Mikrovågsugn BRUKSANVISNING MODELL: MWI 122.1 X - Elon

hemexperten.se

Mikrovågsugn BRUKSANVISNING MODELL: MWI 122.1 X - Elon

Mikrovågsugn

BRUKSANVISNING

MODELL: MWI 122.1 X

Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan du använder

din mikrovågsugn och förvara bruksanvisningen på ett

säkert ställe.

Om du följer instruktionerna i denna bruksanvisning så kommer

du att kunna använda din mikrovågsugn under många år

framöver.

FÖRVARA BRUKSANVISNINGEN PÅ ETT SÄKERT STÄLLE!


FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT UNDGÅ ATT BLI

UTSATT FÖR ALLTFÖR STORA MÄNGDER MIKROVÅGS-

ENERGI

(a) Försök inte att använda den här mikrovågsugnen med öppen ugnslucka eftersom detta kan

leda till skadlig exponering för mikrovågsenergi. Det är viktigt att säkerhetsspärren inte bryts

upp eller modifieras.

(b) Placera inte något föremål mellan mikrovågsugnens framsida och ugnsluckan, och låt inte jord

eller rester av rengöringsmedel samlas på tätningsytorna.

(c) VARNING! Om ugnsluckan eller lucktätningarna har skadats får mikrovågsugnen inte

användas förrän den har reparerats av en fackman.

TILLÄGG

Om mikrovågsugnen inte hålls tillräckligt ren kan dess yta brytas ned vilket i sin tur negativt

påverkar apparatens livslängd. Mikrovågsugnen kan också bli farlig att använda.

Specifikationer

Modell:

Nominell spänning:

Nominell ineffekt (mikrovågsugn):

Nominell uteffekt (mikrovågsugn):

Nominell ineffekt (grill):

Ugnens volym:

Diameter på rotationsskivan:

Utvändiga mått:

Nettovikt:

MWI 122.1 X

230 V/50 Hz

1250 W

800 W

1000 W

20 l

245 mm

594 x343,5 x 388 mm

Ca 15,4 kg

2


VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR OCH VARNINGAR

VARNING!

1. Varning! Vätskor och andra livsmedel får

inte värmas i slutna behållare eftersom de

riskerar att explodera.

2. Varning! Det medför stor hälsofara om

någon annan än en fackman utför underhåll

eller reparationer och om höljet, som

skyddar mot exponering för mikrovågsenergi,

monteras av.

3. Varning! Barn får endast använda mikrovågsugnen

utan uppsikt efter att tydliga

och kompletta anvisningar har getts så att

barnet klarar av att använda mikrovågsugnen

på ett säkert sätt och förstår riskerna

med felaktig användning.

4. Varning! När mikrovågsugnen används i

kombinationsläget genereras mycket höga

temperaturer. Barn får därför inte använda

mikrovågsugnen i detta läge utan vuxens

tillsyn (gäller endast grillserien).

5. Använd endast köksredskap som är lämpliga

för användning i mikrovågsugnar.

6. Rengör mikrovågsugnen regelbundet och

avlägsna eventuella matrester.

7. I synnerhet ska följande avsnitt läsas:

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT

UNDGÅ ATT BLI UTSATT FÖR ALLT-

FÖR STORA MÄNGDER MIKROVÅGS-

ENERGI

8. Vid uppvärmning av mat i behållare av

plast eller papper får mikrovågsugnen

aldrig lämnas utan tillsyn eftersom behållaren

kan fatta eld.

9. Om rök uppstår ska du stänga av mikrovågsugnen,

eller dra ut stickkontakten ur

vägguttaget, och hålla ugnsluckan stängd

för att kväva eventuella lågor.

10. Överkoka inte maten.

11. Använd inte ugnsutrymmet som förvaringsplats.

Bröd, kakor eller liknande får

inte förvaras i ugnsutrymmet.

