VT-75 nr 84.pdf - BADA - Högskolan i Borås

bada.hb.se

VT-75 nr 84.pdf - BADA - Högskolan i Borås

FORT'EC~NG @ER ETT URVAL GESTALTZE I

\ PIIR ~H$C


FÖRTECKRITJG OVER PÄR R~DSTROI~S SKÖNLITTERÄRA VERK (REDOVISADE I SVENSK

BOKFORTECKNING) MED ANGIVANDE AV INDEXEXADE PERSOXER

,

Ballsne: till manen (1958), roman av Pär Rådström.

Indexerade personer:

Berrac, Cyril Bussi, Nancy Erik Jameson, James Kalb, Hugo

Roxane

m Bengtsson & kärleken (1953), roman av Par ad ström.

Indexerade personer:

Andersson, Karl Bengtsson, Greg Bengtsson, Lena Dona Elina

Nordström, Karin Riman

Den korta resan (1963), litterär berättelse av Par Rådström.

Den korta resan (1968), s jälvbiograf iska och litterara berattelser

av Par Rådström.

Indexerade personer:

Armstrong, Louis Radström, Karl Johan Sandburg, Carl Skepparn

Vanetti, Carlo

inga blommor vissnade (19461, roman av Pär Rådström.

Indexerade personer:

Greg-. Hans Henry Jerry Marianne Shaw, Barbara

mrdet. En sörml5ndsk herrgårdsronan (1962), roman av Par Radström.

Indexerade personer:

Anna Bergman, Astrid Bergman, George Bergman, Jacob

Björnskog, Elsa Christina Jarnheden, Rosa Johanson

Paris. En kärleksroman (1955), roman av Par Rådström.

Indexerade personer:

Crumbley, Georgianna Favart, Jacqueline Ford, Conrad Rodman

Jennings, Margaret Logan, Frank Phanariot, Darius Opitz, Erich

Ponce-Cauchy, Pierre Simon Renberg, Paul Sjubarow, Michail

Spinaud Svoboda, Alois Younghusband, Peter

- Par Rådström i press och radio (1968), noveller, dagskritik m m

av Par Rådström.

Indexerade personer:

Andersson, Lars Gunnar Arpenryd, Kurt Olof Björkman, Karia Margareta

Landgren, Jonas Lundberg, Erik Jahan Lundberg, Karl Ewald

Penteb jär, Roger &e


- Ro utan Aror (1961), nov5ller av Par Radström.

Indexerade personer:

Ahqvist, Carl Jonas Love Andersson, Kent Beppo Birague, Jean

Blom, Leonidas Fra Diavolo Gean le Richelieu Pumpen

Somrgiisterna. Provisoriska memoarer (l960), roman av Par Rådström.

Indexerade personer:

Anders Eriksson,Britta Forssberg,Ulla Katarina

Lindholm, Kristina Renberg, Paul Skepparn

St järnan under kavajslaget (1949), roman av Pär Rådström.

Indexerade personer:

Cregan, Lloyd Försangaren Hyde, Stephen Kagawitj Knud

Napoleon Shenkar, Helen Sidney Whyman, Alethea -n, Roger

Tiden väntar inte (1952)~ roman av Pär adström.

indexerade personer:

Bengbsson, Greg Lisa Lund Sachsenhausen, Gregor Johann von

Söderman

Ärans portar (1954), roman av Par Rådström.

Indexerade personer:

Bengtsson, Greg Bengtsson, Lena eriksson, lasse

Felixson, Astolf Svensson, Georg Undén, Ulla-Brit'ca

Översten (1961), roman av Pär Rådström.

indexerade personer:

Bergström, Katarina Ching, Jimmy Cinotti, Elsa Fra ~iavolo

Nivelle, Jean Renberg, Paul Renner, Peter Will.iams, Irene

Överst en


ALFABETISK FÖRTECKXING OVER ETT URVAL GESTALTEX I P& R ~ T R O SKON- I ~

LITT"~&U

rn~

Alethea Inlpan

Se IJhyman, Alethea

Almsvist, ~arl Jonas Love blir nästan mördad av öfverste Gustafson, "tidigare

känd som Hans Ma jestat Gustaf IV Adolf l1 i novellen Almqvist vaknar ur Pär Rådströms

R o u t a n å r o r (även omnanint i romanen Ö v e r s t e n).

