Microwave user manual_23.2_Sweden - Elon

hemexperten.se

Microwave user manual_23.2_Sweden - Elon

mikrovågsugn för

inbyggnad

BRUKSANVISNING

MW 231 G

M 923 GS


Innehållsförteckning

Från tillverkaren 03

Tekniska data 03

Läs detta först! 04

Viktig säkerhetsinformation 05

Monteringsanvisningar 06, 07, 08, 09, 10 & 11

Säker matlagning 12 & 13

Beskrivning av delar 14 & 15

Displaypanel 16 & 17

Manöverpanel: MW 231 G 18

Manöverpanel: MW 232 G 19

Använda manöverpanelen 20, 21, 22 & 23

Rengöring och underhåll 24

Felsökning 25

Kopplingsschema 26

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Tillverkarens namn : HOMS APPLIANCES

Tillverkarens adress : 317 Outram Road #B1-32 Singapore 169075

Tillverkaren försäkrar att produkterna:

Produktnamn

Modellbeteckningar

: UPO

: M923GS

MW23.1G

MW23.2G

MW23.3

MW23.4

överensstämmer med följande produktspecifikationer:

EMC : EN 55014-1:2000

LVD : EN 60335-1

EN 60335-2-25

EN 60335-2-6

Produkterna överensstämmer med kraven i EMC-direktivet 89/336/EEG.

Produkterna har provats i en typisk konfiguration.

Jag försäkrar härmed på eget ansvar att

ovannämnda produkt, som denna försäkran

avser, överensstämmer med ovannämnda

artiklar i direktivet.

Mr. Koay Peng Wan/direktör

3 juni 2004

HOMS APPLIANCES

317 Outram Road #B1-32

Singapore 169075

Tel +65 67355602

Fax +65 67352452

Page 2

Page 27


Kopplingsschema (se PDF)

Från tillverkaren

Mikrovågsugnen och dess emballage har tillverkats enligt processer

som minimerar avfallet och värnar miljön.

Hjälp oss att skydda miljön även i fortsättningen genom att

avfallshantera emballaget på rätt sätt.

Säkerhet

Låt inte små barn leka med plastpåsar, då det föreligger risk för

kvävning.

Innan du deponerar gamla apparater ska du klippa av nätsladden så

att inga andra utsätts för de faror defekt elutrustning kan innebära.

ANTECKNINGAR

Tekniska data

Spänning/effektförbrukning

Uteffekt

Mikrovågsfrekvens

Yttermått

Ugnsmått

Nettovikt

: 220-240 V, 50 Hz

1 500 W

Mikrovågor 1 400 W

Värme 1 100 W

: 900 W

: 2 450 MHz

: 305 x 508 x 424 mm (utan ram)

: 215 x 350 x 330 mm

: Cirka 17 kg

Page 26

Page 3


Läs detta först!

Anslut inte mikrovågsugnen om det finns tydliga tecken på

transportskador.

Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du försöker använda

mikrovågsugnen.

Följ monteringsanvisningarna på sidorna 6, 7, 8, 9, 10 och 11 mycket

noga.

Kontrollera att mikrovågsugnen är avsedd för den befintliga

nätspänningen innan du ansluter den.

Denna mikrovågsugn måste installeras i enlighet med de

säkerhetsbestämmelser som gäller i installationslandet.

Denna mikrovågsugn ska anslutas till ett jordat eluttag. Rådgör med

en behörig elektriker om du är tveksam.

Grön/gul = SKYDDSJORD

Blå = NOLLEDARE

Brun = FAS

Förlängningssladdar och grenuttag får inte användas. Överbelastning

är farligt och kan förorsaka eldsvåda.

FELSÖKNING

PROBLEM MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD

Mikrovågsugnen

Anslut stickproppen.

fungerar inte.

Tillagningen tar lång

tid.

Skrapande ljud från

området runt den

roterande skivan.

Belysningen inne i

ugnen tänds inte.

Stickproppen är inte

ansluten.

Ingen

strömförsörjning.

Barnlåset har

aktiverats.

Luckan är inte

ordentligt stängd.

Mikrovågseffekten för

lågt inställd.

Portionen är större än

vanligt.

Maten var kallare än

normalt.

Främmande föremål i

området runt

drivningen för den

roterande skivan.

Glödlampan är trasig.

Kontrollera om lamporna i

köket fungerar.

Lås upp

barnsäkerhetsfunktionen.

Kontrollera att luckan är

ordentligt stängd.

