Kvalitet som konkurrensmedel med ett internationellt perspektiv - IVA

iva.se

Kvalitet som konkurrensmedel med ett internationellt perspektiv - IVA

Kvalitet som konkurrensmedel

med ett internationellt perspektiv

Studien är baserad på samtal med internationellt

verksamma företag. En granskning

av några prisutdelande internationella eller

utländska kvalitetsfrämjande organisationer

har också gjorts.

Sammanfattning

Projektet har velat belysa vilken roll kvalitet och systematiskt

kvalitetsarbete spelar för konkurrenskraften

hos internationellt inriktade verksamheter.

Studien har genomförts genom samtal och diskussion

med internationellt verksamma svenska företag

samt genom granskning av resultat från internationella

utmärkelser för kvalitet och kvalitetsarbete.

Kvalitet spelar en stor roll för konkurrenskraften

hos såväl varu- som tjänsteproducerande företag det

vill säga verksamheter som har att konkurrera på en

marknad. Kvalitet är en av de centrala strategiska uppgifterna

och målen för dessa verksamheter. Kvalitetsarbetet

som pågått och utvecklats under en följd av år

i dessa verksamheter är numera överlag väl etablerat

och förankrat.

Kvalitet får även en ökad betydelse för offentliga

verksamheter. Kraven på kvalitet blir allt viktigare till

följd av ökad målstyrning av verksamheter och kundernas

och eller medborgarnas ökade förväntningar.

Det är stora samhällsekonomiska värden som står på

spel. Effekterna på verksamheten från kvalitetssynpunkt

med hänsyn till tillgängliga medel och effektiv

resursanvändning har hög prioritet.

Undersökningen visar sammanfattningsvis att system

och standarder för kvalitet till exempel baserade

på ISO 9000 med kompletterande angränsande standarder

(exempelvis för tjänster, mindre företag, flyg-,

rymd- och bilindustri samt miljöledning) är i allmänhet

väl etablerade, prövade och utvecklade för praktisk

tillämpning i internationellt verksamma företag.

Kvalitetssystemen baserade på ISO 9000 är också

tämligen väl integrerade i de generella ledningssystem

som tillämpas av företag och konkurrensutsatta verksamheter.

Miljöledningssystemen enligt ISO 14000 börjar få

motsvarande mogna status och praktiska tillämpning.

System för företagens sociala ansvar, CSR, som är under

uppsegling och börjat tillämpas på många håll är

dock ännu i ett inledande utvecklingsstadium. Systemen

har börjat prövas på flera håll men är mer detaljerat

ännu omogna.

System och metoder för kvalitet och kvalitetsledning

kan man genom ISO-standarden och erfarenheterna

från hittillsvarande tillämpningar konstatera

ha nått en generell mognad. Metoder och tillvägagångssätt

kan förvisso förfinas och ytterligare utvecklas

i vissa avseenden, men mer som en del i en kontinuerligt

pågående verksamhetsutveckling och ett alltid

pågående förbättringsarbete.

Kvalitetsarbetet har skiftande förutsättningar och

har nått olika långt inom EU för att inte tala om länder

utanför EU. I allmänhet är kvalitetsfrågorna väl

uppmärksammade internationellt. Det finns exempel

på länder som relativt sent tagit fasta på kvalitetsfrågorna

och där kvalitetsfrågor för närvarande förefaller

röna jämförelsevis starkare engagemang och

intresse. Allmänt kan sägas att de etablerade internationella

organisationerna för kvalitetsarbete relativt

väl tillgodoser det internationella behovet och intresset

för stöd åt kvalitetsarbete.

Utmärkelser och priser för kvalitet och kvalitetsarbete

förutsätter respekterade och väl belagda kriterier

för att vara användbara och inspirerande för kvalitetsfrämjande

arbete. En del av de utmärkelser och priser

som delas ut har absolut verkat stimulerande på

kvalitetsinsatserna.

Omvärldsfaktorer som berör

kvalitet och kvalitetsfrämjande

arbete hos verksamheter i Sverige

Vi vill slå fast att kvalitet har varit och kommer att

vara ett viktigt konkurrensmedel på internationella

marknader. Även hos offentlig verksamhet (med hittills

nationell avsättning men som i viss mån internationaliseras)

som utsätts för ökande internationella

krav eller krav på internationell harmoniering ökar

kvalitet i betydelse.

I syfte att beskriva den förändrade situation som

svenskt näringsliv och svensk offentlig verksamhet befinner

sig i, samt den nya eller förändrade roll kvalitet

då kan komma att få, beskrivs nedan kortfattat ett an-

4

More magazines by this user
Similar magazines