Alois Svoboda

Se Svoboda, Aiois

Andermatt

Se Andersson, Lars Gunnar

Anders, en mycket god van till berättaren som han dock blir arg på, har en

romans med Kristina Lindholm i Par Rådstr~ms S o m m a r g a s t e r n a.

Anderssoq

Se Riman

Andersson, Karl, änkling, ar innehavare av Drottningmodet, den affär som

Greg gör en annons för i Pär Rådströms G r e g B e n g t s s o n &

karleken.

Andersson, Kent Ove Harry åker på sin nioårsdag ensam in till Stockholm

från Rågsved för att titta på staden där han är född i noveiien En marsdag

1959 ur Par Rådströms R o u t a n å r o r.

Andersson, Lars Gunnar, 37-årig kamrer som hellre vill heta Andermatt,

titelpersonen i novellen Kamrer Andersson ur 'P.a+CsB-1*:8 s t r Ö m i

p r e s s och radio.

- Anna var trotjänarinna i George Bergmans barndomshem i Par Rådströms

Mordet.

Armstrong, Louis wSatchmo, jazzmusikern är porträtterad i Möte med huis

ur Pär Rådströms D e n k o r t a r e s a n (1968).

Br~enqd, Kurt Olof, under bopepoken kallad Slam, blir musikhandelsbiträde

och basist, gifter sig med Katarina Ekberg samt öppnar egen radio- och TVaffär,

titelpersonen i novellen Slam Arpenryd ur P ä r R å d s t r ö m

i p r e s s och radio.

Astolf Felixson

Se Felixson, Astolf


Astrid, Bergman

Se Bergman, Astrid

Barbara Shaw

. Se Shaw, Barbara

&&sson, pastor i missionsförsamlingen i Norrhamra i Pär Rådströms

T i d e n v a n t a r inte.

Benwtsson, Greg, eg. Gregorius, skriver som ung journalist det fingerade landet

Baravias historia, har varit till sjöss en kort tid, jobbar med reklam, gifter

sig med Lena kelter och bor vid sin död granne ned Astolf Felixson i Par

1

Ridströms T i d e n v ä n t a r inte, G r e g B e n g t s s o n &

kärleken, Ä;?rians p o r t a r .

Bengtsson, Lena, tidigare Kelter, självständig, vacker ung kvinna som gifter

sig med Greg och så småningom fin. Astolf Felixson till granne i Par Rådströms

G r e g B e n g t s s o n & kärleken, Ä r a n s p o r t a r .

Beppo, clownen i noveiien Var ar Fra Diavolo? ur Par Rådströms R o u t a n

Bror.

Berman, Astrid, som byggde .sin tillvaro på att Inget skulle förändras, var

mor till George Bergman i Pär Rådströms M o r d e t.

Bergman, George ar en 36-irig f d trollkarl som hotad av blindhet Atervänder

till sitt tomma barndomshem Ekvik för att söka sig själv och göra upp med sina

minnen i Par Rådströms M o r d e t.

Ber man, Ingrid

Se Bergström, Katarina

Ber-n, Jacob -Doktor Bergman-, en auktoritar person som teg i stället för att

skalla när han blev arg, var far till George Bergman i Par Rådströms

Mordet.

Bergström, John,Esquire, funderande potatisskzlare, senare smörjare, p&

M/T Kalypso -som Greg Bengtsson varit på en kort tid- ar inte längre människa

utan sjöma8, d v s han står inte längre ut med att gå i land, aven kaiiad Jonne

i Pär Rådströms A r a n s p o r t ar.

