Expertgruppen för LIBRIS samkatalog

kb.se

Expertgruppen för LIBRIS samkatalog

Möte i Expertgruppen för LIBRIS samkatalog

Tid: torsdag 29 maj 2008, 12-16

Plats: KB, Biblioteksgatan 29, 3 tr.

Närvarande: Eva Arndt Kling, Jonas Barck, Anders Cato, Anders Fåk, Karin Grönvall

(sekreterare), Jette Guldborg Petersen, Jan Gustafsson, Bodil Gustavsson, Oskar

Hammargren, Christer Larsson, Pia Leth, Thomas Lindström, Eva Norling, Kristin Olofsson,

Agneta Olsson (ordf), Britt Sagnert, Anna Swärd Bergström, Anders Söderbäck, Gunilla

Thunarf Sundkvist

Anmält förhinder: Pia Bodå

Föregående minnesanteckningar

lades till handlingarna.

Användargenererat data

Daniel Andersson, Stockholms stadsbibliotek (adjungerad för denna punkt) berättade om hur

”Öppna bibliotek” arbetar. I princip är det en XML-tjänst som bygger på API:er. Man skickar

iväg frågor och hämtar info från en gemensam databas. T.ex. hämtas en del info från Libris i

dag. Annan data som hämtas är t.ex. omslagsbilder. Användarna kan lägga in egna ”taggar”.

Mer info om Öppna bibliotek finns på:

www.oppnabibliotek.se

Eva Norling och expertgruppens arbetsgrupp ”mervärdesgruppen” presenterade ett förslag:

• Libris samarbetar med och ansluter sig till Öppna bibliotek

• Projektmedel anslås så vi snabbt kan skriva en teknisk specifikation som beskriver

"Libris-bibliotekens" särskilda behov.

• Arbetsgruppen utökas med en Libris-tekniker.

• Fler bibliotek är med och testar att hämta och så småningom skicka metadata.

Eva menade att det krävs ca en heltid en vecka att skriva en kravspecifikation vilket det krävs

projektmedel till. En diskussion följde. Agneta menade att förslaget är intressant, men hur

prioriterar vi som grupp bland alla förslag? Hur får man tag i pengar? Skall vi gå vidare inom

KB? Vad händer efter en projekttid? Expertgruppen såg det som positivt att det finns ett

gemensamt initiativ i form av ”Öppna bibliotek” i Sverige.

Frågan om det finns efterfrågan från användarna av denna typ av tjänster kom upp. Åsikter

framkom om att det vore bra att testa modellen för att se om intresset finns. Mötet tyckte att

det är ett spännande projekt som har framtiden för sig. Åtgärd: Några bibliotek (Jönköping,

KB och BTH) ska testa direkt så att det blir lättare för andra att bilda sig en

uppfattning. Pia undersöker möjligheten att få projektmedel för att skriva en teknisk

specifikation hos Enheten för nationell samverkan på KB.

Avtalet mellan KB och LIBRIS-biblioteken: lägesrapport

Något egentligt juridiskt avtal är inte tillämpbart mellan statliga myndigheter.. Istället handlar

det om en överenskommelse. Libris-katalogiseringen bygger på ett samarbete.


Det man lägger in i Libris ägs av KB. ”Avtalet” blir en programförklaring över vad Librissamkatalog

är och hur samarbetet går till och styrs, att man måste följa rekommendationer etc.

KBs roll som systemägare kommer att fastslås. Grundstomme till text finns.

Åtgärd: Förslag kommer i höst.

Expertgruppens uppdrag

En diskussion kring gruppens roll fördes, i synnerhet i förhållande till KBs bibliografiska råd

som skapats efter KBs omorganisation. Anders Cato i egenskap av katalogchef har ett

katalogråd, numera kallat KBs bibliografiska råd, med 10 medlemmar från de katalogiserande

enheterna på KB. Syftet är att stämma av och prioritera internt. Enligt Anders C är det en

samrodnande instans internt med nationell funktion. Det finns numera en bibliografisk

funktion på Nationell Samverkan som består av Anders C, Pia, Christer och Magdalena.

Hur ser hierarkin ut? Hur är beslutsordningen? Agneta menade att vi måste kunna klargöra

förhållandet mellan grupperna och föreslog att vi låter verksjuristen jämföra de olika

gruppernas mandat. Beslutsgången är otydlig. De ekonomiska konsekvenserna av beslut får

oftast de enskilda biblioteken ta.

I övrigt när det gäller beskrivningen av gruppens uppdrag tyckte Eva N att vi skall ha med

mer om utvecklingen av funktioner och tjänster i katalogen.

Åtgärd: Alla kan lämna synpunkter till Pia. Frågan kommer upp igen till hösten.

