Strömmen december 2012 - Kalmar kommun

kalmar.se

Strömmen december 2012 - Kalmar kommun

informations

Tidningen Strömmen till alla anställda inom Kalmar kommun | Nr 4 * december 2012

Vägledarna

på plats

Roland lämnar

efter 34 år

Ännu bättre

snöröjning

1 strömmen


Ordet

Jag vill verkligen att det ska hända saker

text: Kenneth Condrup, ny kommundirektör

foto: Jan Magnusson

Hej alla!

Mitt namn är Kenneth Condrup och efter

årsskiftet tar jag över som kommundirektör.

Jag började redan den 26 november för att

få möjligheten att gå parallellt med Roland

Karlsson några veckor innan han slutar vid

årsskiftet. Det är givetvis en förmån för mig att

få möjlighet att få ta del av alla de kunskaper och

erfarenheter som Roland har förvärvat efter sina

år i kommunen.

Jag kommer ursprungligen från Landskrona och

är därmed en tvättäkta skåning. Landskrona

påminner ganska mycket om Kalmar med sitt

slott, sin vackra centrumbebyggelse och sitt

näringsliv, allting är dock lite större och lite bättre

i Kalmar. Jag har en ganska varierad bakgrund

med erfarenheter från både kommunala, statliga

och privata verksamheter. Nu senast kommer

jag från Älmhult där jag var anställd som

kommunchef. Före det var jag i fem år anställd

som administrativ chef och ställföreträdanden

generaldirektör för Statens maritima museer

(SMM). SMM förvaltar det statliga maritima

kulturarvet och driver bland annat Marinmuseet

i Karlskrona och Vasamuseet i Stockholm.

Jag drivs i första hand av att jobba med

organisationers och individers utveckling. Jag

vill att målen för verksamheten ska vara väl

kända och genomarbetade av alla medverkande.

Jag är samtidigt resultatorienterad och jag vill

verkligen att det ska hända saker och att vi når

de uppsatta målen. Jag vill ha väl genomarbetade

förslag med bred förankring. Jag är inte rädd för

att fatta beslut eller att medge att jag fattat fel

beslut och kunna ändra på mig.

Jag upplever att Kalmar kommun har kommit

en bra bit på vägen med vision, strategier

och resultatuppfyllnad. Jag tror också att

Kalmar har lyckats genomföra en stor del

av sin strukturomvandling. Man har från

politikens sida funderat igenom hur man

vill ha det på ledningssidan i kommunen och

sedan rekryterat utifrån det. Det är spännande

med den nykonstruerade koncernledningen.

Sammantaget ger det väldigt goda förutsättningar

för mitt arbete som kommundirektör. Jag tror

också att min bakgrund passar väl till det arbetet

som ligger framför oss.

Jag och min familj har alltid älskat Kalmarregionen.

Vi tillbringar flera dagar i och

omkring staden varje år. Familjen har viljan

och ambitionen att flytta till kommunen så fort

det låter sig göras. Vi har flera barn i skolåldern

och en flytt bör givetvis föregås av en del viktiga

familjeval.

Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med

er alla.

Hälsningar Kenneth

informations

Strömmen nr 4 december 2012

Chefredaktör och ansvarig utgivare Christina Karlberg

Redaktionskommitté Sara Svensson, Britt Kronberg, Kerstin Ivarsson,

Emanuel Wallin, Jan Magnusson, Lotta Mellstrand,

Maj-Lis Lindberg och Christine Bergkvist Björklund.

Grafisk form Renee Hyckenberg Backman

Foto framsidan Jul på Stortorget. Foto: Jan Magnusson

Produktion Informationsenheten, Kalmar kommun

Tryck KalmarSund Tryck AB, Kalmar

Papper och upplaga 130g Silverblade, 6 200 ex

Innehållet i Strömmen får gärna citeras,

bara källan anges

2 strömmen

Strömmen

Informationsenheten, Box 611, 391 26 Kalmar

strommen@kalmar.se


Nyheter

Vägledarna

på plats

Monni Gustafsson

text: Christina Karlberg

foto: Jan Magnusson

Den 3 december rivstartade kommunens

tio nya kommunvägledare sitt arbete.