Bergström, Jonne

Se Bergström, John

Bernström, Katarina, arinskilt 35-årigt bokhandelsbitrade i Örjansvik, är

dubbelgångare till .Ingrid Bergman, kallas aven Karen i Par Rådströms

Översten.


Berrac, Cyril Guy Barton Alexander, kallas Cy, en kvick och vemodig arg ung

man, f d bbittisk diplomat som bl a försökt skriva en bok i Kalabrien, blir

föreläsare och impressario i USA där han söker efter sin stora kärlek Roxane

i Par Rådströms B a 11 o n g t i l l m å n e n.

Birame, Jean, den torterade mannen son får träffa forst sin mor, sedan sin

far inovellen Hos Sankte Per ur Par ilådströms R o u t a n å r o r.

Björkman, Karin Margareta kallad Liten Karin ar en ensam men omtyckt 30-åring

som uppvaktas av arbetskamraterna på sin födelsedag och gifter sig med Karl

Ewald Lundberg i novellen Liten Karin ur P ä r 'fi å d s t r ö m i p r e s s

0c.h radio,

Biörnskog, - Elsa, "Tant ElsaT1, pratglad dme som var basta vän till George

Bergmans mor hjälper honom att sälja barndomshemmet. Mor till Christina i

Par Rådströms M o r d e t.

Blom. Leonidas, svensk knapphandlare i Genua som Pär Rådström och Slas träffar

på hans femtioårsdag i berättelsen Knapphandlaren i Genua ur Par Rådströms

Ro u t a n aror,

Britta Eriksson

Se Eriksson, Britta

Bussi, Nancy, vacker, franskild italienska, effektiv sekreterare åt Kalb i

ALECPT, tar hand om Cyril Berrac i Pär Rådströms B a 11 o n g t i 11

månen.

- Carl Jonas Love Almqvist

Se Almqvist, Carl Jonas Love

Carlo Vanett i

Se Vanetti, Carlo

Chasg, Jimmy, en ljusgul jätte fran Jamaica som är nattklubbsinnehavare och

kompanjon med Peter Renner i Pär Mdströms Ö -we r s t e n.

mristina, född Björnskog, lite aakh, blond kvinna, frånskild dotter till

Tant Elsa, George Bergmans barndomsvän och ungdoasförälskelse som nu vill

gifta sig med hnom i Par Rådströms # o r d e ta.

Chotti, Elsa, vacker italienska, dubbelgångare till Sophia Loren som nästan

lyckas förföra Peter Renner i Pär Rådströms Ö v e r s t e n.

Conrad Rodman Ford

Se Ford, Conrad Rodqan

Corsi, Franco

Se Corsio, Frank de


Coio Frank de, även kallad Franpois de Corsis och Franco Corsi, ll. .. frk

Korsika givetvis men som fått sin uppfostran i Baltimore", ar en liten,

prydlig man med diskret slips, bulvan för Jimmy Ching i Pär Rådströms

8~8$9*t en.

Corsis, Fransois de

Se Corsio, Frank de

Cre~an, Lloyd, reporter och mytoaan som berättar en egendomlig historia för

Stephen Hyde på sjukhuset dar de båda ar patienter i Par Rådströms

S t j ä r n a n u n d e r k a v a j s l a g e t .

Crumbley, Ge~rgianna, amerikanska som skall förlova sig med Peter Younghusband

men i stallet följer med Darius Phanariot till Egypten, dar de gifter sig och

hon övergår till islam i Pär Rådströms P a. r i s.

Cy Berrac

Se Berrac, Cyril

m Guy Barton Alesander Barton

. Se Berrac, Cyril

Darius Phanariot

Se Phanariot, Darius

~oGa Elina, stor, vtinlig dam som Lena och Greg hyr hos under sin bröllopsresa

p& Tenerife i Par Rådströms G r e g B e n g t s s o n & k a r B e k e n.

Elsa B jörnskog.

