Ledarskap och lidelse - Kungliga biblioteket

kb.se

Ledarskap och lidelse - Kungliga biblioteket

En handbok i ledarskap

från 1500-talet

– Philipp Melanchthons Ethicae

Doctrinae Elementa

Otfried Czaika

Under 1400- och 1500-talen förändrades Europas samhällen på ett

genomgripande sätt genom tre tätt sammanlänkade idéhistoriska huvudströmningar:

renässansen, humanismen och reformationen. Dessa strömningar

påverkade inte minst politiken, utbildningssystemet och kyrkan. I

skärningspunkten mellan dessa tre områden fanns universiteten och en

allt mera differentierad statsförvaltning krävde stadig tillgång på välutbildade

eliter. Universiteten, vars betydelse därför växte under denna period,

ansvarade för utbildningen av de personer som skulle få ledande uppgifter i

de tidigmoderna samhällena. Tidigare hade både staten och kyrkan rekryterat

en stor del av sina ämbetsmän från adliga kretsar. I och med universitetens

växande betydelse fick nu även ofrälse personer nya möjligheter att

konkurrera med dem som av födsel hade en gynnsam position i samhället.

Den akademiska utbildningen var dock i mycket mindre grad strukturerad

än idag. Eftersom akademiska examina medförde tämligen höga avgifter

till lärosätena valde många studenter att lämna universiteten utan en

baccalaureus-, magister- eller doktorstitel. Praktiskt taget alla studenter

genomgick den grundläggande akademiska utbildningen vid artesfakulteten

respektive den filosofiska fakulteten. Detta antingen som enda

akademiska utbildning innan de gick ut till arbetslivet eller som ett slags

grundstudium innan de fördjupade sig i vidare studier vid den teologiska,

juridiska eller medicinska fakulteten. På grund av avsaknaden av en större

formalisering av den akademiska bildningen var det ytterst viktigt att ha

tillgång till kurslitteratur som kunde förse studenterna med de kunskaper,

som de behövde när de väl hade lämnat universitetet.

En av 1500-talets mest produktiva och mest lästa läroboksförfattare var

7

More magazines by this user
Similar magazines