Ladda ner PDF (RP860169) - jsonshop.se

jsonshop.se

Ladda ner PDF (RP860169) - jsonshop.se

Fackligt arbete i

Lärarnas Riksförbund

1


Innehåll

Lärarnas Riksförbund

– ett yrkesförbund___________________7

Medlemmarna______________________7

Lärarnas Riksförbunds organisation __8

Lokalavdelningen_______________________ 9

Den interna föreningsverksamheten_______ 9

Det arbetsgivarrelaterade

fackliga arbetet_________________________10

”Dubbelt medlemskap”__________________ 11

Distrikten______________________________ 11

Regionala ombudsmän__________________ 11

Att bilda särskild förening__________ 13

Anslag och ekonomi_______________ 13

Verksamhetsplan och budget_______ 14

Att vara ombud___________________ 14

Uppdraget________________________ 16

Villkoren_________________________ 20

Tid och rutiner__________________________21

Att vara förälder, lärare och ombud_______ 22

Tips _____________________________ 23

Utse fler ombud_______________________ 23

Skola in nya ombud____________________ 23

Effektivisera möten____________________ 23

Fackmöten på arbetstid_________________ 24

Övernattning__________________________ 24

3


Lärarnas Riksförbund – ett yrkesförbund

Lärarnas Riksförbund är ett yrkesförbund, som enbart ansluter behöriga lärare

och studie- och yrkesvägledare. Vi samarbetar naturligtvis med alla yrkesgrupper

som arbetar i skolan, till exempel med rektorer, men eftersom arbetsgivare och vi

har olika fackliga intressen att bevaka tillhör vi olika fackförbund. Med en homogen

medlemsgrupp är det lättare att driva våra medlemmars frågor. Lärarnas

Riksförbunds ombud blir experter på de frågor som rör våra medlemmar och kan

tydligt fokusera på de specifika villkoren för deras arbetstid, lön och profession

liksom på kärnfrågan – en allmän uppvärdering av våra medlemsgrupper.

Medlemmarna

Det är medlemmarnas energi och idéer som styr förbundets väg. Under en lång tid

har Lärarnas Riksförbund haft en stabil medlemstillväxt. Från endast ett hundratal

medlemmar vid starten 1884 är vi nu nästan 90 000 anslutna lärare och studie- och

yrkesvägledare. Därför är Lärarnas Riksförbund den starkaste rösten i skoldebatten.

Kraften och engagemanget i medlemskåren kommuniceras genom en tydlig och

effektiv intern organisation och snabba och moderna kontaktvägar.

5


Lärarnas Riksförbunds organisation

Lärarnas Riksförbund återfinns i Sveriges samtliga geografiska kommuner. Där bedriver

förbundet dels intern föreningsverksamhet, dels arbetsgivarrelaterat fackligt

arbete för medlemmarnas räkning.

Kongress

Hålls vart 4:e år

Förbundsråd

Hålls årligen mellan kongresserna

Förbundsstyrelse

Distrikt

Lokalavdelning

Kommunförening

Kommunombud

Tar hand om fackligt arbete riktat mot

arbetsgivaren, t.ex. förhandlingar och

individärenden, för kommunalt anställda.

Lokalavdelning

Kommunala skolor

Lokalavdelning

Kommunförening

Kommunföreningens ordförande

Tar hand om fackligt arbete som berör

förbundet, t.ex. allmänna föreningsfrågor,

för både kommunalt

och icke-kommunalt anställda.

Särskild förening

Föreningsombud

Tar hand om fackligt arbete riktat mot

arbetsgivaren, t.ex. förhandlingar och

individärenden, för icke-kommunalt anställda.

Lokalavdelning

Lokal-

avdelning

Icke-kommunala skolor*

Lokal-

avdelning

* Även när arbetsgivaren är ett gymnasieförbund

eller ett landsting kan en

särskild förening ta hand om det fackliga

arbetet gentemot arbetsgivaren.

