Avancerad Nivå - Institutionen för idé- och lärdomshistoria - Uppsala ...

idehist.uu.se

Avancerad Nivå - Institutionen för idé- och lärdomshistoria - Uppsala ...

Studieplan

Masterprogram i humaniora 120 hp

Master of Humanities 120 ECTS

Inriktning idé- och lärdomshistoria

Denna studieplan är fastställd av Inst.styrelsen för idé- och lärdomshistoria 2008-10-13. Planen

träder i kraft 2008-10-14.

Studieplanen kompletterar utbildningsplanen för Masterprogram i humaniora vid historiskfilosofiska

fakulteten, Uppsala universitet. Utbildningsplanen antogs av historisk-filosofiska

fakultetsnämnden 2007-02-27.

Examensbenämning

Denna studieplan avser ett tvåårigt masterprogram i humaniora inom historisk-filosofiska

fakulteten vid Uppsala universitet. Inom programmet kan två examina tas: Magisterexamen (ett

års heltidsstudier) och Masterexamen (två års heltidsstudier).

Organisation

I programmet deltar alla institutioner och centra inom historisk-filosofiska fakulteten.

Programmet omfattar 13 inriktningar och varje inriktning utgör ett huvudområde för både

magister- och masterexamen. Inom varje inriktning finns obligatoriska kurser. Utöver dessa ska

studenterna välja ett antal fria kurser. Kurserna väljes bland fakultetens kurser på avancerad nivå.

Alla kurser omfattar 7,5 högskolepoäng (5 gamla poäng).

Följande inriktningar/huvudområden ingår i programmet: arkeologi, antikens kultur och

samhällsliv, estetik, etnologi, praktisk filosofi, teoretisk filosofi, genusvetenskap, historia, idéoch

lärdomshistoria, konstvetenskap, kulturantropologi, litteraturvetenskap samt retorik.

Internationalisering

Flera institutioner deltar i internationellt samarbete på avancerad nivå med andra universitet.

Samarbetet omfattar internationella studentutbyten, institutionell anknytning och handledning i

fält, gemensam handledning och video- och Internetbaserade seminarier. Flera av kurserna inom

masterprogrammet ges på engelska.

Examensarbete

Följande examensarbeten/uppsatser ingår:

1. Examensarbete för masterexamen 1, 45 hp

2. Examensarbete för masterexamen 2, 15 hp

3. Examensarbete för magisterexamen, 30 hp

Studenter som avser att fullfölja två års studier väljer examensarbete för masterexamen 1, 45 hp.

Studenter som redan har en magisterexamen väljer examensarbete för masterexamen 2, 15 hp.

Studenter som avser att avsluta efter ett år med magisterexamen väljer examensarbete för

magisterexamen, 30 hp.

Undervisnings- och examinationsformer

Kurserna ges vanligtvis på halvfart och inom fasta tioveckorsperioder. Undantaget är

examensarbetena samt, i förekommande fall, praktik.

Undervisning ges i en eller flera av följande former: föreläsningar, seminarier, tutorials,

fältövningar och handledning.


Kurserna examineras genom salskrivning, hemskrivning, PM-skrivning, grupparbeten, aktivt

seminariedeltagande eller muntlig tentamen. Examensarbetena examineras genom ventilering på

ett seminarium.

Betygen är Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. Vissa kurser har endast U och G.

Studieordning för ettårig magisterexamen, 60 hp

Innehåll:

Kurs 1: Examensarbete för magisterexamen, 30 hp (obligatorisk kurs). Ämnet för examensarbetet

väljs i samråd med lärare/handledare.

Kurs 2: Teori och metod i idéhistoria, 7,5 hp (obligatorisk kurs).

Kurs 3: Kurs på avancerad nivå i idé- och lärdomshistoria, 7,5 hp (obligatorisk kurs)

Kurs 4 och 5: Valfria kurser inom fakultetens utbud på avancerad nivå, à 7,5 hp.

Studieordning för tvåårig masterexamen, 120 hp

Innehåll:

Kurs 1: Examensarbete för masterexamen 1, 45 hp (obligatorisk kurs). Ämnet för examensarbetet

väljs i samråd med lärare/handledare.