12. Ta bort påsförslutare och metallhandtag

från påsar/behållare av papper eller plast

innan de placeras i mikrovågsugnen.

För att minska risken för brand, elektriska

stötar, personskador eller exponering för stark

mikrovågsenergi när apparaten används ska

några grundläggande försiktighetsåtgärder

följas, däribland följande:

13. Installera eller placera mikrovågsugnen

enligt de medföljande installationsanvisningarna.

14. Värm inte ägg med skal, eller hela hårdkokta

ägg, i mikrovågsugnen eftersom de

kan explodera (även efter att uppvärmningen

är avslutad).

15. Använd endast mikrovågsugnen till det

som den är avsedd för enligt den här

bruksanvisningen. Frätande kemikalier

eller ångare får inte användas i mikrovågsugnen.

Denna mikrovågsugn är

speciellt utformad för uppvärmning av

livsmedel. Den är inte avsedd för användning

inom industrin eller i laboratoriemiljöer.

16. Om nätsladden har skadats måste den

bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent

eller motsvarande kvalificerad person för

att undvika att fara uppstår.

17. Förvara eller använd inte mikrovågsugnen

utomhus.

18. Använd aldrig denna mikrovågsugn i närheten

av vatten, i en fuktig källare eller

nära en simbassäng.

19. Mikrovågsugnens ytor kan bli mycket

varma när den är igång. Ytorna kan bli

mycket varma under användning. Se till

att sladden inte ligger an mot de varma

ytorna, och täck inte över ventilationsöppningarna.

20. Låt inte nätsladden hänga ned över kanten

på bordet eller bänken.

21. Om mikrovågsugnen inte hålls ren så kan

ytorna skadas, vilket i sin tur riskerar att

negativt inverka på mikrovågsugnens livslängd

och ge upphov till farliga situationer.

22. För att undvika brännskador måste nappflaskor

och barnmatsburkar skakas eller

röras om, och temperaturen kontrolleras,

innan barnet matas med den uppvärmda

födan.

3


23. Upphettning av vätska i mikrovågsugn kan leda till fördröjd häftig kokning. Därför måste kärlet

hanteras med försiktighet.

24. Denna mikrovågsugn är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt

fysik, sensorisk eller mental förmåga, och inte heller av personer som saknar nödvändig

erfarenhet och kunskap, utom i sådana fall då de erhållit vägledning i eller anvisningar för hur

mikrovågsugnen ska hanteras av en person som ansvarar för deras säkerhet.

25. Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte använder mikrovågsugnen som

leksak.

26. Mikrovågsugnen får inte placeras i ett skåp såvida den inte är avsedd för inbyggnad.

27. Mikrovågsugnen är inte avsedd för kraftförsörjning via en extern timer eller separat fjärrkontrollsystem.

28. VARNING! Se till att mikrovågsugnen har stängts av innan lampan byts ut för att undvika

risken för elektriska stötar.

29. Delar som är lätta att komma åt kan nå höga temperaturer när mikrovågsugnen används.

Därför måste små barn hållas på behörigt avstånd.

30. Ångrengörare får inte användas.

31. Ytan på en förvaringslåda kan bli mycket het.

32. Använd aldrig starka, repande rengöringsmedel eller vassa metallskrapor för att rengöra glaset

på ugnsluckan eftersom de kan repa ytan, vilket i sin tur kan göra att glaset senare splittras.

33. Själva mikrovågsugnen kommer att bli mycket het när den används. Försiktighet ska vidtas för

att undvika att vidröra värmeelementen inuti ugnen.

34. Använd endast den temperatursond som rekommenderas för denna mikrovågsugn (gäller de

mikrovågsugnar som försetts med hållare för temperatursond).

35. När mikrovågsugnen används för första gången finns en speciell lukt på grund av att oljor

bildas för att skydda vissa komponenter.

4


Minska risken för personskador

Jordinstallation

FARA!

