XXIX NIR-mötet 2008 SFIR & AIPPI 100 år Förhållandet mellan ...

sfir.se

XXIX NIR-mötet 2008 SFIR & AIPPI 100 år Förhållandet mellan ...

XXIX NIR-mötet 2008

SFIR & AIPPI 100 år

Förhållandet mellan firmor och

varumärken i svensk rätt

Advokat Anders Kylhammar

Vilket skydd ges för firmor i

förhållande till andra firmor och

till varumärken?

Anders Kylhammar

Definitioner, 1 § firmalagen

• Firma = den benämning under vilken näringsidkare

driver sin verksamhet

• Bifirma = särskild benämning under vilken en del av

verksamheten drivs

• Sekundärt kännetecken = annat kännetecken som

näringsidkare använder för sin verksamhet

• Näringskännetecken = firmor, bifirmor och sekundära

kännetecken

Anders Kylhammar

1


Ensamrättens uppkomst, 2 § firmalagen

Näringsidkare kan få ensamrätt till firma genom

- Registrering: hos registreringsmyndighet

(Bolagsverket)

- Inarbetning: näringskännetecken som är känt som

beteckning för innehavarens verksamhet inom en

betydande del av den krets till vilken verksamheten

riktar sig

Anders Kylhammar

Skydd mot användning av andra firmor,

ensamrätt enligt 3 § firmalagen

Ensamrätt till en registrerad firma: annan näringsidkare

får inte använda ett med firman förväxlingsbart

näringskännetecken, inom det område för vilket

firman registrerats

Undantag: om den andra näringsidkaren kan visa att

innehavaren inte kan lida skada därav

Anders Kylhammar

Skydd mot användning av andra firmor,

ensamrätt enligt 3 § firmalagen

Ensamrätt till inarbetat näringskännetecken: annan än

innehavaren får inte använda ett med det inarbetade

kännetecknet förväxlingsbart näringskännetecken,

inom det område där inarbetningen består.

Anders Kylhammar

2


Skydd mot användning av andra firmor,

förväxlingsbarhet och anseendeskydd

enligt 6 § firmalagen

Förväxlingsbarhet: om kännetecknen avser

verksamhet av samma eller liknande slag

Anseendeskydd för kännetecken som är ”väl ansett” i

Sverige: om användningen av ett annat liknande

kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller

skulle vara till förfång för det väl ansedda

kännetecknets särskiljningsförmåga eller

anseende

Anders Kylhammar

Skydd mot andras användning av varumärke,

korsvist skydd enligt 3 § andra stycket

varumärkeslagen

3 § andra stycket varumärkeslagen: ”Näringsidkare

har också skydd enligt denna lag mot att deras

släktnamn, adress eller firma av andra obehörigen

används som varukännetecken”

Anders Kylhammar

Sanktioner vid intrång i ensamrätten till firma

Vid intrång i ensamrätten kan den som innehar den

skyddade firman kräva exempelvis

- Förbud vid vite, även interimistiskt förbud

- Skadestånd

- Hävning av motpartens registrering

Anders Kylhammar

3


Registreringshinder för firmor, 10 § första

stycket 6 och 7 firmalagen

Registreringsmyndigheten ska inte registrera en firma

- om firman är förväxlingsbar med någon annan

näringsidkares släktnamn eller skyddade näringseller

varukännetecken, eller

- om firman i annat fall är förväxlingsbar med ett

närings- eller varukännetecken, som vid tiden för

ansökan användes av någon annan, samt ansökan

gjorts med vetskap om detta och sökanden inte

använt sin firma innan det andra kännetecknet

togs i bruk.

Anders Kylhammar

Firmarättslig ensamrätt till varumärke –

korsvist skydd enligt 5 § firmalagen, med

begränsning i 3 § första stycket

varumärkeslagen

5 § firmalagen: ”Inom område där näringsidkare

enligt 3 § åtnjuter skydd för näringskännetecken

får annan ej obehörigen använda

näringskännetecken som är förväxlingsbart med

näringsidkarens släktnamn eller skyddade

varumärke”

Anders Kylhammar

Firmarättslig ensamrätt till varumärke –

korsvist skydd enligt 5 § firmalagen, med

begränsning i 3 § första stycket

varumärkeslagen

Tidigare domstolspraxis: Högsta domstolen i NJA

1990 s. 469 (NIR 1992 s. 140).