Använd en högre inställning.

Tillagningstiden är av

naturliga skäl längre för

stora portioner.

Rör om eller vrid på maten

under tillagningen.

Ta bort tillbehören och

rengör området runt

drivningen för den roterande

skivan.

Kontakta närmaste

auktoriserade

serviceverkstad för byte.

Glödlampan kan inte bytas

av användaren.

Kontrollera att nätsladden inte ligger emot värmekällor eller vassa

föremål.

Page 4

Side 25


RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

OBS!

1. Stäng alltid av mikrovågsugnen och dra ut stickproppen innan du

påbörjar rengöring eller underhåll.

2. Använd aldrig rengöringsmaskiner som arbetar med högt tryck eller

ånga.

3. Den rostfria stålytan tar skada av starka eller slipande

rengöringsmedel, slipande svampar eller metallpolish. Sådana skador

kan inte återställas.

UTVÄNDIGT

Det räcker vanligen med att rengöra de utvändiga, rostfria stålytorna med

en fuktig trasa. Fett kan avlägsnas med ett milt rengöringsmedel.

Avlägsna vattenfläckar genom att torka med en torr trasa.

INVÄNDIGT

Det räcker vanligen med att rengöra de invändiga ytorna med en fuktig

trasa. Fett kan avlägsnas med ett milt rengöringsmedel, men skölj i så fall

grundligt genom att upprepade gånger torka av ytorna med en ren, fuktig

trasa.

Obehaglig lukt kan avlägsnas med några droppar citronsaft i ett glas

vatten. Ställ en sked i glaset och kör mikrovågsugnen på full effekt i två

minuter. Torka sedan av fukten från de invändiga ytorna med en trasa.

ROTERANDE SKIVA

Ta bort glasskivan och rullringen från ugnen och tvätta med ett milt

rengöringsmedel. Se till att inget vatten läcker in i drivningen för den

roterande skivan. Torka av alla delar och sätt omsorgsfullt tillbaka dem

enligt anvisningarna på sidan 14.

LUCKA, LUCKTÄTNING OCH UGNSFRONT

Dessa delar måste alltid hållas rena, framför allt kontaktytan mellan

luckan och ugnsfronten, så att det inte uppstår mikrovågsläckage.

Använd ett neutralt rengöringsmedel och varmt vatten och torka av ytan

med en mjuk trasa.

Side 24

Viktig säkerhetsinformation

Använd aldrig metallredskap inuti ugnen om de inte medföljde

ugnen för detta ändamål. Innan du använder andra redskap måste

du kontrollera att de är lämpliga för användning i en mikrovågsugn.

När du värmer upp mat i plast- eller papperskärl måste du hålla

kärlen under ständig uppsikt så att de inte antänds.

När du värmer upp mat i flaskor eller barnmatsburkar ska du alltid

ta av locket först. För att undvika att barnet bränner sig ska du alltid

röra eller skaka om innehållet i nappflaskan eller barnmatsburken

och kontrollera temperaturen innan du ger barnet maten.

Varning: Om lucktätningarna är skadade får du inte använda ugnen

innan den reparerats av en auktoriserad serviceverkstad.

Varning: Det är farligt för alla utom auktoriserade servicetekniker

att utföra service eller reparationer som innebär att något av höljena

som skyddar mot exponering för mikrovågsenergi tas bort.

Varning: Vätskor och andra livsmedel får inte värmas upp i

förslutna eller lufttäta kärl, eftersom de kan explodera.

Varning: Låt inte barnen använda mikrovågsugnen utan hjälp av

en vuxen förrän de fått tillräckliga instruktioner så att de kan

använda ugnen på ett säkert sätt och förstår vilka faror en felaktig

användning innebär.

Kör aldrig mikrovågsugnen utan livsmedel. Kör den aldrig när den

är tom. Det finns risk för överbelastning.

Om du ser rök inuti mikrovågsugnen ska du inte öppna luckan. Dra

ut stickproppen omedelbart.

Page 5


Monteringsanvisningar

STEG 1: FÖRBERED SKÅPET

Monteringen av denna mikrovågsugn för inbyggnad kräver en del

speciella arbetsmoment. Därför är det viktigt att du noga läser igenom

anvisningarna innan du sätter igång.

Skåpet där mikrovågsugnen ska placeras får inte ha någon bakre vägg

bakom apparaten.

Se till att ventilationsöppningarna alltid hålls fria.

