Bruksanvisning

arkiv.maskin.skanska.se

Bruksanvisning

*255577*

255577

ST18

Bruksanvisning 32–34


Säkerhetsföreskrifter

OBS!

Vid användning av elektriska verktyg ska alltid

följande grundläggande säkerhetsåtgärder

vidtas för att minska risken för elstötar, personskador

eller bränder.

Läs igenom anvisningarna innan Du börjar använda

verktyget.

■1 Håll ordning kring Ditt arbetsområde. Oordning

innebär olycksrisker.

■2 Ta hänsyn till omständigheterna. Utsätt inte

elektriska verktyg för regn. Använd inte elektriska

verktyg i fuktig eller våt omgivning. Se till

att belysningen är god. Använd inte elektriska

verktyg i närheten av brännbara vätskor eller gaser.

■3 Skydda Dig mot elektriska stötar. Undvik

kroppsberöring med jordade ytor t ex rör, radiatorer,

spisar, kylskåp.

■4 Håll barnen borta! Låt inte andra personer

röra verktyget eller kabeln. Låt inte obehöriga vistas

inom arbetsområdet.

■5 Förvara elektriska verktyg på säkert ställe.

Verktyg som inte används ska förvaras på torrt,

låst ställe utom räckhåll för barn.

■6 Överbelasta inte elektriska verktyg. Ditt arbete

blir bättre och säkrare om Du håller Dig till

angivet kapacitetsområde.

■7 Använd rätt verktyg.Använd inte kapacitetsmässigt

svaga verktyg för tunga belastningar.

Använd inte verktygen till andra ändamål än de

är avsedda för, använd t ex inte cirkelsåg för att

fälla träd eller kvista.

■8 Bär lämpliga arbetskläder. Ha inte vida kläder

eller smycken. De kan fastna i rörliga delar.

Vid arbete utomhus rekommenderas gummihandskar

och halkfria skor. Har Du långt hår, så

använd hårnät.

■9 Använd skyddsglasögon.Använd andningsskydd

vid dammande arbetstillfällen.

■10 Akta kabeln! Bär inte verktyget i kabeln och

dra inte i sladden, när Du ska dra ur stickkontakten.

Skydda kabeln mot värme, olja och skarpa

kanter.

■11 Se till att arbetsstycket är stabilt.Använd t ex

skruvstycke för att hålla arbetsstycket på plats.

Det är säkrare än att hålla det i handen och Du

får bägge händerna fria för arbetet.

■12 Böj Dig inte ner för djupt. Undvik onormal

kroppshållning. Se till att Du står stadigt och håller

balansen.

■13 Sköt verktygen med omsorg. Håll dem rena.

Följ skötselinstruktionerna och anvisningarna för

borrbyte. Kontrollera regelbundet kabeln och

om den är skadad, låt en fackman byta ut den.

Kontrollera också förlängningskabeln och byt

den, om den är trasig. Håll handtagen torra och

fria från olja och fett.

■14 Dra ur stickkontakten: När verktygen inte används,

vid service och vid byte av verktyg som

t ex sågblad och borr.

■15 Låt inte verktygsnycklar sitta kvar. Innan Du

startar maskinen, kontrollera att nyckel och justeringsverktyg

har tagits bort.

■16 Undvik oavsiktlig igångsättning. Bär inte verktyg

som är anslutet till nätet med fingret på brytaren.

Förvissa Dig om, att brytaren är frånslagen,

när Du ansluter maskinen till elnätet

■17 Förlängningskabel utomhus.Använd endast

förlängningskabel som är märkt och godkänd

för utomhusbruk.

■18 Var alltid uppmärksam. Se på vad Du gör. Gå

försiktigt tillväga. Använd inte verktyget om Du

är okoncentrerad.

■19 Kontrollera om det finns skador på verktyget.

Innan Du fortsätter att använda verktyget kontrollera

noggrant att skyddsanordningar eller

skadade delar är felfria och fungerar som de ska.

Kontrollera att rörliga delar fungerar tillfredsställande,

att de inte klämmer, att inga delar är

brutna, att samtliga andra detaljer är felfria, rätt

monterade och att alla andra villkor som påverkar

driften stämmer. Skadade skyddsanordningar

och delar ska repareras eller bytas ut hos

Hilti-service-verkstad, såvida inte annat anges

i bruksanvisningen. Skadad brytare måste bytas

av Hilti-service-verkstad.Använd inte verktyget,

om brytarens Till/Från inte fungerar.

■20 OBS! För Din egen säkerhet, använd endast

tillbehör och specialverktyg, som finns angivna

i bruksanvisningen eller i produktkatalogen. I annat

fall föreligger risk för personskador.