Risk för elchock

Vissa interna komponenter kan orsaka allvarliga

personskador eller dödsfall om de

vidrörs. Mikrovågsugnen får inte demonteras.

VARNING!

Risk för elchock

Felaktig jordning kan leda till elchock.

Apparatens stickkontakt får endast anslutas

till korrekt jordat och installerat vägguttag.

RENGÖRING

Var noga med att dra ut mikrovågsugnens

stickkontakt ur vägguttaget innan den rengörs.

1. Varje gång som mikrovågsugnen har

använts ska insidan rengöras med en lätt

fuktad trasa.

2. Tillbehör rengörs med vanligt diskmedel.

3. Karm och tätning samt närliggande delar

ska rengöras försiktigt med en lätt fuktad

trasa när de har blivit nersmutsade.

Stickkontakt med två runda stift

Denna apparat måste jordas. I händelse av kortslutning

minskar jordningen risken för att elchock

uppstår genom att sörja för en avledningsledning

för den elektriska strömmen. Denna apparat är

utrustad med en sladd som har en jordledare och

jordad stickkontakt. Den jordade stickkontakten

måste anslutas till ett korrekt jordat och installerat

vägguttag.

Kontakta en behörig elektriker eller servicetekniker

om du inte till fullo förstår anvisningarna för jordning,

eller om du är osäker på om mikrovågsugnen

är korrekt jordad. Om du måste använda en förlängningssladd

ska detta vara en jordad förlängningssladd

med tre ledare.

1. Mikrovågsugnen är försedd med en kort nätsladd

för att minska risken som finns med en

längre nätsladd att någon trasslar in sig i eller

snubblar över den.

2. Om en lång sladd eller förlängningssladd

används måste följande uppfyllas:

1) Nätsladdens eller förlängningssladdens

märkeffekt ska motsvara minst den

märkeffekt som anges på mikrovågsugnen.

2) Förlängningssladden måste vara jordad med

tre ledare.

3) En lång nätsladd ska placeras så att den inte

hänger ned över kanten på ett bord eller en

bänk där barn kommer åt att dra i den, eller

där någon av misstag skulle kunna snubbla

över den.

5


KÖKSREDSKAP

VAR FÖRSIKTIG!

Risk för personskada

Det medför stor hälsofara om någon annan

än en fackman utför underhåll eller reparationer

och om höljet, som skyddar mot exponering

för mikrovågsenergi, monteras av.

Se instruktionerna som ges i avsnittet

"Material som du kan använda i mikrovågsugnen

eller som måste undvikas". Vissa ickemetalliska

kärl är inte säkra att använda i

mikrovågsugnen. Om du är osäker kan du

testa kärlet genom att följa nedanstående

procedur.

Test av kärl/material:

1. Fyll en mikrovågssäker behållare med 250

ml kallt vatten och placera den i mikrovågsugnen

tillsammans med ett tomt kärl.

2. Koka på maximal effekt under en minut.

3. Känn försiktigt på kärlet. Om det tomma

kärlet är varmt får det inte användas för

tillagning i mikrovågsugnen.

4. Överskrid inte koktiden på en minut

när detta test utförs!

6


Material som du kan använda i mikrovågsugnen

Köksredskap

Aluminiumfolie

Bryntallrik för

mikrovågsugn

Porslin

Glasburkar

Dricksglas

Ugns-/stekpåse

Papperstallrikar och

pappersmuggar

Pappershanddukar

Smörpapper

Plast

Plastfolie

Termometrar

Vaxpapper

Anmärkningar

Endast för övertäckning. Små jämna bitar kan användas för att täcka över tunna

delar av kött eller fågel så att överkokning förhindras. Ljusbågsbildning kan

uppstå om folien ligger för nära ugnsväggarna. Folien bör vara minst 2,5 cm från

ugnsväggarna.

