01.03.2014 Views

Info till nyinflyttade i Brf Fjädern - HSB

Info till nyinflyttade i Brf Fjädern - HSB

Info till nyinflyttade i Brf Fjädern - HSB

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Medlemsinformation för <strong>nyinflyttade</strong> och boende i <strong>HSB</strong>:s BRF <strong>Fjädern</strong> nr 622 i Jarlaberg,<br />

Nacka.<br />

Organisationsnummer 716418-0650<br />

<strong>Info</strong>rmationen är sammanställd av <strong>Brf</strong> <strong>Fjädern</strong>s Styrelse.<br />

Styrelsen uppdaterar även innehållet i denna skrift vid behov.<br />

VÄLKOMMEN!<br />

Vi önskar Dig varmt välkommen som medlem i vår bostadsrättsförening!<br />

Som ny medlem kan det vara mycket som Du undrar över och vill veta mer om. Avsikten med<br />

denna information är att Du ska få viktig information, som underlättar för Dig som medlem i<br />

<strong>Brf</strong> <strong>Fjädern</strong>. Om Du, efter att ha läst detta, har behov av mer information så är Du varmt<br />

välkommen att ta kontakt med någon i styrelsen – namn, telefonnummer och mailadresser<br />

finner Du på anslagstavlorna i portarna.<br />

Lite fakta<br />

Spara denna skrift för framtiden - använd den som ett uppslagsverk vid behov.<br />

Bostadsrättsföreningen äger fastigheterna Sicklaön 367:3 och Sicklaön 267:4 i Nacka<br />

kommun. Föreningen består av 183 bostadsrättslägenheter, fördelade på två gårdar, med<br />

radhus och flerbostadsfastigheter. Några bostadsrätter ägs av <strong>HSB</strong> Stockholm samt Nacka<br />

kommun. De hyr i sin tur ut lägenheterna.<br />

På varje gård finns ett gårdshus (där det finns tvättstuga, bastu och gårdslokal) samt en<br />

övernattningslägenhet som medlemmar i föreningen är välkomna att hyra för övernattning för<br />

släkt och vänner. Läs mer under ABC!<br />

Det finns 7 bostadsrättsföreningar i Jarlaberg och dessa äger gemensamt en<br />

samfällighetsförening – dvs. en ekonomisk förening för hela området, som driver sopsug,<br />

parkeringshus och Kabel-TV/bredbandsanläggning. Dessutom finns ett samrådsorgan för<br />

bostadsrättsföreningarna i Jarlaberg – Jarlabergsrådet.<br />

Jarlaberg har bussförbindelser med Slussen, Gullmarsplan mm. Dessutom går det färjor från<br />

Nacka strand <strong>till</strong> Vaxholm, Fjäderholmarna, Nybroviken mm.<br />

Att äga en bostadsrätt<br />

Att äga en bostadsrätt innebär att Du <strong>till</strong>sammans med övriga medlemmar valt ett boende där<br />

vi alla <strong>till</strong>sammans äger fastigheterna. Som medlemmar i föreningen har vi således ett<br />

gemensamt ansvar för våra fastigheter, utemiljö samt allmänna utrymmen, såsom tvättstugor,<br />

trapphus, källare, vindar, gårdshus etc.<br />

Du har köpt ”nyttjanderätt <strong>till</strong> lägenheten för permanent boende utan begränsning” – som det<br />

heter på juristernas språk. Praktiskt betyder det att Du har övertagit fullt ansvar för din<br />

2013 1/12


ostadsrätt (lägenhet) då det gäller lägenhetens inre underhåll och skötsel. Ingrepp i<br />

vattenledningar och el fram <strong>till</strong> ”elskåp” ingår inte i Ditt lägenhetsansvar.<br />

Fond för inre underhåll: Tidigare gjordes avsättningar <strong>till</strong> varje lägenhet, från den avgift som<br />

betalades in varje månad från bostadsrättsinnehavarna. För att hålla månadsavgiften låg har<br />

det fattats beslut på ett årsstämmomöte att upphöra med dessa avsättningar. För vissa<br />

lägenheter finns det pengar kvar i fonden och om Du vill använda medel ut fonden för Din<br />

lägenhet så ta kontakt med styrelsen för att kontrollera att Din investering ingår i det som<br />

godkänns för uttag ur fonden. För att Du ska få ersättning måste Du uppvisa kvitton.<br />