Kurs 2 och 3: Teori och metod i idéhistoria, variant 1 och 2, à 7,5 hp (obligatoriska kurser).

Kurs 4 och 5: Två kurser på avancerad nivå i idé- och lärdomshistoria à 7,5 hp (obligatoriska

kurser)

Kurs 6 – 10: Valfria kurser inom fakultetens utbud på avancerad nivå, à 7,5 hp.

Studieordning för ettårig masterexamen, 60 hp

(Denna studiegång är främst avsedd för studenter som redan har en magisterexamen)

Innehåll:

Kurs 1: Examensarbete för masterexamen 2, 15 hp (obligatorisk kurs)

Kurs 2: Teori och metod i idéhistoria, variant 1 eller 2, 7,5 hp (obligatorisk kurs)

Kurs 3: Kurs på avancerad nivå i idé- och lärdomshistoria, 7,5 hp (obligatorisk kurs)

Kurs 4 – 7: Valfria kurser inom fakultetens utbud på avancerad nivå, à 7,5 hp.

Progression i utbildningen

Progressionen inom programmet uttrycks genom de olika examensarbetena, dels för

magisterexamen, dels för masterexamen. Se resp. kursplan för närmare detaljer.

Övrig information

Antagning till masterprogrammet sker varje hösttermin, efter sedvanlig ansökan senast 15 april.

Det är emellertid även möjligt att påbörja studierna vid vårterminens start.

Vid början av höstterminen sker valet av delkurser för det kommande läsåret. Inom fakultetens

utbud av kurser på avancerad nivå finns varje läsår ca 40-50 delkurser att välja bland. Kurserna

2


ges som regel på halvfart under fyra fasta perioder per läsår. De presenteras på Masterprogrammets

hemsida http://www.masterhumaniora.histfilfak.uu.se/ . Det åligger studenten att

försäkra sig om att de kurser han/hon har valt verkligen ges (kurser kan ställas in vid för lågt

deltagarantal), och att få all nödvändig information från aktuell institution.

Obligatoriska kurser

För magisterexamen är tre kurser obligatoriska (examensarbete och två delkurser), för

masterexamen fem. Institutionens kurser i teori och metod (alt. 1 och 2) ges normalt under

höstterminens period 1, v. 35-44. De båda varianterna ges omväxlande vartannat år. Efter samråd

med studierektor kan högst en obligatorisk kurs inom magisterexamen resp. två inom

masterexamen ersättas med kurser på avancerad nivå vid annan idéhistorisk institution inom eller

utanför Sverige. Beslut om tillgodoräknande tas av studierektor. Över huvud taget uppmuntras

samarbete med andra institutioner inom ämnet.

Vid vissa av instititutionens kurser sker samläsning med forskarstuderande. Under utbildningens

andra år förväntas den studerande delta i vissa av institutionens forskarseminarier.

Praktik

Praktikmomentet (7,5 hp) förläggs normalt till det andra studieåret och ersätter en av de ickeobligatoriska

kurserna. Praktiken kan inte förlängas inom programmets ram. Det är studentens

eget ansvar att hitta en praktikplats; inst:s lärare kan dock bistå med kontakter och förslag på

lämpliga praktikplatser. Planeringen av praktikmomentet kan vara tidskrävande och bör därför

starta i god tid. Institutionen har ingen skyldighet att ersätta studentens kostnader för t.ex. resor

till/från praktikplatsen. (Se vidare kursplan för praktikmomentet, LÄNK)

Verktygskurser

Historisk-filosofiska fakulteten erbjuder på avancerad nivå ett antal så kallade verktygskurser,

vilka är riktade mot färdighetsträning, praktik och yrkesliv. De ingår i fakultetens utbud av

valbara kurser och kan sökas i masterprogrammet första eller andra år. Verktygskurs kan inte

ersätta någon av de obligatoriska kurserna.

Examensarbete

Studenten bör i möjligaste mån redan vid utbildningens början besluta sig för omfattningen av

sina studier (ett år eller två) och därmed inriktningen på examensarbetet.