6


Lokalavdelningen

Basen i Lärarnas Riksförbunds organisation är lokalavdelningen. Oavsett om

arbetsgivaren är en kommun, ett landsting, ett gymnasieförbund, ett privat företag

eller en statlig myndighet bildar Lärarnas Riksförbunds medlemmar lokalavdelningar

på sina arbetsplatser. Lokalavdelningen utser lokalombud och skyddsombud.

Ombuden företräder medlemmarna på den egna arbetsplatsen.

Att samverka med arbetsgivaren omkring tjänstefördelning, läsårsplanering och

arbetsmiljö och att ge stöd till enskilda medlemmar är exempel på skyddsombudens

och lokalombudens fackliga arbetsuppgifter.

Den interna föreningsverksamheten

Lärarnas Riksförbunds interna föreningsverksamhet består huvudsakligen av ideellt

arbete. Hit hör till exempel förbundsdemokratiska frågor, medlemsaktiviteter och

rekrytering. Föreningsarbetet finansieras av medlemsavgiften och ges som ekonomiska

anslag från förbundet till kommunföreningar, särskilda föreningar och distrikt.

Den interna föreningsverksamheten är lika för alla medlemmar, oavsett vilken

arbetsgivare medlemmarna arbetar hos. Därför kan de i den delen av sitt fackliga

medlemskap få sina intressen tillgodosedda inom en och samma förening, Lärarnas

Riksförbunds kommunförening. Den interna föreningsverksamheten leds av

kommunföreningens ordförande.

Det är viktigt att involvera alla medlemmar i den interna föreningsverksamheten,

oavsett vilken arbetsgivare de har. Detta ställer särskilda krav på kommunföreningen

när det gäller att informera och engagera medlemmar med annan arbetsgivare

7


än kommunen. Antalet olika arbetsgivare i kommunen påverkar komplexiteten i

kommunföreningens interna föreningsverksamhet. Ju fler olika arbetsgivare det

finns, desto komplexare blir verksamheten.

Det arbetsgivarrelaterade fackliga arbetet

Det arbetsgivarrelaterade fackliga arbetet – såsom förhandling, samverkan, tecknande

av lokala kollektivavtal och individärenden – ser olika ut hos olika arbetsgivare.

För att det fackliga arbetet ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt hos olika arbetsgivare,

kan förbundsstyrelsen bevilja en grupp medlemmar, som har en annan

arbetsgivare än kommunen, att bilda en särskild förening hos sin arbetsgivare.

I det fackliga arbetet gentemot arbetsgivaren representeras Lärarnas Riksförbund

av kommunföreningen när arbetsgivaren är en kommun och av den särskilda föreningen

när arbetsgivaren är ett gymnasieförbund, landsting, privat företag eller

en statlig myndighet. Inför arbetsgivaren företräds kommunföreningen av kommunombudet

och den särskilda föreningen av föreningsombudet.

Många av förbundets privatanställda medlemmar är anställda av stora företag med

skolor i många kommuner. Det innebär att även Lärarnas Riksförbunds särskilda

förening vid dessa företag griper över flera kommuner.

Andra arbetsgivare inom den privata sektorn är små och driver endast en skola.

Om medlemmarna på en sådan skola inte bildat en särskild förening, har kommunföreningen

mandat att företräda dessa medlemmar även i det arbetsgivarrelaterade

fackliga arbetet.

8


Det arbetsgivarrelaterade fackliga arbetet bekostas av arbetsgivaren genom till

exempel facklig tid och bibehållen lön vid facklig utbildning som rör relationen

Lärarnas Riksförbund – arbetsgivaren.

”Dubbelt medlemskap”

Den medlem, som för sina förbundsinterna intressen tillhör kommunföreningen

och som för sina intressen gentemot arbetsgivaren tillhör en särskild förening, har

ett ”dubbelt medlemskap” i Lärarnas Riksförbund. Ett engagemang i båda föreningarna

ger medlemmen ökade möjligheter till både inflytande och kunskaper.