Gemensamt har vi ansvar för fastigheternas yttre underhåll inkl el- och vattenledningar fram<br />

<strong>till</strong> Din lägenhet.<br />

För att finansiera detta gör föreningen avsättningar <strong>till</strong> fond för yttre underhåll. För<br />

underhållet finns en underhållsplan för framtiden, där det noga är specificerat när olika<br />

underhållsarbeten skall göras samt budgeterad kostnad.<br />

Om Du vill sälja Din bostadsrätt gäller att den nya bostadsrättsinnehavaren skall godkännas<br />

av föreningens styrelse. Anledning <strong>till</strong> att en bostadsrättsinnehavare ej godkänns kan vara att<br />

ex.vis kreditprövning visar dålig betalningsförmåga osv. <strong>HSB</strong> har styrelsens fullmakt att<br />

hantera detta.<br />

Att vara med och besluta<br />

Varje år hålls en ordinarie föreningsstämma där föregående års räkenskaper gås igenom och<br />

hur styrelsen skött förvaltningen. Vid den ordinarie stämman väljs styrelsen och det beslutas i<br />

frågor som styrelsen eller enskilda medlemmar har fört fram <strong>till</strong> stämman. Enskild medlems<br />

förslag s k motion skall vara skriftlig och lämnas i förväg (enligt stadgarna).<br />

På stämman gäller: En lägenhet – en röst. Det innebär att om en bostadsrätt ägs av flera<br />

personer så får alla delta på stämman men Du har bara en röst.<br />

Alla medlemmar bör vara med på stämman. Om Du inte själv kan vara med så kan Du sända<br />

ombud (fullmakt).<br />

Men – kom ihåg! Du behöver inte vänta på stämman för att föra fram synpunkter,<br />

önskemål eller förslag. Lägg en lapp i postlådan utanför styrelserummet på Diligensvägen<br />

104, 1 tr ned eller ring någon i styrelsen.<br />

2013 2/12


BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FJÄDERNS ABC<br />

ANDRAHANDSUTHYRNING<br />

En bostadsrätt upplåts med syftet att bostadsrättsinnehavaren själv ska bo i den permanent.<br />

Ibland kan Du dock komma i situationer då Du, för en viss tid, inte kan nyttja Din<br />

bostadsrätt, ex arbeta eller studera på annan ort. För att hyra ut i andra hand måste Du ha<br />

styrelsens godkännande. Hyr aldrig ut utan medgivande – då riskerar Du att förlora Din<br />

bostadsrätt.<br />

BALKONGLÅDOR<br />

Du får bara hänga balkonglådor på balkongens insida – säkerhetskrav!<br />

BASTU<br />

Det finns en på varje gård. Innan Du kliver in i bastuns fukt och hetta – boka! Det en<br />

digital bokningslista och Du använder Din bokningsbricka, som Du även bokar tvättstugan<br />

med, då Du vill nyttja bastun.<br />

För att alla skall få <strong>till</strong>fälle att svettas och trivas, är varje bad<strong>till</strong>fälle begränsat <strong>till</strong> två<br />

timmar. Du ansvarar självklart för att göra rent och fräscht efter Dig så att Din granne<br />

också får en skön stund i bastun.<br />

BREDBAND<br />

Leverantör är ComHem. Om Du vill nyttja bredbandet så tar Du kontakt med ComHem.<br />

Se även bilaga 2 som är en lathund för felsökning och åtgärder!<br />

CYKLAR<br />

Det finns flera cykelställ på gårdarna. Dessutom finns det cykelrum - nycklar kvitterar Du<br />

ut på <strong>HSB</strong> Områdeskontor.<br />

FELANMÄLAN<br />

Ring Felanmälan eller vid behov Jouren. Om felet inte är akut bör Du undvika att ringa<br />

jouren av kostnads-skäl. Telefonnummer finns på anslagstavlorna i portarna.<br />

Du skall felanmäla<br />

Problem som rör din lägenhets vatten-/avlopp- och stamsystem. Andra fel som gäller<br />

