSÄTT

MATEN” VISAS

SÄTT IN DEN TOMMA CRISPPANNAN.

TILLSÄTT MATEN NÄR “TILLSÄTT

MATEN” VISAS

VÄND MATEN

VÄND MATEN

OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade

följer du anvisningarna i ”Tillagning och uppvärmning med mikrovågor”.

ANMÄRKNING:

Små mängder olja eller smör kan läggas i crisppannan när den skall förvärmas.

16 SE


JET DRYCK

JET DRYCKFUNKTIONEN gör det enkelt att snabbt värma 1-4 koppar te,

kaffe eller annan dryck.

q

w

TRYCK PÅ JET DRYCK-KNAPPEN en eller flera gånger för att välja antal

koppar som skall värmas.

TRYCK PÅ START-KNAPPEN.

- +

1 KOPP MOTSVARAR 150 ml dryck.

Micro Grill Crisp

PLACERA EN TESKED I VARJE KOPP FÖR ATT UNDVIKA ATT DRYCKEN kokar

över.

Jet

Defrost

q

Jet Menu

Crisp

w

SE

17


RENGÖRING AV UGNEN är normalt det enda underhåll

som krävs. Dra alltid ut sladden ur eluttaget

innan mikrovågsugnen rengörs.

OM UGNEN INTE HÅLLS REN kan ugnsytorna ta skada,

vilket i sin tur kan reducera ugnens livslängd

och orsaka farliga situationer.

ANVÄND INTE SKURSVAM-

PAR INNEHÅLLANDE METALL,

RENGÖRINGSMEDEL MED SLIP-

MEDEL, stålull, skurtrasor

eller dylikt. Det kan skada

kontrollpanelen och ugnens övriga ytor.

Använd en trasa och ett milt rengöringsmedel

eller hushållspapper fuktat med

fönsterputs. Spraya fönsterputsmedlet på

hushållspapperet.

SPRAYA INTE direkt på ugnsytorna.

TA UT GLASPLATTAN OCH RULLSTÖDET då

och då och rengör ugnsutrymmets

botten. Detta är speciellt

viktigt om något kokat över eller

spillts ut i ugnen.

GLASPLATTAN SKALL ALLTID VARA PÅ PLATS när denna

mikrovågsugn används.

ANVÄND ALDRIG UGNEN när glasplattan tagits

ut för rengöring.

ANVÄND en mjuk och fuktig trasa och ett milt

rengöringsmedel för att rengöra ugnens insida,

luckans front och baksida samt listerna

runt öppningen.

SE TILL ATT DET INTE SAMLAS FETT och matpartiklar

på luckans kanter.

SVÅRA FLÄCKAR går lättare att få bort om du ställer

in en kopp med vatten och låter koka i 2-3

minuter. Ångan mjukar upp fläckarna.

OBEHAGLIG LUKT I UGNSUTRYMMET KAN MOTVERKAS GE-

NOM ATT ett glas vatten med citronsaft ställs in i

ugnen och får koka i ett par minuter.

ANVÄND INTE ÅNGRENGÖRARE för att rengöra

mikrovågsugnen.

GRILLELEMENTET behöver inte rengöras eftersom

den höga värmen förbränner eventuella stänkfläckar,

men taket ovanför elementet måste

rengöras då och då. Rengör med en mjuk och

fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel.

Om grillfunktionen inte används regelbundet,

måste den köras i minst 10 minuter en gång per

månad. Avsikten med detta är att fettstänk och

matrester bränns bort så att brandrisk motverkas.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

18 SE

KAN MASKINDISKAS:

RULLSTÖD

GLASPLATTA

CRISPHANDTAG

MILD RENGÖRING:

CRISPPANNAN skall rengöras med vatten och ett

milt diskmedel. Envis smuts går att få bort med

en skurtrasa och ett milt rengöringsmedel.

LÅT ALLTID crisppannan svalna

innan du rengör den.