Distrikten

Lärarnas Riksförbunds distrikt samordnar kommunföreningarnas och de särskilda

föreningarnas verksamhet. Föreningarnas representanter ingår i distriktets styrelse

och arbetet leds av en vald distriktsordförande. Även arbetet i distrikten måste

struktureras så att alla medlemmar, oavsett arbetsgivare, känner att deras medlemskap

är lika mycket värt. Lärarnas Riksförbunds representativa demokrati måste

fungera i alla led inom förbundet.

Regionala ombudsmän

När behov av stöd uppstår i det fackliga arbetet ska såväl kommunföreningen som

den särskilda föreningen vända sig till Lärarnas Riksförbunds regionala ombudsmän.

De regionala ombudsmännen är tjänstemän, anställda av förbundet. De

samarbetar med det centrala kansliets experter.

9


Att bilda särskild förening

Ansökan om att bilda en särskild förening ställs till förbundsstyrelsen. I samband

med att en särskild förening bildas ska årsmöte anordnas och val förrättas i enlighet

med Lärarnas Riksförbunds stadgar. Förbundets regionala ombudsmän

besvarar frågor om hur ansökningsförfarandet går till. Den särskilda föreningens

föreningsombud kommer att få information från Lärarnas Riksförbund så snart

den särskilda föreningen godkänts av förbundsstyrelsen.

Anslag och ekonomi

Registrerade kommunföreningar och särskilda föreningar har rätt till årsanslag

för sin föreningsverksamhet. Anslaget som utbetalas från det centrala kansliet ska

täcka kostnader för till exempel föreningsmöten, informationsträffar, rekrytering

av nya medlemmar och ombudsutbildningar.

Föreningens anslag beräknas på en fast del som är lika stor för alla föreningar samt

en rörlig del som är beroende av antalet medlemmar i föreningen. Beloppet per

medlem är lika stort för alla föreningar. Beräkningen sker i början av ingående år

och utbetalning av anslaget sker i två omgångar, vår och höst.

För att erhålla anslag har föreningen en skyldighet att årligen avlämna en ekonomisk

rapport till förbundet. Rapporten omfattar resultaträkning och balansräkning

för föregående år, vilket innebär att varje förening behöver utse en kassör för

att sköta redovisningen. Den årliga rapporteringen görs via Lärarnas Riksförbunds

webbplats. För att detta ska fungera är det viktigt att ombud och kassörer är registrerade

i sina olika funktioner i medlemsregistret. Enligt kongressbeslut ska samtliga

föreningar som har mer än 150 medlemmar även ansluta sig till e-bokföring.

11


Verksamhetsplan och budget

Varje förening är skyldig att årligen lägga en budget och upprätta en verksamhetsplan

som grund för sin verksamhet. Styrande för den enskilda föreningens

verksamhetsplan är den verksamhetsplan som förbundsstyrelsen antagit för hela

förbundet.

Detaljerad information om anslag och ekonomi, verksamhetsplan och budget återfinns

på Lärarnas Riksförbunds webbplats.

Att vara ombud

Merparten av det fackliga arbetet inom Lärarnas Riksförbund utförs av de förtroendevalda

ombuden. De är förbundets ansikte utåt och möter medlemmarna

i deras vardag. Genom sitt engagemang medverkar ombuden till att Lärarnas

Riksförbund uppfattas som en professionell facklig organisation – en organisation

där lärare och studie- och yrkesvägledare väljer att bli medlemmar och stanna kvar

hela sitt yrkesverksamma liv.

Att Lärarnas Riksförbunds ombud också är aktiva yrkesutövare, som lärare eller

studie- och yrkesvägledare, ger dem god kännedom om medlemmarnas vardag

och ökar deras och förbundets trovärdighet. Förbundets policy är att ingen förtroendevald

ska vara heltidsfacklig. Lärarnas Riksförbund har en stabil förankring i

medlemmarnas vardag.