Din lägenhet måste Du se <strong>till</strong> att åtgärda själv.<br />

Skador av olika slag inom föreningen (i trapphus, hissar, portar m m).<br />

Huvudsäkringar: Om Du får strömavbrott och Du har kontrollerat att Dina säkringar<br />

(proppar) är hela så kan det vara en trasig huvudsäkring. Ring Felanmälan under dagtid<br />

eller på kvällstid någon av de personer som finns angivna som ”proppbytare” på den lista<br />

som Du finner på anslagstavlorna i portarna.<br />

Ring ej jouren!<br />

Felaktiga felanmälningar får Du själv betala för!<br />

2013 3/12


FÖRSÄKRING<br />

När Du tecknar hemförsäkring är det viktigt att Du tecknar försäkringen med<br />

bostadsrätts<strong>till</strong>ägg för att Du skall få ett fullvärdigt skydd.<br />

FÖRVALTNING - Se även Felanmälan<br />

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av <strong>HSB</strong> Stockholm. De sköter uppbörden av<br />

månadsavgifter, bokföring och liknande administrativa uppgifter. De handlägger även<br />

överlåtelser av lägenheter och pantförskrivningar.<br />

Den tekniska förvaltningen sköts också av <strong>HSB</strong> Stockholm med vilken vår<br />

bostadsrättsförening har ett förvaltningsavtal. Fastighetsförvaltningen hjälper <strong>till</strong> när det<br />

gäller att bevaka att våra hus hålls i gott skick. Föreningen förvaltas av <strong>HSB</strong> Stockholm<br />

genom förvaltare Gun Larsson, tel. 08-785 33 18.<br />

GRILLA PÅ BALKONG<br />

Du får inte grilla på balkongen – oset kan vara besvärande för Dina grannar. Använd i<br />

stället gärna den allmänna grillen på gården.<br />

GÅRDARNA<br />

Växtlighet: Vi har planterat blommor, växter, bärbuskar, träd för att alla ska få <strong>till</strong>gång <strong>till</strong><br />

bär, frukt och en vacker miljö. Det är inte <strong>till</strong>åtet att klippa på buskar eller gräsmattor på<br />

föreningens gårdar, denna skötsel handhas utav professionell trädgårdskunnig personal.<br />

Var rädda om de fruktbärande buskarna och träden – vänta med att plocka <strong>till</strong>s frukten är<br />

mogen.<br />

Häng inte i grenarna så att träden skadas.<br />

Gräsmattor och växter hjälps vi åt att vattna vid torrtider! Tag kontakt med styrelsens<br />

mark- och miljögrupp om Du vill hjälpa <strong>till</strong>.<br />

Gräsmattor:<br />

För att hålla en god och trevlig utemiljö finns det vissa regler som fastställt av årsstämman.<br />

Bl a får det inte förekomma bollspel, cykelåkning mm på våra gräsplaner då dessa lätt<br />

skulle bli förstörda av slitaget. Cykla går att göra på de asfalterade ytorna runtom i<br />

Jarlaberg och det finns även gemensamma ytor in<strong>till</strong> Jarlabergs skola där Du kan spela<br />

bollspel, bl a finns där en konstgräsplan.<br />

GÅRDSLOKAL / FESTLOKAL<br />

Föreningen har två gårdslokaler, ett i varje gårdshus, som Du kan hyra för aktiviteter,<br />

fester mm (plats för ca 40 personer). Lokalerna är utrustade med bord, stolar, kök och<br />

köksutrustning m m.<br />

Det är bara Du som är bostadsrättsinnehavare som har rätt att hyra lokalerna. När Du vill<br />

hyra – ring de värdar som finns angivna på anslagstavlorna i portarna.<br />

Det är viktigt att Du städar noggrant efter Dig! Om städningen är undermålig kommer Du<br />

att debiteras kostnaden för att ta in en städfirma.<br />

<strong>HSB</strong> – MEDLEMSKAP<br />

Som bostadsrättsinnehavare i vår förening skall Du vara medlem i <strong>HSB</strong>. Som medlem i<br />

<strong>HSB</strong> kommer Du att få en medlemstidning. Där finner Du bl a förteckning över företag där<br />