Följ tillverkarens anvisningar. Bottnen på bryntallriken måste befinna sig minst

fem millimeter ovanför rotationsskivan. Felaktig användning kan leda till att

rotationsskivan går sönder.

Använd endast mikrovågssäkert porslin. Följ tillverkarens anvisningar. Använd

aldrig spräckta eller kantstötta kärl.

Ta alltid av locket. Använd endast för att värma upp maten tills den precis har

blivit varm. De flesta glasburkar är inte värmebeständiga och kan därför gå

sönder.

Använd endast värmetåligt glasgods. Kontrollera att det inte finns någon

metalldekor på glasgodset. Använd inte sprucket eller kantstött glasgods.

Följ tillverkarens anvisningar. Använd inte påsförslutare i metall. Perforera

påsen så att ångan kan komma ut.

Använd endast för tillagning/uppvärmning under kort tid. Lämna inte

mikrovågsugnen utan uppsikt när papperstallrikar eller pappersmuggar värms

upp.

Använd pappershanddukar för att täcka över maten vid uppvärmning och för att

absorbera fett. Använd endast för tillagning/uppvärmning under kort tid och

under övervakning.

Använd som lock för att förhindra nedstänkning inuti mikrovågsugnen eller som

inlindning vid ångkokning.

Använd endast plast som tål uppvärmning i mikrovågsugn. Följ tillverka-rens

anvisningar. Ska vara märkt med "Tål mikrovågsugn". Vissa plast-kärl blir mjuka

när maten inuti dem blir varm. Kokpåsar och helt tillslutna plastpåsar bör

perforeras enligt anvisningarna på förpackningen.

Använd endast plastfolie som tål mikrovågsugn. Används för att täcka över

maten under tillagning så att fukten bevaras. Låt inte plastfolien komma i kontakt

med maten.

Använd endast mikrovågssäkra kött- och godistermometrar som tål

mikrovågsugn.

Används som övertäckning för att förhindra nedstänkning inuti mikro-vågsugnen

samt för att bevara matens fuktighet.

Material som ska undvikas i mikrovågsugnen

Köksredskap

Aluminiumbricka

Matlåda med

metallhandtag

Kärl i metall eller med

metallkant

Påsförslutare med

metalltråd

Papperspåsar

Skumplast

Trä

Anmärkningar

Kan orsaka ljusbågsbildning. Lägg över maten i ett mikrovågssäkert kärl.

Kan orsaka ljusbågsbildning. Lägg över maten i ett mikrovågssäkert kärl.

Metall avskärmar maten från mikrovågsenergin. Metallkanter kan orsaka

ljusbågsbildning.

Kan orsaka ljusbågsbildning och brand i mikrovågsugnen.

Kan orsaka brand i mikrovågsugnen.

Skumplast kan smälta eller förgifta vätskan inuti när den utsätts för hög

temperatur.

Trä torkar ut om det används i mikrovågsugn vilket kan leda till sprickor i träet.

7


INSTALLERA MIKROVÅGSUGNEN

Namn på mikrovågsugnens delar och tillbehör

Ta upp mikrovågsugnen och allt material ur kartongen och töm ugnsutrymmet.

Följande tillbehör medföljer mikrovågsugnen:

Glasbricka 1

Ringmontering för

1

rotationsskivan

Bruksanvisning 1

Grillstativ (gäller endast grillserien)

A) Kontrollpanel

B) Rotationsskivans axel

C) Rotationsskivans

ringmontering

D) Glasbricka

E) Observationsfönster

F) Lucka

G) Säkerhetsspärr

8


Montera fast rotationsskivan

Mittpunkt (undersida)

Glasbricka

a. Placera aldrig glasbrickan upp och ner.

Glasbrickans rotation får inte begränsas.

b. Både glasbrickan och rotationsskivans

ringmontering måste alltid användas vid all

tillagning i mikrovågsugnen.

c. All mat och alla matbehållare ska alltid placeras

på glasbrickan vid tillagning.

d. Om glasbrickan eller rotationsskivans ringmontering

spricker eller går sönder ska närmaste

auktoriserade servicecenter kontaktas.