Se Björnskog, Elsa

- Elsa Cinotti

Se Cinotti, Elsa

Erich Opitz

Se Opitz, Erich

\

m, en stor blond stockholmare, är van till Cyril Berrac i Par adströms

B a l l o n g till manen.

&& Johan Lundberg

Se Lundberg, Erik Johan

mksco~, Britta, född Sergström, har två barn med sin make Bengt. En Fiktiv

kvinna som skulle ha kunnat vara en av sommargästerna på Tallö i Par Radströms

Sommargästerna,


griksson, lasse, förlovad med Ingrid som gar på Dramatens elevskola, ar en

poet hos.vilken Astolf Felixson ar med och gör reportage i Pär Radströms

Ärans portar.

Favart, Jacqueline är en otroligt vacker men kylig parisiska, mannekäng,

gift med den svenske skulptören Paul Renberg som hon'överger för Peter

Younghusband i Par Råuströms P a r i s.

Felixson, Astolf är en 26-&sig fotograf och lycklig nybliven lägenhetsinnehavare

som nästan förlovar sig med Ulla-Britta Undén samt bor granne med

Lena och Greg Bengtsson i Par Radströms A r a n s p o r t a r.

Ford, Conrad Rodman är en 56-årig homosexuell amerikansk m&lare som bott i

7

Paris sedan sin ungdom till vilken han ständigt drömmer sig tillbaka. En av

huvudpersonerna i Pär Rådströms P a r i s.

Forssberq, Ulia, lång, mörk, vacker och självstandi$ kvinna, god van till och

informationskälla för berättaren i Par Rådströms S o m m a r g a s t e r n a.

-

Fra Diavolo, svärdslukaren i novellen Var ar Fra Diavolo? ur Par Rådströms

R o

u t a n A r o r. rå öre kommer även i Ö v e r s t e n,)

Franco Corsi

Se Corsio, Frank;"ddr~

Francois de Corsis

Se Corsio, Frank de

de Corsio

Se Corsio, Frqnk de

Frank Logan

Se Logan, Frank

Försångaren, en nytisk gestalt av stor betydelse för huvudpersonen Stephen

Hyde i Par Rådströms S t j ä r n a n u n d e r k a v a j s 1 a g e t.

Geor4 Svensson

Se Svensson, Georg

George Bergman,

Se Bergman, George

Georaianna Crumbley

Se Crumbley, Georgianna

m, författare, eventuellt identisk med Greg Bengtsson, huvudpersonen i

Par Rådströms Me n in g a b l o m mo r vi s s n a d e,


Greg Bengtsson

Se Bengtsson, Greg

Gre~or Johann von Malares

Se Sachsenhausen, Gregor Johann von

Gregor oha ann' von Sachsenhausen

Se Sachsenhausen, Gregor Johann von

Gustaf IV Adolf, /kung av Sverige/

Se Oversten

m, norrman som huvudpersonen Greg bor hos en natt i Oslo i Pär Rådströms

Men inga blommor vissnade.

Helen Shenkar

Se Shenkar, Helen

flenry, en munspelare som solaaten Jerry berättar om, vill gifta sig med

Barbara Shaw i Par Radströms M e n i n g a b l o m m o r v i s s n a d e.

HUEO Kalb

Se Kalb, Hugo

Hyde, Stephen. En ung man som drabbats av minnesförlust far namnet "Hyde

eftersom man hittat honom i Hyde Park och Stephen därför att ... tja... varför

inte Stephen." Huvudpersonen i Par RAdströms S t j ä r n a n

under kavajslaget.

Ingrid Bergman

Se Bergström, Katarina

Irene IXLliams

Se Williams, Erene

Jacob Bergman

Se Bergman, Jacob ,

Jacaueline Favart

Se Favart, Jacqueline

James Jameson

Se Janeson, James

Jameson, James kallas Jim, är den svartaste negern i stan, dörrvaktare p&

The Trinidadian Room, studerar juridik och blir slutligen kand som kalypsosångaren

Lord Jim i Par Rådströms B a 1 1 o n g t i 11 m å n e n.