Du har medlemsrabatter på inköp.<br />

<strong>HSB</strong> – OMRÅDESKONTOR (Fyrspannsvägen 1)<br />

På områdeskontoret finns fastighetsskötare och vissa dagar även förvaltaren. Se även<br />

anslag i portarna samt under rubriken ”Felanmälan”!<br />

2013 4/12


HUSDJUR<br />

Hundar måste hållas kopplade och Du tar upp hundbajset och lägger i platspåse som<br />

vanligt. Rastning är inte <strong>till</strong>åten på och i anslutning <strong>till</strong> gårdarna<br />

Även katter och andra husdjur måste Du hålla kontroll på – de får inte ströva fritt.<br />

Vi vill absolut inte ha kattkiss och avföring i våra sandlådor där barnen leker.<br />

INKÖPSRABATTER<br />

Se <strong>HSB</strong> – MEDLEMSKAP<br />

KABEL-TV<br />

Leverantör är ComHem och ett grundutbud av kanaler ingår i Din månadsavgift för<br />

lägenheten. Du betalar dessutom som vanligt radio-/TV-licens <strong>till</strong> SVT.<br />

Om Du vill hyra fler kanaler så måste Du skaffa en dekoder och betala en extra avgift. Tag<br />

kontakt med ComHem!<br />

LÄGENHETSFÖRRÅD<br />

Förvara aldrig värdefulla saker i förråden. Inbrottsrisken är stor.<br />

Eftersom det är ”kallförråd” skall Du också vara försiktig med att förvara kläder och annat<br />

som kan påverkas av temperatur och luftfuktighet i förråden (förråden påverkas i högsta<br />

grad av utetemperatur).<br />

Föreningen tar aldrig något ansvar för inbrott eller förstörda saker i förråd.<br />

Se noga <strong>till</strong> att släcka belysning och stänga dörren när Du lämnar förrådslokalen!<br />

MARKISER<br />

Tag kontakt med förvaltaren för information!<br />

MOPEDER, MOTORCYKLAR O DYL<br />

Här gäller samma regler som för bilar (läs under Parkering). Du får inte åka runt på<br />

gårdarna. Detta är ett krav för våra barns säkerhet och för vår boendemiljö. Mopeder och<br />

motorcyklar får ej placeras framför portar eller i våra cykelförråd, då detta innebär en risk<br />

då det är bensindrivna fordon. Moped och motorcykel måste placeras på garageplats.<br />

MÅNADSAVGIFT<br />

Du betalar varje månad en avgift <strong>till</strong> föreningen. Avgiftens storlek bestäms av styrelsen. I<br />

avgiften ingår vattenförbrukning och uppvärmning. El-kostnad står du själv för.<br />

Månadsavgiften skall täcka alla våra gemensamma kostnader (underhåll, räntor,<br />

amorteringar på föreningens lån, markhyra, vattenförbrukning, uppvärmning, gemensam<br />

förbrukning av el, skötselavtal mm mm).<br />

Du är skyldig att betala denna avgift. Om Du inte sköter betalningarna kan Du förlora Din<br />

bostadsrätt.<br />

NYCKELVIKEN<br />

Nyckelviken är ett kultur-, sport- och rekreationsområde som ligger granne med Jarlaberg.<br />

Här finns bl a möjlighet att bada, vandra i den vackra trädgården och titta på gårdens djur.<br />

Här finns motionsslingor, picnic-ställen, utomhusscen och en härlig gammal herrgård med<br />

servering.<br />

PARKERING<br />

1. Du hyr parkeringsplats i Diligensgaraget. Där finns olika alternativ ex<br />

parkeringsplats på taket, plats under tak, plats med motorvärmare. Ring <strong>HSB</strong>!<br />

2013 5/12


2. För Dina gäster finns besöksplatser – mot lägre avgift dygnet runt (P-automat) -<br />

utanför Diligensgaraget samt på garagets tak.<br />

Det finns även en parkering belägen mellan Bilia och berget mot <strong>Brf</strong>. <strong>Fjädern</strong>.<br />

3. I övrigt är det parkeringsförbud på Diligensvägen. Tyvärr parkerar många där ändå<br />

– men det kan bli dyrt eftersom det ofta är parkeringsvakter där och ”lappar” bilar.<br />

(Obs! Parkeringsbiljett löst i P-automaten vid garaget gäller endast för besöksplatserna<br />