SKÖLJ INTE crisppannan under rinnande

vatten och doppa den inte i vatten när

den är het. Den skadas om den kyls för

snabbt.

ANVÄND INTE STÅLULL. Stålull repar

crisppannans yta.


FELSÖKNING

OM UGNEN INTE FUNGERAR, kontrollera nedanstående

punkter innan du tillkallar service:
Att glasplattan och rullstödet är på plats.

Att stickproppen sitter ordentligt i eluttaget.

Att luckan är ordentligt stängd.

Att säkringarna är hela och att det inte är

strömavbrott.

Att ugnen har god ventilation.

Vänta tio minuter och prova sedan om ugnen

fungerar.

Öppna och stäng luckan en gång innan du

försöker igen.

SYFTET MED DENNA KONTROLL ÄR ATT undvika onödiga

serviceinsatser som du själv måste bekosta.

Uppge ugnens typnummer och serienummer

när du kontaktar service (se serviceetiketten).

Se garantisedeln för ytterligare information.

ELSLADDEN FÅR ENDAST BYTAS UT MOT en original

elsladd som kan beställas

genom vår serviceorganisation.

Elsladden får endast

bytas ut av en behörig servicetekniker.

SERVICE FÅR ENDAST UTFÖRAS AV

EN BEHÖRIG SERVICETEKNIKER. Att

utföra service eller reparation

som kräver att kåpor som skyddar

mot mikrovågsenergi avlägsnas

är farligt för alla som

saknar erforderlig utbildning.

AVLÄGSNA ALDRIG NÅGON KÅPA ELLER

NÅGOT HÖLJE.

MILJÖTIPS

ALLT FÖRPACKNINGSMATERIAL kan återvinnas,

vilket framgår av återvinningssymbolen.

Följ lokala

bestämmelser om avfallshantering.

Förvara material

som kan innebära risker för

barn (plastpåsar, polystyren och dylikt)

utom räckhåll för barn.

DENNA PRODUKT är märkt enligt EG-direktiv

2002/96/EC beträffande elektriskt och elektroniskt

avfall (Waste Electrical och Electronic

Equipment, WEEE). Genom att säkerställa en

korrekt kassering av denna produkt bidrar du

till att förhindra potentiella, negativa konsekvenser

för vår miljö och vår hälsa, vilket däremot

kan bli följden om produkten inte hanteras

på rätt sätt.

SYMBOLEN på produkten eller i dokumenten

som medföljer produkten

anger att den inte får behandlas

som vanligt hushållsavfall.

Den skall i stället

lämnas in vid en återvinningscentral

för återvinning av elektrisk

och elektronisk utrustning.

PRODUKTEN MÅSTE KASSERAS

enligt lokala miljöbestämmelser

om avfallshantering.

FÖR MER INFORMATION om hantering, återvinning

och återanvändning av denna produkt, var

god kontakta de lokala myndigheterna, ortens

sophanteringstjänst eller butiken där produkten

inhandlades.

GÖR UGNEN OBRUKBAR GENOM ATT klippa av elsladden

innan den skrotas.

SE

19


ENLIGT IEC 60705.

IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION) har utvecklat en standard för jämförande provning

av uppvärmningsprestanda hos olika mikrovågsugnar. Vi rekommenderar följande för denna mikrovågsugn:

Test Mängd Ungefärlig tid Effektnivå Kärl

12.3.1 1000 G 14 MIN 650 W PYREX 3.227

12.3.2 475 G 5½ MIN 800 W PYREX 3.827

12.3.3 900 G 16 MIN 650 W PYREX 3.838

12.3.4 1100 G 20-22 MIN GRILL + 650 W PYREX 3.827

13.3 500 G 3 MIN 6 SEK JET DEFROST (SNABBUPPTINING)

461965273571

20 SE

SE

Whirlpool är ett registrerat varumärke som tillhör Whirlpool USA

More magazines by this user
Similar magazines