Under december pågår en

intensivutbildning, både för att lära sig

allt om kommunens verksamhet och

olika programvaror. Någon gång i slutet

av januari smygstartar kontaktcentret sin

verksamhet.

Från barn- och ungdomsförvaltningen kommer

fritidspedagog Anders Hagstedt, Jeanette

Fejde, skolsekreterare Monni Gustafsson.

Från kommunledningskontoret kommer

dagens växeltelefonister Anita Engström,

Eva Fridner Thörnberg och Ingela Höglund.

Biblioteksassistent/fritidsledare Pia Ericson från

kultur- och fritidsförvaltningen. Undersköterskan

och schemaplaneraren Anna Jonsén från

omsorgsförvaltningen. Omsorgspedagog Marcus

Kindahl, socialförvaltningen samt löneassistent

Viveca Polteg från socialförvaltningen.

Kontaktcentrets chef Kenth Gustavsson har även utsett

kontaktpersoner gentemot förvaltningarna:

Barn- och ungdomsförvaltningen: Monni Gustafsson

Kommunledningskontoret: Ingela Höglund

Kultur- och fritidsförvaltningen: Pia Ericson

Omsorgsförvaltningen: Anna Jonsén

Samhällsbyggnadskontoret: Jeanette Fejde

Serviceförvaltningen: Marcus Kindahl

Socialförvaltningen: Viveca Polteg

Södermöre kommundelsförvaltning:

Eva Fridner Thörnberg

Pia Ericson

Anna Jonsén

Jeanette Fejde

Anders Hagstedt

Eva Fridner Thörnberg

Ingela Höglund

Anita Engström

Viveca Polteg

Marcus Kindahl

saknas på bild.

strömmen 3


Nyheter

Ännu bättre snöröjning

Vid höstens ansökningsomgång av Ännu bättre beslutade förvaltningscheferna

att bevilja ytterligare 1 250 000 kronor till förbättrings- och

utvecklingsarbeten ute på förvaltningarna. Totalt har politikerna avsatt

tre miljoner kronor per år för detta. Ett av projekten som beviljades

pengar är ett nytt ruttoptimeringssystem för vinterväghållning.

– Det här är ett mycket bra förslag och en

fråga som har diskuterats i många år. Det

blir enklare och billigare att kalla ut personal.

Dessutom blir det bra service till kommuninvånarna

och en tydlig koppling till kontaktcentret

som kan ge bättre information när

snöröjningen kommer, motiverar kommunchef

Roland Karlsson beslutet.

Systemet som kostar 200 000 kronor innebär

bland annat ruttoptimering med hjälp

av GPS och en utringningstjänst som ringer

upp alla entreprenörer samtidigt.

– Systemet kommer också att underlätta budgetuppföljningen

samt kontrollen av planerat

och utfört arbete, eftersom en sammanställning

av antalet körda timmar per snöfall

enkelt kan fås fram, berättar enhetschef

Kristine Reneskog-Olsson.

Den stora vinsten blir dock för kommuninvånaren

som genom att serviceförvaltningen

får en bättre överblick när de som snöröjer

börjar och avslutar sina rundor. Då kan

kontaktcentret enkelt svara invånarna när

snöröjningen kommer till just deras gata.

– Förhoppningsvis kan detta även minska

skadeståndskraven från tredjeman om vi

inte varit på platsen vid ett visst klockslag,

eftersom systemet tydligt visar klockslag och

position, menar Kristine.

Kristine hoppas att de kan komma igång

med ruttoptimeringssystemet innan nyår.

– Vi har testkört ett system, men nu blir det

upphandling för att se vilket system vi ska ha

i Kalmar, avslutar Kristine.