– Se punkt 2)<br />

4. Om Du måste åka in på gården så finns det en bom som Du öppnar med nyckel<br />

(samma nyckel som går <strong>till</strong> tvättstuga/grovsophus). Du får absolut inte parkera bilen<br />

på gården – snabb i- och urlastning och därefter lämna gården! Detta är ett krav – för<br />

våra barns säkerhet samt att det måste vara fritt för utryckningsfordon och dessutom<br />

finns det en uppenbar risk för P-bot!<br />

Vänligen respektera dessa regler som finns <strong>till</strong> för att vi ska få ett så lugnt och bilfritt<br />

område som möjligt, så att vi minimerar risken för olyckor!<br />

PISKSTÄLLNING<br />

Av hänsyn <strong>till</strong> grannar och <strong>till</strong> de som vistas på gården får Du inte skaka mattor o dyl från<br />

fönster eller balkong. Använd piskställningen som finns vid Diligensvägens vändplan<br />

(mellan föreningens båda gårdar).<br />

RENOVERING/FÖRÄNDRING I LÄGENHETEN<br />

Gör inga stora förändringar i Din lägenhet utan att först ha rådfrågat styrelsen.<br />

Du får under inga förhållanden förändra bärande konstruktioner.<br />

Arbeten som gäller el- och vattenledningar skall utföras av behörig hantverkare och<br />

först anmälas <strong>till</strong> och godkännas av styrelsen.<br />

Balkongerna får inglasas. Ett generellt bygglov finns för detta.<br />

Du får inte sätta upp parabolantenn utanför balkong, fönster, på tomt e dyl. Det enda<br />

godkända sättet är att placera den på insidan på Din balkong! Detta även p g a risken<br />

för olyckor på paraboler lossnat och trillat ned.<br />

Om Du målar balkonggolv måste Du ovillkorligen använda färg som är avsedd för<br />

ändamålet, annars kan Du får skador på balkongen som kan bli mycket kostsamma för<br />

Dig<br />

SOPHANTERING / ÅTERVINNING<br />

Du finner detaljerad information i bilaga 1.<br />

Var noga med att följa reglerna dels för vår miljö och dels för våra kostnader. Eftersom<br />

kostnaderna baseras på volym eller vikt så innebär det att om vi minskar ner volym/vikt så<br />

minskar våra kostnader (påverkar din månadsavgift ”hyra”).<br />

En förmån för föreningens medlemmar är att det finns möjlighet att slänga större<br />

grovsopor i en container, som placeras mellan gårdarna regelbundet. Datum då container<br />

finns på plats finner Du på föreningens hemsida och på våra informationstavlor. Tänk på<br />

att Du endast får slänga brännbart avfall i containern – absolut inte målarfärg och<br />

byggmaterial, som måste slängas på särskilt anvisade sopstationer.<br />

STÄDDAG - VÅRSTÄDNING<br />

För skötsel och vård av våra grönytor har vi ett skötselavtal.<br />

Dessutom träffas vi varje vår en dag på gårdarna och har en gemensam städdag och även<br />

trevlig umgänge. Styrelsen Mark- och miljögrupp kallar via anslag i portarna.<br />

TRAPPHUS OCH ENTRÉER<br />

2013 6/12


Enligt brandföreskrifter ska entréer och trappor hållas rena från ”lösa föremål”, dvs<br />

barnvagnar, cyklar, skor, torkmattor m m. Detta är också en förutsättning för att städning<br />

skall kunna genomföras på ett bra sätt.<br />

Vid en brand kan små hinder och snubbelrisker vara stor fara! Använd aldrig hiss vid<br />

brand!<br />

TVÄTTSTUGA<br />

Tvättstugan finns i gårdshuset och har tre maskingrupper, varav en av grupperna även<br />

innefattar en s k grovtvättmaskin, där möjlighet finns att tvätta mattor. Varje lägenhet har<br />

<strong>till</strong>gång <strong>till</strong> en s k bokningsbricka, som Du använder på bokningstavlan i gårdshusets entré,<br />

för att boka Din tvättid med. Du behöver använda Din bokningsbricka för att s.a.s. låsa upp<br />

Din tvättgrupp och för att kunna starta Ditt tvättprogram.<br />

Tvättstugan innefattar möjligheten att få tvätt- och sköljmedel doserat i rätt mängd för Din<br />

tvätt och föreningen står för denna kostnad. Detta p.g.a. att föreningen tidigare haft mycket<br />

höga kostnader för att reparera tvättmaskiner som överdoserats med tvättmedel.<br />