Kontrollera att nätsladden inte är vikt eller ligger emot värmekällor

eller vassa föremål.

Använda manöverpanelen (forts.)

AUTOMATISK UPPTINING

Den här funktionen använder du för att tina upp kött, fågel och

skaldjur som väger mellan 100 och 4 000 g.

Exempel: Upptining av 600 g räkor

Återställ genom att trycka på STOP/CANCEL.

Vrid TIME/MENU till upptining genom att fortsätta förbi 9:e

menyn.

Vrid sedan TIME/MENU till 600 g.

Tryck på START.

EXPRESSTILLAGNING

Detta är snabbaste sättet att använda mikrovågsugnen med 100 %

mikrovågseffekt.

min.

INGEN

BAKRE

VÄGG

TILLAGNINGSTID

TRYCK PÅ STARTKNAPPEN

0:30 1x

1:00 2x

1:30 3x

” ” ” ”

12:00 15x

Exempel: Tillagning i 2 minuter med 100 % mikrovågseffekt

Återställ genom att trycka på STOP/CANCEL.

Tryck på START 4 gånger.

AUTOMATISK PÅMINNELSE

När ett tillagnings- eller upptiningsprogram avslutats piper

mikrovågsugnen tre gånger varannan minut tills luckan öppnas eller

knappen STOP/CANCEL trycks in.

Page 6

Page 23


Använda manöverpanelen (forts.)

MENY FÖR AUTOMATISK TILLAGNING

För denna tillagningsmetod behöver du inte ange tillagningseffekt eller

tillagningstid. Det enda du behöver göra är att ange vad du vill tillaga och

hur mycket det väger.

Monteringsanvisningar (forts.)

STEG 2: KONTROLLERA VENTILATIONSÖPPNINGARNA

För att mikrovågsugnen ska få längsta möjliga livslängd är det är viktigt

att det hela tiden finns tillräcklig ventilation.

Välj en livsmedelskategori genom att vrida på TIME/MENU och tryck

sedan på WEIGHT ADJ. för att ange antalet portioner eller den

ungefärliga vikten på maten som ska tillagas.

Starta tillagningen genom att trycka på START.

Exempel: Tillagning av 400 g fisk

Återställ genom att trycka på STOP/CANCEL.

Vrid TIME/MENU till tillagning av fisk, vilket är position 6 (se AUTO-

MENY).

Tryck på WEIGHT ADJ. 8 gånger för att ange 400 g.

Tryck på START.

AUTO-MENY

WEIGHT ADJUST (VIKTJUSTERING)

1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x

1. Kaffe/soppa 1 kopp 1soppa 2soppor

2. Ris 80g 100g 120g

3. Spagetti 100g 200g 300g

4. Potatis 150g 300g 450g 600g

5. Uppvärmning 70g 140g 210g 280g 320g 350g 380g 420g 450g

6. Fisk 50g 100g 150g 200g 250g 300g 350g 400g 450g

7. Kyckling 800g 1000g 1200g 1300g 1400g 1500g 1700g 1800g 2000g

8. Kött 300g 500g 800g 1000g 1200g 1300g 1800g

9. Kött på spett 80g 100g 150g 200g 300g 400g 500g 600g 700g

10. Automatisk upptining

Page 22

Page 7


Monteringsanvisningar (forts.)

STEG 3: KONTROLLERA VENTILATIONSLUCKAN

Kontrollera att ventilationsluckan av metall sitter fast ordentligt

ovanpå mikrovågsugnen. Denna mikrovågsugn riktar utblåsvärmen

mot skåpets baksida.

Använda manöverpanelen (forts.)

GRILLNING

Särskilt lämpligt för skivat kött, stek, korv eller kebab. Grilltiden kan

ställas in på högst 60 minuter.

Exempel: Grillning i 12 minuter

Återställ genom att trycka på STOP/CANCEL.

Tryck på GRILL.

Vrid TIME/MENU till 12:00.

Tryck på START.

KOMBINERAD TILLAGNING

COM 1: Kombinerad tillagning med 30 % av tiden för mikrovågor

och 70 % för grill. Denna funktion är lämplig för fisk, potatis och

gratäng.

STEG 4: MONTERA BOTTENPLATTAN

Skruva fast bottenplattan i skåpet. Alla skruvar måste vara ordentligt

åtdragna. Annars står inte mikrovågsugnen i våg.

COM 2: Kombinerad tillagning med 55 % av tiden för mikrovågor

och 45 % för grill. Denna funktion är lämplig för pudding, omelett

och fågelrätter.