Rapport från arbetsgruppen för katalogiseringsfrågor

1. Flerbandsverk: Frågan om en eventuell övergång till enpostmodell vid katalogisering

av flerbandsverk har bl.a. förberetts genom ett par enkäter, samt ett välbesökt möte på

KB 21 maj. På mötet visade Anders Cato de två olika metoder som kan användas vid

katalogisering av flerbandsverk; en post eller seriemetodiken, dessutom kan man i

undantagsfall använda den metod som använts mest hittills, med varje enstaka del

katalogiserad som monografi. Diskussionen var livlig eftersom flera bibliotek får

praktiska problem med att hantera utlån om enpostmodellen genomförs. Under mötet

presenterade Christer Larsson ett sätt att hantera olika metoder för samma

flerbandsverk som i princip går ut på att de bibliotek som måste göra posten i flera

delar får göra detta och att man i presentationen länkar ihop de olika posterna , så att

användaren ser att de hör ihop. Förslaget tar hänsyn till både katalogiseringsregler och

utlåningsmöjligheter.

Beslut: Beslut fattades om att genomföra förslaget. Huvudprincipen är att man gör

antingen enligt enpostmodellen eller seriemetodik,, men de bibliotek vars lokala

system inte kan hantera en enda post vid utlån kan göra flera poster. . Expertgruppen

var enig.

Åtgärd: Information om de nya riktlinjerna inklusive exemplen bör komma från

Nationell Samverkan så fort som möjligt, senast 1 september. De nya riktlinjerna

skall följas senast 1 oktober.

2. Slopandet av seriehuvudposter på svenskt material: KB har slutat att tilldela

svenska serier ISSN. Information har gått ut på MARC21 listan.

3. Rationellare hantering vid katalogisering och import av poster: Arbetsgruppen för

katalogiseringsfrågor vill undersöka vad som kan göras för att rationalisera

katalogiseringsarbetet utifrån Katalogutredningens delstudie 1. Kvantitativa uppgifter


och analys av postflödet inom LIBRIS-biblioteken. Finns det tekniska lösningar som

kan underlätta arbetet inte minst vid import av utländska poster. Man måste titta på

vad som är möjligt och prioritera.

Åtgärd: Arbetsgruppen för katalogiseringsfrågor går ut med förfrågan till

biblioteken.

Dewey: Lägesrapport

Magdalena Svanberg rapporterade om vad som hänt sen senaste mötet med expertgruppen:

1. EDUG-möte i Frankfurt i april. Magdalena deltog på EDUG:s (European Dewey

Users´Group) i Frankfurt i april. Gruppen startades 2007 och har till syfte att främja

samarbete kring Dewey bland europeiska bibliotek, och föra fram förslag på

förbättringar i systemet utifrån ett europeiskt perspektiv. Det finns tre arbetsgrupper

som arbetar med olika delar av klassifikationssystemet (370 utbildning, 340 juridik

och 930 arkeologi) samt en teknisk arbetsgrupp. EDUG:s webbplats:

http://www.nb.admin.ch/slb/slb_professionnel/projektarbeit/00729/01615/index.html?l

ang=en.

I samband med EDUG-mötet anordnades ett seminarium till minne av den tyska

bibliotekarien Magda Heiner-Freiling. Ämnet för seminariet var ämnesord och

klassifikation, och flera presenationer berörde Dewey. Magdalena talade om att mappa

SAB och DDC. Presentationerna finns på: http://www.dnb.de/standardisierung/normdateien/swd_info_symposium.htm.

En tryckt publikation planeras utkomma i juli.

2. På Biblioteksdagarna i Luleå arrangerade Biblioteksföreningen ett samtal mellan

Magdalena, Barbro Borg, Solna stb, Anders Noaksson, Btj och Mats Lindquist.

Biblioteksföreningens utvecklingsråd ska på uppdrag av Biblioteksföreningens

styrelse analysera frågan ur folkbiblioteksperspektiv. Detta ska vara klart under tidig

höst.

3. Magdalena arbetar med konverteringstabellen genom att komplettera med saknade

mappningar och ta bort felaktiga. Hon har fått fram statistik från LIBRIS över vilka

klassifikationskoder som förekommer ihop. Hon för också på koder för hur väl SABkoden

och Deweykoden stämmer överens. Hon har kodat enligt: 1 när mappningen

stämmer exakt, 2 när SAB är del av DDC, och 3 när DDC är del av SAB. ¤ stå en r för

andra förhållanden. Magdalena visade webbversionen av konverteringstabellen.. I

mitten på hösten bör materialet vara genomgånget.Magdalena gör tillsammans med

Deweys redaktör Joan Mitchell och Ingebjørg Rype vid Norges nationalbibliotek en

pilotstudie av en blandad webbutgåva av Dewey där en viss del översätts till det egna

landets språk och resten av Deweysystemet är på engelska. En blandad provutgåva på

norska/engelska av avdelning 370 har gjorts och tester kör strax igång i Norge med 20

testpersoner. Vi planerar att upprepa undersökningen i Sverige lite senare. Syftet är att

undersöka om den blandade översättningen en bra idé. Undersökningen beskrivs i en

artikel som kommer att presenteras vid ISKO:s (International Society for Knowledge

Organization) konferens i Montreal i augusti.