Uppsatskursen har en ansvarig lärare till vilken studenten kan vända sig vid behov beträffande

kursens uppläggning, handledning, betygsättning och kursutvärdering.

Examensarbetet består av författande av egen uppsats, deltagande i vissa seminarier, ventilering

av egen uppsats samt opposition vid ventilering av en annan uppsats på avancerad nivå.

Institutionen har inga fasta gränser för examensarbetets omfång. Magisteruppsatser brukar vara

omkring 50 sidor (brödtext) vilket är i linje med de flesta ämnesområden inom fakulteten.

Masteruppsatsen behöver ej vara längre.

Handledning

Vid kursstart formulerar kursansvarig lärare i samråd med studenten ett ämne för uppsatsen, och

därpå utses en handledare. Ämnesvalet är bland annat avhängigt av att en handledare med

lämplig ämneskompetens står till förfogande. Ämnesområden där institutionen saknar tillräcklig

handledarkompetens godkänns ej. Vi strävar efter att formulera uppsatsämnen som ligger i

anslutning till pågående forskning inom institutionen.

3


Handledarens ersättning utgår med ett fast belopp för varje handledd (och färdigställd) uppsats,

uttryckt i ett visst antal klocktimmar. Däri ingår vid sidan om fysiska möten och andra kontakter

med den studerande även förberedelsearbete, egna undersökningar t.ex. av lämplig litteratur,

läsning av utkast och manus samt ventilering vid seminarier. Den studerande har rätt till

handledning endast under programmets ordinarie studietid; för heltidsstudier gäller:

Examensarbete 45 hp:

Examensarbete 30 hp:

Examensarbete 15 hp:

60 klocktimmar totalt

40 klocktimmar totalt

20 klocktimmar totalt

Det är handledarens ansvar:

• att se till att handledningen planeras och genomförs enligt ovanstående

• att vara tillgänglig för handledning samt rådfrågning via epost och telefon i

överenskommen omfattning

• att förse uppsatsförfattaren med råd om utbildningens uppläggning, information om

vetenskapliga nätverk o.dyl.

Uppsatsförfattarens ansvar:

• att fortlöpande hålla handledaren underrättad om hur arbetet framskrider

• att sträva efter att hålla tidsramarna och överenskomna deadlines

• att snarast meddela handledaren om problem eller hinder uppstår vilka kan äventyra de

uppgjorda tidsramarna

• att följa handledarens anvisningar vad gäller ex.vis val av ämne och avgränsningar av

uppsatsen

• att så långt det är möjligt konsultera anvisade hjälpmedel rörande språkliga och formella

frågor

Examination och betygsättning

När handledaren bedömer att uppsatsen är färdig för ventilering utser kursansvarig lärare en

examinator av uppsatsen. Examinator skall ej ha deltagit i uppsatshandledningen. Handledarens

bedömning av uppsatsen skall beaktas vid betygsättningen. För att bli godkänd på kursen krävs

av den studerande - utöver författande och försvar av examensarbetet – aktivt deltagande på

metodövningar, genomförande av vissa seminarieuppgifter samt oppositionsuppdrag. Ventilering

sker som regel vid slutet av vårterminen. För sent inlämnade arbeten ventileras först vid ett senare

tillfälle, som i regel infaller tidigast kring mitten av nästkommande termin.

Institutionen publicerar alla godkända examensarbeten elektroniskt. Texten skall utformas enligt

en grafisk mall och sändas i elektronisk form till kursledaren. Betyg på examensarbetet

rapporteras först när detta har skett.

Övriga riktlinjer

Denna studieplan kompletteras av följande dokument:

• Allmänna riktlinjer för examensarbeten inom hist.fil. fakulteten

• Detaljerade, institutionsinterna riktlinjer för examensarbetet

• Anvisningar för författande av uppsats-PM

• Mall för individuell studieplan

• Kriterier vid bedömning av examensarbeten

• Grafiska anvisningar för webbpublicering av examensarbeten

4

More magazines by this user
Similar magazines