Andra projekt som beviljades

pengar vid ansökningsomgången

i september

• Utveckling av barnens utemiljö på

Tingshusgårdens förskola/Hagbyskolan:

50.000 kronor

• Översyn av vår fordonsflotta för både

tjänstebilar och tjänstecyklar för att

effektivisera interna resor inom kommunal

verksamhet: 650.000 kronor

• Utvärdering av stadsbyggnadsprojekt

för att se hur arbetet kan förbättras:

350.000 kronor

Vill du och din verksamhet söka pengar

till nästa omgång hittar ni mer information

i den kommungemensamma

verksamhetshandboken på vår interna

hemsida under rubriken

Kunder – Medborgare – Brukare.

Kristine Reneskog-Olsson hoppas att serviceförvaltningen kan komma igång med ruttoptimeringssystemet innan nyår.

text: Christina Karlberg

foto: Jan Magnusson

4 strömmen


Ingamaj Stenfelt, Monica Nordström, Gitte Rosengren, Malin Ekedahl Petersson, Eleonor Aity Persson, Marianne Arrias och Pia Eskilander.

Öppen vård på Familjehuset

Familjehuset är en öppenvårdsverksamhet

inom socialförvaltningen som arbetar med

barn och ungdomar upp till 21 år och deras

familjer. Den gemensamma grunden för oss

som arbetar på Familjehuset är att stärka

relationen mellan barn och deras föräldrar.

Familjer kommer hit främst genom att en

socialsekreterare föreslår oss som insats, men

de kan också komma på eget initiativ.

Hemterapeuter

Monica Nordström, Gitte Rosengren och

Lena Persson arbetar som hemterapeuter.

– Vi möter barnfamiljer som har behov av

förändring i sin familjesituation. Vår insats

består av både praktiskt och pedagogiskt stöd

i vardagen. Fokus i vårt arbete är att lyfta fram

det som fungerar i familjen och att få familjen

att se sina resurser och använda sig av dem.

I arbetet möter vi familjer som kan ha

relations- och kommunikationsproblem.

Vi möter också föräldrar som har bristande

kunskap om sina barns behov och familjer

som har problem med missbruk, psykisk

ohälsa eller ekonomi.

Den tid vi arbetar i familjerna är alltifrån

någon månad upp till flera år. För oss hemterapeuter

är det viktigt att skapa goda

relationer och vara ödmjuka för att familjer

släpper in oss i sina hem. Då kan vi tillsammans

genomföra ett förändringsarbete som

gör skillnad för hela familjen.

Paletten

På Paletten arbetar Pia Eskilander, Ingamaj

Stenfelt och Eleonor Aity Persson som

familjebehandlare/marte meo-terapeuter.

– Vi arbetar främst med att utveckla samspel

och kommunikation mellan föräldrar och

barn. Vårt fokus i det gemensamma arbetet

är det som föräldrarna upplever som ett

bekymmer i kontakten med barnet. Vi är

noga med att poängtera att det är ett arbete

som föräldrarna måste göra där det handlar

om att ändra sitt bemötande av barnet, att

bygga på relationen och att inge trygghet.

Det är föräldrarnas ansvar.

Familjen kan ha hamnat i negativa mönster

där det blir mycket fokus på det som inte

fungerar. Föräldrarna känner ofta en

hopplöshet där de prövar allt hårdare tag för

att få barnen att lyssna, och de känner sig

allt sämre och misslyckade som föräldrar.

Viktigt blir att i stället visa på vad de gör som

är bra och fungerande, så de kan göra mer av

det för att bygga och stärka relationen och

samspelet till sina barn.

Familjesamtal

Familjeterapeuterna Marianne Arrias och

Malin Ekedahl Petersson arbetar med

familjers samspel och kommunikation.

Familjesamtal är ett förändringsarbete vars

främsta mål är att ge familjer ny förståelse

för varandra och finna nya sätt att hantera de

svårigheter som finns.

– En av grundpelarna i vårt arbete är att det är

normalt att ha problem, men att det är viktigt

hur man löser dessa så att man inte skapar

ytterligare problem. En annan grundpelare

är att ta till vara på familjens resurser och det

som fungerar, samtidigt som vi visar att vi tål

att prata om svåra och tabubelagda ämnen. Vi

tycker det är viktigt att familjer ges möjlighet

att själv finna lösningar på vad de vill förändra.

