NationellSamordning Strategi2013webb - Kungliga biblioteket

kb.se

NationellSamordning Strategi2013webb - Kungliga biblioteket

Uppdrag: Nationell

bibliotekssamverkan

Kungl. biblioteket, KB, har av regeringen fått ett samordningsuppdrag för

biblioteksväsendet. Enligt det ska KB utöva nationell överblick samt främja

samverkan och utveckling.

KB ska svara för frågor om samverkan mellan forskningsbibliotek när det gäller

digitalisering och digitalt tillgängliggörande. Vi ska arbeta med utveckling

och samordning av digitala tjänster och system inom biblioteksväsendet och

särskilt ansvara för det nationella biblioteksdatasystemet Libris.

Vidare ska KB analysera utvecklingen inom forskningsbiblioteken i landet,

svara för biblioteksstatistik, och tillsammans med länsbiblioteken följa upp hur

de planer för biblioteksverksamheterna som kommuner och landsting antar i

enlighet med bibliotekslagen har utformats och hur de används.

Planen för det nationella bibliotekssamverkansuppdraget har arbetats fram i

samarbete med den Nationella referensgruppen.

Aktivitetspunkterna gäller 2013 och ses över årligen.

Biblioteken är en samhällsresurs

Biblioteken är en viktig samhällsresurs och det finns stora utvecklingsmöjligheter

för biblioteken i framtidens samhälle. Genom att ge fri tillgång till information

och vägar till kunskap, kultur och upplevelser, representerar de viktiga

demokratiska värden. Samverkande nätverk av starka kompetenta bibliotek

erbjuder människor relevanta, lättillgängliga och innovativa tjänster. Det är en

förutsättning för utvecklingen av ett samhälle som inkluderar alla.

Genom Libris stödjer KB möjligheten att få tillgång till fri information.

Libris är ett effektiviseringsverktyg för Sveriges bibliotek och ett stöd för högre

utbildning och forskning. Librissystemen är en öppen och oberoende plattform

för en långsiktig utveckling av bibliotekens infrastruktur.

Under 2013 ska KB

• fortsätta arbetet med att tillgängliggöra Libris som öppen länkad data

• vara fortsatt aktiv i Digidel 2013 och tydliggöra bibliotekens betydelse

för att skapa digital delaktighet i samhället: medverka i analys

och uppföljning, ordna seminarier samt stödja läns- och regionbibliotekens

arbete med frågan

• säkra att barn-, mångkultur och tillgänglighetsperspektivet finns

med i de frågor KB arbetar med.

Biblioteken är ett nätverk

Varje offentligt finansierat bibliotek stödjer det lokala och främjar det gemensamma.

Biblioteken utformar sina tjänster och driver utveckling i dialog med

sina huvudmän för att möta sina målgruppers behov.

Samtidigt är biblioteken noder i ett gemensamt nätverk. Genom samarbete kan

biblioteken öka effektiviteten och optimera nyttjandet av resurser för att ge

människor en jämlik tillgång till information livet igenom.

Christina Jönsson Adrial,

chef Avdelningen för Samordning och utveckling.

Maria Hedenström,

chef Avdelningen för Libris.

Under 2013 ska KB

• arbeta med att få med ännu fler folkbibliotek i Librissamarbetet i

projektet ”Libris för folkbiblioteken”

• synliggöra specialbibliotekens roll i det nationella biblioteksnätverket

genom utvidgad kartläggning

• undersöka vad vi kan göra för utvecklingen av skolbiblioteken och

för att stärka deras roll i nätverket

2 3

More magazines by this user
Similar magazines