Tillagningstiden kan ställas in på högst 60 minuter.

Exempel: Tillagning med kombination 1 i 25 minuter

Återställ genom att trycka på STOP/CANCEL.

Tryck på COM 1.

Vrid på TIME/MENU och ställ in 25:00.

Tryck på START.

Page 8

Page 21


Använda manöverpanelen

INSTÄLLNING AV KLOCKA

Första gången du ansluter mikrovågsugnen till nätspänningen visas 1:01

på displayen. Detta är en 12-timmarsklocka. Om du vill se vad klockan är

när du använder mikrovågsugnen trycker du på knappen CLOCK. Det

aktuella klockslaget visas i fem sekunder.

Monteringsanvisningar (forts.)

STEG 5: FÄST KONSOLERNA

Skruva fast vänster och höger monteringskonsol i skåpet.

Exempel: Inställning av klockan på 08:30 (för- eller eftermiddag)

Återställ genom att trycka på STOP/CANCEL.

Tryck på CLOCK.

Vrid på TIME/MENU och ställ in 30 min.

Tryck på CLOCK för att bekräfta.

MIKROVÅGSTILLAGNING

Välj mikrovågseffekt genom att trycka på knappen POWER flera

gånger.

TRYCK PÅ DISPLAY TILLAGNINGSEFFEKT

POWER

1 gång 100 100%

2 gånger 80 80%

3 gånger 60 60%

4 gånger 40 40%

5 gånger 20 20%

Exempel: Tillagning i en minut med 60 % mikrovågseffekt

STEG 5: NÄTSLADD

Dra nätsladden in i och genom skåpet. Se till att den inte kommer i

kontakt med vassa föremål (spikar och liknande).

STEG 5: MONTERA MIKROVÅGSUGNEN

Skjut in mikrovågsugnen tills den sitter fast ordentligt i bottenplattans

spår.

Återställ genom att trycka på STOP/CANCEL.

Tryck på POWER 3 gånger.

Vrid TIME/MENU till 1:00.

Tryck på START.

Page 20

Page 9


Monteringsanvisningar (forts.)

Manöverpanel: M923GS

STEG 5: MONTERA RAMEN

Knäpp fast ramen, först i de två övre och sedan i de två undre fästena.

STEG 6: ANSLUT SPÄNNINGEN

Anslut stickproppen till ett lämpligt nätuttag. Vi avråder bestämt från att

använda förlängningssladdar med grenuttag.

FÄRDIGT!

Page 10

Page 19


Manöverpanel: MW 231 G

Viktig information

Lämna ett fritt utrymme på ungefär 45-47 mm ovanför

mikrovågsugnens övre yta.

FÄRGKOD FÖR ELEKTRISK ANSLUTNING

Grön/gul = SKYDDSJORD

Blå = NOLLEDARE

Brun = FAS

LÄMPLIG STRÖMFÖRSÖRJNING

220 till 240 V

13 A

Page 18

Page 11


Säker matlagning

När du värmer upp vätskor ska du alltid placera en tesked i kärlet för att

förhindra fördröjd uppkokning. Fördröjd uppkokning kan förorsaka

plötsliga och våldsamma stänk av kokande vätska som kan leda till

allvarliga skållningsskador.

Displaypanel (forts.)

Tillagning med hög effekt

Tänd: Mikrovågseffekten inställd på 100 % eller 80 % eller

tillagning pågår.

Tillagning med låg effekt

Tänd: Mikrovågseffekten inställd på 60 %, 40 % eller 20 % eller

tillagning pågår.

Ange vikt

Tänd: Displaypanelen visar angiven vikt i gram.

% av effekt

Tänd: Displaypanelen visar inställd mikrovågseffekt i procent av

den maximala effekten.

När du värmer upp barnmat i flaska ska du alltid ta av locket först. Rör

noga om och kontrollera temperaturen innan du ger barnet maten.

Vid uppvärmning av alkoholhaltiga drycker måste du vara extra varsam

så att du inte överhettar innehållet och därmed förorsakar en explosion.

Värm aldrig upp större mängder matolja i en mikrovågsugn. Ångorna

från oljan kan antändas.

Tillaga aldrig ägg med skal. Äggen kan spricka eller explodera. Detta

gäller även skal- och kräftdjur.

Undvik skållning genom att använda ugnsvantar när du tar ut innehållet

ur mikrovågsugnen.