Rotationsskivans axel

Rotationsskivans

ringmontering

Installation och elanslutning

1. Denna apparat är endast avsedd för hemmabruk.

2. Mikrovågsugnen är avsedd endast för inbyggd användning. Den är inte avsedd för användning

på en köksbänk eller för användning inuti ett skåp.

3. Var noga med att följa de speciella installationsanvisningarna för inbyggd användning.

4. Apparaten kan installeras i ett 60 cm brett väggmonterat skåp (djup minst 55 cm och med ett

avstånd på 85 cm från golvet).

5. Apparaten är utrustad med en stickkontakt som endast får anslutas till ett korrekt installerat

uttag som jordats.

6. Nätspänningen måste motsvara den spänning som anges på märkplåten.

7. Vägguttaget måste ha installerats av en behörig elektriker, och anslutningskabeln får endast

bytas ut av en behörig elektriker. Om stickkontakten, efter utförd installation, inte längre snabbt

går att nå måste en allpolig frånskiljare finnas på installationssidan med ett brytavstånd på

minst 3 mm.

8. Adaptrar, grenuttag och förlängningssladdar får inte användas. Överbelastning kan leda till

ökad brandrisk.

Mikrovågsugnens ytor

kan bli mycket varma

när den är igång.

9


Anvisningar för användning

1. Ställa in klockan

När strömmen till mikrovågsugnen slås på kommer klockan att visa "0:00" och summern att ringa

en gång.

1) Tryck då på " / " en gång för att välja klockfunktion varpå timsiffrorna kommer att börja

blinka.

2) Vrid på " " för att justera timsiffrorna (inmatningstid ska vara mellan 0 och 23).

3) Tryck på " / " varpå minutsiffrorna kommer att börja blinka.

4) Vrid på " " för att justera minutsiffrorna (inmatningstid ska vara mellan 0 och 59).

5) Tryck på " / " för att avsluta inställning av klockan. Inställning av klockan har avslutats,

och ":" kommer att blinka och tiden lysa med fast sken.

OBS!

1) Om inte klockan ställs in kommer den inte att fungera när mikrovågsugnen slås på.

2) Om knappen " " trycks in när klockan ställs in kommer mikrovågsugnen automatiskt

att återgå till föregående driftläge.

2. Tillagning i mikrovågsugnen

Tryck på " " varpå "P100" kommer att visas på LED-skärmen. Tryck på " " en

till fyra gånger, eller vrid på " ", för att välja önskad mikrovågseffekt varpå "P100", "P80" "P50",

"P30" eller "P10" kommer att visas på LED-skärmen. Tryck sedan på " " för att bekräfta, och vrid

på " " för att ställa in tillagningstiden från 0:05 till 95:00. Tryck på " " igen för att starta

tillagningen.

Exempel:

Om du vill använda 80 procents mikrovågseffekt för att tillaga mat i 20 minuter kan

du göra inställningarna på kontrollpanelen enligt följande steg.

1) Tryck på " " en gång varpå "P100" kommer att visas på skärmen.

2) Tryck på " " ännu en gång, eller vrid på " " för att välja 80 procents mikrovågseffekt.

3) Tryck på " " för att bekräfta varpå "P80" kommer att visas på LED-skärmen.

4) Vrid på " " för att justera tillagningstiden tills "20:00" visas.

5) Tryck på " " för att starta tillagningen.

OBS!

Intervallförhållandena för justering av tid för mikrovågstillagning vid inställning med

ratten är enligt följande:

0–1 min : 5 sekunder

1–5 min : 10 sekunder

5–10 min : 30 sekunder

10–30 min : 1 minut

30–95 min : 5 minuter

10


" ."