Jana

Se Marianne

Jarnheden, Rosa, tysk judinna som är gift med ingenjör Jarnheden och inte vill

ha medlidande utan bli behandlad som en människa i Par Rådströms M o r d e t.

. Birague

Se Birague, Jean

Jean le Richelieu, clochard som på en och samma dag börjar åka metro och

rakna sina pengar i novellen Jean le Richelieu ur Par Rådströms B o

u t a n aror.

Jean Nivelle

Se Nivelle, Jean

Jenninas, Margaret, en vacker och spirituell vän till Ponce-Cauchy, som Conrad

Rodman Ford ngstan gifter s&g med 1927. I stället ingår hon äktenskap med en

amerikan, Mr Sonerville, men skickar varje månad pengar till Ford i Par

Rådströms P a r i s.

Jerr+, en amerikansk soldat som i Oslo träffar Greg och berättar egendomliga

historier för honom i Par Rådstroms M e n i n g a b 1 o m m o r

vissnade.

- Jim Jameson

Se Jameson, Jim

c

Jimmv Ching,

Se Ching, J*

&&,sackaros

Se Sachsenk,ausen, Gregor Johann von

&& I, /furste av Baravia/

Se Sachsenhausen, Gregor Johann von

\

Johanson, en gammal man som brnkade hjälpa till på Skvik, George Bergmans

Wrndornshem:Ber natten innan han dör att denne inte skall sälja huset till

sonen Kalle Johanson i Pär Rådströms M o r d e t.

- John Bergström

Se Bergström, John

Jompa Landgren

Se Landgren Jonas

Jonas Landgren

Se Landgren, Jonas


Jonne Bergström

Se Bergström, John

KacrawitJ bjuder Stepen Hyde p& middag, låter hono@ bo i sin villa i Versaille,

, ger honom pengar och blir lanken till Helen Shenkar i Par Rådströms

S t j a r n a n u n d e r kava jsLa:,get. .

galby Hugo, en gång tysk medborgare, eg, polsk jude, numer amerikan med en

organisation - AmCFT - som ordnar föredragshållare i Par Rådströms

B a l l o n g till månen.

Karen Bergström

Se Bergström, Katarina

Barin Margareta Björkman

Se Björkman, Karin Margareta

Karin Nordström

Se Nordström, Karin

Karl Andersson

Se Andersson, Karl

- Karl Ewald Lundberg

Se Lundberg, Karl Ewald

Karl Johan Rådström

Se Rådström, Karl Johan

Katarina, som ar en gama1 sommarvan till berättaren, älskar reklammannen

Paul Renberg i Par RådstrCms S o m m a r g 3 s t e r n a.

Jatarina Bergström

Se Bergström, Katarina

&J& Ove Harry Andersson

Se Andersson, Kent Ove Harry

Knapphandlaren Leonidas Blom

Se Blom, Leonidas

Knud, en dansk sjöman som blir Stephen Hydes första van. Han ordnar arbete åt

honom på tankbåten Western Star, senare aven sjömanspapper och pass pik vilka

Stephen återvander till London i Par Rådströms S t j ä r n a n u n d e r

k a v a j s l a g e t

Kristina Lindholm

Se Lindholm, Kristina

Kungen

Se Penteb jar, Roger &e


11

Kurt Olof Arpenryd

Se Arpenryd, Kurt Olof

Landaren, Jonasl'Jompal', bulgardödarn, f d ytter i fotbollslandslaget, gift med

Gunilla som han har en åtta, månader gammal dotter ihop med i Yad ar frangång?

Br Par R å d s t r ö m i p r e s s o c h radio.

- Lars Gmnar Andersson

Se Andersson, Lam Gunnar

- lasse eriksson

Se eriksson, lasse

Lena Bengtsson

Se Bengtsson, Lena

Lena Flelter

Se Eengtsson, Lena

. .