4. Arbetsgrupp

Arbetsgruppen består av Magdalena, Bodil Gustavsson, Maria Hedenström, Gunilla

Thunarf Sundkvist samt Anna-Karin Forsberg, KTH:s bibliotek. Maria Hedenström

kommer eventuellt att ersättas av en annan person från Stockholms stadsbibliotek.

Magdalena föreslår att gruppen utökas med ytterligare en folkbiblioteksrepresentant:

Monica Dahlgren, Sigtuna kommuns folkbibliotek. Expertgruppen samtycker.

Arbetsgruppen har sitt första möte direkt efter Expertgruppens möte.


5. Ett förslag till enkät till biblioteken om eventuell Dewey-övergång föreligger och

presenterades för expertgruppen. Utformningen diskuterades och vissa revideringar

kommer att göras av arbetsgruppen. Enkäten går ut till bibliotekscheferna i augusti.

Åtgärd: Enkäten omarbetas i arbetsgruppen och går ut på snabbremiss i

expertgruppen.

Elektroniska resurser i Libris: lägresrapport

Libris och KIBs försök att matcha in SFX-data i Libris samkatalog har tagit ett steg framåt.

33000 poster matchades nyligen in på en dag. Matchningen sker på ISBN och ISSN från KIBs

samtliga e-resurser i SFX. Allt matchas in på en ny sigel, Cdig. Libris har skapat en logik för

vad som händer när man matchar i grova drag enligt:

Bibliografiska poster:

1. Den bibliografiska posten saknas i LIBRIS --> SFX-post med Cdig-bestånd läses in

2. Det finns en ofullständig LIBRIS-post --> SFX-posten ersätter den post som finns i LIBRIS

3. Det finns en fullständig LIBRIS-post --> LIBRIS-posten behålls oförändrad

Beståndsposter:

1. Cdig-bestånd saknas --> SFX-bestånd för Cdig läses in

2. Cdig-bestånd finns, men ska tas bort (deleteflagga finns i SFX-posten) --> Cdig-bestånd tas

bort ur LIBRIS

3. Cdig-bestånd finns, men ny/uppdaterad beståndspost kommer från SFX --> LIBRISbestånd

uppdateras/skrivs över med aktuella uppgifter om avtal, thresholds etc.

Tanken är att MARC-poster av bättre kvalitet som redan finns i Libris inte skall skrivas över.

Nu gäller fortsatt arbete med uppdateringsrutiner bl.a. Sen återstår städning av tidigare

inmatchningar av mer statisk karraktär.

Åtgärd: Christer kommer att informera gruppen mer inom kort. Försöket diskuteras på

nästa expertgruppsmöte. (Någon vecka efter expertgruppens möte publicerades en kort

rapport i e LIBRIS-Nytt, nr. 67, http://www.kb.se/libris/aktuellt/LIBRIS-nytt/LIBRIS-nytt-nr-

67/)

WorldCat

Hur ställer sig Libris-biblioteken till att gå med i WorldCat? KB har testperiod till årets slut

av WorldCat. KB bör skicka ut en enkät för att kartlägga hur stort intresset är för att gå med i

WorldCat från LIBRIS-bibliotekens sida. KB måste göra en utvärdering i höst av testperioden

och då är det viktigt att ha kunskap om bibliotekens intresse.

Åtgärd: En enkät går ut till biblioteken i höst, Pia ansvarig.

Seminarier och konferenser

Måndag den 9 juni 2008 hålls ett seminarium kring auktoritetskontroll i LIBRIS, ca 130

personer har anmält sig.

Onsdagen den 17 september 2008 hålls konferensen "Vem behöver den semantiska webben? -

om bibliotekens roll i (morgon)dagens informationsförsörjning"

Inbjudningar har gått ut på BIBLIST.


Framtidsspaning

Behöver vi katalogisera i framtiden? En fingervisning om att bibliotekens arbete fortfarande

spelar en viktig roll får man när det nyligen annonserats att WorldCat och Google ska

samarbeta. Google behöver metadata från WorldCat till sina digitaliserade böcker för att man

ska kunna hitta dem och WorldCat får tillgång till Googles digitaliserade böckerna.

Bibliotekens metadata är värda sin vikt i guld med andra ord!

Möten i höst och våren 2009

Expertgruppens möten kommer att hållas 14 oktober, 9 december 2008 samt 11 februari och

27 maj 2009. I februari måste en självvärdering genomföras enligt KBs inflytandestruktur.

Övrig fråga

Uppdatering av LIBRIS-katalogen. Är det värdefullt att uppdatera ofta? Guppen ansåg att för

användarna är det bra att uppdatera så ofta som det är möjligt. Det finns betydande tekniska

komplikationer med direktuppdatering, men möjligheten till tätare uppdateringar undersöks.

More magazines by this user
Similar magazines