Tvättmaskinerna hyr vi separat och i avtalet för detta ingår även skötsel och reparationer av<br />

maskinerna – se särskilt telefonnummer för felanmälan av tvättmaskinerna.<br />

Bokad tvättid, som ej påbörjats inom 30 minuter kan bokas och användas av annan<br />

medlem.<br />

Du ansvarar för att göra rent och fräscht efter Dig (tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp,<br />

golv m m).<br />

Tvättmaskiner<br />

Mattor får endast tvättas i den stora grovtvättmaskinen som <strong>till</strong>hör grupp 3.<br />

BygelBH får ej tvättas i tvättmaskinerna – byglarna kan skada maskinerna.<br />

Efter avslutad tvätt skall maskinerna torkas rena.<br />

Torktumlare<br />

Det finns en torktumlare <strong>till</strong> varje maskingrupp. Torkning skall vara avslutad senast<br />

½timme efter tvättidens utgång, så Din granne får <strong>till</strong>gång <strong>till</strong> tumlaren.<br />

OBS! Glöm ej att filter skall rengöras efter avslutad torkning.<br />

Torkskåp<br />

Det finns även ett torkskåp <strong>till</strong> varje maskingrupp. Numreringen på dessa är desamma som<br />

på tvättgrupperna.<br />

Mangel<br />

En mangel, som ej är bokningsbar, finns installerad och kan användas av alla i mån av<br />

plats.<br />

VI VISAR HÄNSYN MOT VARANDRA<br />

Tänk på att<br />

* öppna dörrar och fönster gör att ljud hörs mera och längre bort<br />

* vissa ljud fortplantas mycket lätt i betonghus<br />

* spela musik o dyl med en ljudnivå som kan accepteras av Dina<br />

grannar<br />

Så här skrev Nils Ferlin:<br />

Man dansar däruppe –<br />

klarvaket<br />

är huset fast klockan är tolv<br />

Då slår det mej plötsligt att<br />

taket,<br />

mitt tak är en annans golv<br />

2013 7/12


ÖVERNATTNINGSRUM<br />

Föreningen har två övernattningslägenheter, Diligensvägen 49 och 116. Där finner Du<br />

4 sängplatser, kokvrå med spis, kyl, skåp med lite köksutrustning m m samt toalett.<br />

Sänglinne, handdukar m m får Du <strong>till</strong>handahålla själv.<br />

Det är bara Du, som bostadsrättsinnehavare, som har rätt att hyra rummen. Du får hyra <strong>till</strong><br />

vänner, släktingar m m <strong>till</strong> en billig penning. Första natten är dyrast, påföljande nätter är<br />

billigare och Du får hyra max 1 vecka. När Du vill hyra – ring de värdar som finns<br />

angivna på anslagstavlorna i portarna.<br />

Det är ett absolut krav att övernattningsrummen städas noggrant efter användande!<br />

2013 8/12


Bilaga 1A. SOPHANTERING / ÅTERVINNING<br />

I Jarlaberg finns två sophanteringssystem, central sopsug och grovsophantering.<br />

Sopsuganläggningen ägs och administreras av samfällighetsföreningen.<br />

Priserna/avgifterna för sophantering har höjts väsentligt de senaste åren. Avgifterna baseras<br />

på mängd/vikt.<br />

Om Du ser <strong>till</strong> att glas, tidningar, batteridrivna leksaker osv. inte hamnar i sopnedkastet eller i<br />

grovsophuset, utan lämnas <strong>till</strong> återvinningsstationer så kommer vi som boende inte att märka<br />

av den kraftiga prisökningen.<br />

Det är absolut förbjudet att lämna följande typ av avfall i sopnedkast eller i grovsopor.<br />