■21 Detta elektriska verktyg överenstämmer med

gällande säkerhetsbestämmelser. Reparationer

får endast göras av behörig fackman. I annat fall

kan användaren råka ut för olyckor.

■22 Anslutning av dammsugarutrustning. Om det

finns anslutning för dammutsugning, säkerställ

att anslutningen sker korrekt och att utrustningen

används på rätt sätt.

Ta väl vara på denna anvisning!

32 schwedisch


ST18 Momentskruvdragare
Dubbel isolering

➀ Strömbrytare med elektronisk varvtalsreglering

➁ Höger-/vänster-omkopplare

➂ Låsknapp för kontinuerlig drift

➃ Momentinställning

➄ Djupanslagsinställning

➅ Anslutning för djupanslag

➆ Verktygshållare

Tekniska data

Effekt:

600 Watt

Spänning:

220–240 Volt

Ingående ström:

2,8 A vid 230 Volt

Frekvens:

50 Hz / 60 Hz

Varvtal, tomgång:

0– 1900 v/min.

Verktygshållare:

1

/4″ insex

Vikt (utan kabel):

1,8 kg

Max. vridmoment:

20 Nm

Varvtalsreglering:

Elektronisk

Vridmomentinställning:

18 lägen / 1–20 Nm

Höger-/vänstervarv:

Omkopplare med omkopplingsspärr

under drift

Ljudnivå:

Karakteristiskt A-vägd ljudtrycksnivå för

maskinen är lägre än 80 dB (A)

Vibrationsvärde:

Karakteristik hand-armvibrationsbelastning

är lägre än 2,5 m/s 2

Skyddsisolering: EN 50144

Radio- och TV-avstörd enligt: EN 55014-1

CE-överensstämmelse:

73/23 EWG, 98/37 EG, 89/336 EWG

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar!

Driftsäkerhet:

● Viktigt: Läs noga igenom bifogade säkerhetsanvisningar.

● Använd inte denna produkt på annat sätt än vad som föreskrivs i bruksanvisningen.

● Viktigt: Om rotationen på skruvdragaren blockeras, stäng genast av den. Dröjer

detta mer än 2–3 sekunder kan skador på motorn uppstå.

● Kontrollera att nätspänningen stämmer överens med den på typskylten angivna

spänningen.

● Skruvdragaren är skyddsisolerad och fär därför inte jordas.

● Kontrollera att stickkontakt och sladd är hela före anslutning till nätet. Vid ev. skada,

låt omedelbart byta ut de skadade delarna.

● Dra alltid ur stickkontakten innan något arbete i skruvdragaren påbôrjas ( t ex service,

underhåll etc.).

● Anslut aldrig skruvdragaren till nätet utan att den är avstängd.

● För bästa möjliga skruvkapacitet och lång livslängd, var noga med att rengöra och

serva skruvdragaren.

Huvudanvändning / Vridmomentinställning

Användning: Skruv / ∅ in mm Vridmomentläge

(riktvärden)

Plåt på plåt S-MD / ∅ 4,2 1– 3

S-MD / ∅ 4,8 2– 4

Plåt på stålprofil S-MD51 + S-MD21 / ∅ 5,5 4– 6

S-MD53 + S-MD23 / ∅ 5,5 6– 8

S-MP53 / ∅ 6,3 8–10

Plåt på stålbalk S-MD55 + S-MD25 / ∅ 5,5 10–14

S-MP52 / ∅ 6,3 12–16

Plåt på trä S-MP53 / ∅ 6,5 12–18

Fibercementplatta på stålprofil S-FD03 / ∅ 6,3 6–12

Fibercementplatta på stålbalk S-FD05 / ∅ 6,3 12–16

Fibercementplatta på trä S-FD01 / ∅ 6,5 12–18

Sandwichpanel på stålprofil S-CD63 / ∅ 5,5 6–10

Sandwichpanel på stålbalk S-CD65 / ∅ 5,5 10–16

33


Handhavande /

Funktion:

➀ Strömbrytare med elektronisk varvtalsreglering

Genom att successivt trycka in strömbrytaren

regleras varvtalet steglöst upp till

maximalt varvtal.

➁ Höger-/vänster-omkopplare

Genom omkopplaren väljs antingen höger-

eller vänstergång på maskinen. En

spärr förhindrar omkoppling under drift.

– Tryck omkopplaren åt höger

= högervarv

– Tryck omkopplaren åt vänster

= vänstervarv

➂ Låsknapp för kontinuerlig drift

Inkoppling av kontinuerlig drift:

Tryck in strömbrytaren ➀, tryck in låsknapp

för kontinuerlig drift ➂ och släpp båda

brytarna.

Urkoppling av kontinuerlig drift:

Tryck kort på strömbrytaren, varvid låsknappen

automatiskt löser ut.