Leonidas Blom

Se Blom, Leonidas

Lindholm, Kristina, en ljus flicka, är tillsmins med Anders och mgccket lik

en kvinna som berättaren diktat ihop åt reklammannen Paul Renberg i Pär Rådströms

S ommar g a s t e rna,

Lisa, mjuk och vacker servitris på Hoteliet i Norrhammar som Greg Bengtsson

blir förälskad i. De inleder ett förhallande, men horn åker ifrån honom med

en flygfanrik i Par Rådströms T i d e n v a n t a r i n t e,

Liten Karin

Se Björkman, Karin Margareta

Liten Karin

Se Nordström, Karin

hnan, Frank, en mörk, snabb man med pengar och förbindelser som skall h jalpa

skulptören Paul Renberg att sälja ett verktill Museum og Modern Art i Par

Rådströms P a r i s,

Jim

Se Jameson, James

_b?oren, Sophia

Se Cinotti, Elsa

. +Louis Armstrong

Se Armstrong, Louis


m är en journalist som vet allt om alla i Norrhammar och kollega med Greg

Bengtsson på Norrhammars-Posten i Par Rådströms . T i d e n v a n t a.r i n t e.

Wber~, Erik Johan från Sundsvall ar fil. kand., korrekturläsare och svampkännare

som älskar Ulla Bergström och gifter sig med henne i novellen Lundberg

byternamnur P a r Radström i p r e s s . o c h radio.

Lundberg, Ka~1 Ewald, kaffeförsaljaren som gifter sig med Karin Björ%han i novellenLitenKarinur

P ä r Rådström i p r e s s och radio.

Malares, Gregor Johann von

Se Sachsenhausen, Gregor Johann von

Margaret Jennings

Se Jennings, I4argaret

Margaret Somerville

. Se Jennings, Margaret

Narianne, med smeknamnet Jana, ar Gregs älskade i Par Rådströms M e n i n g a

blommor vissnade.

wchael Sewer

Se Sjubarow, Michail

]lichail Sjubarow

Se S jubarow, Michail

Wm.ea Fanar Iaut

Se Phanariot, Darius.

Nancy Buss$

Se Bussi, Nancy

Napoleon från Alabama är en smörjare med fyra-till-åtta-vakten på tankbåten

Western Star som blir Stephen Hydes van i Pär Uaströms S t j a r n a n

u n d e r k a v a j s l a g e t .

Nivelle, Jean, fransk veteran som är överstens dubbelgångare i Par Rådströms

Översten.

b

hiordström, Karin, 19-årig reklamtecknerska med ett drag av skyddslöshet som

attkaherar Greg, blir ett orosmoment i haaförhållande med Lena i Par Råd*

ströms Greg B e n g t s s o n & kärleken.

Norrmannen Hans

Se Hans

. Opitz, Erich säljer rubel mot dollar i Paris. Han bedrar sina uppdragsgivare

men klarar sig och drar sig ur för att "bara bli en enkel profitör" i västtyska

fargbranschen i Pär Rådströms P a r i s.


Palle Renberg

Se Renberg, Paul reklamman

Renberg

Se Renberg, Paul

penteb.iär, Roger Ake, kungen i ett förortsgäng, har blivit vuen och skall flytta

in till stan, d v s Stockholm, i novellen Kungen ur P a r R & d s t r ö m

i p r e s s o c h radio,

l

Peter Renner

Se Renner, Peter

Peter Renshaw

Se Renner, Peter

Peter Younghusband

Se Younghusband, Peter

Phanariot, Darius, "en europé sadan som Toynbe vill ha honom" gulhyad med

tunga ögon, ar född i Kairo men studerar i Paris dar han förälskar sig i

Georgianna Crumbley som följer ned honom till Egypten dar de gifter sig.

Presenteras på Ponce-Cauchys fest som 14ohamed Fanár Iaut i Par Rådströms

Paris.