Se ”Kostnadsfria inlämningsställen – bilaga 1B” för information om var detta avfall skall<br />

lämnas.<br />

byggavfall<br />

miljöfarligt avfall (ex kemikalier, bensin, oljor, färg, bekämpningsmedel, batterier,<br />

lysrör, lågenergilampor, sprayflaskor)<br />

el och elektronikskrot (ex. radio, TV, video, datorer)<br />

bildäck,<br />

diskmaskiner, tvättmaskiner o dyl.<br />

Om du ex. lägger el och elektronikavfall, batterier och annat miljöfarligt avfall i<br />

sopnedkast/grovsophus så är det straffbart enl. bl.a. Miljöbalken. Det kan innebära att<br />

föreningen dvs. Du som boende får betala straffavgift.<br />

Hushållssopor - sopnedkast<br />

Sopnedkast finns på gården vid infarten och i trapphusen i flerfamiljshusen.<br />

Med hushållssopor avses matavfall, blöjor, burkar (ej returburkar) osv. Soporna skall<br />

förpackas i väl <strong>till</strong>sluten påse. Påsen skall inte vara för hårt packad utan lätt falla ner i<br />

röret. Tänk på de olägenheter som uppstår vid ett eventuellt stopp i anläggningen.<br />

Vid stopp ring Felanmälan!<br />

I sopnedkastet får Du får inte lägga kläder, tidningar, kataloger, batterier och annat<br />

miljöfarligt avfall.<br />

Grovsopor<br />

Container ställs upp för avlägsnande av grovsopor. Se anslag för tider av denna<br />

uppställning.<br />

På Tempo-parkeringen finns permanent uppställning av tidnings-, kartong- och<br />

glascontainrar.<br />

Tips: Användbara kläder och möbler mottas i regel tacksamt av olika organisationers<br />

biståndsprojekt.<br />

2013 9/12


Bilaga 1B. SOPHANTERING / ÅTERVINNING<br />

Kostnadsfria inlämningsställen<br />

Bildäck<br />

lämnas <strong>till</strong> Nacka Värmdö Däckdepå, Värmdöv.725 tfn. 747 12 10.<br />

Blomjord<br />

Blomjord från blomkrukor och balkonglådor kan finfördelas och läggas i häckar och andra<br />

buskplanteringar. Rotsystemet, rensat från jord, kan förpackas väl i plastpåse och läggas i<br />

hushållssoporna.<br />

Byggavfall<br />

Byggavfall räknas aldrig som grovsopor. Dessa lämnas kostnadsfritt <strong>till</strong> Östervik<br />

återvinningscentral, Saltsjöbadsvägen, infart vid Östervik. Öppettider mån-tors kl 13-19<br />

och fred-sönd 10-16 samt<br />

Skuru återvinningscentral, Gamla Landsv 125b. Öppettider tisd och torsd kl 13-19, lörd kl<br />

10-16.<br />

El och Elektronikskrot<br />

El och elektronikskrot klassas som miljöfarligt avfall. Freoner finns i kyl och frys,<br />

bromerade flamskydds- medel mm. finns i radio, TV, datorer mm. Dessa produkter lämnas<br />

kostnadsfritt <strong>till</strong> Östervik och Skuru återvinningscentraler. Se adress och öppettider ovan<br />

under Byggavfall.<br />

Glas<br />

kastar Du i glasiglo, som står på Tempo-parkeringen. Återvinningsglas (med pant) lämnar<br />

Du i butik.<br />

Julgranar<br />

Jarlabergs Samfällighetsförening anvisar i anslutning <strong>till</strong> Trettondagshelgen en plats för<br />

julgranar.<br />

Den plats som brukar anvisas är i anslutning <strong>till</strong> SL-bussarnas vändplan.<br />

Miljöfarligt avfall<br />

Kemikalier, bensin, oljor, färg, bekämpningsmedel, batterier, lysrör, lågenergilampor,<br />

sprayflaskor mm lämnas vid Nacka Kommuns miljöstation vid Statoilmacken<br />

(Vikdalsvägen). Personalen lånar ut nyckel.<br />

Papper, tidningar, kataloger<br />

Läggs i ”tidningsmajan” på Tempo-parkeringen.<br />

Wellpapp och kartong<br />

Läggs i ”kartongmajan” på Tempo-parkeringen.<br />

2013 10/12


Bilaga 2. BREDBAND - IT Support Light för COMHEM<br />

Sladdar och kontakter<br />

Kontrollera att alla sladdar sitter i och inte har lossnat. Kontrollera också att de sitter rätt<br />

kopplade.<br />

Modem<br />

Felbild = Modemet blinkar rött och grönt samtidigt i snabb takt. Stäng av både datorn och<br />

modemet.<br />

Starta modemet och låt det boota i ca 2-3 minuter. Vänta <strong>till</strong>s det indikerar korrekt. Slå sedan<br />

på datorn. Korrekt modem funktion är omväxlande röd och gul blink.<br />

Kontroll av IP-nummer:<br />

Windows 95/98; Gå <strong>till</strong> Startmenyn och Välj "Run.."' Skriv in "winipcfg" Klicka "'OK"<br />