12


Uppdraget

Huvuduppgiften för Lärarnas Riksförbunds ombud är att tillvarata medlemmarnas

intressen rörande anställnings- och lönevillkor och förhållandet i övrigt till arbetsgivare.

Uppdraget ska utföras i enlighet med de stadgar som kongressen beslutat.

Förbundet företräder medlemmarna i fackliga frågor samt sluter bindande avtal

för medlemmarna.

Lärarnas Riksförbunds ombud ska:

• aktivt arbeta för en förbättrad arbetsmiljö och förbättrade arbetsförhållanden för

medlemmarna

• verka för undervisningens bästa och utbildningsväsendets ändamålsenliga

utform ning

• arbeta för upprätthållandet av en yrkeskunnig och ansvarskännande yrkeskår

samt för ett yrkesetiskt förhållningssätt

• verka för samarbete och förståelse mellan lärare, studie- och yrkesvägledare

samt övriga i skolan verksamma

Ur Lärarnas Riksförbunds Stadgar 2013, § 1 Ändamål

Uppdraget att vara ombud för Lärarnas Riksförbund vilar också på de etiska riktlinjer

som förbundsstyrelsen antagit. Enligt dessa riktlinjer ska ombud:

14


• dela förbundets värderingar och policy och vara beredd att arbeta enligt dem

• förankra krav och ställningstaganden hos medlemmarna

• avvisa sådana förslag eller åtgärder från arbetsgivaren som uppenbart försämrar

medlemmarnas arbetssituation

• sträva efter att hänvisa ärenden till rätt nivå i förbundet

• ge medlemmar i likartade situationer samma form av stöd

• tillvarata medlemmens intresse i enskilda medlemsärenden

• använda uppgifter ur medlemsregister och andra uppgifter om medlemmar med stor

varsamhet

• vara tillgänglig inom de gränser som FFM-tiden medger

• bemöda sig om att samarbetet med andra FFM fungerar väl

• respektera andra skolverksamma yrkesgruppers roller, kompetenser och ansvarsområden

• bemöda sig om att samarbetet i samverkansgrupper av olika slag fungerar väl, utan

att göra avkall på Lärarnas Riksförbunds integritet

• undvika att försätta sig i jävsituationer och inte i eget intresse utnyttja sin fackliga ställning

• ta ansvar för att kontinuerligt utveckla sin kompetens

15


Ombuden är representanter och lokala talespersoner för Lärarnas Riksförbund.

Det ingår i uppdraget att hålla sig uppdaterad om utbildnings- och skolpolitik och

vad Lärarnas Riksförbund tycker i olika frågor. Ombuden hjälper till att sprida

förbundets ståndpunkter genom lokal opinionsbildning.

Det är viktigt att såväl medlemmarna som förbundet lätt kan nå ombuden – dels

för att frågor ska bli besvarade inom rimlig tid, dels för att viktig information ska

nå ut i organisationen. Därför måste ombuden, på samma sätt som medlemmarna,

hålla sina uppgifter i medlemsregistret uppdaterade. Ombuden måste också anslå

sina telefonnummer och e-postadresser på lämpligt sätt, så att medlemmarna lätt

kan komma i kontakt med dem.

Att vara ombud medför en hel del arbete och höga förväntningar från medlemmar

som behöver hjälp och stöd. Därför är det viktigt att ständigt utvärdera uppdraget

och fundera över frågeställningar som: Gör vi rätt saker? Gör vi dem på rätt sätt?

Hanterar vi den fackliga tiden effektivt?

Den som låter sig väljas till ombud för Lärarnas Riksförbund behöver inte kunna

allt från början. Förbundet erbjuder gedigen facklig ombudsutbildning som stöd i

det fackliga arbetet.

16


Lärarnas Riksförbunds fackliga grundutbildning i översikt

Introduktion

Facklig grundkurs

Blockutbildning

• nya ombud

• självstudier på www.lr.se

• nya lokalombud/skydds-

ombud

• anordnas av distrikten

• nya kommunombud och

föreningsombud

• anordnas av det centrala

kansliet

För att säkerställa att de olika utbildningarna är ändamålsenliga och håller hög kvalitet reviderar

Lärarnas Riksförbund samtliga kursmoment liksom allt kursmaterial en gång per år.