Pierre Rieffel

Se Renner, Peter

Pierre Simon Ponce-Cauchy

Se Ponce-Cauchy, Pierre Simon

me-Cauchs, Pierre Simon, en liten puckelryggig man som ger stora, annorlunda

fester. Visar sig vid sin död vara en kvinna i Par Rådströms P a r f s.

pUm~en är den ensamme sjuárige pojken som inte ar skolmogen och bara väntar p&

att fa börja skolan i no?re9&8a,P&.billvaxt ur Par Radströms R o u t a n

&ror.

Renberq, Paul, reklamman och arvtagare som försvinner, kusin med skulptören

Paul Renberg, ar något av en dubbelgAngare till berattaren i Par Rådströms

S,nmma r g a s t e r n a (ävennämnd i Ö ve r s t e n).

Renberq, Paul, skulptör, en stor blond svensk bosatt i Pabis, kusin med reklammannen

Paul Renberg, är en tid gift med Jacqueline Favzrt i Par Rgdströms

P a r i s. Förekommer awen i Ö v e r s t e n.

Renner, Peter alias Peter Renshaw alias Pierre Rieffel, berättaren som vill $e

milcteri Översten "Ty han skylle veta att inte bruka den." i Pär Rådströms

Översten.


Renshaw, Peter

Se Renner, Peter

L

Rieffel, Pierre

Se Renner, Peter

Riman, eg. Andersson, ar Gregs chef p& AnnonsbyrHn Nöten i Pär Radströms

Greg Bengtsson & kärleken.

Roger 1d'kiyma.n

Se Whpan, Roger

Rocer Ake Penteb jär

Se Pent eb jär , Roger Åke

m Jarnheden

Se Jarnheden, Rosa

Jioxane, eller Roxie, eg. Norm Lee Whitfield, amerikanska som Cyril Berrac

träffar och förålskar sig i då hon är på turistkryssning i Medelhavet i Pär

%ds.tiröms B a i l o n g t i l i m å n e n.

Roxie

Se Roxane

Radström, Karl Johan, redaktör, författarens far, porträtterad i A tt vara redaktör

ur Par Rådströins D e n k o r t a r e s a n (1968).

Sachsenhausen, Gregor Johann von var den tyske äventyrare som skapade Baravia

-Greg Bengtssons lantasiland- och utropade sig till dess förste furste, varvid

han antog ättenamnet Malares. Anfader till samtliga landets kungar. Även nämnd

ander namnen Gregor Johann von Malares, JO~O I och Joao Sackaros i Par RådsCröms

Tiden v ä n t a r inte.

Sackaros, ~oäo

Se Sachsenhausen, Gregor Johann von

Sandburg, Carl, poeten som vill vara en folkets trubadur berättas om i Carl Sandburg

Day ur Par Rådströms D e n k o r t a r e s a n. (1968).

sat chmo

Se Armstrong, Louis

\

Sewer , Michael

Se Sjubarow, Michail

Shaw, Barbara, en sångerska som soldaten Jerry berättar om i Pär Rådströms -

Men i n g a blommor vissnade.


%enkar, Helen, amerikansk judinna som Stephen Hyde blir kär i och finner

trygghet hos i Par Rådströms S t j a r n a n u n d e r k a v a j -

@:,L a g e t.

. m, en amerikansk sergeant som gör Svarta Börs-affärer i Paris tillsammans

med Stephen Hyde i Par Rådströms S t j ä r n a n u n d e r

k a v a j s l a g e t .

Sjubarow, Michail har ett amerikanskt pass dar det står att han heter

Flchael Sewer och är född i New York. Ostagent som så småningom försvinner

spårlöst i Pär Rådströms P a r i s.

Skepparn, en god vän till författarq var blond, blåögd, fflång, gänglig, hektiskt

tuberkulös med vass haka och stort ada;~säpplew, bar förnamnen Arne

Florentin och hade som livsmaxim "Var sak på sin plats, skridskorna i issk&petW

i Par Radströms S o m m a r g a s t e r n a och i berättelsen När jag var

tjuguettur Den k o r t a r e s a n (1958).