Klicka på "Frigör" sedan på "Förnya" därefter klickar på "OK"-knappen<br />

Windows NT; Skriv "ipconfig” i dos-prompten. Skriv “ipconfig/renew” för att förnya.<br />

Problem med att få upp loginsidan<br />

Vissa program kan göra att startsidan ersätts med någon annan sida i webbläsaren. Skriv in<br />

"login1.telia.com" i webbläsarens adressfönster. Vill Du ha hjälp med att få <strong>till</strong>baka sidan som<br />

"standard", kontakta teknisksupport då belastningen är mindre alternativt skicka en förfrågan<br />

via<br />

E-post på adressen support-ic@comhem.com<br />

Du kan dock försöka med följande: Starta Internet Explorer. Klicka på Verktyg och välj<br />

Internet alternativ. Klicka på fliken Program och klicka på "Återställ webbinställningar"<br />

Problem med att komma vidare efter loginsidan<br />

Händer även på andra hemsidor, ex, Bank, post eller andra “säkra” sidor.<br />

Du kan försöka med att klicka på “Stoppknappen” i Webbläsaren och skriva in en annan<br />

adress i adressfönstret. Upprepas problemet kan det bero på inställningarna, försök med<br />

följande åtgärder.<br />

För att deaktivera Proxyserver gör följande: Gå in i Internet Explorer, klicka på Verktyg och<br />

välj Internet-alternativ. Välj sedan fliken Anslutningar klicka på LAN-inställningar. Under<br />

"Proxyserver" klickar Du ur rutan "Använd en Proxyserver". Om även rutan under, "Använd<br />

inte en Proxyserver för lokala adresser", är i bockad klickar Du bort även denna bock. Skulle<br />

rutan vara gråmarkerad, bockar du i "Använd en Proxyserver" därefter kan Du ta bort bocken.<br />

Glöm inte att bocka ur rutan "Använd en Proxyserver" innan Du klickar på "OK". Klicka<br />

sedan på "OK" för att stänga de öppna fönstren.<br />

Inställningar<br />

Nätverk:<br />

I nätverk skall finnas ditt nätverkskort och TCP/IP protokollet. Som primär<br />

nätverksinloggning skall Du använda Windows-inloggning.<br />

Nätverkskortets egenskaper: Drivrutinstyp - Avancerat läge, Bindningar - TCP/IP (bockad),<br />

Avancerat - Duplex Mode. Värde: Half-duplex, Speed: 10Mb/sek<br />

TCP/IP, IP Adress - Erhåll en IP-adress automatiskt. (Bockad),<br />

WINS Config - Inaktivera WINS-namnupplösningen ( Bockad)<br />

Gateway - Tomt<br />

DNS Config - Inaktivera DNS ( Bockad )<br />

Bindningar - Tomt<br />

Avancerat - Egenskap: Inget<br />

NetBIOS - Inget markerat, inga bockar<br />

2013 11/12


Webbläsare, Internet Explorer, Inställningar i Webbläsare. (Internet Explorer)<br />

Startsida: http://login1.telia.com/<br />

Proxy: http://proxy1.telia.com, Port: 8080. Undantag:<br />

http://login1.telia.com;http://10.0.0.6;https<br />

Du kan skriva in dessa värden, men kan välja att köra utan Proxyserver. Det har visat sig att<br />

det kan ställa <strong>till</strong> problem på vissa s.k. "säkra sidor" (Https:)<br />

"Långsam/Seg surf"<br />

Gå in i Internet Explorer, Verktyg, Internet-alternativ, välj fliken Allmänt. Töm det filer<br />

Internet Explorer lagrar i chache minnet genom att klicka på knappen "Ta bort" som finns på<br />

mitten av det aktiva fönstret.<br />

2013 12/12

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!