Efter genomgången grundutbildning erhåller ombuden ett intyg.

Lärarnas Riksförbunds

målsättning är professionella

ombud. Syftet med

våra fackliga utbildningar

är att kvalitetssäkra det

fackliga arbetet.

17


Villkoren

Med stöd av lagar och avtal tillförsäkras Lärarnas Riksförbunds ombud samma

rättigheter vad gäller arbetsvillkor som övriga medlemmar. Ombuden ska inte ha

sämre anställningsvillkor till följd av sitt fackliga uppdrag.

Förtroendemannalagen ger fackliga ombud:

• Rätt till ledighet för den fackliga verksamheten i allmänhet

• Rätt till bibehållna anställningsförmåner vid ledighet för fackligt arbete på den

egna arbetsplatsen

• Rätt till bibehållna anställningsförmåner vid ledighet för nödvändig facklig utbildning

• Skydd mot försämrade villkor till följd av uppdraget, även efter att man lämnat

uppdraget

Fackligt arbete relaterat till arbetsgivaren bekostas av arbetsgivaren och ska därför huvudsakligen

utföras av en facklig förtroendeman som är anställd hos arbetsgivaren.

På samma sätt som i varje annan förening förväntas den som åtar sig ett förtroendeuppdrag

i Lärarnas Riksförbund utföra visst arbete ideellt, utan någon särskild

ersättning. Arbetsgivaren behöver alltså inte bekosta Lärarnas Riksförbunds interna

arbete. Arbetsgivaren kan däremot vara skyldig att bevilja ombud ledighet,

dock utan lön, även för internfackligt arbete.

18


Tid och rutiner

En förutsättning för fackligt inflytande är att arbetsgivaren har kollektivavtal. De

flesta arbetsgivare som bedriver skolverksamhet har kollektivavtal. Därmed är

de enligt lag skyldiga att sköta sina åligganden gentemot Lärarnas Riksförbund i

samarbete med våra ombud. Det ligger i bådas intresse att träffa avtal eller överenskommelser

som möjliggör det fackliga arbetet.

Samarbete tar naturligtvis tid och måste planeras. Systematik och rutiner underlättar

för såväl arbetsgivaren som Lärarnas Riksförbunds ombud. I normalfallet sker

det arbetsgivarrelaterade fackliga arbetet på ombudens ordinarie arbetstid. För att

nödvändiga fackliga möten inte ska kollidera med undervisningen behöver de så

långt det är möjligt schemaläggas under verksamhetsåret.

En speciell situation uppstår hos icke-kommunala arbetsgivare, där Lärarnas Riksförbund

saknar särskild förening. Hur kan frågan om den fackliga tiden lösas hos

arbetsgivare till exempel inom den privata sektorn, när ombud anställda av kommunen

behöver företräda våra medlemmar?

Vissa kommunala arbetsgivare inser, att det är viktigt att arbetstagarinflytandet

fungerar även i de fristående skolorna. Vinsten blir att lärarnas villkor blir jämförbara

och inga konkurrensfördelar uppstår. Därför tillåts en del av våra kommunalt

anställda ombud att agera även inom den privata sektorn. Vissa kommuner har

även utarbetat övergripande riktlinjer för det fackliga arbete som bedrivs inom

den geografiska kommunen.

En annan utväg kan vara att knyta an till systemet med skolpeng. Skolpengen syftar

till att uppnå lika villkor för fristående och offentliga huvudmän. Denna princip

19


kallas likabehandlingsprincipen och innebär att kommunens samtliga kostnader för

en viss verksamhet ska inkluderas i skolpengen. En faktisk kostnad som varje kommun

har för sin skolverksamhet är kostnaden för arbetsgivarrelaterat fackligt arbete.