Slam Arpenryd

7

Se Arpenrya, Kurt Olof

Soldaten Jerry

Se Jerry

arville, Margaret -

Se Jennings, Nargaret

Sp~hia Loren

Se Cinotti, Elsa

Swinaud, den judiske läkare som vakar vid Ponce-Cauchys dödsbädd och lyssnar

till berättelsen om dennes liv i Pär Radströms P a r i s.

Stephen Hyde

Se Hyde, Stephen

Svensson, Georg, vänlig, medelalders fotograf, är en av dem som delar ateijb

med Astolf Felixson i Pär Radströms A r a n s p o r t a r.

Svoboda, Alois är en 43-irig österrikisk socialdemokrat som hjalper folk att

fly från Tjeckoslovakien. Han blir angiven för ryssarna och försvinner i

Par Rådströms P a r i s.

Söderman, en pensionerad lots, änkling och utmärkt berättare sitter varje

kväll på Norrhmr Hotell. Hen hjälper Greg Bengtsson,som skaarskriva en

sjöroman,med termer.om segel och fartyg i Par Rådströms T i d e n v a n -

t a r inte.


Tant Elsa

Se Björnskog, Elsa

1

Uljaa Forssberg

Se Forssberg, Ulla

Ulla-Britta Undén

Se Undén, Ulla-Britta

Undén, Ulla-Britta, en rar, blond 26-årig fotomodell och mannekäng som med

tiden blivit tämligen k2 ok, förlovar sig nästan med Astolf Felixson i

Pär Rådströms A r a n s p o r t a r,

Vanetti, Carlo, fingerat namn på den lurige slaktaren som simmat över Lago

Maggiore, är 1,80 lång, väger cirka .l20 kilo, har mycket litet rödkrusigt hår

kvar kring öronen och ett ansikte som alltid Ir stilla i Y!in vän slaktaren

ur Pär Radströms D e n k o r t a r e s a n (1968).

Welter, Lena

Se Bengtsson, Lena

Whitfield, Norma Lee

Se Roxane

Whman, Alethea, gift med Roger. Syster Alethea som Stephen Hyde flyttar hem

till, finner kärleken hos och fly. fran i Par Radströms S t j ä r n a n

under kavajslaget.

j,pqmaq, Roger, gift med Alethea. Doktor myman som Stephen Hyde i början av

sin minnesförlust blir vårdad av och en tid bor hos i Par Rådströme

S t j ä r n a n under kavajslaget.

xams, Irene, envacker engelska med blågröna ögon och rött hår som har

satsat pengar i showbusiness, blir Peter Renners älskarinna i Pär Radströns

Översten.

Younghusband, Peter, ljus, blek, stilig och kvick engelsman som skall förlova

sig med Georgianna Crumbley men i stSllet.flyttar ihop med Jacqueline Favart

i Par Rådströms P a r i s.

Översten, honoin skulle makten givas. Ty han skulle veta att inte bruka

den." Gustaf IV Adolf, kung av Sverige, återuppstanden titelperson i Pär

Rådströms O v e r s t e n.


BADA – BORÅS AKADEMISKA DIGITALA ARKIV

Detta är ett inskannat och digitaliserat specialarbete från BHS (Bibliotekshögskolan) vid

Högskolan i Borås. Specialarbeten skrevs som examensarbete på bibliotekarieutbildningen

mellan åren 1974 och 1996.

Bibliotek & läranderesurser (BLR) vid Högskolan i Borås har utfört digitaliseringen och har

använt de exemplar som funnits i bibliotekets samlingar i befintligt skick.

De digitaliserade specialarbetena är publicerade i Borås Akademiska Digitala Arkiv (BADA),

som är högskolans system för digital publicering. http://bada.hb.se

Upphovsrätten tillhör författarna.

Publiceringsår i BADA: 2011

More magazines by this user
Similar magazines