Ordningsföljd

Tillagningsläge som

visas på

LED-skärmen Mikrovågseffekt Grilleffekt

1 P100 100 %

2 P80 80 %

3 P50 50 %

4 P30 30 %

5 P10 10 %

6 G 0 % 100 %

7 C-1 55 % 45 %

8 C-2 36 % 64 %

3. Grilltillagning eller kombinerad mikrovågs-/grilltillagning

Tryck på " " varpå "G" kommer att visas på LED-skärmen. Tryck därefter på samma

knapp en till fyra gånger, eller vrid på " ", för att välja önskad tillagningseffekt varpå "G", "C-1"

eller "C-2" kommer att visas på LED-skärmen. Tryck sedan på " " för att bekräfta, och vrid på

" " för att ställa in tillagningstiden från 0:05 till 95:00. Tryck på " " igen för att starta tillagningen.

Exempel:

Om du vill använda 55 procents mikrovågseffekt och 45 procents grilleffekt (C-1) för

att tillaga mat i 20 minuter kan du göra inställningarna på kontrollpanelen enligt

följande steg.

1) Tryck på " " en gång varpå "P100" kommer att visas på LED-skärmen.

2) Tryck på " " för att visa timer, eller vrid på " " för att välja kombinerad mikrovågs-

/grilltillagning. (första läget: C-1).

3) Tryck på " " för att bekräfta varpå "C-1" kommer att visas på LED-skärmen.

4) Vrid på " " för att justera tillagningstiden tills "10:00" visas på LED-skärmen.

5) Tryck på " " för att starta tillagningen.

OBS!

Efter att halva grillningstiden har gått kommer två ljud att höras från mikrovågsugnen

vilket är helt normalt. När du hör detta ljud ska du öppna ugnsluckan, vända på maten,

stänga ugnsluckan och därefter trycka på " " för att fortsätta tillagningen. Detta för att

få en jämn grillning på alla partier av maten. Grilltillagningen kommer att fortsätta efter

att de två ljuden har hörts oavsett om maten vänds eller inte.

11


4. Snabbtillagning

1) I vänteläge ska knappen " " tryckas in för att starta tillagning med 100 procents

mikrovågseffekt. Varje ytterligare intryckning av knappen kommer att öka tillagningstiden med

30 sekunder (max. tillagningstid: 95 minuter).

2) Vid mikrovågstillagning eller tidsupptining kommer varje tryck på " " att öka tillagningstiden

med 30 sekunder.

3) I vänteläge ska " " vridas åt vänster för att ställa in tillagningstid med 100 procents mikrovågseffekt,

och " " tryckas in för att starta tillagningen.

5. Upptining efter vikt

1) Tryck på " / " en gång varpå "dEF1" kommer att visas på LED-skärmen.

2) Vrid på " " för att välja matens vikt (från 100 till 2000 g).

3) Tryck på " " för att starta upptining.

6. Upptining efter tid

1) Tryck på " / " två gånger varpå "dEF2" kommer att visas på LED-skärmen.

2) Vrid på " " för att ställa in upptiningstiden. Maximal upptiningstid är 95 minuter.

3) Tryck på " " för att starta upptining. Upptiningseffekt är alltid P30 (kan inte ändras).

7. Kökstimer

(1) Tryck på " / " två gånger varpå 00:00 kommer att visas på LED-skärmen och timerns

indikeringslampa tändas.

(2) Vrid på " " för att ange önskad tillagningstid (maximal tillagningstid är 95 minuter).

(3) Tryck på " " för att bekräfta inställningen varpå timerns indikeringslampa kommer att tändas.

(4) När den inställda tiden på kökstimern har nåtts kommer timerns indikeringslampa att slockna.

Summern kommer att ringa fem gånger. Om klockan har ställts in (24-timmarssystem) kommer

aktuell tid att visas på LED-skärmen.

OBS!

Tiden på kökstimern skiljer sig från 24-timmarssystemets tid eftersom kökstimern är en

timer.

