Sexatlas för skolan - RFSU

rfsu.se

Sexatlas för skolan - RFSU

RFSU • Vägvisare

2. Varför vi har gjort en vägvisare

Alla barn och ungdomar i Sverige får någon form

av sexualundervisning i skolan. Detta är bra och

unikt i världen. Det är lätt att hitta exempel på bra

sex- och samlevnadsundervisning och vid internationella

jämförelser ligger sexualundervisningen i

den svenska skolan i topp. Ett skäl till det är att de

vuxna i skolan är öppna för barns och ungdomars

frågor om sexualitet och samlevnad, en öppenhet

som är avgörande för elevernas kunskaper och för

att de ska få en meningsfull undervisning.

i själva verket kan vara förutsättningarna som är

bristfälliga.

RFSU menar att det är beundransvärt att undervisningen

håller en så hög kvalitet som den gör,

trots det knappa stöd skolan och skolpersonalen på

många håll får. Utmärkta insatser görs av många

lärare, fritidsledare, skolsköterskor, rektorer, kuratorer

och andra som arbetar i skolan med sexualitet

och samlevnad.

Men undervisningen kan bli bättre. Skolverkets

kvalitetsgranskning av skolans sex- och samlevnadsundervisning

från 1999 visade att kvaliteten

på undervisningen varierade både mellan skolor

och inom en och samma skola.

Vad man också kan konstatera i kvalitetsgranskningen

– och som RFSU påpekat tidigare - är att

stödet till skolorna kunde vara bättre, både inom

och utom skolan. Sex och samlevnad behandlas

ofta styvmoderligt, som någonting personalen

anses borde klara av utan att ha fått utbildning

eller möjlighet att diskutera frågorna sinsemellan.

På många orter i Sverige finns inte tillgång till

fortbildning, än mindre regionala resurscentra som

kan stödja undervisningen. Det är lätt att anmärka

på att skolorna inte fullgör sin uppgift – när det

Den stora variationen i kvalitet mellan och

inom skolorna är emellertid otillfredsställande.

Självklart kommer det alltid att finnas – och bör

finnas! - variationer mellan skolor och klasser,

eftersom behoven och förutsättningarna är olika.

Ingen är betjänt av en likriktad undervisning. Men

det är en väsentlig skillnad om variationen beror

på genomtänkta val eller på slumpen.

Ett delvis nytt sätt att tänka kring sex- och samlevnadsundervisningen

behövs – ett mer strukturerat

och genomtänkt sätt att arbeta på. För de stora

skillnaderna mellan och inom skolorna får nog tillskrivas

det faktum att den svenska skolan efter 50

års obligatorisk sex- och samlevnadsundervisning

ännu inte har utvecklat någon tydlig struktur för

ämnet. Exempelvis har ämnet ännu ingen självklar

plats i lärarutbildningen.

5

More magazines by this user
Similar magazines