Det registrerade varumärket SILVA som grund för

hävning av registrering av firman SILVA

MILJÖ AB. Användningen av firman bedömdes

av HD utgöra intrång i varumärkeshavarens

”firmarättsliga ensamrätt till varumärket

SILVA”.

Anders Kylhammar

4


Korsvist skydd enligt 5 § firmalagen, med

begränsning i 3 § första stycket varumärkeslagen

3 § första stycket varumärkeslagen: ”Var och en får

i näringsverksamhet, under förutsättning att det

är i överensstämmelse med god affärssed, som

kännetecken för sina varor, använda /…/ sin

firma”.

Lagtexten ändrad till följd av artikel 6.1 i

varumärkesdirektivet 89/104.

Därefter förhandsavgöranden från EGD i

Anheuser-Busch (C-245/02) och Céline (C-

17/06).

Anders Kylhammar

Firma som registreringshinder för

varumärken, 14 § första stycket 4 och 6

varumärkeslagen

Registreringsmyndigheten ska inte registrera ett

varumärke

- ”om märket innehåller eller består av något,

som är ägnat att uppfattas som annans firma

/…/”

- ”om märket är förväxlingsbart med ett namn eller en

firma som någon annan använder i en

näringsverksamhet /…/”

Anders Kylhammar

Firma som registreringshinder för

varumärken, 14 § första stycket 4 och 6

varumärkeslagen

Domstolspraxis: Patentbesvärsrätten, dom den 11 juni

2008 (mål nr 05-218).Firman SPORT & BRANDS

I SVERIGE HANDELSBOLAG grund för

hävning av registreringen av varumärket

SPORTANDBRANDS, efter invändning.

Anders Kylhammar

5


Artikel 8 i Pariskonventionen

“A trade name shall be protected in all the countries of the

Union without the obligation of filing or registration,

whether or not it forms part of a trademark.”

Artikel 8 har inte föranlett någon särskild svensk lagregel.

Tidigare svensk domstolspraxis gav visst skydd för utländsk

firma utan registrering, när utländskt företag hade

utsträckt sin verksamhet till Sverige eller vidtagit

åtgärder för att utsträcka verksamheten till Sverige.

Anders Kylhammar

Artikel 8 i Pariskonventionen

Högsta domstolen i NJA 1925 s. 338. Italienskt bolags

firma – BORSALINO GUISEPPE &

FRATELLO SOCIETA ANONIMA – grund för

hävning av den svenska firmaregistreringen av

AKTIEBOLAGET FELICE BORSALINO &

CO I STOCKHOLM.

Anders Kylhammar

Artikel 8 i Pariskonventionen

Högsta domstolen i NJA 1925 s. 340.Tyskt bolags

firma – SALAMANDER-

SCHUGESELLSCHAFT – inte grund för hävning

av den svenska varumärkesregistreringen av

figurmärke innehållande SALAMANDER.

Firmalagen infördes år 1974: Enligt förarbetena krav

på svensk registrering eller inarbetning i Sverige för

att få skydd för utländsk firma.

Anders Kylhammar

6


Utländsk filial i Sverige: Lagen (1992:160) om

utländska filialer

Näringsverksamhet som bedrivs i Sverige av utländska

företag skall bedrivas genom filial, dvs.

avdelningskontor med självständig förvaltning (2 §).

Firma för utländsk filial regleras i 5 §: ”Det utländska

företagets verksamhet genom filial i Sverige skall

drivas under firma, som innehåller företagets namn

med tillägg av ordet filial och som tydligt anger

företagets nationalitet.

Anders Kylhammar

Utländsk filial i Sverige: Lagen (1992:160) om

utländska filialer

Firman skall tydligt skilja sig från andra bestående

firmor som förut införts i aktiebolagsregistret eller

filialregistret. Firman för ett utländskt bankföretags

filial skall dessutom innehålla ordet bank. För

registrering av filials firma gäller i övrigt vad som

föreskrivs i firmalagen (1974:156).”

Anders Kylhammar

Anders Kylhammar

Advokat, partner

Direkt 08-679 09 17

Mobil 0709-383 154

anders.kylhammar@sandart.se

Sandart & Partners Advokatbyrå KB

Engelbrektsgatan 7

114 32 Stockholm

Tel 08-679 09 00

Fax 08-679 09 10

Anders Kylhammar

Sandart&Partners

sandart.se

7

More magazines by this user
Similar magazines