8. Funktion för visning av inställningar och aktuella värden

(1) I något av lägena för mikrovågstillagning, grilltillagning och kombinerad mikro-/grilltillagning kan

" " tryckas in för att visa aktuell tillagningseffekt i tre sekunder. Efter tre sekunder

kommer mikrovågsugnen att återgå till det föregående läget.

(2) I tillagningsläge ska " / " tryckas in för att visa tiden vilken då kommer att visas i tre sekunder.

12


9. Automeny

1) Vrid på " " åt höger för att välja meny varpå "A-1" till "A-10" kommer att visas.

2) Tryck på " " för att bekräfta.

3) Vrid på " " för att välja förinställd vikt enligt menyöversikten.

4) Tryck på " " för att starta tillagningen.

Exempel:

Om du vill använda automenyn för att tillaga 350 g fisk följer du nedanstående steg.

1) Vrid på " " medurs tills "A-4".

2) Tryck på " " för att bekräfta.

3) Vrid på " " för att välja fiskens vikt tills "350" visas på LED-skärmen.

4) Tryck på " " för att starta tillagningen.

10. Tillagning i flera steg

Tillagning i högst två steg kan ställas in. Om tillagning i två steg ställts in och ett steg är upptining

så ska upptining ställas in som första steg.

Exempel:

Om du vill tina upp maten i fem minuter och sedan tillaga den med en mikrovågseffekt

på 80 procent under sju minuter ska följande inställningar göras:

1) Tryck på " / " två gånger varpå "dEF2" kommer att visas på LED-skärmen.

2) Vrid på " " för att välja upptiningstid tills "5:00" visas på LED-skärmen.

3) Tryck på " " en gång varpå "P100" kommer att visas på LED-skärmen.

4) Tryck på " " ännu en gång, eller vrid på " ", för att välja 80 procents

mikrovågseffekt.

5) Tryck på " " för att bekräfta varpå "P80" kommer att visas på LED-skärmen.

6) Vrid på " " för att justera tillagningstiden tills "7:00" visas på LED-skärmen.

7) Tryck på " " för att starta tillagningen varpå summern kommer att ljuda en gång för det första

tillagningssteget. Summern kommer att ljuda ännu en gång när det andra tillagningssteget

påbörjas. När tillagningen har avslutats kommer summern att ljuda fem gånger.

13


Menyöversikt:

Meny Vikt Skärm

A-1

Pizza

A-2

Potatis

A-3

Kött

A-4

Fisk

A-5

Grönsaker

A-6

Dryck

A-7

Pasta

A-8

Popcorn

A-9

Kyckling

A-10

Återuppvärmning

11. Barnsäkringsfunktion

200 g 200

400 g 400

200 g 200

400 g 400

600 g 600

250 g 250

350 g 350

450 g 450

250 g 250

350 g 350

450 g 450

200 g 200

300 g 300

400 g 400

1 kopp (120 ml) 1

2 koppar (240 ml) 2

3 koppar (360 ml) 3

50 g (med 450 ml kallt vatten) 50

100 g (med 800 ml kallt vatten) 100

50 g 50

100 g 100

400 400

800 800

1200 1200

200 200

400 400

600 600

Slå på

barnsäkringen:

Slå av

barnsäkringen:

I vänteläge ska " " hållas intryckt i tre sekunder varpå en lång pipsignal

kommer att ljuda vilket betyder att barnlåsläget har aktiverats. Aktuell tid kommer

att visas på LED-skärmen om tiden har ställts in. I annat fall kommer " " att

visas.

När mikrovågsugnen är i barnsäkert läge håller du knappen " " intryckt i tre

sekunder. Ett långt pipljud kommer då att höras för att indikera att barnlåset har

slagits av.

