G06-15 Instruktion Gasolkök.pdf - KAMA Fritid

kamafritid.se

G06-15 Instruktion Gasolkök.pdf - KAMA Fritid

Instruktion Gasolkök G06-15

1. Förvaringsväska

2. Chassi

3. Galler / Avrinningsbricka / Vindskydd

4. Brännare

5. Lock för gasolflaska

6. Anslutningsspak för gasolflaska

7. Reglage / Tändare

Viktigt!

• Läs noggrant igenom instruktionen innan användandet.

• Spara instruktionen för kommande behov.

• Gasolköket skall endast användas tillsammans med Butan gas flaska G06-16.

• Låt inte barn använda gasolköket.

• För utomhusbruk.

Tekniska data:

Modell: ST-7000-1

Effekt: 2000W

Gasolförbrukning: 145 gr/h

Bruksanvisning:

1. Packa upp köket ur väskan.

2. Kontrollera så att alla delar är hela.

3. Vänd del.nr.3 så att gallret är uppåt (se bild).

4. Öppna locket för gasol flaskan del nr.5. Placera flaskan i hållaren med ventilen mot

reglaget, se till så att spåret på flaskans överdel pekar uppåt.

5. Stäng locket och för anslutningsspaken del.6 nedåt för att ansluta flaskan.

Gasolköket är nu klart för att använda.

Tända:

Vrid reglaget del.7 åt vänster så långt det går och köket tänds av den inbyggda piezo-tändaren.

Reglera lågan med hjälp av reglaget och stäng av köket genom att vrida upp reglaget till läge

Aus.

Forts.s.2


Sammanpackning:

1. Stäng av köket enl. instruktionen ovan.

2. Kontrollera så att köket inte är varmt. Om det är varmt låt det svalna innan ni

fortsätter.

3. Frigör gasolflaskan genom att fälla upp anslutningsspaken del.6 till läge Aus.

4. Plocka ur gasolflaskan och förvara den på en säker plats.

5. Lyft upp gallret del.3 och vänd det uppochner, se till så att det är rent och torrt så att

inget flott eller liknande rinner på brännaren.

6. Placera köket i förvaringsväskan.

Felsökning:

Problem Lösning

Ingen gas • Kontrollera så att gasolflaskan är ordentligt applicerad.

• Kontrollera så att gasolflaskan inte är tom genom att skaka flaskan.

Ingen gnista • Gör rent tändstiftet.

• Gör rent brännaren.

• Kontrollera tändkabeln.

Varning!

Håll barn ifrån gasol-köket och lämna aldrig gasol-köket utan uppsikt!

Gasol-köket avger en starkvärme som kan ge upphov till skada!

Gör rent köket efter användandet för att för hindra brand och för att förlänga gasolkökets

livslängd.

More magazines by this user
Similar magazines