De flesta familjer tycker att det bästa med

att komma till oss är att alla i familjen är

samlade och att de pratar med varandra på

ett annorlunda sätt. De tycker att de förstår

och ser på varandra med nya ögon. Det är

inte bara familjemedlemmar som lär av

varandra och oss utan vi lär oss varje dag

något av våra familjer. Det är en kunskap

som är ovärderlig i utvecklandet av det

familjeterapeutiska arbetet.

text: Malin Ekedahl Petersson

foto: Jan Magnusson

strömmen 5


Nyheter

Hög arbetsmotivation

bland kommunens medarbetare

text: Anne Elgmark, personalenheten, Ulla W Hellström, kommunhälsan

foto: Malin Gustavsson

över sin arbetssituation och kunde hantera

kraven i arbetet på ett bra sätt. Kvinnliga

chefer svarade i högre grad än manliga chefer

att de inte hade förutsättningar att utöva ett

bra ledarskap.

Av de som svarade på enkäten så uppgav

15 % att de rökte och 11 % att de snusade.

På frågan om man ägnar sig åt minst 30

minuters måttligt ansträngande fysisk

aktivitet dagligen så svarade 65 % ja. Det

betyder att så många som 1472 personer

(34 %) idag är fysiskt inaktiva.

Personalen i Kalmar kommun är intresserad av sitt arbete och

känner att det är meningsfullt. Detta visade medarbetarenkäten

som genomfördes under tre veckor i oktober.

Det övergripande resultatet på Kalmar

kommuns medarbetarenkät är positivt med

ett nöjd medarbetarindex NMI på 4 (5

högsta möjliga). Se bilden Svarsfrekvensen

var nästan 80 %.

Enkäten var uppdelad i frågeområden och

det som fick allra högst värde var arbetsmotivation.

Här handlade frågorna om

intresse för sitt arbete och hur meningsfullt

arbetet upplevs. Två mycket viktiga förutsättningar

för att trivas och må bra på arbetet.

Lägsta värden fick områdena Ledarskap

samt Arbetssätt och mål. Inom frågeområdet

Ledarskap ingick flera frågor och det framgick

bland annat att flera medarbetare inte anser

att chefen ger tillräcklig återkoppling, beröm

eller uppskattning på utfört arbete. Genom

forskning om arbetsmiljö så vet vi att detta

har betydelse för medarbetarnas hälsa och

välbefinnande. Inom Arbetssätt och mål

fanns missnöje med hur arbetsfördelningen

såg ut, liksom att man inte var överens om

hur man skulle arbeta för att uppnå målen.

Vid en jämförelse mellan hur män och

kvinnor svarat i de olika frågeområdena var

det inga stora skillnader. Däremot skiljde det

sig åt i olika frågor bland annat inom området

arbetsbelastning där män i högre grad än

kvinnorna hade svarat att de hade kontroll

Medarbetarenkäten är en del av det

systematiska arbetsmiljöarbetet och det

sammanställda resultatet ska vara ett viktigt

underlag för att kartlägga den psykosociala

arbetsmiljön och hitta förbättringsområden.

En vanlig fråga i samband med den här typen

av enkäter är vad som händer med resultatet.

Därför är det nu viktigt att gå igenom och

diskutera resultatet i arbetslaget och i lokal

samverkan. Titta både på det positiva och

negativa och kom överens om några frågor

att arbeta vidare med. Det är inte mängden

som avgör om förbättringsarbetet ska bli

lyckat utan engagemanget från medarbetare

och chefer.

Kompetens och

utveckling 4,1

Medarbetarskap 4

Arbetsmotivation 4,6

Information 4

Arbetssätt och mål 3,7

Kommunikation och

arbetsgemenskap 4,2

Ledarskap 3,8

Medarbetarsamtal 4,3

Arbetsbelastning 3,7

NMI =4

6 strömmen


Nyheter

Roland lämnar

efter 34 år

Utanför Roland Karlssons rum står en stor papperstunna.

Den är för stor för att gå igenom dörren. Men efter 14 år

som kommunchef i Kalmar är pappersmängden ändå

inte så stor. Det mesta finns i datorn. Efter jul börjar ett

nytt liv som pensionär.