14


Felsökning

Ingen åtgärd krävs

Mikrovågsugnen stör

TV-mottagningen

Svag ugnbelysning

Ånga samlas på

ugnsluckan och varm

luft kommer ut ur

ventilationsöppningarna

Ugn startas av misstag

utan mat i.

Radio- och TV-mottagning kan störas när mikrovågsugnen används.

Liknande störningar förekommer också när små elektriska apparater,

som till exempel mixrar, dammsugare och elektriska fläktar används.

Ingen åtgärd krävs.

Vid tillagning på svag effekt kan ugnsbelysningen bli svagare. Ingen

åtgärd krävs.

Vid tillagning kan ånga tränga ut från maten. Den mesta ångan släpps

ut genom ventilationsöppningarna. Emellertid kan en del ånga samlas

på svalare ytor, som till exempel ugnsluckan. Ingen åtgärd krävs.

Det medför stor fara att köra mikrovågsugnen utan mat inuti och får

absolut inte förekomma!

Problem Möjlig orsak Åtgärd

Mikrovågsugnen kan inte

startas.

Ugnen värmer inte.

Den roterande glasbrickan

väsnas när mikrovågsugnen

används.

(1) Stickkontakten har inte

satts i ordentligt i vägguttaget.

(2) Säkringen eller automatsäkringen

löser ut.

(3) Problem med vägguttaget.

(4) Ugnsluckan har inte

stängts igen ordentligt.

(5) Rullspåret och ugnsbottnen

är smutsiga.

Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

Sätt därefter i den igen

efter tio sekunder.

Byt säkring eller återställ automatsäkringen

(reparation får

endast utföras av behörig

servicetekniker).

Testa vägguttaget med andra

elektriska apparater.

Stäng igen ugnsluckan helt

och hållet.

Anvisningar för rengöring av

smutsiga delar finns i avsnittet

"Underhåll av mikrovågsugnen".

Enligt WEEE-direktivet (WEEE: avfall av elektriska och elektroniska

produkter) ska elektriskt och elektroniskt avfall samlas in

och behandlas separat. Vid senare kassering av denna produkt

får den INTE kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall.

Produkten ska istället lämnas till en insamlingsstation för elektriskt

och elektroniskt avfall.

15


Installationsinstruktioner

Läs noga igenom bruksanvisningen innan mikrovågsugnen

installeras.

Lägg märke till:

Elektrisk anslutning

Mikrovågsugnen är utrustad med en stickkontakt som endast får anslutas till ett korrekt installerat

uttag som jordats. Uttaget får endast installeras, och anslutningskabeln får endast bytas ut, av en

behörig elektriker och i enlighet med tillämpliga bestämmelser.

Om stickkontakten, efter utförd installation, inte längre snabbt går att nå måste en allpolig frånskiljare

finnas på installationssidan med ett brytavstånd på minst 3 mm.

Det får inte finnas någon bakvägg bakom mikrovågsugnen i skåpet som den placerats i.

Minsta monteringshöjd: 85 cm

Ventilationsöppningarna och sughålen får inte täckas över.

OBS!

Kläm inte fast eller böj nätsladden.

A. Inbyggt skåp

1.

16


2.

17


3.

18


B. Förbereda skåpet

1. Läs anvisningarna på BOTTOM CABINET TEMPLATE (mall för undre skåp) och lägg mallen

på skåpets underplan.

2. Märk ut enligt mallens markeringar "a" på skåpets underplan.

Skruv A

Fäste

Centrumlinje

3. Ta bort mallen för det undre skåpet och sätt fast fästet med skruv A.

Skruv A

Fäste

19


C. Montera mikrovågsugnen

4. Montera mikrovågsugnen i skåpet.

- Se till att mikrovågsugnens baksida har låsts fast i fästet.

- Kläm inte fast eller sno nätsladden.

Fäste

5. Öppna ugnsluckan, sätt i skruv B i monteringshålet och skruva fast mikrovågsugnen.

Skruv B

Monteringshål

20

More magazines by this user
Similar magazines