Zeolit Pt/H-β som isomeriseringskatalysator för biodiesel - Chalmers ...

publications.lib.chalmers.se

Zeolit Pt/H-β som isomeriseringskatalysator för biodiesel - Chalmers ...

Figur 5: Schematisk bild över packningen i reaktorn.

35 ml katalysatormassa placerades på den höjd där temperaturen varierade minst. För att fixera

katalysatormassan vid den erfodrade höjden fylldes reaktorn med glaskulor av två olika storlekar

och glasull, se figur 5. De stora glaskulor har diametern 3 mm och de små glaskulor har diametern

2 mm. Glasullen håller katalysatormassan på önskad höjd och hindrar den från att blandas med

glaskulorna.

Pilotanläggningen kördes därefter i fem dagar med konstant dieselflöde för att en approximativt

konstant aktivitet skulle uppnås hos katalysatorn innan kontinuerlig provtagning inleddes.

3.2.3 Kontinuerlig provtagning

Provtagning önskades genomföras vid fyra olika temperaturer och tre olika LHSV. Doseringspumpen,

se figur [? ], ställdes in efter procent av maxkapacitet. Därför bestämdes en pumpkurva för

att bestämma sambandet mellan pumpinställning och LHSV. Kurvan togs fram genom att variera

pumpinställningen, beräkna LHSV från mängden förbrukad diesel och därefter anpassa en linjär

kurva efter den erhållna datan. Pumpkurvan uppdaterades under förösken för att slutligen erhålla

en pumpkurva enligt figur 14 i bilaga 1.

En provtagningsrutin framställdes därefter för att säkerställa att samtliga provtagningar utfördes

på samma sätt. Dessutom fastställdes ett provtagningsschema med tillhörande driftsinställningar

(temperatur och LHSV) samt vid vilken tid provtagningen skulle ske. Tid för provtagning bestämdes

så att minst 200 ml prov kunde erhållas, vilket var den kritiska mängden för vidare anlays. Provtagningsproceduren

påbörjades med att anteckna aktuellt LHSV, temperatur i reaktorn samt

vätgasens tryck och flöde innan och efter reaktorn. Även trycket i vätgasflaskan kontrollerades

14

More magazines by this user
Similar magazines