Och känslorna hos den snart pensionerade

kommunchefen är blandade.

– Det känns både skönt och samtidigt

vemodigt. Jag lever med jobbet dygnet runt

och släpper det aldrig riktigt helt. Dessutom

trivs jag fantastiskt bra, alla engagerade

människor jag får jobba med, det är verkligen

ett fantastiskt och varierande arbete, säger

Roland Karlsson.

Resan började 1978 en vacker junidag.

Sedan dess har det hunnit bli fem olika

chefstjänster inom kommunen, varav de

senaste 14 åren som kommunchef.

– Om jag jämför kommunen nu med när

jag började så har det blivit en effektivare

verksamhet, med högre befogade krav från

medborgarna. Kvalitetsfrågorna är mycket

viktiga, all kommunal verksamhet handlar

om möten med människor. Bra bemötande

och god tillgänglighet är därför helt

avgörande i vår verksamhet.

En annan viktig skillnad han har sett är att

de senaste årens satsning på jämställdhet

äntligen har fått genomslag, både internt

och i all vår verksamhet.

– Jag tror att det är en framgångsfaktor för

Kalmar, att vi har lika många kvinnor som

män i ledande positioner. Det gäller att man

håller fast i det arbetet.

De sista veckorna ägnar han mestadels åt

kommunledningskontorets nya organisation.

– Min sista stora uppgift är att få den nya

organisationen att fungera direkt från

årsskiftet. Det blir verkligen full rulle in i det

sista, men vi är på god väg.

Vad väntar då efter jul?

– Först en hemlig resa med min fru som fyller

60 år. Sedan ska jag spela mer golf, även på

vardagarna med kompisar

som också gått i pension.

Jag ska lära mig laga mat.

Det är jag dålig på så

jag ska gå i lära hos min

fru. Jag fick en saxofon i

födelsedagpresent för ett

antal år sedan som jag nu

ska lära mig spela på. Vår

båt kommer att bli bättre

vårrustad och mer använd.

Och självklart ska jag umgås

mer med barnbarnen som

finns i Kalmar.

Vad tror du blir den

största skillnaden efter

pensioneringen?

– Ja, det blir nog att inte

vara efterfrågad på samma

sätt. Som det är nu är jag

det hela tiden och det

kommer jag att sakna.

Vilket tips kan

du ge den nya

kommundirektören?

– Var dig själv och var ärlig och positiv.

Vad tror du om Kalmars framtid?

– Det har hänt mycket i Kalmar kommun,

även om allt inte riktigt har lossnat.

Bostadsbyggnationen har kommit i gång

men kan bli starkare. Linnéuniversitetet och

den stadsintegrerade etableringen skapar

stora möjligheter för Kalmar. Nu har vi ju

tillsammans med grannkommunerna också

fått en spännande rapport om en eventuell

kommunsammanslagning, och det är nog

ett långsiktigt jobb att närma sig varandra

ännu mer.

Vill du hälsa något till Strömmens läsare?

– Jag vill skicka ett stort tack till alla

medarbetare! Jag har alltid imponerats över hur

många duktiga medarbetare vi har i Kalmar

kommun. Jag vill också tacka alla politiker jag

har fått möjlighet att samarbeta med.

text: Christine Bergkvist Björklund

foto: Jan Magnusson

strömmen 7


Nyheter

Det är vi som tar hand

om Kalmar kommun

text: Christina Karlberg

foto: Jan Magnusson

Nu är de klara. Ett av informationsenhetens

sista uppdrag innan vi avvecklas vid årsskiftet.

Vi har gjort två filmer om Kalmar kommun som

attraktiv arbetsgivare.

Kalmar kommun har verkligen många

fantastiska medarbetare. De tio som deltagit

i filmen är engagerande, entusiasmerande,

roliga och ambitiösa. Stort tack för er medverkan

Pia, Mats, Danijel, Peter, Annika,

Nicole, Pia, Justin, Carina och Mats!!

