Historik för Svensk historisk bibliografi - Kungliga biblioteket

kb.se

Historik för Svensk historisk bibliografi - Kungliga biblioteket

Historik för Svensk historisk bibliografi

Databasen Svensk historisk bibliografi (SHB) är en fortsättning på de tryckta bibliografier

som tidigare gavs ut av Svenska historiska föreningen.

Det finns årliga bibliografier för åren 1880-1971 och 1976 och sammanfattande bibliografier

för perioden 1771-1975 i tryckt form. Det är en ovärderlig informationskälla som finns

tillgänglig på många bibliotek. Längre ned på denna sida kan du hitta en förteckning över de

tryckta sammanfattande bibliografierna.

Nystarten 1995

Kungliga biblioteket fick till uppdrag av Uppsala universitetsbibliotek (UUB) att

sammanställa SHB från och med tryckåret 1994. SHB började produceras som en integrerad

del av den nationella samkatalogen LIBRIS men det går även att söka bibliografin separat.

SHB samarbetade med Svensk litteraturvetenskaplig bibliografi (SLB) vid Uppsala

universitetsbibliotek och Svensk konstvetenskaplig bibliografi (SKvB) vid Göteborgs

universitetsbibliotek under de tre år som projektet pågick. Därefter har KB fortsatt att arbeta

med SHB. De övriga intressenterna har avslutat arbetet på grund av utebliven finansiering.

1994 och framåt

Sedan 1995 har material från 1994 och framåt kontinuerligt registrerats i databasen av

Kungliga biblioteket.

Komplettering för åren 1977-1993

Mellan de tryckta bibliografierna och den nystartade databas-bibliografin uppstod en lucka.

1977-2006 pågick ett projekt för att komplettera SHB med årgångarna 1977-1993 med anslag

från Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond (Kulturfonden).

Litteratur om SHB

Bachman, Marie-Louise, Svensk historisk bibliografi i ny skepnad / Marie-Louise Bachman,

Tomas Lidman. - // Historisk tidskrift ; 1985, s. 129-131

Bachman, Marie-Louise, Svensk historisk bibliografi blir elektronisk. - // Historisk tidskrift ;

1996, s. [335-337]

Bachman, Marie-Louise, Svensk historisk bibliografis "lucka" täcks. - // Historisk tidskrift ;

1997, s. 540-541

Bachman, Marie-Louise, Svensk historisk bibliografi från insidan. - // Biblis (Tidskrift) ;

2008/09(44), s. 89-92


Jernberg, Bo, Svensk historisk bibliografi : några kommentarer. - Borås, 1975. - 18 bl.-

(Specialarbete / Bibliotekshögskolan ; vt 1975:62)

Nordin, Jonas, Ett stort, välkommet och värdefullt hjälpmedel : Svensk historisk bibliografi

under tretton decennier. // Biblis (Tidskrift) ; 2008/09(44), s. 81-88

Rudberg, Johannes, Svensk historisk bibliografi : en lägesrapport och några nordiska

utblickar. - // Historisk tidskrift ; 2001:3, s. [476]-482

Rudberg, Johannes, Svensk historisk bibliografi och dess referensgrupp. - // Historisk tidskrift

; 2003:1, s. [164]

Svensk historisk bibliografi genom åren

Boksamlaren Carl Gustaf Warmholtz var en tidigare föregångare. Under sin levnadstid (1713-

1785) byggde han upp ett stort privatbibliotek. Han sammanställde en systematisk och

resonerande bibliografi över källor och litteratur till Sveriges historia fram till och med 1771.

Verket fick titeln ”Bibliotheca historica Sueo-Gothica; eller Förtekning uppå så väl trykte,

som handskrifne böcker, tractater och skrifter, hvilka handla om svenska historien, eller

därutinnan kunna gifva ljus”. Detta gavs ut i femton volymer. En faksimilutgåva gavs ut

1966-1968.

1771-1874

Setterwall, Kristian: Svensk historisk bibliografi 1771-1874 : systematisk förteckning över

skrifter och uppsatser som röra Sveriges historia utkomna från och med 1771 till och med

1874 / av Kristian Setterwall ; reviderad och till trycket befordrad av Sven Ågren. - Uppsala :

Svenska historiska föreningen, 1937 (Finns även som faksimilutgåva, 1975)

1875-1900

Setterwall, Kristian: Svensk historisk bibliografi 1875-1900 : systematisk förteckning öfver

skrifter och uppsatser som röra Sveriges historia utkomna från och med 1875 till och med

1900 / af Kristian Setterwall. - Uppsala : Svenska historiska föreningen, 1907 (Finns även

som faksimilutgåva, 1975)

1901-1920

Setterwall, Kristian: Svensk historisk bibliografi 1901-1920 : systematisk förteckning över

skrifter och uppsatser som röra Sveriges historia utkomna från och med 1901 till och med

1920 / av Kristian Setterwall. - Uppsala : Svenska historiska föreningen, 1923 (Finns även

som faksimilutgåva, 1975)

1921-1935

Svensk historisk bibliografi 1921-1935 : systematisk förteckning över skrifter och uppsatser

som röra Sveriges historia utkomna från och med 1921 till och med 1935 / på grundval av


Kristian Setterwalls och Percy Elfstrands årsbibliografier revid. och red. av Paul Sjögren. -

Uppsala : Svenska historiska föreningen, 1956

1936-1950

Svensk historisk bibliografi 1936-1950 : systematisk förteckning över skrifter och uppsatser

som rör Sveriges historia utkomna från och med 1936 till och med 1950 / på grundval av

Percy Elfstrands årsbibliografier revid. och red. av Harald Bohrn och Percy Elfstrand. -

Uppsala : Svenska historiska föreningen, 1964

1951-1960

Svensk historisk bibliografi 1951-1960 : systematisk förteckning över skrifter och uppsatser

som rör Sveriges historia utkomna från och med 1951 till och med 1960 / på grundval av

Percy Elfstrands och Jan Rydbecks årsbibliografier revid. och red. av Jan Rydbeck. -

Stockholm : Svenska historiska föreningen, 1968

1961-1970

Svensk historisk bibliografi 1961-1970 : systematisk förteckning över skrifter och uppsatser

som rör Sveriges historia utkomna från och med 1961 till och med 1970 / på grundval av Jan

Rydbecks, Marianne Kjellströms och Marie-Louise Bachmans årsbibliografier revid. och red.

av Marie-Louise Bachman och Yvonne Hirdman. - Stockholm : Almqvist & Wiksell

international, 1978

1971-1975

Svensk historisk bibliografi 1971-1975 : systematisk förteckning över skrifter och uppsatser

som rör Sveriges historia utkomna från och med 1971 till och med 1975. - Stockholm :

Almqvist & Wiksell International, 1988

1976

Svensk historisk bibliografi 1976 / utg. av Svenska historiska föreningen genom Vuokko

Venna-Hennig. - Stockholm, 1985

1977-1993

Material från dessa år ingår i databasen och har registrerats vid Kungliga biblioteket och

Uppsala universitetsbibliotek inom ramen för ett projekt finansierat av Riksbankens

jubileumsfond. Registreringen har pågått sedan 1997 och avslutats 2007.

1994 och framåt

Material från dessa år ingår i databasen och registreras löpande vid Kungliga biblioteket.

Registreringen har pågått sedan 1995

More magazines by this user
Similar magazines