Läs - Kungälv

kungalv.se

Läs - Kungälv

KUNGÄLVS KOMMUN

Antagen av KS 1997-09-10.

UTGÅNGSPUNKT

Med kompetens menas förmågan att klara av olika krav som ställs i en viss situation i en viss

verksamhet.

Detta innebär att kunna och vilja omsätta teoretiska kunskaper, praktiska erfarenheter och

personlighetsrelaterade egenskaper i arbetet. Kompetensutveckling förutsätter arbetsledningens

tillvaratagande av individens kunskaper och erfarenheter.

Kungälvs kommuns synsätt är att människan är verksamhetens främsta tillgång. Det är

människorna i organisationen, deras kompetens, sätt att tänka, känna, vara och handla som

kommer att prägla organisationens framgång.

MÅL

* Utveckla den kommunala verksamhetens effektivitet och stärka beredskapen inför

förändringar.

* All personal skall utifrån verksamhetens behov ges den utveckling

som vidmakthåller och höjer kompetensen och ger arbetstillfredsställelse i deras nuvarande

och kommande arbetsuppgifter.

STRATEGI

För att nå målet krävs att

* arbetsledaren skall medverka till att skapa en utvecklingskultur som präglas av nytänkande,

prövande och ett klimat som är öppet för olika åsikter

* närmaste chef skall tillsammans med den anställde kartlägga dennes behov av utveckling,

stimulera till vidareutveckling samt på olika sätt följa upp resultatet av utvecklingsåtgärder

* individen skall själv ta ansvar för sin kompetensutveckling genom att aktivt engagera sig, ta

initiativ till utvecklingsåtgärder samt genom att satsa tid och energi på sin vidareutveckling

* kompetensutveckling är, förutom deltagande i traditionellt utbildningssammanhang, bl.a.

arbetsrotation, arbetsutvidgning, arbetsbyten, mentorskap, nätverksgrupper,

handledarskap, att vara kursledare vid interna kurser, vikariat inom och utom avdelningen,

utbyten mellan olika verksamheter, kontinuerliga utvärderingar och deltagande i forskningsoch

projektarbeten


* arbetsledaren skall stimulera till intern rörlighet och den interna arbetsförmedlingen kan bistå

med förmedling av tjänster

STYRNING

Planeringssamtal skall hållas minst en gång per år och skapa en grund för den

individuella kompetensutvecklingen. Varje chef skall utifrån diskussioner förda i planeringssamtalet

kontinuerligt planera och utforma utvecklingsplaner för respektive medarbetare.

Arbetsgivaren är skyldig att i enlighet med internkontrollen se till att alla arbetsledare och chefer

har de särskilda kunskaper som behövs för att arbetsmiljökraven skall kunna uppfyllas.

Kommunstyrelsen avsätter medel för obligatoriska/ strategiska förvaltningsgemensamma

fortbildningar. Här inbegrips ej lönekostnader. Internutbildningen anordnar sådana utbildningar.

Förvaltningarna skall lämna lediga tjänster till den interna arbetsförmedlingen.

More magazines by this user
Similar magazines