➃ Vridmomentinställning – vid montering

av skruv utan tätningsbricka på

plåt

Vridmomentkopplingen används för hårda

skruvmontage, dvs när underlaget (t

ex stål, aluminium inte ger efter för skruvhuvudet.

Vridmomentet ställs in genom att vrida

justerringen ➃ till önskat vridmomentläge

(1–18). Detta läge väljs alltefter användning

och skruvtyp.

ningen under skruvhuvudet bli korrekt

nedpressad.

korrekt för starkt för svagt

Djupanslagsinställning:

Vrid djupanslaget åt höger = mindre nedpressning

av skruvtätningen

Vrid djupanslaget åt vänster = kraftigare

nedpressning av skruvtätningen (varje

«klick» motsvarar en justering om ± 0,25

mm).

➅ Anslutning djupanslag – verktyg:

Dra av djupanslaget från maskinen.

Skruvverktyget är nu fritt för urdragning

av redan montered skruv eller för utbyte.

➆ Verktygshållare

Verktygshållaren har en 1 /4″ invändig sexkantfattning

för bits (följer normen DIN

3126 / ISO 1173).

Byte av skruvverktyg: Drag hylsan bakåt –

skruvverktyg kan avlägsnas eller sättas I.

Skötsel / rengöring /

service:

Skruvdragaren är permanentsmord och

därmed underhållsfri. Vid hård drift under

en längre tidsperiod rekommenderas en

serviceinspektion hos Din Hilti-verkstad.

På så sätt ökar maskinens livslängd och

onödiga driftsavbrott kan undvikas.

Maskinens luftintag får inte bli igensatt av

smuts. Blås vid behov rent med tryckluft

för att rengöra maskinen.

Elverktyg måste motsvara härför gällande

säkerhetsbestämmelser. Service får

endast utföras av behörig el-fackman. För

optimal säkerhet, använd endas Hilti original

reservdelar.

Garanti

Hilti garanterar, att levererat verktyg inte är

behäftat med material- eller tillverkningsfel.

Denna garanti gäller under förutsättning

att verktygets användning, handhavande,

skötsel och rengöring följer Hiltis bruksanvisning,

att ev. garantianspråk inlämnas

inom 12 månader från försäljningsdatum

samt att endast Hilti original förbrukningsmateriel,

tillbehör och reservdelar används

tillsammans med verktyget.

Denna garanti omfattar kostnadsfri reparation

eller ersättning av defekta delar. Garantin

gäller ej för störningar orsakade av

normal förslitning.

Ytterligare anspråk innefattas inte i

garantin, såvida inte nationella bestämmelser

föreskriver annat. Hilti svarar inte

för direkta eller indirekta fel eller följdskador,

förlust eller kostnader i samband

med användning av eller på grund

av omöjlighet att använda verktyget för

något som helst ändamål.

För reparation eller ersättning måste verktyget

och/eller berörda delar omgående efter

det att felet upptäckts sändas in till

närmaste Hilti Center.

Denna garanti omfattar samtliga garantiåtaganden

från Hiltis sida och ersätter alla

tidigare eller samtidiga förklaringar, skriftliga

eller muntliga avtal beträffande garantier.

➄ Djupanslagsinställning – vid montering

av skruvar med tätningsbricka

Genom djupanslagsinställning kan tät-

34


EG-Konformitätserklärung

Bezeichnung: Schrauber

Seriennummern: XX/0000001 - 9999999/XX

Typenbezeichnung: ST18 Konstruktionsjahr: 1995

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den folgenden

Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt:

EN 50144-1, EN 50144-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-

3-3 gemäss den Bestimmungen der Richtlinien 73/23/EWG, 89/336/EWG,

98/37/EG

D

Declaração de conformidade

P

Descricão: Aparafusadora Nr. de série: XX/0000001 - 9999999/XX

Designacão: ST18 Ano de fabrico: 1995

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que este producto cumpre as

seguintes normas ou documentos normativos:

EN 50144-1, EN 50144-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-

3-3 de acordo com as disposições das directivas 73/23/CEE, 89/336/CEE,

98/37/CE

EC declaration of conformity

GB

Description: Screwdriver Serial no.: XX/0000001 - 9999999/XX

Designation: ST18 Year of design: 1995

We declare, under our sole responsibility, that this product complies with the

following standards or standardization documents:

EN 50144-1, EN 50144-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-

3-3 according to the provisions of the directives 73/23/EEC, 89/336/EEC, 98/37/EC

Dichiarazione di conformità

I

Descrizione: Avvitatori Nr. di serie: XX/0000001 - 9999999/XX

Modello/Tipo: ST18 Anno di progettazione: 1995

Assumendone la piena responsabilità, dichiariamo che il prodotto è conforme alle

seguenti normative ed ai relativi documenti:

EN 50144-1, EN 50144-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-

3-3 in base alle prescrizioni delle direttive CEE 73/23, CEE 89/336, CE 98/37

Déclaration de conformité CE

F

Designation: Visseuse No. de série: XX/0000001 - 9999999/XX

Modéle/type: ST18 Année de conception: 1995

Nous declarons sous notre propre responsabilité que ce produit est conforme avec

normes ou documents de normalisés:

EN 50144-1, EN 50144-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-

3-3 conformèment aux termes des directives 73/23/CEE, 89/336/CEE, 98/37/CE

Konformiteitsverklaring

NL

Omschrijving: Schroefmachine Seriennummer: XX/0000001 - 9999999/XX

Type-aanduiding: ST18 Constructie-jaar: 1995

Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat dit produkt voldoet aan de

volgende normen of normatieve documenten:

EN 50144-1, EN 50144-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-

3-3 volgens de bepalingen van de richtlijnen 73/23/EEG, 89/336/EEG, 98/37/EG

Declaración de conformidad

E

Designacion: Atornilladoras No. de serie: XX/0000001 - 9999999/XX

Modelo/Tipo: ST18 Año de fabricacion: 1995

Declaramos bajo nuestra sole responsabilidad que este producto està en

conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes:

EN 50144-1, EN 50144-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-

3-3 de acuerdo con las regulaciones 73/23/CEE, 89/336/CEE, 98/37/CE

Konformitetserklæring

DK

Betegnelse: Skruemaskine Serienr.: XX/0000001 - 9999999/XX

Model/type: ST18 Fremstillingsår: 1995

Vi påtager os det fulde ansvar for, at dette produkt er i overensstemmelse med

følgende normer og normative dokumenter:

EN 50144-1, EN 50144-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-

3-3 i henhold til bestemmelserne i direktiverne 73/23/EØF, 89/336/EØF, 98/37/EF


Försäkran om överensstämmelse

Beteckning: Skruvdragare Tillverkningsnummer: XX/0000001 - 9999999/XX

Typbeteckning: ST18 Konstruktionsår: 1995

Vi intygar och ansvarar för att denna produkt överensstämmer med följande norm

och dokument:

EN 50144-1, EN 50144-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-

3-3 enligt bestämmelserna i riktlinjerna 73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG

S

Samræmisyfirlýsing

Heiti: Skrúfvél Raõnr.: XX/0000001 - 9999999/XX

Gerõ: ST18 Framleiõsluár: 1995

Viõ tökum fulla ábyrgõ á pví aõ vara pessi sé í samræmi viõ eftirfarandi staõla:

EN 50144-1, EN 50144-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-

3-3, sbr. reglur ESB-tilskipana nr. 73/23, 89/336, 98/37

ISL

Erklæring av ansvarsforhold

N

Betegnelse: Skrudrill Seriennummer: XX/0000001 - 9999999/XX

Typenbetegnelse: ST18 Konstruktjonsår: 1995

Vi erklærer hervedtat at dette produktet er i overenstemmelse med følgende

normer eller standarder:

EN 50144-1, EN 50144-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-

3-3 i henhold til retningsbestemmelsene i direktivene 73/23/EØF, 89/336/EØF,

98/37/EØ

Todistus standardinmukaisuudesta

FIN

Mimike: Ruuvain Serjanumero: XX/0000001 - 9999999/XX

Tyyppimerkintä: ST18 Suunnitteluvuosi: 1995

Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä tuote en allalueteltujen

standardien ja standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen:

EN 50144-1, EN 50144-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-

3-3 seuraavien ohjeiden määräysten mukaisesti: 73/23/EWG, 89/336/EWG,

98/37/EG

Hilti Aktiengesellschaft

CE ∆ηλωση συµδατικοτητος

Περιγραφή: Κατσαβιδιέρα Αριθµός σειράς: XX/0000001 - 9999999/XX

Μοντέλο-Τύπος: ST18 Ετος Σχεδιασµού 1995

∆ηλωνουµε υπευθυνα οτι το προιον αυτο ειναι σε συµφωνια µε τις ακολουθες

τυποποιησεις ή διαταξεις τυποποιησης:

EN 50144-1, EN 50144-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-

3-3 συµφωνα µε τις προβλεψεις των κανονισµων 73/23/EEC, 89/336/EEC, 98/37/EC.

GR

Martin A.C. Messner

Dr. Heinrich Schäperkötter

Leiter Division Bohrmontage

Leiter Entwicklung Bohrmontage

Vice president D&ET division

Development manager D&ET division

11/1995 11/1995

More magazines by this user
Similar magazines