Även fristående skolor med kollektivavtal har kostnader för arbetsgivarrelaterat

fackligt arbete. Kommunföreningen bör därför vara aktiv och delta i kommunens

budgetarbete och i arbetet med att fastställa skolpengens storlek. En specificering

av kommunens verksamhetskostnader vore ett utmärkt underlag för de fortsatta

diskussionerna om facklig tid med huvudmännen för de fristående skolorna.

Kollektivavtal, där Lärarnas Riksförbund har egen partsställning, ger förbundet

bäst förutsättningar att företräda våra medlemmar. Med kollektivavtal säkerställs

möjligheter till inflytande och medbestämmande. Kollektivavtal innehåller också

löne – och anställningsvillkor och reglerar medlemmarnas försäkringsskydd och

tjänstepension. Därför är det en prioriterad fråga för Lärarnas Riksförbund att få

till stånd kollektivavtal hos arbetsgivare som ännu saknar kollektivavtal.

Att vara förälder, lärare och ombud

I både läraryrket och det fackliga uppdraget dyker oplanerade arbetsuppgifter upp

som snabbt måste hanteras. Det kan vara svårt att få tiden att räcka till för alla roller

– att vara förälder, lärare/studie- och yrkesvägledare och ombud för Lärarnas

Riksförbund.

Föräldraskapet innebär att tider måste passas. Möten på kvällstid är problematiskt

och det krävs en noggrann planering och prioritering av arbetsuppgifterna. Smidiga

kommunikationsvägar och effektiva möten underlättar i synnerhet för småbarnsföräldrar,

men uppskattas av alla oavsett familjesituation.

20


Tips

Utse fler ombud

Att utse fler ombud i lokalavdelningen – såsom biträdande lokalombud och

skyddsombud – är ett sätt att dela på ansvaret. Chansen ökar att det alltid

finns ett ombud på plats på skolan. Att vara flera ombud på en arbetsplats

ger också styrka och större legitimitet åt Lärarnas Riksförbund.

Skola in nya ombud

Utse erfarna ombud till ”biträdande” under slutet av deras mandatperiod,

så att de kan arbeta parallellt med nya ombud. Kanske kan de fungera som

mentorer för de nya ombuden.

Effektivisera möten

Ett sätt att effektivisera möten kan vara att använda sig av alternativa mötesformer

som telefonmöten, Skype, videokonferens, chatforum eller e-postcirkel.

Att ha väl utarbetade rutiner och en god struktur på sina möten höjer

kvaliteten och medför att fokus kan läggas på innehåll, diskussion och beslut.

Det är tidsbesparande om rena informationspunkter, så ofta det är möjligt,

förmedlas elektroniskt i stället för att tas upp vid möten. Det blir effektivare

möten, om var och en som deltar i mötet är väl förberedd.

21


Fackmöten på arbetstid

Diskutera med arbetsgivaren om möjlighet att ha fackmöten på arbetstid. I de allra

flesta fall behandlar ju mötet frågor som rör relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare

på arbetsplatsen, vilket gör det rimligt att möten hålls på arbetstid. Vissa

samverkansavtal reglerar möjligheten till facklig information på betald arbetstid.

Övernattning

När fackliga möten och utbildningar inkluderar övernattning måste hänsyn tas

till samtliga ombuds möjlighet att vara borta hemifrån. Hur ofta är det rimligt att

anordna resor med övernattning? Att vara förälder och ombud kan vara en omöjlighet

om det förväntas att man ska delta i många övernattningar, men det finns

också andra ombud som uppskattar att antalet resor och övernattningar hålls nere.

22


FORM: LÄRARNAS RIKSFÖRBUNDS KOMMUNIKATIONSGRUPP TRYCK: MODINTRYCKOFFSET 2013.03 UPPLAGA 5 000 EX.

24

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart

organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart

90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Sveavägen 50 • Box 3529 • SE-103 69 Stockholm • Telefon 08-613 27 00 • lr@lr.se • www.lr.se

Similar magazines