Grunden i filmerna är Kalmar kommuns

personalprogram, men framförallt är det

medarbetarnas tolkning av den organisation

de arbetar i. Den första filmen ”Det är

vi som tar hand om Kalmar kommun

vänder sig till er, som jobbar i kommunen

för att stärka yrkesstoltheten. För medarbetarundersökningar

visar att kommunanställda

trivs med sina arbeten, tycker

de har mycket att säga till om och har bra

arbetskamrater, men att de inte gärna pratar

om att de arbetar i Kalmar kommun.

Den andra filmen ”Vi vill bli dina nästa

arbetskamrater” vänder sig till dem vi

behöver rekrytera framöver för att de ska få

en bild av Kalmar och Kalmar kommun.

Filmerna hittar du på

www.youtube.com/user/kalmarkommun

8 strömmen


Fackligt

Personal

Att vara eller inte vara…

Gruppförsäkring

text: Maj-Lis Lindberg, ordförande Vision

I Kalmar kommun finns många bra internutbildningar.

Det finns visioner och måldokument.

Detta är mycket bra och viktigt

för såväl personal som kommunens invånare.

Ur ett fackligt perspektiv så ställer vi oss

naturligtvis bakom de dokument som

är till stöd och hjälp i det dagliga arbetet.

Vision hyser dock en växande oro för

arbetssituationen för våra medlemmar och

då inte minst våra chefer.

Att vara chef i en politisk styrd organisation

innebär ett enormt ansvar. Det finns

förväntningar uttalade och outtalade som

cheferna har att hantera.

Det är svårt att rekrytera nya chefer till

kommuner och landsting. Det gäller även i

Kalmar. Detta är en oroande trend och det

finns anledning att fundera över vad detta kan

bero på. Vision skulle vilja se en utveckling

som går mot att allt flera ser chefskapet som

något åtråvärt och utvecklande.

Vi behöver goda ledare och arbetsgivaren

måste värna de chefer/ledare som varje

dag sliter med arbetsmiljöfrågor, budget,

planering, administration, med mera.

Samtidigt ska de vara närvarande, synliga,

goda ledare, problemlösare, modiga osv.

Alla goda förutsattser som finns i

kommunens dokument måste även gälla

för våra chefer. Tyvärr så är det inte alltid

så. Hög arbetsbelastning och stora krav

kombinerat med risken att stå ensam när det

blåser kan vara en orsak till att chefskapet

blir en omöjlig uppgift.

Alla anställda har rätt till en god arbetsmiljö,

rätt att bli ärligt och professionellt bemötta

inom organisationen, rätt till verktyg och

förutsättningar att göra ett gott jobb.

Vision bidrar gärna i arbetet med ”Kalmar

kommun en attraktiv arbetsgivare”

Förutsättningen är att det innefattar alla och

att frågan hur organisationen ska se ut för att

flera ska vilja bli chefer.

Ett hållbart arbetsliv gäller alla och då inte

minst våra chefer.

Du har i dagarna fått ett erbjudande

om försäkring via IF. (liv, olycksfall och

sjukförsäkring). Nu finns en webbportal

där all information som du behöver finns

tillgänglig.I försäkringen ingår en premiefri

period (2012-12-01 – 2013-02-28), därefter

måste du tacka nej om du inte vill fortsätta

ha försäkringen.

Du kan tacka nej redan nu, det finns flera

möjligheter:

• Maila till IF: gruppforsakring@if.se och

ange namn och personnummer och skriv

nej tack.

• Ring till IF:s kundtjänst: 08-792 72 27

• Brev: posta det portofria svarsbrevet som

du fått i brevlådan

• Gå in på portalen och tacka nej under fliken

avanmälan: www.if.se/kalmarkommun

På portalen finns all tänkbar information om

försäkringen och om det är så att man råkar ha

slängt sitt kuvert som man fick med posten.

Om du har ytterligare frågor är du

välkommen att kontakta mig.

Anne Elgmark, personalenheten

tel. 0480 – 45 00 69

e-post: anne.elgmark@kalmar.se

Läs mer om dina

kollektivavtalade försäkringar på

www.forsakradviajobbet.se

strömmen 9


10 strömmen

More magazines by this user
Similar magazines