Om du tillagar livsmedel med fast skal (till exempel korv, äpplen,

tomater, kastanjer eller potatis) ska du alltid sticka hål i skalet så att det

inte brister våldsamt.

Barnlås

Tänd: Säkerhetsfunktionen barnlås är aktiverad.

Klocka

Tänd:Displaypanelen visar aktuell tid.

Grill

Blinkar: Inställning av grillning pågår.

Tänd: Grillning pågår.

Uppmaning start

Blinkar: Påminner dig om att trycka på START-knappen för att

inleda tillagningen.

Uppmaning timer

Blinkar: Påminner dig om att trycka på START-knappen för att

inleda tillagningen.

Page 12

Page 17


Displaypanel

Displaypanelen är standard på alla modeller.

Säker matlagning (forts.)

Värm aldrig upp mat eller vätskor i tätt förslutna kärl.

Automatisk

tillagning

Uppmaning

timer

Uppmaning

start

Grill

Klocka

Barnlås

Om du använder mikrovågsugnen för att torka örter, bröd eller

liknande måste du noga övervaka förloppet så att livsmedlet inte

övertorkas och antänds.

Meny- och

sifferindikering

% av effekt

Ange vikt

Lägg aldrig återvunnet förpackningsmaterial i mikrovågsugnen.

Sådant material kan innehålla små metallfragment som förorsakar

gnistor.

Automatisk upptining

Tillagning med låg effekt

Förvara aldrig främmande föremål i ugnsutrymmet när

mikrovågsugnen inte används.

Mikrovågor

Kombinationstillagning 1 Tillagning med

hög effekt

Kombinationstillagning 2

Använd kärl som är avsedda för mikrovågsugnar. Så här kontrollerar

du om ett kärl är lämpligt:

Automatisk tillagning

Blinkar: Inställning av automatiskt menyprogram pågår.

Tänd: Tillagning enligt automatisk meny pågår.

Meny- och sifferindikering

Visar programnummer, tid, vikt eller effektinställning beroende på

vilken funktion som för närvarande används.

Automatisk upptining

Blinkar: Inställning av automatisk upptining pågår.

Tänd: Automatisk upptining pågår.

Mikrovågor

Blinkar: Inställning av tillagning med mikrovågor pågår.

Tänd: Tillagning med mikrovågor pågår.

Kombination 1/2

Blinkar: Inställning av kombinerad tillagning pågår.

Tänd: Kombinerad tillagning pågår.

1. Placera ett tomt och torrt kärl i mikrovågsugnen.

2. Kör ugnen med hög effekt i 60 sekunder.

Om kärlet känns varmt är det inte lämpligt för tillagning i

mikrovågsugn.

REDSKAP MIKROVÅGOR GRILL

Värmebeständigt glas Ja Ja

Ej värmebeständigt glas Nej Nej

Värmebeständig keramik Ja Ja

Mikrovågssäker plast Ja Nej

Hushållspapper Ja Nej

Metallbricka Nej Ja

Metallställ Nej Ja

Aluminiumfolie Ja Ja

Page 16

Page 13


Beskrivning av delar

Beskrivning av delar (forts.)

Värmeelement för grill

Roterande glasskiva

Luftventilation

• Modellerna MW 233 och MW 234 är inte utrustade med

grillfunktion.

Siktfönster

• Manöverpanelens utformning kan variera beroende på modell.

Manöve

rpanel

• Rullringen är en tunn plastring som gör att den roterande

glasskivan rör sig mjukare. Se alltid till att den är korrekt

monterad.

Rullring

Metallställ

Säkerhetslåssyste

• Säkerhetslåssystemet stänger av mikrovågsugnen varje gång

luckan öppnas. Detta är en säkerhetsfunktion. Om du upptäcker

ett fel eller en skada på säkerhetslåssystemet ska du sluta

använda mikrovågsugnen och ringa till närmaste auktoriserade

serviceverkstad.

Barnlås

Ser till att barn inte kan använda mikrovågsugnen utan uppsikt.

Indikatorn för barnlås visas på displayen när låset aktiverats så att

ugnen inte kan användas.

Du aktiverar barnlåset genom att hålla knappen STOP/CANCEL

intryckt i tre sekunder. En ljudsignal hörs samtidigt som

låsindikatorn tänds.

Du avaktiverar barnlåset genom att hålla knappen STOP/CANCEL

intryckt i tre sekunder tills låsindikatorn släcks.

Page 14

Page 15

More magazines by this user
Similar magazines